Måndag den 17 december 2018

Föredragningslista 2018/19:31

Föredragningslista

2018/19:31

Måndagen den 17 december 2018

Kl.

10.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2018/19:12 Tisdagen den 11 december

NU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

3

Bet. 2018/19:KU17 Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

4

Bet. 2018/19:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2 res. (KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2018/19:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

 

6

Bet. 2018/19:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

 

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2018/19:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

8

Bet. 2018/19:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2018/19:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1 res. (SD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2018/19:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

 

Civilutskottets betänkande

 

11

Bet. 2018/19:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

3 res. (SD, V, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Skatteutskottets betänkande

 

12

Bet. 2018/19:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

6 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2018/19:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

 

1 res. (SD)

14

Bet. 2018/19:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2018/19:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

7 res. (M, SD, C, V, KD)

16

Bet. 2018/19:FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (M, C, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.