Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Meddelande om skogsindustrin

Fakta-pm om EU-förslag 2007/08:FPM91 : KOM (2008) 113 final

KOM (2008) 113 final
FPM_200708__91

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM91

Meddelande om skogsindustrin

Näringsdepartementet

2008-04-10

Dokumentbeteckning

KOM (2008) 113 final

Medelande från kommissionen till rådet om innovativa och hållbara skogsbaserade industrier i EU - Ett bidrag till EU: tillväxt och arbetsstrategi

Sammanfattning

Kommissionen har genom sitt meddelande, COM(2008) 113 Final, om en innovativ och hållbar skogsindustri i EU lämnat ett bidrag till EUs strategi för tillväxt och sysselsättning. Meddelandet är ett fortsatt steg i införandet av EUs industristrategi som har sin grund i kommissionens meddelande från 2005 COM (2005) 474 Final.

Ett antal åtgärder föreslås som är komplementära till handlingsplanen för skog COM (2006) 302 Final, vars mål är den långsiktiga konkurrenskraften hos den skogsbaserade industrin. De föreslagna åtgärderna har varit föremål för offentlig konsultation och reviderats av Advisory committy on Community Policy regarding Forestry and Forest based Industries.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Meddelandet utgör ett steg i införandet av EUs industristrategi som har sin grund i kommissionens meddelande från 2005 COM (2005) 474 Final.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionens meddelande visar att den skogsbaserade industrin inom EU har ett totalt produktionsvärde motsvarande 365 miljarder Euro och ett förädlingsvärde motsvarande 120 miljarder Euro. Industrin sysselsätter mer än 3 miljoner människor i 344 000 företag.

Meddelandet pekar på de utmaningar som sektorn f.n. möter med avseende på tillgång till råvara, behov av att reducera växthusgaser, innovation, handel samt information om skogsbaserade produkter och föreslår ett antal åtgärder för att stärka konkurrenskraft, innovation och hållbarhet i den skogsbaserade industrin.

Tillgång till råvara

Priset på träråvaran utgör den högsta kostnaden för många företag. Inom papperstillverkning utgör mer än 30 procent av de totala produktions- kostnaderna kostnader för träråvara. I sågverken ligger motsvarande siffra på 65-70 procent. Meddelandet understryker därför vikten av att främja inhemskt utbud och undvika importrestriktioner samt pekar på den potential som finns i att öka det inhemska utbudet genom ett hållbart skogsbruk. Med det ökande behovet av råvaror så ökar också användningen av återvunnet material. Idag utgörs halva EUs pappers- produktion av återvunnet papper. Den ökande konkurrensen om träråvara måste också, enligt meddelandet, beaktas vid utveckling av policies inom områden som förnybar energi, biodiversitet, fritid och andra sociala funktioner.

Åtgärder som föreslås inom området:

 • Aktiv och hållbar skogbrukspolitik med förbättrade logistikrelationer mellan skogsägare och industrin

 • Minskning av utbud/efterfrågegap genom avverkning och återplantering

 • Vidareutveckling av marknaden för återvunnet papper

 • Kostnadseffektiva återvinningssystem för papper och skogsprodukter bör uppmuntras av medlemsstaterna

 • Otillåten avverkning och handel med skogsprodukter skall förhindras

 • Balanserad användning av skogsresurser

Policies avseende klimatförändringar

Meddelandet gör gällande att en uthållig och effektiv skogspolitik ökar skogens bidrag till att reducera växthusgaser samt pekar på att EUs politik avseende klimatförändring har avsevärda effekter på energiintensiva processer inom massa-, pappers- och viss träpanelproduktion. Bränsle och elkostnader uppgår till mellan 13-18 procent av tillverkningskostnaderna för massa och papper inom EU. Faktorer som bidrar till högre priser utgörs av ökande bränsle- och elkostnader, behovet av att minska växthusgaser samt utvecklingen av förnybara energikällor. Höga kostnader utmanar industrins konkurrenskraft och förstärker behovet av avreglering och effektiv energipolitik.

Det framförs också att eftersom den skogsbaserade industrin har stora utsläpp av koldioxid förväntas den göra omfattande insatser för att mildra klimatförändringar. Det ligger inte i EUs intresse att framtida produktion flyttar till andra länder med svagare utsläppskrav (kolläckage) då detta skull få negativa konsekvenser på miljö och ekonomi.

Åtgärder som föreslås inom området:

 • Skog och skogsbaserade industrier har en strategisk roll i att mildra klimatförändringarna, som bör stärkas

 • Betydelsen av lagring av kol i avverkad skog för reduktion av klimatförändringar bör framhållas

 • Revision av EU handelssystem för utsläppsrättigheter

 • Lagstiftning inom den skogsbaserade industrin bör baseras på Best Available Technique(BAT) och samtidigt ge utrymme för flexibla lösningar

 • Konsistent implementering i medlemsstaterna av direktiv om Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC-direktivet)

Innovation, forskning och utveckling

Meddelandet påpekar att ökade investeringar i forskning, teknologi och demonstration samt innovativt användande av teknik och kommersiell kompetens är nödvändiga faktorer för att fortsatt utveckla den skogsbaserade industris konkurrenskraft. Skogssektorns teknologiplattform (FTP) utgör ett viktigt instrument för att koordinera forskningssatsningar från industrin. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har en väsentlig roll för att stärka sektorns innovativa förmåga.

