Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2020

Beslut

Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (FiU41)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor. En understödsförening kan beskrivas som en förening som har till syfte att erbjuda sina medlemmar stöd i form av vissa personförsäkringar, utan att vara en affärsmässig försäkringsrörelse.

I samband med att dessa understödsföreningar söker tillstånd att driva försäkringsrörelse ska de få möjlighet att ansöka om att bli beviljade ett undantag från delar av försäkringsrörelselagen och i stället tillämpa bestämmelser som är särskilt anpassade efter deras verksamhet. Undantagen gäller bestämmelser om information, försäkringsfrämmande verksamhet, tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav, interna modeller, företagsstyrning och grupptillsyn. Istället ska föreningarna uppfylla särskilt anpassade krav på information, ett schablonberäknat kapitalkrav, tillräckliga tillgångar och en sund och ansvarsfull styrning.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-06-02
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-11
Betänkande 2019/20:FiU41

Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (FiU41)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor. En understödsförening kan beskrivas som en förening som har till syfte att erbjuda sina medlemmar stöd i form av vissa personförsäkringar, utan att vara en affärsmässig försäkringsrörelse.

I samband med att dessa understödsföreningar söker tillstånd att driva försäkringsrörelse ska de få möjlighet att ansöka om att bli beviljade ett undantag från delar av försäkringsrörelselagen och i stället tillämpa bestämmelser som är särskilt anpassade efter deras verksamhet. Undantagen gäller bestämmelser om information, försäkringsfrämmande verksamhet, tillgångar, skulder och försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas, solvenskapitalkrav och minimikapitalkrav, interna modeller, företagsstyrning och grupptillsyn. Istället ska föreningarna uppfylla särskilt anpassade krav på information, ett schablonberäknat kapitalkrav, tillräckliga tillgångar och en sund och ansvarsfull styrning.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-15
Debatt i kammaren: 2020-06-16
4

Beslut

Beslut: 2020-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
  2. lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag med den ändringen att ordet "bolag" i 1 kap. 1 § 3 ska bytas ut mot "handelsbolag",
  3. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
  4. lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104),
  5. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
  6. lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:148 punkterna 1-6.