Bättre styrning av den inre marknaden

Fakta-pm om EU-förslag 2011/12:FPM157 : KOM (2012) 259

KOM (2012) 259
FPM_201112__157

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2011/12:FPM157

Bättre styrning av den inre marknaden

Utrikesdepartementet

2012-06-15

Dokumentbeteckning

KOM (2012) 259

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Bättre styrning av den inre marknaden

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Bättre styrning av den inre marknaden

Sammanfattning

Behovet av att förbättra styrningen av inre marknaden har framförts av Europeiska rådet som i mars beställde en rapport med konkreta förslag för hur detta kan åstadkommas. Mot den bakgrunden har kommissionen presenterat ett meddelande om att förbättra styrningen av inre marknaden. Meddelandet innehåller två delar där den första delen inkluderar förslag som syftar till att stärka fokus och höja ambitionsnivån för utvalda tillväxtfrämjande inremarknadsfrågor medan den andra delen tar sikte på hur kommissionen mer horisontellt avser att följa upp medlemsstaternas genomförande och tillämpning.

Regeringen delar kommissionens bedömning om vikten av att förbättra styrningen av inre marknaden. Det är viktigt att bredda ansatsen vad gäller genomförande och styrning för att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl. Mot den bakgrunden välkomnar regeringen kommissionens meddelande som har en hög ambitionsnivå och ligger i linje med svenska prioriteringar.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionen har hitintills två gånger per år presenterat sammanställda resultat över hur medlemsstaterna sköter genomförande och tillämpning av inre marknadsregler. Kommissionen presenterade i mars en rapport om styrning av inre marknaden (Annual Governance check-up 2011). Rapporten inkluderade den information som vanligtvis publiceras i resultattavlan för inre marknaden samt information om flera inre marknadsverktyg. Europeiska rådet beställde i mars en rapport med breddad ansats där kommissionen ombads föreslå åtgärder för att förbättra styrningen av inre marknaden. Den 8 juni 2012 presenterade kommissionen ett meddelande om bättre styrning av den inre marknaden.

1.2 Förslagets innehåll

Meddelandet innehåller två delar där den första delen syftar till att höja ambitionsnivån för prioriterade tillväxtfrämjande inremarknadsfrågor och den andra tar sikte på medlemsstaternas genomförande av gemensamt beslutad lagstiftning.

Den första delen innehåller förslag för särskilt viktiga inremarknadsfrågor inom sektorer som bedöms ha störst tillväxtpotential. I tillägg till förslagen inom ramen för inremarknadsakten omfattar meddelandet en bilaga med ett stort antal rättsakter. För 2012-2013 har tjänstehandel (detaljhandel, företagshandel, byggtjänster och försäkringsförmedlingstjänster) samt nätverksindustrierna (energi, transport, telekom) valts ut. På dessa områden uppmanar kommissionen medlemsstaterna att; i) cirkulera nationella genomförandeåtgärder till kommissionen för informella synpunkter, ii) förbinda sig till nolltolerans för sent och felaktigt genomförda direktiv, samt iii) online tillhandahålla förklaringar om hur rättsakten genomförts och är avsedd att tillämpas. Dessutom föreslås medlemsstaterna att för dessa områden säkerställa en effektivare handläggning av överträdelseärendena. Vid överträdelser bör förfaranden inte ta mer än i genomsnitt 18 månader och medlemsstaterna bör följa domstolens avgöranden inom 12 månader

Kommissionen kommer för sin del att tillhandahålla förbättrat införlivandestöd för att räta ut eventuella problem.

Den andra delen tar sikte på hur kommissionen avser att följa upp medlemsstaternas arbete. Kommissionen avser att utarbeta en årlig rapport om hur väl integrerad den inre marknaden är och publicera den tillsammans med den årliga tillväxtrapporten. Innehållet kommer därmed bidra till kommissionens utarbetande av de medlemsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska terminen. Den första rapporten kommer att presenteras i tid till tillväxtrapporten 2013. Utöver det lyfter kommissionen fram vikten av att förbättra inremarknadsregelverkets effektivitet genom smart lagstiftning och principen om att tänka småskaligt först. Detta föreslås ske genom ökad användning av e-tjänster, bättre och mer lättillgänglig information online samt förbättrade problemlösningsmekanismer. Slutligen uppmanar kommissionen medlemsstaterna att förbättra problemlösningsverktygen och upprätta centrum för den inre marknaden för att bättre övervaka hur inremarknadsreglerna fungerar.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Ej aktuellt. Kommissionens meddelande har inga direkta effekter på svenska regler då det saknar konkreta lagstiftningsförslag.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Inga samhällsekonomiska konsekvenser i form av kostnader kan förväntas. En bättre fungerande inre marknad bidrar till ökad tillväxt.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Den ekonomiska krisen ökar behovet av att fokusera på åtgärder som långsiktigt stärker Europas tillväxt och konkurrenskraft. I det arbetet är den inre marknaden en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten. För att åstadkomma detta är det viktigt att de befintliga reglerna tillämpas korrekt och att de verktyg som finns på inre marknaden fungerar väl. Utmärkande och framgången för den inre marknaden ligger jämt i det enhetliga regelverket.

