Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Betänkande 2010/11:SkU8

2010/11:SkU8 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU8

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:10) om ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg. En ny lydelse av artikel 26 i skatteavtalet innebär att upplysningar kan utbytas i enlighet med internationellt accepterad standard för informationsutbyte.

Ändringen innebär utökade möjligheter till informationsutbyte i skatteärenden, särskilt i fråga om bankinformation. För Sveriges del innebär detta bl.a. att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg. De nya bestämmelserna blir tillämpliga på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Riksdagen

1. godkänner protokollet undertecknat den 7 september 2010 om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:10 punkterna 1 och 2.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 11 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna en ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg och i den lag som införlivar avtalet i svensk rätt. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexten och regeringens förslag till lagtext återges i bilaga 2. I fråga om lydelsen av protokollet hänvisar utskottet till propositionen. Någon motion har inte väckts i ärendet.

Bakgrund

Det nuvarande skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg med tillhörande bestämmelser om informationsutbyte i skatteärenden är oförändrat sedan avtalet undertecknades 1996. Avtalets bestämmelser om informationsutbyte överensstämmer därför inte med OECD:s standard. Luxemburg har tills nyligen reserverat sig mot artikel 26 i OECD:s modellavtal när det gäller artikelns bestämmelser om banksekretess och sekretess för uppgifter om äganderätt i en person. Efter att Luxemburg under 2009 dragit tillbaka denna reservation har en omförhandling av skatteavtalets bestämmelser om informationsutbyte kunnat genomföras, vilket resulterat i det nu föreliggande protokollet om ändring i skatteavtalet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 7 september 2010 med tillhörande skriftväxling mellan Sverige och Luxemburg om ändring i avtalet den 14 oktober 1996 för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg. Ändringen i avtalet innebär bl.a. att Skatteverket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg och utgör ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Förslagen i propositionen förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom de utökade möjligheterna till informationsutbyte med Luxemburg. Inte heller bedöms förslagen ge upphov till några ökade kostnader eller någon ökad arbetsbörda för Skatteverket eller för de allmänna förvaltningsdomstolarna.

De nya bestämmelserna avses bli tillämpliga på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Utskottets överväganden

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:10 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Storhertigdömet Luxemburg för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av avtalet.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-11 Trycklov: 2010-11-11 Justering: 2010-11-11 Under beredning: 2010-11-11 Bordläggning 1: 2010-11-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-11-17 Avgörande: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17 Behandling: 2010-11-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)