221104 Ekofin, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EA189

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för ekonomiska och

finansiella frågor

8 novem ber 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning (offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar

3.(ev.) Direktiv 1999/62/EG (Eurovinjett) vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning

(Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 113 i EUF-fördraget) Politisk överenskommelse

4.(ev.) Genomförandet av Basel III

Allmän riktlinje

5. Övriga frågor

Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster Information från ordförandeskapet

Icke lagstiftande verksamhet

6.Ekonomiska och finansiella konsekvenser av Rysslands aggression mot Ukraina

Diskussion

7.(ev.) Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens Lägesrapport

Diskussion

8.(ev.) Kommissionens meddelande om översyn av den ekonomiska styrningen Föredragning av kommissionen

Diskussion

9.(ev.) Europeiska finanspolitiska nämndens årsrapport 2022

Diskussion

10.Slutsatser om EU-statistik Godkännande

11.Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer den 12–13 oktober 2022 och IMF:s årsmöten

Information från ordförandeskapet och kommissionen

12.Lagen om minskning av inflationen

Information från kommissionen

Diskussion

13. Övriga frågor