Regeringen fäster stor vikt vid att förbättra styrningen av inre marknaden genom en bred ansats där horisontella verktyg såväl som nationellt genomförande inkluderas. Regeringen välkomnar kommissionens ambitionsnivå och delar bedömningen om behovet av att prioritera tillväxtfrämjande sektorer och öka fokus på korrekt genomförande och tillämpning i medlemsstaterna.

Det är viktigt att inre marknadens funktionssätt fortsatt står högt på dagordningen. Regeringen välkomnar därför att kommissionen framöver kommer presentera en årlig rapport som kopplas samman med tillväxtrapporten och därmed blir en del av en stående punkt i rådet och vid Europeiska rådet. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommissionens ambitionsnivå bibehålls vid fortsatt behandling av meddelandet.

Regeringen välkomnar kommissionens fokus på tillväxtfrämjande fokusområden och delar bilden av tjänstehandeln och nätverksindustriernas vikt för tillväxt. För dessa områden stödjer regeringen kommissionens förslag om nolltolerans för genomförande. Det är i det sammanhanget positivt med ökat fokus på den faktiska tillämpningen och korrekta införlivandet av EU-lagstiftningen i nära samarbete mellan medlemsstaterna.

Regeringen välkomnar att kommissionen avser att tillhandahålla förbättrat införlivandestöd för att räta ut eventuella problem i genomförandet av EU-lagstiftning. Detta, samt ökad fokus på reglernas kvalité genom hela processen, kommer att öka förutsättningarna för korrekt genomförda regler.

Regeringen välkomnar förslaget om att inrätta nationella inremarknadscenter i respektive medlemsstat. Regeringen menar att det är upp till varje medlemsstat att avgöra fördelningen av centrets uppgifter inom den nationella förvaltningen, med utgångspunkt förutsättningarna i respektive medlemsstat.

Regeringen välkomnar även förslagen om smart lagstiftning och förbättrad information och tjänster online, vilket ligger mycket väl i linje med regeringens prioriteringar. Regeringen noterar att lagrådsremisser och propositioner redan i dag görs tillgängliga på internet. Regeringen vill även betona att ett utarbetade av onlinetjänster måste ske så att systemet blir enkelt och användarvänligt och inte innebär merkostnader för medlemsstaterna.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna är positiva till att kommissionen presenterar ett meddelande med förslag på förbättrad styrning av inre marknaden. Många medlemsstater är överens om vikten av en väl fungerande inre marknad som tillväxtmotor för Europa, inte minst i ljuset av krisen. Det kan finnas frågor i meddelandet som kan vara problematiska för vissa medlemsstater, bland annat målsättning för genomförandeunderskott, valet av de rättsakter som inkluderats i annexet samt kommissionens ifrågasättande av medlemsstaters genomförande.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentets ståndpunkter är ännu inte kända. Europaparlamentet har genom flera tidigare resolutioner på motsvarande tema betonat vikten av korrekt och tidsenligt genomförande och korrekt tillämpning av unionsrätten.

Europeiska rådet har i dess slutsatser betonat vikten av förbättrad styrning av inre marknaden. Vid Europeiska rådet i mars beställdes en rapport från kommissionen med förslag på hur styrningen kan förbättras.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Beslut om eventuell remiss har inte tagits.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Ej aktuellt. Meddelandet innehåller inga lagstiftningsförslag.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Ej aktuellt. Meddelandet innehåller inga lagstiftningsförslag.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Kommissionens meddelande om förbättrad styrning av inre marknaden kommer att noteras vid Europeiska rådet den 28-29 juni. Europeiska rådets ordförande väntas sammanfatta läget i förhandlingarna inom ramen för inremarknadsakten, ett meddelande om tjänster (se FaktaPM 158) samt detta meddelande. Som ett resultat väntas meddelandena hanteras i slutsatstexten.

4.2 Fackuttryck/termer

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.