Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Betänkande 2010/11:AU4

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och tre följdmotioner.

Propositionen innehåller ett förslag till ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Ändringen är i huvudsak föranledd av den s.k. sjukförsäkringsreformen och den s.k. etableringsreformen. Lagförslagen kompletterar ändringar som redan genomförts i denna lag enligt förslag i budgetpropositionen för 2011. Förslaget innebär att kravet på samtycke för behandling av vissa känsliga och ömtåliga personuppgifter tas bort. Det ska dock alltjämt krävas att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-03 Trycklov till Gotab och webb: 2011-02-08 Trycklov: 2011-02-08 Bordläggning 1: 2011-02-11 Bordläggning 2: 2011-02-15 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2011-02-16 Avgörande: 2011-02-16 Beslut: 2011-02-16 Behandling: 2011-02-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (20 anföranden)