Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

t.o.m. SFS 2020:517
SFS nr: 2012:990
Departement/myndighet: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2012-12-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:517
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Kommerskollegium är förvaltningsmyndighet för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik.

Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska Kommerskollegium bistå med expertstöd i såväl långsiktigt som löpande arbete som rör myndighetens verksamhetsområden och bidra till ökad kunskap inom dessa områden.

Kommerskollegium ska verka för frihandel, fri rörlighet på EU:s inre marknad samt utgå ifrån det samlade svenska ekonomiska intresset mot bakgrund av regeringens övergripande mål för tillväxt och sysselsättning. Myndigheten ska även beakta näringslivets och konsumenternas intressen. Därtill ska myndigheten beakta utvecklingsländernas perspektiv och integrering i handelssystemet.

2 §   Myndigheten ska
   1. arbeta för att stärka Sveriges och EU:s konkurrenskraft och tillväxt genom ökade handelsmöjligheter,
   2. följa verksamheten i europeiska och internationella organisationer inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive deltagande i arbetet i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),
   3. analysera utvecklingen av Sveriges handel med varor och tjänster inom och utom EU, världshandeln, internationella investeringar och den handelspolitiska utvecklingen,
   4. informera andra myndigheter, näringslivet och allmänheten om EU:s inre marknad och handelspolitik, Världshandelsorganisationens (WTO:s) och andra relevanta internationella regelverk, handelsutvecklingen och frihandelns betydelse för den ekonomiska utvecklingen,
   5. hjälpa enskilda företag och privatpersoner som stöter på handelshinder globalt samt handelshinder och andra typer av problem med den fria rörligheten på den inre marknaden,
   6. i samarbete med svenska intressenter följa utvecklingen av EU:s standardiseringspolitik och hålla regeringen underrättad om viktiga skeenden och utvecklingstendenser inom standardiseringen som är av betydelse för svensk konkurrenskraft,
   7. på uppdrag av regeringen företräda Sverige i internationella förhandlingar inom sina verksamhetsområden, och
   8. handlägga frågor om
      a) import- och exportlicenser och andra regleringar av utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i tullunionen,
      b) ekonomiska sanktioner och andra restriktiva åtgärder som har beslutats inom EU om så har uppdragits av regeringen till myndigheten, och
      c) auktoriserade handelskamrar, deras auktorisation samt utövande av tillsyn över dem i enlighet med handelskammarförordningen (1990:733).

3 §   Inom området EU:s inre marknad ska myndigheten särskilt
   1. arbeta för en väl fungerande inre marknad som kännetecknas av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital och som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft,
   2. analysera utvecklingen av EU:s inre marknad samt verka för ett enhetligt genomförande och en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige, och
   3. ansvara för och utveckla EU:s kontaktpunkter för varor respektive tjänster.

4 §   Inom området den yttre handelspolitiken ska myndigheten särskilt
   1. verka för att EU:s externa handelspolitik bygger på frihandel och att det multilaterala handelssystemet är öppet och starkt,
   2. följa och analysera EU:s handelspolitik, utvecklingen i WTO, inklusive i pågående förhandlingar, samt bilaterala och regionala handels- och partnerskapsavtal liksom EU:s övriga handelsförbindelser, inklusive autonoma handelsarrangemang, internationella investeringsavtal och ekonomiska samarbetsavtal, och
   3. värna om att Sverige och EU följer internationella handelspolitiska åtaganden.

5 §   Inom området för utrikeshandel ska myndigheten särskilt
   1. följa och analysera utveckling och tendenser i den internationella handeln, och
   2. för statistikändamål analysera handelsstatistik och företagsspecifika data i syfte att följa utvecklingen av och att utforska drivkrafterna bakom Sveriges handel med varor och tjänster liksom internationella investeringars betydelse för handelsutvecklingen.

6 §   Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens handelsrelaterade utvecklingssamarbete och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion, en annan förordning eller ett beslut som regeringen har fattat.

7 §   Myndigheten ska bedriva handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Inriktningen på verksamhet som finansieras av svenska biståndsmedel ska följa regeringens styrinstrument på området och överenskommelser mellan myndigheten och Sida.

8 §   Myndigheten ska tillhandahålla den nationella kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden (OTGS) med uppgift att bistå exportörer från utvecklingsländer med information och upplysning för export av varor och tjänster till Sverige och EU.

9 §   Myndigheten har följande uppgifter för kontaktpunkter och liknande funktioner:
   1. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden som hanteras inom ramen för förordningens anmälningsprocedurer samt ta emot och bereda förslag till europeiska standardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering m.m.,
   2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen för de anmälningsprocedurer som anges ovan,
   3. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn,
   4. samordna berörda myndigheters funktioner inom den gemensamma kontaktpunkten enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden samt även fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden,
   5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handlägga hinderfrågor och andra problem för den fria rörligheten på den inre marknaden inom ramen för SOLVIT-nätverket,
   6. vara nationell samordnare för informationssystemet för den inre marknaden (IMI), vilket innefattar att registrera och informera svenska myndigheter om systemet och underlätta kommunikationen mellan myndigheter i Sverige och andra EU- länder och länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI- förordningen),
   7. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska kommissionen i frågor utanför konsumentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,
   8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som en sådan har enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,
   9. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredjeland,
   10. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal,
   11. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2014:59) om elektroniska vägtullssystem,
   12. vara kontaktpunkt för motsvarande kontaktpunkter i andra medlemsstater samt samordna berörda myndigheters uppgifter i fråga om att främja likabehandling av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare, i den ursprungliga lydelsen,
   13. vara svensk kontaktpunkt enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1807 av den 14 november 2018 om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen, och
   14. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2020:516) med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Förordning (2020:517).

10 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde
   1. se till att regelverk och rutiner är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
   2. integrera frågor om hållbar utveckling i sitt arbete,
   3. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
   4. integrera ett jämställdhetsperspektiv, och
   5. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås, vid behov föreslå utvecklingsåtgärder samt rapportera till Naturvårdsverket om miljöarbetet.

Ledning

11 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

12 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Rapportering

15 §   Myndigheten ska årligen till regeringen rapportera om det samlade arbetet inom nedan angivna funktioner och göra en analys av hur viktigare tendenser inom dem kan påverka svenska handelsrelaterade intressen:
   1. svenska och utländska anmälningar och reaktioner som skett inom ramen för anmälningsproceduren enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster,
   2. tillämpningen av lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden avseende anmälningsproceduren, myndighetssamarbete och elektroniska förfaranden genom kontaktpunkten för tjänster, och
   3. anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för SOLVIT Sverige och andra hinder för den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Förordning (2016:351).

16 §   Inom ramen för det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet ska myndigheten årligen till regeringen lämna en rapport med redovisning av inriktning, omfattning, resultat, kostnader och en bedömning av effekterna av myndighetens handelsrelaterade utvecklingssamarbete.

17 §   Myndigheten ska årligen till regeringen rapportera hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer.