Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2006

Beslut

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för asylsökande med arbete (SfU10)

Regeringen har i en skrivelse redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt återkomma med ett förslag som tar upp frågan om behovet av speciella barntolkar. Detta ställningstagande grundade sig delvis på ett motionsförslag från Kristdemokraterna. Riksdagen sade vidare ja till tre reservationer från de borgerliga partierna. En av reservationerna handlade om att det måste bli enklare för asylsökande att få arbetstillstånd samtidigt som handläggningstiderna måste kortas. Det ska också vara möjligt för alla att fortsätta att arbeta så länge avvisningen inte kan verkställas. Vidare bör asylsökande som fått avslag på sin asylansökan och som har arbete som de kan försörja sig på kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utan att behöva åka tillbaka till hemlandet för att därifrån söka uppehållstillstånd. Riksdagen gjorde ett uttalande, som har sin grund i en annan reservation, att EU:s gemensamma migrations- och asylpolitik måste bygga på en generös flyktingpolitik och utformas med Genèvekonventionen som grund och fullt ut respektera internationella åtaganden. EU:s medlemsstaters minimiansvar på det flyktingpolitiska området måste samordnas så att flyktingströmmarna fördelas bättre mellan de europeiska länderna. Med anledning av en tredje reservation uttalade riksdagen att det så kallade asylprocedurdirektivet som antogs hösten 2005 snarast bör genomföras i Sverige. Direktivet är ett EU-direktiv om procedurer för att bevilja och återkalla flyktingstatus. Riksdagen anser dessutom att regeringen bör verka för att EU inte antar en lista över så kallade säkra länder, alltså länder utanför EU som anses säkra för flyktingar, eftersom en sådan lista inte är förenlig med asylrätten. Vidare bör Sverige tolka undantagen i Dublinförordningen mer generöst, till exempel vid sjukdom eller familjeanknytning och särskilt då det gäller barn. Dublinförordningen reglerar vilket land inom EU som ska pröva en asylansökan. Förordningen säger att varje EU-land får pröva en asylansökan från en tredjelandsmedborgare även om det inte är skyldig att göra det enligt förordningen.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motion om barn i asylprocessen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 15 under punkt 11, reservation 23 under punkt 17, reservation 51 under punkt 36 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Uppdrag till regeringen att uppmärksamma behovet av barntolkar (SfU10)

Regeringen har i en skrivelse redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet men med en uppmaning till regeringen att snabbt återkomma med ett förslag som tar upp frågan om behovet av speciella barntolkar. Uppmaningen grundar sig på ett motionsförslag från Kristdemokraterna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som bland annat handlar om skyddsbehov och flyktingar, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, visumkrav och praxis vid besöksvisum och mottagande av asylsökande.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.