Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

Betänkande 2010/11:SfU3

2010/11:SfU3 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2010/11:SfU3

Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:223 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar.

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som föranleds av en ny EU-förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordningen och dess tillämpningsförordning tillämpas fr.o.m. den 1 maj 2010.

Den nya EU-förordningen, (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, innehåller regler om fastställande av tillämplig lagstiftning. Jämfört med den tidigare förordningen (EEG) nr 1408/71 omfattar den nya förordningen en utökad personkrets, vilket innebär att också icke förvärvsaktiva personer omfattas av samordningsreglerna. Vidare innebär den nya förordningen att nya administrativa rutiner införs och ett starkare krav på samarbete mellan de tillämpande institutionerna i EU.

I propositionen föreslås vidare ändringar i bl.a. hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att det klargörs att landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård även åt personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och som avförts från folkbokföringen men ändå anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken. Detta gäller under förutsättning att de omfattas av förordning (EG) nr 883/2004.

I propositionen föreslås också vissa följdändringar med anledning av den nya socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011 och ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Propositionen har inte föranlett några motioner. Utskottet tillstyrker med några mindre justeringar regeringens förslag.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser m.m.

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

2. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

3. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

4. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),

5. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) dels med den ändringen att i 6 b § tredje stycket och 6 d § andra stycket uttrycket "rådets direktiv 2009/53/EG" ändras till "rådets förordning (EG) nr 596/2009", dels med den ändringen att i 6 d § andra stycket uttrycket "2004/120/EG" ändras till "2009/120/EG",

6. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

7. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,

8. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,

9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

10. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

11. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

12. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

13. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

14. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:223.

Stockholm den 4 november 2010

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (M), Mikael Cederbratt (M), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), Eva-Lena Jansson (S), Finn Bengtsson (M), Kurt Kvarnström (S), Ulf Nilsson (FP), Shadiye Heydari (S), Jasenko Omanovic (S), Saila Quicklund (M), Gunvor G Ericson (MP), Emma Henriksson (KD), Annelie Karlsson (S), Per Ramhorn (SD), Christina Höj Larsen (V) och Abir Al-Sahlani (C).

Redogörelse för ärendet

En ny förordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, tillämpas fr.o.m. den 1 maj 2010. Denna förordning ersätter rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Vidare ersätter den nya tillämpningsförordningen (EG) nr 987/2009 den tidigare tillämpningsförordningen (EEG) nr 574/72.

Lissabonfördraget om ändring i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen trädde i kraft den 1 december 2009.

Med anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget och de nya EU-förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen har behov av vissa följdändringar aktualiserats. Dessa redovisas i regeringens proposition 2009/10:223 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar. Propositionen innehåller även vissa följdändringar med anledning av socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1, och regeringens lagförslag finns i bilaga 2.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Ändringar till följd av förordning (EG) nr 883/2004

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att hänvisningen till förordning (EEG) nr 1408/71 i socialförsäkringsbalken och hälso- och sjukvårdslagen (1982:673) m.fl. andra lagar ska ersättas av en hänvisning till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Vidare bifaller riksdagen regeringens förslag att landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den grupp personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och som avförts från folkbokföringen men fortfarande anses vara bosatta här så länge de genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander. Motsvarande ska gälla bl.a. förmåner enligt tandvårdslagen (1985:125).

Propositionen

Den nya förordningen (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är en moderniserad och uppdaterad förordning som jämfört med förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen omfattar en utökad personkrets. Det innebär att också icke förvärvsaktiva personer numera fullt ut omfattas av samordningsreglerna och därigenom av försäkringen i bosättningslandet. Eftersom förordning (EG) nr 883/2004 började tillämpas den 1 maj 2010 föreslår regeringen att hänvisningarna i vissa lagar till förordning (EEG) nr 1408/71 byts ut mot hänvisningar till förordning (EG) nr 883/2004.

Den 1 januari 2011 träder socialförsäkringsbalken (SFB) i kraft. Samtidigt upphör den nuvarande socialförsäkringslagstiftningen att gälla, däribland lagen (1962:381) om allmän försäkring och socialförsäkringslagen (1999:799). Regeringen föreslår därför att hänvisningar till dessa lagar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., smittskyddslagen (2004:168) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ändras till motsvarande bestämmelser i SFB.

Studerande personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat medlemsland kan kvarstå i den svenska försäkringen så länge de inte bosätter sig i studielandet. Om studierna avser att vara för längre tid än ett år avskrivs vederbörande dock från folkbokföringen, som i sin tur ligger till grund för bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om rätt till sjukvård i Sverige. Enligt 5 kap. 7 § SFB anses emellertid en i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land fortfarande vara bosatt här så länge som han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander. Regeringen föreslår därför en ändring i 3 c § hälso- och sjukvårdslagen som klargör att landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård även åt denna grupp personer under förutsättning att de omfattas av förordning (EG) nr 883/2004. I konsekvens härmed föreslås även att motsvarande ändringar införs bl.a. i tandvårdslagen (1985:125).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 med vissa övergångsbestämmelser.

Ändringar med anledning av Lissabonfördraget

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag att hänvisningar i författningar inom Socialdepartementets ansvarsområde till benämningar som ändrats genom Lissabonfördraget ska ersättas med fördragets nya benämningar. Ändringar görs bl.a. i SFB och läkemedelslagen (1992:859).

Propositionen

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget om ändring i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i kraft. Detta innebär bl.a. att Europeiska gemenskapen (EG) har ersatts av Europeiska unionen och att unionen fått status som juridisk person. Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) har bytt namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Lissabonfördragets ikraftträdande medför att ett antal ändringar av konsekvenskaraktär behöver göras i flera lagar inom Socialdepartementets ansvarsområde. Regeringen föreslår därför att hänvisningar i författningar till benämningar som ändrats genom Lissabonfördraget ersätts med fördragets nya benämningar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 med vissa övergångsbestämmelser.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att de ändringar som föreslås i propositionen i huvudsak är följd- eller konsekvensändringar av en ny EU-förordning och av införandet av socialförsäkringsbalken respektive Lissabonfördraget. Propositionen har inte föranlett några motioner, och utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2009/10:223 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.    lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

2.    lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

3.    lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

4.    lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),

5.    lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),

6.    lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

7.    lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,

8.    lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,

9.    lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

10.  lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

11.  lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168),

12.  lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

13.  lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,

14.  lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-10-19 Justering: 2010-11-04 Trycklov till Gotab och webb: 2010-11-05 Trycklov: 2010-11-05 Bordläggning 1: 2010-11-12 Bordläggning 2: 2010-11-16 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-11-17 Avgörande: 2010-11-17 Beslut: 2010-11-17 Behandling: 2010-11-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)