Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1

Betänkande 2010/11:TU4

2010/11:TU4 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1

Trafikutskottets betänkande

2010/11:TU4

Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2009/10:231 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1. Regeringen har lagt fram förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra dels direktivet om hamnstatskontroll, dels en ändring av direktivet om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (övervakningsdirektivet). Vidare har regeringen föreslagit vissa justeringar med anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget.

Enligt utskottets mening bör ikraftträdandet av lagändringarna med anledning av övervakningsdirektivet respektive ikraftträdandet av Lissabonfördraget förskjutas med en dryg månad jämfört med regeringens förslag och bestämmas till den 1 januari 2011. De lagändringar som avser genomförandet av hamnstatskontrolldirektivet bör träda i kraft den 1 januari 2011, dvs. i enlighet med regeringens förslag.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrker regeringens förslag med nu nämnda ändring av tidpunkten för ikraftträdandet.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagförslagen

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) med den ändringen i fråga om 7 kap. 2 och 7 §§ att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2011,

2. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg med den ändringen i fråga om 7 kap. 6 a § att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2011,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2011.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:231 punkterna 1–3.

Stockholm den 2 november 2010

På trafikutskottets vägnar

Anders Ygeman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders Ygeman (S), Jan-Evert Rådhström (M), Oskar Öholm (M), Pia Nilsson (S), Eliza Roszkowska Öberg (M), Lars Mejern Larsson (S), Lars Tysklind (FP), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S), Sten Bergheden (M), Stina Bergström (MP), Annelie Enochson (KD), Tony Wiklander (SD), Siv Holma (V), Edward Riedl (M) och Leif Jakobsson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2009/10:231 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1. Lagrådet har beretts tillfälle att yttra sig, och regeringen har – förutom i ett avseende – följt Lagrådets förslag. Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts i förhållande till förslaget i lagrådsremissen.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1, och dess förslag till lagtext framgår av bilaga 2.

Bakgrund

Till följd av två förlisningar, fartygen Erika 1999 och Prestige 2002, har EU-arbetet med sjösäkerhet stärkts. Europeiska kommissionen har inalles presenterat tre sjösäkerhetspaket med förslag om olika åtgärder. Det tredje paketet innehåller förslag såväl till helt nya rättsakter som till ändringar i tidigare. Efter en förlikningsprocess 2008/09 har rättsakter på följande områden antagits:

·.    fullgörande av flaggstatsförpliktelser

·.    utredning av olyckor

·.    ersättning till passagerare vid olyckor

·.    fartygs skadeståndsansvar och finansiella säkerheter

·.    informations- och övervakningsfrågor

·.    klassificeringssällskap

·.    hamnstatskontroll.

I den nu framlagda propositionen lämnar regeringen förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra dels direktivet om hamnstatskontroll, dels ändringarna av övervakningsdirektivet.

Regeringens förslag med anledning av kvarstående områden i det tredje sjösäkerhetspaketet, såsom direktivet om klassificeringssällskap respektive om utredning av olyckor, förväntas bli framlagt i mars 2011.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen. I fartygssäkerhetslagen (2003:364) förtydligas att inspektion inte ska ske av utländska statsfartyg. Vidare införs i den lagen olika rapporterings- och informationsskyldigheter för en rad olika sjöfartsaktörer, t.ex. lotsar, hamninnehavare, redare och befälhavare. Slutligen införs i lagen en skyldighet för redare att på tillsynsmyndighetens uppmaning låta utföra tjockleksmätningar av fartygets skrov. Det görs också ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för uppgifter som svenska myndigheter får tillgång till i det internationella samarbetet när det gäller bl.a. civil sjötrafikövervakning och informationssystem för civil sjötrafik. I propositionen föreslås också vissa justeringar med anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Slutligen lämnar regeringen i propositionen upplysningar om tillämpningen av ett tidigare meddelat bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om undantag från mönstringslagen (1983:929).

