Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2021

Beslut

Mer egenproducerad el slipper skatt (SkU25)

Det blir enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att höja gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt.

De höjda gränserna innebär att skatt inte behöver betalas på egenproducerad solel från anläggningar upp till 500 kilowatt, 250 kilowatt för el från vind- eller vågkraft och 100 kilowatt för övriga förnybara källor.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Mer egenproducerad el slipper skatt (SkU25)

Skatteutskottet vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att höja gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt.

De höjda gränserna innebär att skatt inte behöver betalas på egenproducerad solel från anläggningar upp till 500 kilowatt, 250 kilowatt för el från vind- eller vågkraft och 100 kilowatt för övriga förnybara källor.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.