Nya el- och gasmarknadsutredningen

Skriftlig fråga 2010/11:143 av von Arnold, Otto (KD)

von Arnold, Otto (KD)

den 3 december

Fråga

2010/11:143 Nya el- och gasmarknadsutredningen

av Otto von Arnold (KD)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I maj 2010 överlämnande Nya el- och gasmarknadsutredningen, Nelga, sitt förslag för genomförande av det tredje inre marknadspaketet för el och naturgas med mera. Utredningen föreslår en översyn av gränsen för undantaget på elmarknaden för vertikalt integrerade företag. EU:s medlemsländer får enligt ett direktiv besluta om undantag från kraven på åtskillnad för sådana koncerner som har mindre än 100 000 anslutna kunder eller levererar till små, enskilda system. Att undantagsmöjligheten finns är bra, men det innebär inte att den måste nyttjas. Konkurrensverket anser att ägarmässig åtskillnad av nätverksamheterna är det mest effektiva sättet att säkerställa ett icke-diskriminerande tillträde på elmarknaden och att nuvarande undantag från separationskraven ska tas bort. Jag vill understryka det som verket framhåller, att kostnaden för eventuella stordriftsfördelar måste ställas mot de samhällsekonomiska vinster och positiva dynamiska effekter som följer av bättre fungerande marknader.

Endast sex av landets elnätsbolag omfattas i dag av åtskillnadsreglerna och cirka 60 procent av kunderna köper el från företag som inte omfattas av reglerna. Om målet är att drygt 90 procent av kunderna ska omfattas blir gränsen för undantaget 10 000 kunder. En utredning behövs för att undantaget bättre ska avspegla de faktiska förhållandena på den svenska marknaden.

Avser närings- och energiministern att utreda undantaget om åtskillnadsreglerna i enlighet med Nelgas förslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-03 Anmäld: 2010-12-03 Svar anmält: 2010-12-07 Besvarad: 2010-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-07)