Åtgärder som föreslås inom området:

 • Nivån avseende kunskap, innovation och RTD inom den skogsbaserade industrin bör höjas och insatser för att sprida information om träprodukters egenskaper vidareutvecklas

 • Den strategiska forskningsagendan från Skogssektorns teknikplattform bör utgöra en bas för en enhetlig syn på forskningsprioriteringar i det 7:e ramprogrammet

 • Vidareutveckling av kluster för att underlätta samverkan och förstärka synergier i den skogliga värdekedjan med särskilt fokus på SME

 • Satsningar i underutvecklade regioner

Handel och samarbete med tredje land

De skogsbaserade industrin inom EU har anpassat sig till den ökande internationella konkurrensen genom fokus på innovation, ökad produktivitet och investeringar. Trots detta, saknar EUs trä- och pappers- produkter, enligt meddelandet, tillgång till tredje länders marknader till följd av höga avgifter och hinder som tillämpas av vissa handelspartners.

Åtgärder som föreslås inom området:

 • Säkra ramverk om att EU- företag skall kunna konkurrera globalt

 • Fortsatt arbete avseende internationella miniminivåer för miljöskydd

 • Standardisering inom ramen för Construction Products direktivet

 • Samarbete avseende standardisering med tredje land

Kommunikation och information

Efterfrågan på tryck- och förpackningspapper har ökat under lång tid, nära korrelerat med per capita inkomstökning. På många marknader möter pappers- och tryckindustrin konkurrens från elektroniska medier samt från plastindustrin. Efterfrågan på träprodukter är lägre i EU än i Nordamerika och Japan. Meddelandet anser därför att det finns ett stort behov av att förbättra informationen om skog och skogsprodukter. Användare och konsumenter behöver informeras om att träets egenskaper som ett förnybart, återvinningsbart och klimatvänligt råmaterial.

Åtgärder som föreslås inom området.

 • Insatser för att förbättra kunskaperna om skogsprodukter och skogsindustri

 • Kommunikationsinsatser understödda och implementerade genom industrin

 • Medverkan från offentliga institutioner med analyser och med att sprida kunskap om den skogsbaserad sektorn

 • Främjande av internationella nätverk mellan medlemsstater, universitet och utbildningsanstalter regionala aktörer för att följa den långsiktiga utvecklingen inom den skogsbaserade industrin

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Allmänt syftar initiativet till att undanröja hinder avseende lagar och standarder samt att förbättra innovationsklimat och kunskapsspridning kring produkter från den skogsbaserade industrin för att stärka sektorns internationella konkurrenskraft. Sådana åtgärder är i linje bl.a. med det regelförenklingsarbete som regeringen bedriver.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslagen förväntas inte leda till några budgetära konsekvenser eftersom de inte är förenade med några stödmekanismer. Någon konsekvensanalys har inte gjorts av kommissionen.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande. Frågan berör mycket viktiga industri-, forsknings-, miljö- och handelsaspekter såväl nationellt som på europeisk nivå men även globalt. Flera av de åtgärder inom de områden som kommissionen föreslår är angelägna, men regeringen betonar i detta sammanhang vikten av väl fungerande konkurrens, öppna marknader och fri handel. Regeringen anser att skogspolitiken inte bör vara en gemensam politik inom EU-samarbetet och att gemensamma stödprogram som kan snedvida marknaden för skogsråvara ska undvikas.

Regeringen anser även att den pågående globaliseringens effekter på den skogsbaserade industrin måste tas i beaktande när åtgärder övervägs.

Regeringen vill också framhålla den strategiska roll som skogsnäringen har i ett hållbart samhälle, som producent av förnyelsebar råvara samt i sin funktion att reducera klimatförändringar genom upplagring av kol. Hållbar skogsnäring och ökad tillväxt av skog inom ramen för den svenska skogspolitikens jämställda mål är av avgörande betydelse för att möta den ökande efterfrågan på biomassa från industrin och bioenergisektorn.

Regeringen betonar vikten av att förslag och insatser koordineras med det övriga arbete som pågår i anknytning till skogssektorn inom EU för att undvika dubbelarbete, underlätta synergier och säkerställa en lyckad implementering av eventuella åtgärder.

Regeringen understryker också vikten av beakta skogsindustrins behov av en jämn tillgång på högkvalitativ skogsråvara till internationellt konkurrenskraftiga priser vid utformningen av åtgärder inom klimat och energiområdet.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Ännu oklara

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Ännu oklara

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har ej remitterats

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

-

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

-

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Första behandlingen av ärendet var i COMPRO gruppen den 4 mars 2008. Meddelandet skall eventuellt tillsammans med andra meddelanden, bli föremål för slutsatser vid konkurrenskraftsrådet den 29-30 maj 2008.

4.2 Fackuttryck / termer

FTP: Forest-based Sector Technology Platfrom

RTD: Research, Technology and Demonstration

BAT: Best Available Technique

IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.