Torsdag den 22 april 2021

Föredragningslista 2020/21:112

Föredragningslista

2020/21:112

Torsdagen den 22 april 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om kompletteringsval

1

Hanna Gunnarsson (V) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:615 av Jens Holm (V)
EU:s återhämtningsmedel och nya klimatinsatser

3

2020/21:642 av Alexandra Anstrell (M)
Utbyggnaden av vindkraft

4

2020/21:643 av Sten Bergheden (M)
Antalet vargar på landsbygden

5

2020/21:644 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Människors trygghet i vargtäta områden

6

2020/21:648 av Tobias Andersson (SD)
Implementering av EU:s engångsplastdirektiv

7

2020/21:654 av Mikael Eskilandersson (SD)
Agerande mot tvångsgifte

8

2020/21:655 av Sara Gille (SD)
Användandet av tvångsgifte

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

9

2020/21:FPM97 Förordning om Digitala Gröna Intyg COM(2021) 140, COM(2021) 130

SoU

Anmälan om avskrivning av proposition

10

2020/21:48 Organdonation

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Justitieutskottets betänkande

11

Bet. 2020/21:JuU39 Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård

1 res. (S, V, MP)

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

12

Bet. 2020/21:NU15 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

3 res. (SD, V)

13

Bet. 2020/21:NU16 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession

1 res. (S, V, MP)

14

Utl. 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken

7 res. (M, SD, V, KD, L)

Försvarsutskottets betänkande

15

Bet. 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle

1 res. (S, V, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

16

Bet. 2020/21:SfU25 Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper

17

Bet. 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

18

Bet. 2020/21:MJU15 Skogspolitik

26 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2020/21:MJU16 Naturvård och biologisk mångfald

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Konstitutionsutskottets betänkanden

20

Bet. 2020/21:KU23 Fri- och rättigheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

21

Bet. 2020/21:KU24 Författningsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L)

Utrikesutskottets betänkande

22

Bet. 2020/21:UU15 Mellanöstern

8 res. (M, SD, V, KD)

Frågestund kl. 14.00

23

Frågor besvaras av:
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Utrikesminister Ann Linde (S)
Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.