Fredag den 11 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:139

Föredragningslista

2020/21:139

Fredagen den 11 juni 2021

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 21 maj

 

 

Avsägelser

 

2

Pyry Niemi (S) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation fr.o.m. den 14 september

 

3

Elisabeth Rynning som chefsjustitieombudsman fr.o.m. den 1 oktober

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2020/21:793 av Ida Gabrielsson (V)
Arbetsförmågebedömningen i sjukförsäkringen

 

5

2020/21:810 av Thomas Morell (SD)
Mörkertalet gällande illegala transporter

 

6

2020/21:811 av Boriana Åberg (M)
Återinförande av skatter

 

7

2020/21:815 av Ann-Sofie Alm (M)
Framförhållning hos Migrationsverket

 

8

2020/21:817 av Sofia Westergren (M)
Importmomsen

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

9

RiR 2021:19 Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning – ett otydligt uppdrag

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

10

2020/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 15 juni

FiU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning

 

11

2020/21:4089 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

12

2020/21:4090 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

13

2020/21:4092 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

 

med anledning av prop. 2020/21:200 Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

 

14

2020/21:4087 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

15

2020/21:4088 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2020/21:KU20 Granskningsbetänkande våren 2021

 

17

Bet. 2020/21:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

18

Bet. 2020/21:KU32 Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

19

Bet. 2020/21:MJU24 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

3 res. (M, SD, V, KD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2020/21:SoU25 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025

46 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2020/21:SoU30 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

8 res. (M, SD, C, V, KD)

22

Bet. 2020/21:SoU32 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicintekniska produkter – del 2

1 res. (M, SD, KD)

23

Bet. 2020/21:SoU38 Frågor om tvångsvård

1 res. (S, MP)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

24

2020/21:794 av Michael Rubbestad (SD)
Återbetalning av studielån för studenter som lämnat landet

 

25

2020/21:796 av Markus Wiechel (SD)
Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

26

2020/21:799 av Magnus Stuart (M)
En strategi för en återstart av kultursektorn

 

27

2020/21:807 av Viktor Wärnick (M)
Återöppningen av kulturen och idrotten
2020/21:814 av Annicka Engblom (M)
Återöppnandet av arenasporter och större evenemang

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.