Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Associeringsavtal mellan EU och Ukraina (UU7)

Riksdagen godkände ett associeringsavtal mellan EU, EU:s medlemsstater och Ukraina. Avtalet är inriktat på att ge Ukraina stöd till centrala reformer som bland annat syftar till att främja en god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt genom politisk associering och ekonomisk integration med EU. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU och Ukraina stärks och ett frihandelsområde upprättas mellan parterna.

Utrikesutskottet konstaterar att avtalet leder till att de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan Ukraina och EU fördjupas. Utskottet välkomnar att samarbetet som avtalet syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar om demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen. Utrikesutskottet konstaterar att regionen kring Ukraina står inför stora utmaningar och ser avtalet som en bekräftelse för EU:s och Sveriges stöd till en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling i Ukraina. Avtalet utgör en politisk signal om den stora vikt EU och Sverige fäster vid en positiv utveckling i Ukraina.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Associeringsavtal mellan EU och Ukraina (UU7)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska godkänna ett associeringsavtal mellan EU, EU:s medlemsstater och Ukraina. Avtalet är inriktat på att ge Ukraina stöd till centrala reformer som bland annat syftar till att främja en god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt genom politisk associering och ekonomisk integration med EU. Det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU och Ukraina stärks och ett frihandelsområde upprättas mellan parterna.

Utrikesutskottet konstaterar att avtalet leder till att de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan Ukraina och EU fördjupas. Utskottet välkomnar att samarbetet som avtalet syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar om demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen. Utrikesutskottet konstaterar att regionen kring Ukraina står inför stora utmaningar och ser avtalet som en bekräftelse för EU:s och Sveriges stöd till en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling i Ukraina. Avtalet utgör en politisk signal om den stora vikt EU och Sverige fäster vid en positiv utveckling i Ukraina.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.