Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd

t.o.m. SFS 2012:721
SFS nr: 2007:990
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:721
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Högskolans avskiljandenämnd har till uppgift att pröva frågor om avskiljande av
   1. studenter från högskoleutbildning enligt bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning, och
   2. studerande i utbildning inom yrkeshögskolan enligt bestämmelser i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.
Förordning (2009:137).

Ledning

2 §   Myndigheten leds av en nämnd.

3 §   Nämnden ska bestå av fem ledamöter.

4 §   Ordföranden i nämnden ska vara jurist och ha erfarenhet som domare.

Av de andra ledamöterna ska en vara psykiatriskt sakkunnig, två ha särskild kunskap om förhållandena inom universitet och högskolor, varav en ska representera studenterna, och en ledamot företräda allmänna intressen.

5 §   För varje ledamot ska det finnas en ersättare, som utses av regeringen för samma tid som ledamoten. För ersättaren gäller samma krav för att utses som för ledamoten.

Organisation

6 §   Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2012:721).

Beslutförhet

7 §   Nämnden är beslutför när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

Beslut av ordföranden

8 §   Ordföranden får fatta beslut som inte innebär ett slutligt avgörande i sak. Sådana beslut som avses i 12 och 13 §§ förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning får dock ordföranden fatta bara om ärendet är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla det.

Beslut som har fattats av ordföranden ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
14 § andra meningen i fråga om att en ledamot ska vara vice ordförande,
15 § om beslutförhet,
23 och 24 §§ om anställningar,
27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och

28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.


Övergångsbestämmelser

2009:137

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studerande i en kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs med stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.