Tisdag den 20 april 2021

Föredragningslista 2020/21:110

Föredragningslista

2020/21:110

Tisdagen den 20 april 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 22 april kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2020/21:31 Tisdagen den 13 april

JuU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2020/21:606 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barndomsgaranti

 

4

2020/21:651 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
Turkiets utträde ur Europarådets konvention mot våld mot kvinnor

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

5

2020/21:FPM96 En gemensam väg till ett tryggt och hållbart återöppnande COM(2021) 129

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

6

2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 5 maj 

TU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter

 

7

2020/21:3980 av Karin Enström m.fl. (M)

KU

8

2020/21:3981 av Tina Acketoft m.fl. (L)

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2020/21:UFöU5 Internationella försvarssamarbeten

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2020/21:UbU16 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

66 res. (M, SD, V, KD)

 

Justitieutskottets betänkande

 

11

Bet. 2020/21:JuU39 Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård

1 res. (S, V, MP)

 

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

 

12

Bet. 2020/21:NU15 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

3 res. (SD, V)

13

Bet. 2020/21:NU16 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession

1 res. (S, V, MP)

14

Utl. 2020/21:NU28 Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken

7 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2020/21:FöU10 Hanteringen av använt kärnbränsle

1 res. (S, V, MP)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2020/21:KU23 Fri- och rättigheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

17

Bet. 2020/21:KU24 Författningsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

18

Bet. 2020/21:UU15 Mellanöstern

8 res. (M, SD, V, KD)


 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

19

2020/21:546 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Förändringar i omställningsstödet

 

20

2020/21:584 av Lars Beckman (M)
Importmoms

 

21

2020/21:586 av Niklas Wykman (M)
Ny skatt på el

 

22

2020/21:587 av Sofia Westergren (M)
Bonus–malus påverkan på företagen
2020/21:588 av Boriana Åberg (M)
Bonus–malus-systemet

 

 

Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

23

2020/21:561 av Kerstin Lundgren (C)
Områdespoliser i alla kommuner

 

24

2020/21:610 av Arin Karapet (M)
Svensk lag och Encrochat

 

25

2020/21:623 av Alexandra Anstrell (M)
Ökande säkerhetshot mot Sverige

 

 

Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

26

2020/21:624 av Maria Stockhaus (M)
Bredbandsutbyggnaden

 

27

2020/21:634 av Joar Forssell (L)
Kraftsystemets funktion under sommaren

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

28

2020/21:560 av Thomas Morell (SD)
Bromma flygplats framtid
2020/21:574 av Thomas Morell (SD)
Ett överlåtande av Bromma flygplats

 

29

2020/21:571 av Thomas Morell (SD)
Mobilitetspaketets framtid

 

30

2020/21:618 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vägunderhållet i Värmland
2020/21:619 av Pål Jonson (M)
Bristerna i det värmländska vägnätet

 


 

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

31

2020/21:579 av Staffan Eklöf (SD)
Avbytartjänst för animalieproducenter

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.