Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU6

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Beslut 1 december 2021

Utskottets förslag

En ny bedömning ska göras av Sis särskilda ungdomshem (SoU6)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. I skrivelsen redogörs för vilka insatser som genomförts, pågår och beslutats för att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats på ungdomshemmen.

I samband med behandlingen av skrivelsen har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen ska återkomma med en ny skrivelse om på vilket sätt bristerna vid Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska åtgärdas. Skrivelsen ska beskriva de fortsatta insatser som krävs för att vården inom Sis särskilda ungdomshem ska vara säker och för att de placerade ska få den vård och behandling som krävs. Senast den 19 april 2022 ska skrivelsen lämnas till riksdagen.
  • Regeringen ska också ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa placeringsformer för flickor. Bakgrunden är att regeringen i sin skrivelse konstaterade att Sis behandlingsmetoder inte är anpassade för alla målgrupper, exempelvis unga flickor.

Samtidigt föreslår socialutskottet att riksdagen ska lägga regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen om att regeringen senast den 19 april 2022 ska återkomma till riksdagen med en skrivelse och om alternativa placeringsformer för flickor. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-11, 2021-10-19

En ny bedömning ska göras av Sis särskilda ungdomshem (SoU6)

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem. I skrivelsen redogörs för vilka insatser som genomförts, pågår och beslutats för att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats på ungdomshemmen.

I samband med behandlingen av skrivelsen har socialutskottet föreslagit att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen ska återkomma med en ny skrivelse om på vilket sätt bristerna vid Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska åtgärdas. Skrivelsen ska beskriva de fortsatta insatser som krävs för att vården inom Sis särskilda ungdomshem ska vara säker och för att de placerade ska få den vård och behandling som krävs. Senast den 19 april 2022 ska skrivelsen lämnas till riksdagen.
  • Regeringen ska också ge lämplig myndighet i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa placeringsformer för flickor. Bakgrunden är att regeringen i sin skrivelse konstaterade att Sis behandlingsmetoder inte är anpassade för alla målgrupper, exempelvis unga flickor.

Samtidigt föreslår socialutskottet att riksdagen ska lägga regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

Förslagspunkter

1. Skrivelse till riksdagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen senast den 19 april 2022 ska återkomma till riksdagen med en skrivelse och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2021/22:1040 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 2,

2021/22:1065 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 2,

2021/22:1155 av Sofia Nilsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 5 och

2021/22:1157 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1.

2. Extern granskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1010 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 1 och

2021/22:1040 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, L)

3. Utbildning och kompetens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 6 och

2021/22:1157 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, V, L)

4. Oberoende granskning av Sis utbildningsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 3 (SD, V)

5. Omplaceringsrätt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 4 (V, L)

6. Alternativa placeringsformer för flickor

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om alternativa placeringsformer för flickor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 8 och

2021/22:1157 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (S, MP)

7. Oberoende granskning av Sis behandlingsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 7.

Reservation 6 (M, C, V, L)

8. Kvalitetsuppföljning och samverkan

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:1155 av Sofia Nilsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 1 och

2021/22:1157 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (M, C, V, KD, L)

9. Inrättandet av ett oberoende expertråd m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 20 och 21.

Reservation 8 (V)

10. Avskiljningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 14,

2021/22:1010 av Juno Blom m.fl. (L) yrkandena 2 och 3,

2021/22:1065 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:1155 av Sofia Nilsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 4.

Reservation 9 (SD, C, V, KD, L)

11. Vård i enskildhet och oberoende observatörer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 13 och 15.

Reservation 10 (V)

12. Särskild underrättelse till Ivo

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 11 (SD, V)

13. Skolverksamheten inom Sis

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 18 och 19.

Reservation 12 (V, L)

14. Barns rätt att komma till tals

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 9, 10 och 12.

Reservation 13 (V)

15. En fristående klagomålsfunktion

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 11 och

2021/22:1155 av Sofia Nilsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 2.

Reservation 14 (C, V, L)

16. Intern kontroll och säkerhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 3 och

2021/22:1155 av Sofia Nilsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 3.

Reservation 15 (SD, C, L)
Reservation 16 (V)

17. Ivo:s tillsynsinspektioner

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:411 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 17 (SD, V)

18. Regeringens skrivelse

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:215 till handlingarna.