Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 30 november 2021

Utskottets förslag

Komplettering av fåmansföretagsdefinitionen (SkU5)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att komplettera definitionen av ett fåmansföretag. Även den så kallade utomståenderegeln föreslås kompletteras. Syftet med förslagen är främst att säkerställa att skattereglerna följs för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

Komplettering av fåmansföretagsdefinitionen (SkU5)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att komplettera definitionen av ett fåmansföretag. Även den så kallade utomståenderegeln föreslås kompletteras. Syftet med förslagen är främst att säkerställa att skattereglerna följs för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Förslagspunkter

1. Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:27 och avslår motion

2021/22:4261 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

2. Utredning om 3:12-reglerna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4261 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (L)