Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU6

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 december 2021

Nästa händelse: Bordläggning 30 november 2021

Utskottets förslag

Nya regler vid beskattning av alkohol och tobak (SkU6)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser vid beskattning av alkohol och tobak.

Vissa av förslagen om alkoholskatt bygger på ett EU-direktiv. Bland annat gäller det skatteregler vid hanteringen av så kallad denaturerad alkohol, det vill säga alkohol med tillsatser som gör den otjänlig att dricka. Ett annat förslag innebär att svenska små producenter av alkoholdrycker ska kunna få ett intyg som underlättar hanteringen att få vissa skattesänkningar i andra EU-länder.

Regeringen föreslår också olika referensnivåer för alkohol och tobak för att kunna bedöma om enskilda personers transporter av alkohol och tobak till Sverige är avsedda för personligt bruk.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Ärendets gång

Nya regler vid beskattning av alkohol och tobak (SkU6)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade bestämmelser vid beskattning av alkohol och tobak.

Vissa av förslagen om alkoholskatt bygger på ett EU-direktiv. Bland annat gäller det skatteregler vid hanteringen av så kallad denaturerad alkohol, det vill säga alkohol med tillsatser som gör den otjänlig att dricka. Ett annat förslag innebär att svenska små producenter av alkoholdrycker ska kunna få ett intyg som underlättar hanteringen att få vissa skattesänkningar i andra EU-länder.

Regeringen föreslår också olika referensnivåer för alkohol och tobak för att kunna bedöma om enskilda personers transporter av alkohol och tobak till Sverige är avsedda för personligt bruk.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2022.

Förslagspunkter

1. Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

Utskottets förslag:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
3. lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
4. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,
5. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
6. lag om ändring i tullagen (2016:253),
7. lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
8. lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
9. lag om ändring i lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:23 punkterna 1-9.