Tilläggsbudget 1 för 2007

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Kommunerna får extra pengar för flyktingmottagande (FiU21)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2007. Beslutet innebär att totalt 1 743 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2007. Beslutet innebär bland annat följande: Kommunerna får 1,1 miljarder kronor extra för att ta emot flyktingar, delvis beroende på att antalet asylsökande ökar i Sverige. Pengarna behövs också med anledning av nya riktlinjer för ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ett nytt återetableringsstöd till vissa utlänningar. Kommunerna får samtidigt extra pengar för att ta till åtgärder så att flyktingar kommer in snabbare på arbetsmarknaden. 100 miljoner kronor går till att finansiera så kallat instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige. Drygt 480 miljoner kronor avsätts till akademisk fortbildning för lärare. Pengar reserveras också för att skydda havsmiljön samt till att införa en miljöbilspremie som ska stimulera användningen av miljöanpassade bilar. Ett nytt bidrag till kommunala hyresgarantier införs. Försvarsmaktens rätt att ingå ekonomiska åtaganden för materielanskaffning utökas med hänsyn till bland annat en ombyggnad av JAS-plan. Finansutskottet vill att regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av Försvarsmaktens beställningar av materiel.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Kommunerna får extra pengar för flyktingmottagande (FiU21)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till tilläggsbudget för 2007. Förslaget innebär att totalt 1 743 miljoner kronor skjuts till statsbudgeten för 2007. Förslagen i tilläggsbudgeten innebär bland annat följande:

  • Kommunerna får 1,1 miljarder kronor extra för att ta emot flyktingar, delvis beroende på att antalet asylsökande ökar i Sverige. Pengarna behövs också med anledning av nya riktlinjer för ersättningar för mottagande av ensamkommande barn och ett nytt återetableringsstöd till vissa utlänningar. Kommunerna får samtidigt extra pengar för att ta till åtgärder så att flyktingar kommer in snabbare på arbetsmarknaden.
  • 100 miljoner kronor går till att finansiera så kallat instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige.
  • Drygt 480 miljoner kronor avsätts till akademisk fortbildning för lärare.
  • Pengar reserveras också för att skydda havsmiljön samt till att införa en miljöbilspremie som ska stimulera användningen av miljöanpassade bilar.
  • Ett nytt bidrag till kommunala hyresgarantier införs.
  • Försvarsmaktens rätt att ingå ekonomiska åtaganden för materielanskaffning utökas med hänsyn till bland annat en ombyggnad av JAS-plan. Finansutskottet vill att regeringen i kommande budgetproposition redovisar de ekonomiska konsekvenserna av Försvarsmaktens beställningar av materiel.

Med anledning av att Myndigheten för skolutveckling har beslutat om vissa utgifter utan tillstånd från riksdagen betonar finansutskottet det allvarliga i att en myndighet gör åtaganden utan att det finns grund för det i ett särskilt bemyndigande från riksdagen. Finansutskottet ser samtidigt positivt på att man arbetar med att stärka den interna kontrollen och styrningen på statliga myndigheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.