Prövning av verkställighetshinder iutlänningsärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SFU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Ny ansökan om uppehållstillstånd blir kvar (SfU3)

Utlänningsnämnden ska även i fortsättningen pröva nya ansökningar om uppehållstillstånd. Riksdagen sade nej till regeringens förslag att avskaffa den rätten. Regeringen anser att systemet med ny ansökan har medfört stora problem. Antalet nya ansökningar har ökat markant och lett till långa handläggningstider. Riksdagen menar att det med de brister som finns i asylprocessen i dag inte går att avskaffa möjligheten till en ny ansökan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till motioner angående propositionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-03-02, 2004-10-14

Ny ansökan om uppehållstillstånd blir kvar (SfU3)

Utlänningsnämnden bör även i fortsättningen pröva nya ansökningar om uppehållstillstånd. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag att avskaffa den rätten. Regeringen anser att systemet med ny ansökan har medfört stora problem. Antalet nya ansökningar har ökat markant och lett till långa handläggningstider. Utskottet menar att det med de brister som finns i asylprocessen i dag inte går att avskaffa möjligheten till en ny ansökan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.