221021 Miljö, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4E96AC

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för miljöfrågor

24 oktober 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Lagstiftningsöverläggningar

3.Översynen av direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp och direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

-Riktlinjedebatt

4.Förordningen om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

-Riktlinjedebatt

Icke lagstiftande verksamhet

5.Slutsatser om förberedelserna inför den 27:e partskonferensen (COP 27) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (Sharm el-Sheikh, Egypten, den 6–18 november 2022)

- Godkännande

6.Slutsatser om konventionen om biologisk mångfald (mångfaldskonventionen) (Montreal, Kanada, den 7–19 december 2022):

a) Förberedelser inför COP 15 för mångfaldskonventionen b) Förberedelser inför COP-MOP 10 i dess egenskap av möte mellan parterna i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

c) Förberedelser inför COP‑ MOP 4 i dess egenskap av möte

mellan parterna i Nagoyaprotokollet om tillträde samt fördelning av nytta

-Godkännande

7.Övriga frågor

a)Rapporter om viktiga internationella möten under senare tid

i)Den nionde ministerkonferensen Miljö för Europa (Nicosia, Cypern, den 5–7 oktober 2022)

ii)Det nionde mötet inom ramen för den mellanstatliga vetenskapspolitiska plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES 9) (Bonn, Tyskland, den 3–9 juli 2022)

iii)Det femte extra mötet mellan parterna i Montrealprotokollet (ExMOP 5) (Bangkok, Thailand, den 16 juli 2022)

-Information från ordförandeskapet och kommissionen

b) Aktuella lagstiftningsförslag

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Direktivet som ersätter direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

- Information från ordförandeskapet på begäran av kommissionen

c)Konferensen om utformning av klimatresilienta landskap (Prag, Tjeckien, den 13–14 september 2022)

- Information från ordförandeskapet