20221014 JOF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4E9445

EU-NÄMNDEN

Möte i Europeiska unionens råd för jordbruks- och

fiskefrågor

17 – 18 oktober 2022

Preliminär dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.(ev.) Godkännande av A-punkter

a)Icke lagstiftande verksamhet

b)Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

FISKE

3.Rådets förordning om fastställande för 2023 av fiskemöjligheter i Östersjön och vissa bestånd utanför Östersjön

(Kommissionens förslag till rättslig grund: artikel 43.3 i EUF-fördraget) - Politisk överenskommelse

4.Iccats årsmöte 2022

-Diskussion

JORDBRUK

5.Handelsrelaterade jordbruksfrågor Information från kommissionen

-Diskussion

6.Marknadssituationen, särskilt efter invasionen av Ukraina Information från kommissionen och medlemsstaterna

-Diskussion

7.Övriga frågor