Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar och fortsatt trängselskatt i Stockholm (TU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post. Merparten av de knappt 34 miljarder kronor som regeringen har avsatt går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Riksdagen beslutade också att budgetanslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm. Vidare beslutade riksdagen att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 22 Kommunikationer punkterna 2-9 och 11-23. Delvis bifall till propositionen utgiftsområde 22 Kommunikationer punkterna 1 och 10. Avslag på motioner. Bifall till initiativet om bemyndigande för trängselskatt.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-11-09, 2006-11-16, 2006-11-23

Pengar till vägar, järnvägar och fortsatt trängselskatt i Stockholm (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post. Merparten av de knappt 34 miljarder kronor som regeringen har avsatt går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Trafikutskottet föreslår också att budgetanslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm. Vidare föreslår trafikutskottet att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.