Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2021

Beslut

Sverige inför regler om säkra ursprungsländer (SfU15)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att EU:s regler om säkra ursprungsländer ska införas i utlänningslagen. Reglerna innebär bland annat att Migrationsverket ska kunna anse en asylansökan uppenbart ogrundad om den som söker asyl kommer från ett land som finns på en förteckning över säkra ursprungsländer. Detta gäller dock inte om asylsökanden har lagt fram allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne. Om det även är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan grund ska Migrationsverket få besluta om omedelbar avvisning. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2021.

Bakgrunden till lagändringarna är att EU-domstolen i en dom från 2018 begränsat Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om omedelbar avvisning. Domstolen slog fast att Sverige måste införa EU:s regler om säkra ursprungsländer för att Migrationsverket ska kunna fortsätta fatta sådana beslut.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår bifall till motionerna 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 5 och 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 2 och 3 samt avslår motionerna 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1 i denna del och 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 4 ett tillkännagivande till regeringen om förteckningen över säkra ursprungsländer. Utskottet föreslår bifall till motionerna 2020/21:3524 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 21, 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 3, 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1 i denna del och 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 6 i denna del ett tillkännagivande till regeringen om en kortare överklagandetid. Utskottet föreslår bifall till motionerna 2020/21:3838 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2, 2020/21:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 samt 2020/21:3846 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 7 ett tillkännagivande till regeringen om särskilda kontrollåtgärder samt möjlighet till förvar och elektronisk övervakning. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 4 under punkt 3, reservation 5 under punkt 4 samt reservation 6 under punkt 5, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-02-02, 2021-02-25, 2021-03-04

Sverige inför regler om säkra ursprungsländer (SfU15)

Regeringen har föreslagit att EU:s regler om säkra ursprungsländer ska införas i utlänningslagen. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Reglerna innebär bland annat att Migrationsverket ska kunna anse en asylansökan uppenbart ogrundad om den som söker asyl kommer från ett land som finns på en förteckning över säkra ursprungsländer. Detta gäller dock inte om asylsökanden har lagt fram allvarliga skäl för att landet inte ska anses som ett säkert ursprungsland för honom eller henne. Om det även är uppenbart att uppehållstillstånd inte ska beviljas på någon annan grund ska Migrationsverket få besluta om omedelbar avvisning. Lagändringarna ska börja gälla den 1 maj 2021.

Bakgrunden till lagändringarna är att EU-domstolen i en dom från 2018 begränsat Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om omedelbar avvisning. Domstolen slog fast att Sverige måste införa EU:s regler om säkra ursprungsländer för att Migrationsverket ska kunna fortsätta fatta sådana beslut.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att regeringen ska rikta tre uppmaningar till regeringen, tillkännagivanden:

  • Reglerna om säkert ursprungsland bör kunna gälla för delar av ett land eller vissa grupper och regeringen bör utreda den frågan.
  • Regeringen bör lämna förslag om kortare överklagandetid för beslut om avvisningar som ska genomföras omedelbart.
  • Regeringen bör förtydliga vilka möjligheter som finns till förvar och elektronisk övervakning i samband med beslut om omedelbar avvisning och vid behov återkomma med förslag till lagändringar. Det bör också utredas vilka andra åtgärder som kan vidtas för att förbereda och skynda på återvändandearbetet i de här fallen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.