Svenska miljömål

Betänkande 2009/10:MJU25

Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete tillsammans med tre följdmotioner med sammanlagt 15 yrkanden.

I propositionen föreslår regeringen en ny målstruktur för miljöarbetet. Miljöarbetet ska enligt förslaget struktureras enligt följande:

–     ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen

–     miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till

–     etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Regeringen föreslår att generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmål av särskild vikt ska beslutas av riksdagen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2010-05-06 Justering: 2010-06-08 Trycklov till Gotab och webb: 2010-06-11 Trycklov: 2010-06-11 Bordläggning 1: 2010-06-18 Bordläggning 2: 2010-06-21 Utfärdande av riksdagsskrivelse: 2010-06-22 Avgörande: 2010-06-22 Beslut: 2010-06-22 Behandling: 2010-06-22

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (32 anföranden)