Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen från riksdagen. Det går att sortera på aktuella händelser, förslag, beslut och andra dokument.

Välj kategori

Beslut i korthet

 • EU-förslag om arbetsrättsliga regler går för långt (AU11)

  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-18
  Debatt
  2024-06-19
  Beslut
  2024-06-19

  Utlåtande 2023/24:AU11

  EU-kommissionen vill införa ett nytt direktiv om stärkta arbetsvillkor för praktikanter. Riksdagen anser inte att förslaget i alla delar bör beslutas på EU-nivå.

  Riksdagen har prövat förslaget utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut om nya EU-lagar tas så nära medborgarna som möjligt. EU ska därför bara vidta åtgärder om det är mer effektivt än om de enskilda länderna agerar på egen hand. Principen värnar medlemsstaternas rätt att ta egna beslut på nationell nivå.

  EU-kommissionens förslag innehåller bland annat regler som ska leda till att arbetsvillkoren för praktikanter stärks och att reguljära anställningsförhållanden inte kamoufleras till praktik.

  EU-kommissionen anger att felaktig användning av praktik undergräver arbetsvillkoren för praktikanter och reguljära arbetstagare och skadar den sociala rättvisan. EU-kommissionen menar också att det kan skapa ojämlika villkor mellan olika parter som erbjuder praktik, vilket är ett problem för både små och medelstora företag.

  Riksdagen håller med EU-kommissionen om att frågorna är viktiga men anser att förslaget i vissa delar är för långtgående och därför strider mot subsidiaritetsprincipen. Skälet till det är att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller arbetsmarknadernas förutsättningar och system. För Sveriges del skulle förslaget innebära ett för stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

  Mot bakgrund av detta beslutade riksdagen att lämna sina synpunkter i ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, ministerrådets och EU-kommissionens ordförande.

 • Finansutskottet redovisar sin utvärdering av penningpolitiken 2023 (FiU24)

  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-19

  Betänkande 2023/24:FiU24

  Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik 2023. Sammantaget är utskottets bedömning att den förda penningpolitiken var väl avvägd med hänsyn tagen till vikten av att förankra förväntningarna vid inflationsmålet om 2 procent. Förtroendet för inflationsmålet upprätthölls och mot slutet av året var inflationstakten nära målet.

  Inflationen sjönk från 10,2 procent i december 2022 till 2,3 procent i december 2023. Att inflationen föll så snabbt berodde till stor del på att energipriserna sjönk, men också ökningstakten i tjänstepriserna, som i större utsträckning avspeglar det inhemska konjunkturläget, vände ned under året. Inflationens nedgång berodde även på den stramare penningpolitiken som fördes och kommunikationen i samband med besluten.

  Riksbanken höjde under året styrräntan i fyra steg, från 2,5 till 4 procent, samtidigt som penningpolitiken också stramades åt genom Riksbankens beslut att sälja statsobligationer i en snabbare takt än tidigare. Den stramare penningpolitiken har dämpat den ekonomiska aktiviteten och resursutnyttjandet och därmed bidragit till en något högre arbetslöshet. Men samtidigt hade det enligt utskottet varit värre att låta den höga inflationen bita sig fast, eftersom det skulle försämra förutsättningarna för en långsiktigt god ekonomisk utveckling.

  Även om Riksbankens kommunikation generellt varit god finns ett par områden där utskottet menar att kommunikationen kunde ha varit tydligare. Det första gäller Riksbankens räntebanor, som under 2023 avvek kraftigt från marknadens förväntningar om styrräntan. Om räntebanan ofta uppfattas som osannolik finns risk för att den tappar rollen som penningpolitiskt verktyg. Utskottet anser också att det fanns otydligheter i Riksbankens kommunikation av beslutet om att valutasäkra en del av valutareserven.

  Riksdagen godkände det som utskottet anfört om penningpolitiken 2023.

 • 25 miljarder ska överföras till Riksbanken från statens budget 2024 (FiU28)

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  4, 18 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-19

  Betänkande 2023/24:FiU28

  Riksdagen beslutade att överföra 25 miljarder kronor från statens budget 2024 till Riksbanken för återställning av bankens eget kapital i år.

  De senaste årens ekonomiska utveckling har kraftigt påverkat Riksbankens kapitalsituation. Även om Riksbankens årsredovisning för 2023 uppvisade ett positivt resultat är bankens eget kapital fortfarande mindre än en tredjedel av den så kallade målnivå som fastställs i riksbankslagen. Riksbanken har därför gjort en framställning till riksdagen om återställning av det egna kapitalet.

  Riksdagen beslutade också att rikta två tillkännagivanden till regeringen.

  För det första ska regeringen klargöra förutsättningarna för när och hur Riksbanken ska göra en framställning till riksdagen om att eget kapital ska återställas. För det andra ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag som stärker Riksbankens möjligheter till självfinansiering på längre sikt.

  Tillkännagivandena grundar sig på ett utskottsinitiativ från finansutskottet. Det betyder att det är utskottet som har tagit initiativ till förslaget och att det inte kommer från en proposition från regeringen eller en motion från ledamöter, som annars är det vanliga.

 • Årsredovisning för staten 2023 (FiU30)

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-19

  Betänkande 2023/24:FiU30

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om årsredovisning för staten 2023 samt Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisning för staten 2023.

  Årsredovisningen för staten ger riksdagen en möjlighet att följa upp och kontrollera de beslut som riksdagen fattat om statens budget och är ett viktigt komplement till budgetpropositionen.

  I skrivelsen har regeringen beskrivit budgetpropositionens budgeterade belopp och dess utfall. Riksdagen anser att regeringen har förklarat de väsentliga skillnaderna mellan dessa och lade därmed regeringens skrivelse och Riksrevisionens redogörelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 • Skrivelse om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019–2023 har behandlats (FiU32)

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-19

  Betänkande 2023/24:FiU32

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som innehåller dels en utvärdering av regeringens styrning, dels en ut värdering av Riksgäldskontorets förvaltning av statsskulden. Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

  Målet för statsskuldsförvaltningen är att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer. Riksdagen bedömer att regeringens riktlinjer under perioden legat i linje med målet för statsskuldsförvaltningen och att Riksgäldskontoret bedrivit verksamheten i enlighet med målet och regeringens riktlinjer.

 • Ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor och kriminalisering av förstadier till brott (FöU12)

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  2, 7 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-19

  Betänkande 2023/24:FöU12

  Regeringen har föreslagit ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten. Syftet är att minska den illegala användningen av explosiva varor i samhället och att stärka det brottsbekämpande arbetet.

  Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag. De nya reglerna börjar gälla den 8 juli 2024.

 • Skrivelse om nationell strategi och regeringens handlingsplan för klimatanpassning har behandlats (MJU18)

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  41, 120 minuter
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-18
  Debatt
  2024-06-19
  Beslut
  2024-06-19

  Betänkande 2023/24:MJU18

  Riksdagen har behandlat en skrivelse där regeringen presenterar dels den reviderade nationella strategin för klimatanpassning, dels sin handlingsplan för klimatanpassning för de kommande fem åren. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

  Syftet med att uppdatera strategin är att beskriva hur det nationella klimatanpassningsarbetet bör utvecklas och hur åtgärder bör prioriteras utifrån uppdaterad kunskap om ett förändrat klimat. I handlingsplanen identifierar regeringen en rad åtgärder som de under mandatperioden avser verka för att vidta.

  Riksdagen sa också nej till cirka 70 förslag i motioner, varav cirka 20 är från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar om klimatanpassning på olika sätt och riksdagen hänvisar till bland annat pågående utrednings- och lagstiftningsarbete.

 • Skrivelse om Riksrevisionens rapport om kontrollen av subventionerade anställningar har behandlats (AU10)

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  22, 67 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-12
  Debatt
  2024-06-13
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:AU10

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av subventionerade anställningar. Det vill säga anställningar där staten efter beslut av Arbetsförmedlingen, betalar delar av lönekostnaden, men i övrigt har samma villkor som vanliga anställningar, är effektiv eller inte.

  Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Subventionerade anställningar – att motverka fel i ett system med allvarliga risker. Bland annat görs bedömningen att de kontroller som Arbets-förmedlingen gör när en subventionerad anställning beviljas är ineffektiva, ofta på grund av eftersatta it-system och tungrodd administration. Riksrevisionen gör också bedömningen att regeringen har utformat de subventionerade anställningarna på ett sätt som medför risker för missbruk, och det gäller särskilt nystartsjobben. I rapporten lämnas tre rekommen-dationer till regeringen och tre rekommendationer till Arbetsförmedlingen.

  Arbetsmarknadsutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning, inte minst mot bakgrund av att missbruk av subventionerade anställningar i vissa fall handlar om systematisk och organiserad ekonomisk brottslighet. Utskottet noterar att regeringen har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

  Med detta lade riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna och avslog motionerna.

 • Arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomster (AU9)

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  48, 135 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:AU9

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att den som ansöker om arbetslöshetsersättning måste uppfylla ett inkomstvillkor. Samma inkomster som har legat till grund för den sökandes rätt till arbetslöshetsersättning ska användas vid beräkningen av ersättningens storlek. Ersättningsnivån ska baseras på hur länge sökanden varit ansluten till en arbetslöshetskassa. Arbetslöshetsersättningen ska trappas ned under tiden sökanden är arbetslös. Ersättningsperiodens längd ska se olika ut beroende på hur förankrad den sökande är på arbetsmarknaden.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2025.

 • Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  89, 314 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:FiU20

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i den ekonomiska vårpropositionen.

  Den ekonomiska politiken ska inriktas på att lägga grunden för återhämtning, högre tillväxt och en bättre välfärd, i takt med att inflationen faller samtidigt som effekterna av lågkonjunkturen slår igenom allt tydligare. Riksdagen delar regeringens bedömning att även om det finns stora osäkerheter finns det nu utrymme för att inrikta politiken på en mer normal konjunkturpolitik och på att investera i Sverige. En låg statsskuld och starka offentliga finanser ger utrymme för ytterligare investeringar för högre tillväxt. Genom en väl avvägd finanspolitik ska inflationen fortsätta att bekämpas. Arbetslinjen ska återupprättas och strukturreformer ska genomföras för att öka produktiviteten och förbättra den långsiktiga tillväxten. Sverige ska byggas starkare och rikare genom investeringar i infrastruktur, klimatomställning, forskning, energiproduktion, regelförenklingar och kompetensförsörjning samt genom att fortsätta arbetet med att trycka tillbaka brottsligheten. Skattepolitiken utgör en central del av den ekonomiska politiken och den ska uppmuntra företagsamhet, entreprenörskap, hårt arbete och högre utbildning.

 • Extra ändringsbudget för 2024 – Ytterligare försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina (FiU36)

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 51 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:FiU36

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka ytterligare försvarsmateriel och ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

  Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis artilleriammunition, utrustning för satellitkommunikation, pansar-bandvagn 302, samt stridslednings- och luftbevakningsflygplan ASC 890. Försvarsmakten bedöms kunna avvara försvarsmaterielen under en begränsad tid. Det ekonomiska stödet gäller bland annat utbildningsinsatser och säkerhetsskyddsåtgärder i Ukraina samt bidrag till fonder.

  Sammantaget innebär det att statens utgifter för 2024 ökar med cirka 2,3 miljarder kronor och att regeringen under 2024 får vidta åtgärder som innebär utgifter om ytterligare 10,8 miljarder kronor för åren 2025–2031.

  Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

 • Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel vid brottsbekämpning (JuU24)

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 66 minuter
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:JuU24

  Brottsbekämpande myndigheter får utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om lagändringar som syftar till att stärka förutsättningarna att förebygga och förhindra allvarlig brottslighet.

  Lagändringarna handlar bland annat om att

  • vissa uppgifter om elektronisk kommunikation får inhämtas vid fler typer av brott
  • fler tvångsmedel och verkställighetsåtgärder, exempelvis hemlig rumsavlyssning och husrannsakan, ska få användas
  • genomsökning på distans, exempelvis genomsökning av externa servrar, ska få användas i utlänningsärenden med kvalificerade säkerhetsaspekter
  • rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom utökade förbud mot avlyssning och övervakning.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2024. Flera av lagändringarna tidsbegränsas till utgången av september 2028.

 • Statens stöd till trossamfund och civilsamhället (KrU7)

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  17, 80 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:KrU7

  Regeringen har föreslagit nya regler om statsbidrag till trossamfund. Den nya lagstiftningen ska innehålla bestämmelser om när ett annat trossamfund än Svenska kyrkan är berättigat till statsbidrag, statlig avgiftshjälp och att definitionen av trossamfund ändras. Den nya regleringen innebär också att ett demokrativillkor ska gälla för stöd till trossamfund och för stöd ur Allmänna arvsfonden.

  Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag och nej till förslag i motioner, varav cirka 40 är från den allmänna motionstiden 2023.

  De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2025.

 • Undantag från mervärdeskatt för styrkor inom Nato (SkU26)

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  1, 1 minuter
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:SkU26

  Väpnade styrkor som tillhör en annan stat som är part i Nato ska undantas från mervärdesskatt i vissa fall. Riksdagen sa ja till ett regeringsförslag som innebär att de väpnade styrkorna ska ha rätt till återbetalning av mervärdesskatt som sker vid förvärv av varor och tjänster i Sverige när styrkorna deltar i de gemensamma försvarsinsatserna. Beslutet innebär att fler bestämmelser i EU:s mervärdesskattedirektiv genomförs i svensk rätt.

  De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2024.

 • Skatten ändras på tobak och nikotin (SkU27)

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:SkU27

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa ändringar av beskattningen av tobak och nikotin. Ändringarna innebär bland annat att skatten på cigaretter, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent och att skatten på snus sänks med 20 procent.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2024.

 • Skrivelse om regeringens redovisning av skatteutgifter för 2024 har behandlats (SkU29)

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 19 minuter
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:SkU29

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om skatteutgifter för 2024.

  Sedan mitten på 1990-talet redovisar regeringen skatteutgifter. Redovisningen sker i en skrivelse till riksdagen. En skatteutgift uppstår om skatteuttaget för en viss grupp eller en viss kategori av skattebetalare är lägre än vad som är det normala. Skatteutgifter kan ses som de effekter på skatteintäkterna som uppstår till följd av särregleringar i skattelagstiftningen och som i många fall innebär en form av stöd till vissa grupper av skattebetalare.

  Syftet med redovisningen är att tydliggöra det statsstöd till företag och hushåll som genom skatteutgifterna finns på statsbudgetens inkomstsida. Redovisningen syftar också till att tydliggöra graden av enhetlighet i skattelagstiftningen. Genom att redovisa skatteutgifter inom de olika utgiftsområdena ges också ett bredare underlag för att kunna prioritera mellan dessa utgiftsområden i statsbudgeten.

  Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 • Nej till motioner om hälso- och sjukvårdens organisation (SoU14)

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  27 
  Anföranden och repliker
  28, 99 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:SoU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 100 förslag i motioner om hälso- och sjukvårdens organisation från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, privatisering och vårdval, tillgänglig och jämlik vård samt psykisk hälsa.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

 • Nej till motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården (SoU16)

  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  12, 57 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:SoU16

  Riksdagen sa nej till de cirka 140 förslag i motioner om prioriteringar inom hälso- och sjukvården från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om prioriteringar, assisterad befruktning, donation och oskuldskontroll.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

 • Nej till motioner om socialtjänstens arbete (SoU17)

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  12, 53 minuter
  Justering
  2024-05-28
  Bordläggning
  2024-06-14
  Debatt
  2024-06-15
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:SoU17

  Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslag i motioner om socialtjänstens arbete från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlar till exempel om socialtjänstens arbete, försörjningsstöd och övriga stödinsatser, hemlöshet, stöd till anhöriga och adoption.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

 • Skrivelse om granskning av nationell plan för transportinfrastruktur samt motioner om infrastrukturfrågor har behandlats (TU18)

  Behandlade dokument
  197
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  41, 125 minuter
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:TU18

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport om en nationell plan för transportinfrastrukturen.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att investeringarna i den nationella planen bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås men inte på ett effektivt sätt. I sin skrivelse välkomnar regeringen Riksrevisionens granskning och anser att den är ett viktigt bidrag i arbetet med att ta fram en ny nationell plan. Regeringen står i begrepp att ta fram en ny infrastruktur-proposition för att kunna fatta ett beslut om en ny nationell plan under 2026 och ser Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer som ett underlag i den fortsatta processen.

  Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

  Samtidigt sa riksdagen nej till förslag i motioner, varav cirka 380 är från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar exempelvis om infrastrukturplanering, utgångspunkter för planeringen, åtgärder i infra-strukturen samt finansierings- och effektivitetsfrågor. Riksdagen hänvisar bland annat till det pågående arbetet med att ta fram en ny nationell plan för transportinfrastrukturen.

 • EU-strategi om Europas behov av digital infrastruktur har granskats (TU20)

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 29 minuter
  Justering
  2024-06-11
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18

  Utlåtande 2023/24:TU20

  Riksdagen har granskat Europeiska kommissionens vitbok om Europas behov av digital infrastruktur. En vitbok är ett större strategisk EU-dokument från kommissionen som innehåller förslag på möjliga åtgärder inom ett visst område som syftar till att inhämta synpunkter från medlemsländerna och andra aktörer. I vitboken presenterar kommissionen olika förslag som den senare kan komma att lägga fram för att främja innovativ teknik, färdigställa den digitala inre marknaden och skapa säkra och motståndskraftiga digitala infrastrukturer. Det kan till exempel handla om att se över regler och initiera nya pilotprojekt.

  Riksdagen är positivt till många delar i vitboken, till exempel när det gäller att utveckla EU:s politik på det digitala området. Enligt riksdagen är god tillgång till fiber och 5G särskilt viktigt för att skapa attraktiva och hållbara samhällen i hela EU.

  Vidare kan avancerad digital infrastruktur möjliggöra för tekniska lösningar som kan förbättra vardagen för EU:s medborgare, exempelvis ett transportsystem med uppkopplade och självkörande bilar eller en hälso- och sjukvård där läkare kan utföra operationer på distans. Enligt riksdagen är det därför viktigt att hålla ett högt tempo i utbyggnaden av den digital infrastrukturen så att EU kan fortsätta att konkurrera med omvärlden.

  Riksdagen välkomnar även att inriktningen på EU:s politik aviseras i förväg och att medlemsstaterna och olika aktörer får en chans att påverka utformningen av framtida EU-förslag. Riksdagen uppmanar därmed kommissionen att ta del utskottets synpunkter på de olika förslagen.

  Mot bakgrund av detta lade riksdagen utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 • Ja till avtal om försvarssamarbete med USA (UFöU1)

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  105, 400 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-18

  Betänkande 2023/24:UFöU1

  Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

  Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, leverantörer och anhöriga. I avtalet regleras även USA:s rätt till tillträde till svenskt territorium och rätt att använda vissa anläggningar här.

  Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om lagändringar, vilka krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt DCA-avtalet. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

  Så röstade partierna i ärendet

  Ärendet beslutades genom flera omröstningar. På ärendesidan för Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (UFöU1) finns voteringsresultaten för samtliga omröstningar i ärendet.

  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2023/24:UFöU1 Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

 • Riksrevisionens rapport om rotavdragets kostnader och effekter (SkU28)

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  29, 71 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-12
  Debatt
  2024-06-13
  Beslut
  2024-06-13

  Betänkande 2023/24:SkU28

  Riksrevisionen har granskat om regeringen har utformat rotavdraget så att det på ett varaktigt och effektivt sätt ökar arbetsutbudet och minskar svartarbetet. I sin rapport bedömer Riksrevisionen att rotavdraget har haft en relativt stor betydelse för att minska hushållens efterfrågan på svarta hantverkartjänster, men däremot haft en mycket begränsad effekt när det gäller att öka köparnas arbetsutbud och inkomster.

