Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 30 november 2021

Utskottets förslag

Krav på upplysningar om miljömässig hållbarhet på finansmarknaden (FiU15)

Regeringen har föreslagit att fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer tydligare ska redogöra för hur miljömässigt hållbara deras finansiella produkter är. Upplysningar om detta ska exempelvis finnas i informationsbroschyrer och årsberättelser. Vissa större företag ska lämna ytterligare information i sina hållbarhetsrapporter.

Fondförvaltare ska även lämna upplysningar om miljömässig hållbarhet till Pensionsmyndigeten så att informationen når fram till pensionsspararna.

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till dessa förslag som regeringen lagt fram med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

EU:s gröna taxonomiförordning innehåller kriterier för att avgöra om en ekonomisk verksamhet ska anses miljömässigt hållbar. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra investeringar ur miljöhänsyn.

Utskottets förslag till beslut: Bifall proposition punkterna 1-5, avslag på motioner

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-23, 2021-11-11

Krav på upplysningar om miljömässig hållbarhet på finansmarknaden (FiU15)

Regeringen har föreslagit att fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer tydligare ska redogöra för hur miljömässigt hållbara deras finansiella produkter är. Upplysningar om detta ska exempelvis finnas i informationsbroschyrer och årsberättelser. Vissa större företag ska lämna ytterligare information i sina hållbarhetsrapporter.

Fondförvaltare ska även lämna upplysningar om miljömässig hållbarhet till Pensionsmyndigeten så att informationen når fram till pensionsspararna.

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till dessa förslag som regeringen lagt fram med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning.

EU:s gröna taxonomiförordning innehåller kriterier för att avgöra om en ekonomisk verksamhet ska anses miljömässigt hållbar. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra investeringar ur miljöhänsyn.

Förslagspunkter

1. Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
3. lag om ändring i lagen (2005:46) om värdepappersfonder,
4. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
5. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2021:967) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:11 punkterna 1-5.

2. Frågor om granskningskriterier i delegerade akter till EU:s gröna taxonomiförordning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 63,

2021/22:3246 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 39,

2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C) yrkande 45 och

2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 26.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)