Torsdag den 19 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:89

Föredragningslista

2019/20:89

Torsdagen den 19 mars 2020

Kl.

11.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

1

Bet. 2019/20:FiU52 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

Utbildningsutskottets betänkande

2

Bet. 2019/20:UbU25 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.