Älgförvaltningen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2010

Beslut

Nya regler för älgjakt (MJU6)

Riksdagen har beslutat om en ny älgförvaltning som möjliggör jakt inom större älgförvaltningsområden. Älgförvaltningsområdena ska i stort sett omfatta egna älgstammar. Samtidigt ska reglerna för de nuvarande mindre licensområdena förenklas. Beslutet ska bland annat förenkla administrationen av älgjakt och skapa en bättre överblick över älgförvaltningen. Beslutet ska också begränsa skador av älg på gröda och skog samt riskerna för trafikolyckor orsakade av älg. Riksdagen ber också regeringen om att se över möjligheten att ta bort den dubbla jakträtten på samebyars renskötselområden. I dag kan både medlemmar från en sameby och medlemmar från ett annat jaktlag jaga på renbetesfjällen. Riksdagen anser att det parallella användandet av jaktmarken skapar en onödig konflikt mellan samebyar och ortsbefolkning. De nya bestämmelserna börjar gälla från den 1 januari 2012. Jakt enligt äldre bestämmelser ska få bedrivas fram till den 29 februari 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion 2010/11:MJ2 yrkande 1. Avslag på motion 2010/11:MJ2 yrkande 2 samt motion 2010/11:MJ395.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-10-19, 2010-11-09

Nya regler för älgjakt (MJU6)

Regeringen föreslår en ny älgförvaltning som möjliggör jakt inom större älgförvaltningsområden. Älgförvaltningsområdena ska i stort sett omfatta egna älgstammar. Samtidigt ska reglerna för de nuvarande mindre licensområdena förenklas. Förslaget ska bland annat förenkla administrationen av älgjakt och skapa en bättre överblick över älgförvaltningen. Förslaget ska också begränsa skador av älg på gröda och skog samt riskerna för trafikolyckor orsakade av älg.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag. Men utskottet föreslår att riksdagen ber regeringen att se över möjligheten att ta bort den dubbla jakträtten på samebyars renskötselområden. I dag kan både medlemmar från en sameby och medlemmar från ett annat jaktlag jaga på renbetesfjällen. Utskottet anser att det parallella användandet av jaktmarken skapar en onödig konflikt mellan samebyar och ortsbefolkning.

Förslaget föreslås börja gälla från den 1 januari 2012. Jakt enligt äldre bestämmelser ska få bedrivas fram till den 29 februari 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.