Yrkestrafik

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2014

Beslut

Riksdagen gav sex uppdrag till regeringen om yrkestrafik (TU14)

Riksdagen gjorde sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik:

 • Regeringen bör beakta behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt se över behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.
 • Regeringen bör beakta behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt hindra fordon från att köra vidare, till exempel genom att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning.
 • Regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om regeringen inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av gällande regler.
 • Ansvaret för den som beställer en transport bör skärpas. Regeringen bör även se till att det tas fram ett beräkningsunderlag som visar vad som är en rimlig kostnad för en transport som görs enligt gällande regler och avtal.
 • Regeringen bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av så kallade falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag.
 • Regeringen bör skynda på arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om yrkestrafik.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Tillkännagivande till regeringen om att det utöver behovet av mer kännbara böter och sanktioner bör införas en effektivare möjlighet för polisen att hålla fordon i kvarstad, bl.a. genom klampning, och att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag som möjliggör detta. Tillkännagivande om att regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell revidering av gällande EU-regler om cabotagetransporter samt att regeringen bör begära om ett tillfälligt uppehåll för sådanan transporter om den inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av cabotagetransportbestämmelserna. Tillkännagivande om att regeringen bör skärpa beställaransvaret och att det bör tas fram ett beräkningsunderlag för vägtransporter som utförs enligt gällande regler och avtal. Tillkännagivande om att regeringen bör vidta åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av s.k. falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag. Tillkännagivande till regeringen om att arbetet för att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken behöver påskyndas. Bifall och delvis till motioner kopplade till ovan nämnda tillkännagivanden samt avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-25
Justering: 2014-04-01
Betänkande publicerat: 2014-04-07
Trycklov: 2014-04-07
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:TU14

Alla beredningar i utskottet

2014-03-25, 2014-03-13

Trafikutskottet föreslår sex uppdrag till regeringen om yrkestrafik (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör sex tillkännagivanden till regeringen om olika frågor inom området yrkestrafik:

 • Regeringen bör beakta behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt se över behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter. Med cabotage avses i det här fallet, något förenklat, transporter inom ett land som utförs av ett företag som är registrerat i ett annat land.
 • Regeringen bör beakta behovet av kraftigare böter och sanktioner för transportföretag och förare som inte följer gällande regler. Dessutom bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med ett förslag som gör det möjligt för polisen att på ett effektivare sätt tillfälligt hindra fordon från att köra vidare, till exempel genom att låsa fast fordonets hjul genom så kallad klampning.
 • Regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell översyn av EU-reglerna om cabotagetransporter. Dessutom bör regeringen begära ett tillfälligt uppehåll för cabotagetransporter om regeringen inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av gällande regler.
 • Ansvaret för den som beställer en transport bör skärpas. Regeringen bör även se till att det tas fram ett beräkningsunderlag som visar vad som är en rimlig kostnad för en transport som görs enligt gällande regler och avtal.
 • Regeringen bör vidta åtgärder för att komma tillrätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av så kallade falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag.
 • Regeringen bör skynda på arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om yrkestrafik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-15
Debatt i kammaren: 2014-04-16
4

Beslut

Beslut: 2014-04-16
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 16 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillsyn och kontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om behovet av att stärka och samordna myndigheternas kontroll av yrkesmässiga godstransporter på väg samt behovet av bättre dokumentation vid kontroller av cabotagetransporter.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 26,
2013/14:T306 av Johan Andersson och Sven-Erik Bucht (båda S),
2013/14:T312 av Sven-Erik Bucht (S),
2013/14:T316 av Per-Ingvar Johnsson (C),
2013/14:T421 av Peter Persson och Anders Karlsson (båda S) yrkande 1,
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 3 och 5 samt
2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del,
bifaller delvis motionerna
2013/14:T448 av Emil Källström (C) och
2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C) i denna del och
avslår motion
2013/14:T398 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M).

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Kustbevakningens tillsyns- och kontrollverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:T290 av Anders Hansson (M) och
2013/14:T291 av Anders Hansson (M).

3. Böter och sanktioner samt hindrande av fortsatt färd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att det utöver behovet av mer kännbara böter och sanktioner bör införas en effektivare möjlighet för polisen att hålla fordon i kvarstad, bl.a. genom klampning, och att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett förslag som möjliggör detta.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
2013/14:T272 av Thomas Strand (S),
2013/14:T276 av Louise Malmström (S),
2013/14:T288 av Lena Asplund (M),
2013/14:T310 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2013/14:T327 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP),
2013/14:T383 av Anna Wallén (S),
2013/14:T428 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S),
2013/14:T436 av Andreas Carlson (KD),
2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C) i denna del,
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 9 och 10,
2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del och
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 37.

Reservation 2 (M, FP, C, KD)

4. Ändringar av cabotagereglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör verka för att de sociala villkoren inom åkerinäringen säkras vid en eventuell revidering av gällande EU-regler om cabotagetransporter samt att regeringen bör begära ett tillfälligt uppehåll för sådana transporter om den inte lyckas komma till rätta med överträdelserna av cabotagetransportbestämmelserna.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
avslår motion
2013/14:T390 av Tony Wiklander och Anna Hagwall (båda SD) yrkande 1.

Reservation 3 (M, FP, C, KD)

5. Beställaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att beställaransvaret bör skärpas och att det bör tas fram ett beräkningsunderlag för vägtransporter som utförs enligt gällande regler och avtal.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 25,
2013/14:T449 av Per-Ingvar Johnsson (C) i denna del och
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 6 och 7.

Reservation 4 (M, FP, C, KD)

6. Villkoren inom yrkestrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att åtgärder bör vidtas för att komma till rätta med missförhållandena i åkeribranschen till följd av s.k. falska egenföretagare och oseriösa bemanningsföretag.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 20 i denna del,
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 27 och 28,
2013/14:T250 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:T364 av Pia Nilsson m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 4 och
2013/14:T516 av Åsa Lindestam m.fl. (S) i denna del och
bifaller delvis motion
2013/14:T390 av Tony Wiklander och Anna Hagwall (båda SD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M192014
MP21004
FP11706
C01706
SD19001
V13006
KD01702
Totalt150143056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Undantag från Transportstyrelsens avgifter för tillsyn av kör- och vilotider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T402 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M).

8. Säkra uppställningsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att arbetet med att skapa fler säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken behöver påskyndas.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 11 och 12 samt
bifaller delvis motion
2013/14:T390 av Tony Wiklander och Anna Hagwall (båda SD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, FP, C, KD)

9. Åtgärder mot chaufförsbrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T510 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP02104
FP18006
C17006
SD19001
V01306
KD17002
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag