Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet säger ja till avtal om försvarssamarbete med USA

Publicerad:

Uppdaterad:

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA och att riksdagen beslutar om de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Sverige och USA undertecknade den 5 december 2023 ett avtal om försvarssamarbete, ett så kallat defense cooperation agreement (hädanefter DCA-avtal). Avtalet reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige. Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, leverantörer och anhöriga. I avtalet regleras även USA:s rätt till tillträde till svenskt territorium och rätt att använda vissa anläggningar här.

DCA-avtalet bygger vidare på och kompletterar andra så kallade statusavtal – det vill säga avtal om villkor som ska gälla för besökande styrkor i en mottagande stat – som både Sverige och USA är parter i. Det innebär att svensk lagstiftning redan till viss del är anpassad för de nya åtagandena enligt DCA-avtalet. 

Lagändringar till följd av avtalet 

DCA-avtalet innehåller dock ytterligare bestämmelser om rättigheter och privilegier, och därför behövs enligt regeringen ett antal lagändringar för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser. Det handlar exempelvis om en ny lag om straffrättsliga förfaranden inom försvarssamarbetet med USA. Vidare föreslår regeringen lagändringar om bland annat privilegier och immunitet för en amerikansk styrka, medlemmarna av styrkan, deras anhöriga och leverantörer till styrkan.

Propositionen från regeringen har remitterats till utrikesutskottet. Utrikesutskottet och försvarsutskottet har därefter beslutat att bereda propositionen i ett sammansatt utskott. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet utgörs av ledamöter från utrikesutskottet respektive försvarsutskottet.

Möjliggör ett mer effektivt samarbete 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen ska godkänna DCA-avtalet. Utskottet anser liksom regeringen att samarbete med andra länder är en förutsättning för att säkra fred och stabilitet i Sverige. Utskottet håller också med regeringen om att USA:s engagemang är av avgörande vikt för Europas och Sveriges säkerhet. Ett DCA-avtal gör det möjligt för Sverige och USA att arbeta mer effektivt tillsammans, både bilateralt och inom Nato.

Avtalet är dessutom en förutsättning för att Sverige snabbt och förberett ska kunna ta emot stöd från USA vid ett försämrat säkerhetsläge. Vidare har ett DCA-avtal i sig en avskräckande effekt mot väpnade angrepp, eftersom det signalerar amerikanskt engagemang och närvaro i Sverige. Det möjliggör enligt utskottet även ett mer effektivt agerande för Nato.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till de föreslagna lagändringarna och att de ska börja gälla den dag regeringen beslutar.

V och MP reserverar sig 

I en gemensam reservation invänder Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot förslaget om godkännande av DCA-avtalet samt lagändringarna. I varsitt särskilt yttrande utvecklar de båda partierna sina ståndpunkter.

Vänsterpartiet menar bland annat att Sveriges säkerhet inte stärks genom att USA på egen hand får verka på svenskt territorium. Bland annat hänvisar partiet till att den svenska försvarspolitiska strategin skiljer sig åt från den amerikanska, liksom utrikes- och säkerhetspolitik i stort.

Miljöpartiet menar bland annat att frågan om kärnvapen på svensk mark lämnas öppen i avtalet, samt kritiserar att DCA-avtalet har undertecknats av regeringen utan en bredare offentlig debatt och förankring.

Beslutet kräver kvalificerad majoritet 

Beslutet om att godkänna DCA-avtalet kräver kvalificerad majoritet i riksdagen. Det betyder att minst tre fjärdedelar av de röstande, och samtidigt mer än hälften av riksdagens ledamöter, måste rösta för ett godkännande för att det ska börja gälla. Detta enligt 10 kap. 8 § och 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen eftersom beslutet avser överlåtelse av myndighetsutövning till en annan stat.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är tisdagen den 18 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2023/24:UFöU1 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (publiceras 14 juni)

Kontaktpersoner för media