Förordning (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

t.o.m. SFS 2017:822
SFS nr: 2007:1071
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:822
Upphävd: 2018-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1114
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för studiesociala frågor som inte ska hanteras av någon annan myndighet.

CSN fullgör uppgifter enligt
   1. studiestödslagen (1999:1395),
   2. studiestödsförordningen (2000:655),
   3. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan,
   4. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar,
   5. förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning,
   6. lagen (2017:527) om studiestartsstöd, och
   7. förordningen (2017:532) om studiestartsstöd.
Förordning (2017:537).

2 §   Utöver vad som följer av 1 § ska CSN fullgöra uppgifter enligt
   1. förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, och
   2. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Förordning (2017:822).

3 §   CSN ska beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete. Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ledning

4 §   CSN leds av en myndighetschef.

5 §   Vid CSN ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter.

Organisation

6 §   Vid CSN ska det finnas en avdelning som handlägger samtliga ärenden om omprövning av myndighetens beslut enligt
   1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, och
   2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

7 §   Utöver vad som anges i denna förordning bestämmer CSN över sin egen organisation.

Anställningar och uppdrag

8 §   Generaldirektören är chef för CSN.

Personalansvarsnämnd

9 §   Vid CSN ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   CSN ska tillämpa
   1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och
   2. internrevisionsförordningen (2006:1228).