Utestående frågor om tonnageskatten

Skriftlig fråga 2010/11:121 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 26 november

Fråga

2010/11:121 Utestående frågor om tonnageskatten

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Statsrådet har den 24 november besvarat en skriftlig fråga om tonnageskatten ställd den 15 november. Tonnageskattefrågan är utredd och införandet av en sådan skatt har ett brett stöd från samtliga partier i riksdagen. Detta har manifesterats vid olika tillfällen under den gångna valperioden samt nyligen vid en sammankomst arrangerad av Sveriges Redareförening.

Statsrådet anför som skäl för sin långsamhet med en proposition följande:

”Ska vi ha ett system med tonnageskatt måste en rad utestående frågor ses över. Den samlade effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfarten får inte heller utformas så att andra branscher missgynnas. Mot bakgrund av dessa utestående frågor kan jag fortfarande inte lämna något besked om när ett förslag om tonnageskatt kan komma att läggas fram.”

Rederinäringen och olika andra intressenter inom och av sjöfarten efterfrågar säkert mer specifikt vilka utestående frågor som just nu intensivt utreds och bereds i Finansdepartementet. Inte minst därför att man utanför Finansdepartementet säkert är beredda att på olika sätt hjälpa till med att ta fram nödvändiga uppgifter med mera som kan påskynda beredningen av denna för riksdagen så angelägna fråga.

Mer exakt vilka utestående frågor har finansministern kvar att utreda och bereda innan en proposition om tonnageskatt kan lämnas till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Svar anmält: 2010-12-03 Besvarad: 2010-12-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-03)