Migration och asylpolitik

Betänkande 2010/11:SfU6

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2010/11:29 Migration och asylpolitik och tre motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlas ett stort antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som rör asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap.

Regeringen redovisar i skrivelsen den svenska migrations- och asylpolitiken och statistiska uppgifter för perioden den 1 juli 2008–30 juni 2010. I skrivelsen lämnas en redovisning av den svenska politiken med avseende på asyl och skyddsrelaterade frågor, arbetskraftsinvandring, övrig invandring och viseringsfrågor. Det internationella samarbetet redovisas också, särskilt när det gäller migration och utveckling samt migrationsfrågorna i EU:s yttre förbindelser.

I betänkandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-02-08 Justering: 2011-03-29 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-11 Trycklov: 2011-04-11 Bordläggning 1: 2011-04-29 Bordläggning 2: 2011-05-03 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-05-04 Avgörande: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04 Behandling: 2011-05-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (70 anföranden)