  Riksrevisionens övergripande slutsats är att rotavdraget i sin nuvarande utformning inte skapar tillräckligt stora skatteintäkter, genom minskat svartarbete och ökat arbetsutbud, för att motivera statens kostnader för rotavdrag.

  I en skrivelse instämmer regeringen delvis i Riksrevisionens iakttagelser men anser att värdet av minskat svartarbete underskattas i rapporten. Regeringen planerar i dagsläget inte att göra några förändringar av rotavdraget med anledning av Riksrevisionens rapport.

  Riksdagen la regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 • Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet vid universitet och högskolor (UbU17)

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-12
  Debatt
  2024-06-13
  Beslut
  2024-06-13

  Betänkande 2023/24:UbU17

  Regeringen har i en skrivelse redovisat sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen presenterat i sin granskning av arbetet med informationssäkerhet vid universitet och högskolor.

  I skrivelsen redovisar regeringen redan vidtagna och planerade åtgärder som ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Riksdagen la regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 • Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2023 (UbU18)

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-12
  Debatt
  2024-06-13
  Beslut
  2024-06-13

  Betänkande 2023/24:UbU18

  Riksdagen har tagit del av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2023 och Riksrevisionens revisionsberättelse över årsredovisningen.

  Riksrevisionen anser att Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har upprättat årsredovisningen enligt årsredovisningslagen. Och att den – tillsammans med förvaltningsberättelsen och övrig information – ger en rättvis bild av verksamheten. Riksrevisionen har i enlighet med lagen om revision av statlig verksamhet med mera granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2023.

  Riksrevisionen har också granskat styrelsen och den verkställande direktören. Ingen av dessa visar sig ha handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Med detta lade riksdagen Riksrevisionens redogörelser till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 • Nej till motioner om internationella relationer med mera (UU7)

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  17 
  Anföranden och repliker
  12, 72 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-12
  Debatt
  2024-06-13
  Beslut
  2024-06-13

  Betänkande 2023/24:UU7

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om internationella relationer från den allmänna motionstiden 2023 och hänvisar bland annat till den politik som förs och pågående processer.

  Motionerna handlar bland annat om värden och prioriteringar i svensk utrikespolitik, Sveriges engagemang i internationella organisationer, arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet samt Sveriges diplomatiska förbindelser, arbetet med konsulära ärenden och politiken gentemot Kina.

Visa alla beslutade betänkanden
Illustration: Valbås med EU-flagga bakom.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

EU-valet 2024

I början av juni var det val till Europaparlamentet. I Sverige hölls valet den 9 juni. Då valde medborgarna vilka som ska representera dem de kommande fem åren.

Val till Europaparlamentet 2024

KU-utfrågning med statsminister Ulf Kristersson. Översiktsbild över de som utfrågas och konstitutionsutskottets ledamöter.
Foto: Melker Dahlstrand

KU:s granskning av regeringen är klar

Konstitutionsutskottet, KU, höll öppna sammanträden med utfrågningar i april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. KU presenterade resultatet av granskningen på en pressträff 30 maj.

KU:s utfrågningar om granskningsärenden 2024

Medeltidsmuseet framifrån.
Foto: Anders Löwdin

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Riksdagsförvaltningen ska ta fram en plan för hur den unika historiska miljön under Riksplan ska tillvaratas och göras tillgänglig för allmänheten i samband med den ombyggnad som planeras. Det är innebörden i det uppdrag som riksdagsstyrelsen gett riksdagsdirektören vid ett sammanträde i februari. 

Uppdrag för att bevara och tillgängliggöra unika värden under Riksplan

Ilustration av regeringsformen, människor och de tre kronorna
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Regeringsformen 50 år

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Den handlar om hur landet ska styras och utgör skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter. I år fyller 1974 års regeringsform femtio år. 

Regeringsformen 50 år

Illustration av en presskonferens
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Bevaka riksdagsarbetet

Här finns information för dig som är journalist eller fotograf och vill arbeta i riksdagens lokaler eller på annat sätt bevaka riksdagsarbetet. 

Press

Illustration av person med dator.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Följ och prenumerera

Det finns flera olika sätt att bevaka riksdagens arbete och beslut.

Följ och prenumerera