Onsdag den 11 mars 2020

Föredragningslista 2019/20:85

Föredragningslista

2019/20:85

Onsdagen den 11 mars 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 19 februari

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 28 till 29 i försvarsutskottet

Val av extra suppleant

3

Annicka Engblom (M) som suppleant i försvarsutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2019/20:380 av Ciczie Weidby (V)
Otrygga anställningar

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2019/20:88 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar

JuU

6

2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

SoU

7

2019/20:95 Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister

JuU

Skrivelser

8

2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019

KU

9

2019/20:91 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

UU

10

2019/20:93 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

FöU

11

2019/20:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019

KU

EU-dokument

12

COM(2020) 65 Vitbok om artificiell intelligens - en EU-strategi för spetskompetens och förtroende

UbU

Motion

13

2019/20:3502 Handlingsplan för att motverka en ny migrationskris av Jimmie Åkesson m.fl.(SD)
Motionen har lämnats in med anledning av händelse av större vikt (9 kap. 15 § riksdagsordningen)

JuU (yrk. 6)
UU (yrk. 7)
Talmannen föreslår att motionen i övrigt läggs till handlingarna utan hänvisning

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

14

Bet. 2019/20:MJU8 Landsbygdspolitik

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

15

Bet. 2019/20:MJU11 Fiskeripolitik

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

16

Bet. 2019/20:FiU26 Kommunala frågor

10 res. (M, SD, C, V, KD)

17

Bet. 2019/20:FiU27 Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

1 res. (V)

18

Bet. 2019/20:FiU34 Offentlig upphandling

13 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Näringsutskottets betänkanden

19

Bet. 2019/20:NU10 Elmarknadsfrågor

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

20

Bet. 2019/20:NU11 Mineralpolitik

11 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:SfU15 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

5 res. (SD, C, V, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

22

Bet. 2019/20:UbU10 Övergripande skolfrågor

22 res. (M, SD, C, V, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.