Onsdag den 17 mars 2021

Föredragningslista 2020/21:95

Föredragningslista

2020/21:95

Onsdagen den 17 mars 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 februari

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2020/21:479 av Thomas Morell (SD)
Bombdåd och bilbränder

 

3

2020/21:486 av Hans Rothenberg (M)
Sms-utskick med anledning av pandemin

 

4

2020/21:512 av Tobias Andersson (SD)
Självförsörjning kontra sysselsättning

 

5

2020/21:519 av Lars Beckman (M)
Ungas möjlighet till en egenägd bostad

 

6

2020/21:520 av Lars Beckman (M)
Handläggningstider i förrättningsverksamheten

 

7

2020/21:521 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Åtgärder mot sexualbrott mot barn

 

8

2020/21:525 av Thomas Morell (SD)
Skydd av personuppgifter för personal inom de rättsvårdande myndigheterna

 

9

2020/21:528 av Ida Drougge (M)
Afghanistans konsulat

 

10

2020/21:531 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Fler poliser och civilanställda i Västerbottens inland

 

11

2020/21:533 av Amineh Kakabaveh (-)
Kvinnorättsaktivisters situation och massavrättningarna i Iran

 

12

2020/21:542 av Hans Wallmark (M)
Den politiska krisen i Georgien

 

13

2020/21:543 av Hans Wallmark (M)
Framtiden för biståndet

 

14

2020/21:544 av Magdalena Schröder (M)
Samverkan mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingsbistånd

 

15

2020/21:545 av Magdalena Schröder (M)
Korruption inom biståndet

 

16

2020/21:549 av Kerstin Lundgren (C)
Situationen i Belarus

 

17

2020/21:553 av Amineh Kakabaveh (-)
Kurderna och den svenska säkerhetspolisens praktik och inriktning

 

18

2020/21:554 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Enhetliga bedömningar inom sjukförsäkringen

 

19

2020/21:555 av Pål Jonson (M)
En europeisk strategisk autonomi

 

20

2020/21:561 av Kerstin Lundgren (C)
Områdespoliser i alla kommuner

 

21

2020/21:563 av Lars Beckman (M)
Friår

 

22

2020/21:564 av Sofia Westergren (M)
Yrkeschaufförers arbetsmiljö

 

23

2020/21:565 av Saila Quicklund (M)
Den ökande arbetslösheten

 

24

2020/21:566 av Sofia Westergren (M)
Brottsofferperspektivet när det gäller barn

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

25

RiR 2021:3 Administrationen i statliga myndigheter – en verksamhet i förändring

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

26

2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer

SkU

27

2020/21:110 Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

SfU

28

2020/21:111 Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar

SkU

29

2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet

SkU

30

2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

SkU

31

2020/21:118 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

SfU

32

2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

CU

33

2020/21:120 Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning

SfU

34

2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

AU

35

2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro

NU

36

2020/21:126 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

TU

37

2020/21:127 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning

FiU

38

2020/21:128 Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot

SkU

39

2020/21:134 Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

MJU

 

Skrivelser

 

40

2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020

KU

41

2020/21:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020

KU

42

2020/21:116 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

KU

 

Redogörelse

 

43

2020/21:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020

UbU

 

EU-dokument

 

44

COM(2021) 95 Förslag till rådets beslut om sjötullsystemet i de franska yttersta randområdena och om ändring av beslut nr 940/2014/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 maj 2021

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Försvarsutskottets betänkande

 

45

Bet. 2020/21:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1 res. (M, KD)

 

Finansutskottets betänkanden

 

46

Bet. 2020/21:FiU22 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

47

Bet. 2020/21:FiU25 Statlig förvaltning

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

48

Bet. 2020/21:FiU26 Kommunala frågor

9 res. (M, SD, C, V)

49

Bet. 2020/21:FiU34 Offentlig upphandling

15 res. (M, SD, C, V, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

50

Bet. 2020/21:TU6 Trafiksäkerhet

33 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

51

Bet. 2020/21:NU18 Mineralpolitik

14 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

52

Utl. 2020/21:NU25 Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter

1 res. (V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

53

Bet. 2020/21:JuU19 2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

4 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

54

Bet. 2020/21:JuU21 En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

55

Bet. 2020/21:SfU15 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

9 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

56

Bet. 2020/21:SfU16 Pensioner

8 res. (SD, C, V, KD)

57

Bet. 2020/21:SfU17 Ekonomisk familjepolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Civilutskottets betänkanden

 

58

Bet. 2020/21:CU6 Familjerätt

23 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

59

Bet. 2020/21:CU9 Bostadspolitik

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

60

Bet. 2020/21:CU11 Fastighetsrätt

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

61

Bet. 2020/21:CU26 Översyn av resegarantisystemet

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.