De förslag som avser genomförandet av övervakningsdirektivet och de förslag som avser justeringar med anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget föreslås träda i kraft den 30 november 2010. De förslag som avser genomförandet av hamnstatskontrolldirektivet föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets överväganden

Lagförslagen

Propositionen

I propositionen lägger regeringen fram sina förslag respektive sin bedömning i följande avseenden.

Hamnstatskontroll

Regeringen föreslår att lotsar och hamninnehavare ska vara skyldiga att till tillsynsmyndigheten rapportera sådana uppenbara avvikelser hos fartyg som kan inverka menligt på fartygs säkra framförande eller utgöra ett hot mot den marina miljön.

Dessutom föreslås att redaren på uppmaning av tillsynsmyndigheten ska vara skyldig att låta utföra tjockleksmätningar av fartygets skrov.

I sammanhanget ska det finnas ett undantag för s.k. statsfartyg; regeringen föreslår således ett förtydligande om att utländska statsfartyg inte får inspekteras.

Sjötrafikövervakning

Enligt regeringens förslag ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om redares och befälhavares skyldighet att lämna uppgifter vid farligt isläge.

Regeringen föreslår också att det ska införas två nya sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess ska gälla i en myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning och informationssystem för civil sjötrafik för uppgifter som lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil sjöfart motverkas om uppgiften röjs. Vidare ska sekretess gälla för uppgifter som lämnats av en medlemsstat i Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans eller genomförande av förfaranden som avses i sådana planer, om en medlemsstat begär det. För uppgifter i allmänna handlingar ska sekretessen gälla i högst 40 år. Den tystnadsplikt som följer av den andra sekretessbestämmelsen ska ha företräde framför den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Enligt regeringens bedömning bör den tystnadsplikt som följer av den första sekretessbestämmelsen inte ha företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Det bör göras en ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) så att det kommer att gälla samma sekretess till skydd för uppgifter om enskildas affärs- och driftsförhållanden m.m. hos samtliga myndigheter som tar emot eller lämnar uppgifter enligt de aktuella direktiven.

Ändringar med anledning av Lissabonfördraget

Regeringen föreslår också ändringar av namn på institutioner i två lagar som en följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget. I fartygssäkerhetslagen (2003:364) och lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg ändras Europeiska gemenskapen till Europeiska unionen.

Ikraftträdande

Regeringen föreslår att de förslag som avser genomförandet av övervakningsdirektivet och de förslag som avser justeringar med anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget ska träda i kraft den 30 november 2010.

De förslag som avser genomförandet av hamnstatskontrolldirektivet föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Utskottets ställningstagande

I propositionen finns förslag om ändringar i tre lagar, nämligen fartygssäkerhetslagen, lagen om åtgärder mot förorening av fartyg samt sekretess- och offentlighetslagen. Vissa av lagändringarna krävs för att genomföra EU-lagstiftning: dels direktivet om hamnstatskontroll, dels direktivet om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen. Vidare är vissa ändringar en följd av ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 november 2009.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Utskottet har ingen invändning mot lagförslagen i sak.

När det emellertid gäller ikraftträdandet vill utskottet anföra följande. Den lagstiftning som avser genomförandet av övervakningsdirektivet och justeringarna med anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget föreslås träda i kraft den 30 november 2010. Mot bakgrund av att propositionen lämnades till riksdagen sent våren 2010 och att den därmed inte har kunnat beredas förrän nu i höst, bör tidpunkten för ikraftträdandet i fråga om nu nämnda lagförslag förskjutas med en dryg månad och bestämmas till den 1 januari 2011. De övriga lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2011, dvs. i enlighet med regeringens förslag.

Sammanfattningsvis ställer sig utskottet bakom det som regeringen anför och föreslår att riksdagen antar de framlagda lagförslagen med den ändring av tidpunkten för ikraftträdandet som angetts i det föregående.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:231 Tredje sjösäkerhetspaketet – del 1:

1.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

3.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-02 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-15 Trycklov: 2010-11-15 Bordläggning 1: 2010-11-22 Bordläggning 2: 2010-11-23 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-11-24 Avgörande: 2010-11-24 Beslut: 2010-11-24 Behandling: 2010-11-24

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)