Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Torsdag den 25 mars 2021

Föredragningslista 2020/21:100

Föredragningslista

2020/21:100

Torsdagen den 25 mars 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 4 mars

Fastställande av dag för riksmötets start 2021/22

2

Tisdagen den 14 september

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2020/21:590 av Kjell Jansson (M)
Återinförda skatter

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

SkU

EU-dokument

5

COM(2021) 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 maj 2021

TU

6

COM(2021) 130 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination, testning och tillfrisknande för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 19 maj 2021

SoU

Ärende för debatt
avgörs onsdagen den 7 april kl. 16.00

Reservationer

Kulturutskottets betänkande

7

Bet. 2020/21:KrU4 Kultur för alla

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

8

2020/21:540 av Lars Beckman (M)
Andelen svenskar med låg ekonomisk standard

9

2020/21:546 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Förändringar i omställningsstödet
Svaret tas avLars Beckman (M)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

10

2020/21:551 av Thomas Morell (SD)
Åtgärder mot allvarliga fordonsbrister

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

11

2020/21:575 av Robert Stenkvist (SD)
Älvdalskan som nationellt minoritetsspråk

Frågestund kl. 14.00

12

Frågor besvaras av:
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Statsrådet Märta Stenevi (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.