Onsdag den 14 april 2021

Föredragningslista 2020/21:107

Föredragningslista

2020/21:107

Onsdagen den 14 april 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 mars

 

 

Meddelande om särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag

 

2

Fredagen den 30 april kl. 09.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2020/21:610 av Arin Karapet (M)
Svensk lag och Encrochat

 

4

2020/21:635 av Alexander Christiansson (SD)
Subventionerade anställningar

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

SfU

6

2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

FiU

7

2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

CU

8

2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

SoU

9

2020/21:176 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

CU


 

Skrivelser

 

10

2020/21:114 Strategisk exportkontroll 2020 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

11

2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

AU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften

 

12

2020/21:3923 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

13

2020/21:3934 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

CU

14

2020/21:3937 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

15

2020/21:3951 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

16

2020/21:3961 av Martina Johansson m.fl. (C)

CU

 

med anledning av prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

 

17

2020/21:3922 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

18

2020/21:3928 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

CU

19

2020/21:3938 av Juno Blom m.fl. (L)

CU

20

2020/21:3953 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

CU

21

2020/21:3960 av Martina Johansson m.fl. (C)

CU

22

2020/21:3969 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

 

med anledning av prop. 2020/21:160 Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

 

23

2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD)

SkU

24

2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD)

SkU

25

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

26

Bet. 2020/21:SkU19 Företag, kapital och fastighet

26 res. (M, SD, C, V, KD, L)

27

Bet. 2020/21:SkU21 Mervärdesskatt

9 res. (M, SD, C, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

28

Bet. 2020/21:UbU11 Lärare och elever

23 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

29

Bet. 2020/21:SfU18 Arbetskraftsinvandring

18 res. (M, SD, V, KD, L)

30

Bet. 2020/21:SfU20 Migration och asylpolitik

51 res. (M, SD, V, KD, L)

 

Skatteutskottets betänkande

 

31

Bet. 2020/21:SkU36 Anpassning av lagen om omställningsstöd

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

 

32

Bet. 2020/21:AU8 Arbetsrätt

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

33

Bet. 2020/21:AU9 Integration

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

34

Bet. 2020/21:AU10 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

23 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

35

Bet. 2020/21:UbU12 Grundläggande om utbildning

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

36

Bet. 2020/21:MJU14 Kemikaliepolitik

23 res. (M, SD, C, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.