Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Betänkande 2010/11:SkU7

2010/11:SkU7 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Skatteutskottets betänkande

2010/11:SkU7

Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2010/11:9) om ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som utförs utomlands, sekretess och förfarandet vid ömsesidig överenskommelse.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter utväxlingen av godkännanden. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra fall tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar den dag då avtalet träder i kraft eller senare.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Riksdagen

1. godkänner avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

2. antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:9 punkterna 1 och 2.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs efter endast en bordläggning.

Stockholm den 11 november 2010

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Veronica Palm (S), Ulf Berg (M), Fredrik Olovsson (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Christina Karlsson (S), Karin Nilsson (C), Jessika Vilhelmsson (M), Helena Leander (MP), Lars Gustafsson (KD), David Lång (SD), Jacob Johnson (V) och Peter Persson (S).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2010/11:9 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Avtalstexterna och regeringens lagförslag återfinns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet ansluter nära till den modell (Agreement on Exchange of Information on Tax Matters; modellavtalet) som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) utarbetat för bilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter mottagandet av den sista av de skriftliga underrättelser som parterna på diplomatisk väg ska lämna när de åtgärder vidtagits av respektive part som krävs för att avtalet ska träda i kraft. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet från och med dagen för ikraftträdandet. I alla andra ärenden tillämpas avtalet på beskattningsår som börjar på dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller om beskattningsår saknas, för skatteanspråk som uppkommer dagen för ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Förslagen i denna proposition förväntas inte ge upphov till någon negativ offentligfinansiell effekt. Förslagen kan i stället komma att motverka ett framtida skattebortfall genom möjligheten till informationsutbyte med St Vincent och Grenadinerna.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2010/11:9 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna:

1.

Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-11-04 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-11 Trycklov: 2010-11-11 Justering: 2010-11-11 Bordläggning 1: 2010-11-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-11-17 Avgörande: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17 Behandling: 2010-11-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)