Torsdag den 14 december 2017

Föredragningslista 2017/18:50

Föredragningslista

2017/18:50

Torsdagen den 14 december 2017

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Val av justitieombudsman

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 23 november

Avsägelser

3

Teres Lindberg (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 1 januari 2018

4

Anna Kinberg Batra (M) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om kompletteringsval

5

Leif Pettersson (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 1 januari 2018

6

Ulf Kristersson (M) som ledamot i krigsdelegationen och suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Meddelande om aktuell debatt om antisemitism i Sverige

7

Måndagen den 18 december kl. 09.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

8

2017/18:19 Torsdagen den 30 november

FiU

9

2017/18:20 Torsdagen den 7 december

FiU

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

10

2017/18:270 av Lars Beckman (M)
Vinstförbud

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2017/18:FPM29 Ändringar i direktivet om kombinerade transporter KOM(2017) 648

TU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

12

2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna motion
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

14

Bet. 2017/18:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

15

Bet. 2017/18:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

2 res. (M, L)

16

Bet. 2017/18:FiU29 Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

1 res. (SD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1 res. (S, MP, V)

Utbildningsutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Civilutskottets betänkande

21

Bet. 2017/18:CU7 Associationsrätt

3 res. (S, MP, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

22

Bet. 2017/18:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

23

Bet. 2017/18:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Finansutskottets utlåtande

24

Utl. 2017/18:FiU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa-myndigheterna)

Justitieutskottets betänkande

25

Bet. 2017/18:JuU19 Polisens kameraövervakning

1 res. (S, MP, V)

Frågestund kl. 14.00

26

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)
Socialminister Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Tomas Eneroth (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.