Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:226C

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

 

 

 

 

 

 

 

Konstitutionsutskottets beredningsområde

Konstitutionsutskottet (KU) bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter (utom Riksbanken) samt vissa frågor rörande Riksrevisionen.

Dessutom bereder KU ärenden som rör press- och partistöd, lagstiftning om radio, television och film liksom ärenden som angår yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet.

Inom utskottets ämnesområde faller också kommunallagen och ärenden av allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen.

Utskottet behandlar anslagsärenden inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

KU ska vidare granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För detta ändamål har utskottet rätt att få ut protokollen över besluten i regeringsärendena och de handlingar som hör till dessa ärenden. Detta gäller även om ärendena är hemliga.

Granskningen omfattar vissa allmänt administrativa frågor där initiativet vanligen kommer från utskottet självt. Andra ärenden tas som regel upp efter anmälan av enskilda riksdagsledamöter.


Sammansättning

Under riksmötet 2006/07 hade konstitutionsutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Berit Andnor (s), ordförande

Per Bill (m), vice ordförande

Henrik von Sydow (m)

Morgan Johansson (s)

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Stefan Tornberg (c)

Yilmaz Kerimo (s)

Liselott Hagberg (fp) t.o.m. 2006-12-22

Mauricio Rojas (fp) fr.o.m. 2007-01-16

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Björn Leivik (m)

Billy Gustafsson (s)

Ingvar Svensson (kd)

Anna Bergkvist (m)

Marianne Berg (v)

Phia Andersson (s)

Annie Johansson (c)

Mikael Johansson (mp)

Suppleanter

Karl Sigfrid (m)

Sinikka Bohlin (s)

Charlotte Nordström (m) t.o.m. 2006-11-16

Marianne Watz (m) fr.o.m. 2006-12-01

Jan Björkman (s)

Hans Wallmark (m)

Kerstin Lundgren (c)

Christina Zedell (s)

Agneta Berliner (fp)

Tommy Ternemar (s)

Olof Lavesson (m)

Kerstin Haglö (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Ewa Björling (m)

Pernilla Zethraeus (v)

Mats Berglind (s)

Sven Bergström (c)

Peter Eriksson (mp)

Tommy Waidelich (s) fr.o.m. 2006-10-24

Eva Flyborg (fp) fr.o.m. 2006-10-24

Rossana Dinamarca (v) fr.o.m. 2006-10-24

Max Andersson (mp) fr.o.m. 2006-10-24

Inger Jarl Beck (s) fr.o.m. 2007-04-19

Anna Kinberg Batra (m) fr.o.m. 2007-05-30

Lotta Jonsson (kd) ersatte Kjell Eldensjö (kd) under tiden 2007-03-19–04-18.

 

Som framgår av uppställningen tillhör sex ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Bertil Wennberg, kanslichef

Margareta Landerholm, bitr. kanslichef, fr.o.m. 2006-12-01

Åse Matz, utskottsråd, fr.o.m. 2007-01-01

Elisabet Reimers, föredragande, tjl.

Gun Lombach, föredragande

Peder Nielsen, föredragande

Kristina Örtenhed, föredragande, fr.o.m. 2007-03-01

Thomas Larue, föredragande, fr.o.m.  2007-04-16

Kerstin Siverby, byrådirektör

Kerstin Carlsson, byråassistent, tjl. t.o.m. 2006-12-31

Eva Rod, byråassistent

Virpi Torkkola, byråassistent, t.o.m. 2007-01-14

 

Praktikanten Eva Bärling från Stockholms universitet tjänstgjorde vid utskottskansliet under hösten. Riksdagsstipendiaten Katharina Tollin tjänstgjorde som praktikant och Mimmi Lapadotovic från riksdagens utredningstjänst som extra föredragande under delar av våren. Överinspektören Assi Salminen från justitieministeriet i Helsingfors har haft en utbytestjänst hos utskottet under juni–juli 2007.

Utskottets verksamhet

Utskottet avlämnade 26 betänkanden till kammaren varav ett innehöll utlåtande angående en grönbok om allmänhetens tillgång till EU-dokument och tre yttranden till annat utskott. Två granskningsbetänkanden avgavs, ett innehållande resultatet av allmänna granskningar i december och ett med resultatet av särskilda granskningar i juni.  Det allmänt inriktade granskningsbetänkandet omfattade åtta huvudpunkter och vårens granskningsbetänkande 34 anmälda granskningsärenden, redovisade under fem huvudrubriker.

Under riksmötet höll utskottet 36 sammanträden med allmänna ärenden och 38 sammanträden med granskningsärenden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet omfattade 62 timmar och 57 minuter.

Utskottet behandlade fem propositioner och två skrivelser från regeringen, fyra framställningar och fyra redogörelser från olika riksdagsorgan samt 137 motioner med 202 yrkanden under riksmötet.

Betänkanden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

I betänkande KU1 behandlade utskottet regeringens budgetproposition för 2007 såvitt avsåg förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, redogörelsen 2005/06:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005 och motionsyrkanden med anknytning till utgiftsområdet. I betänkandet ingår också två lagförslag som föreslås i budgetpropositionen nämligen förslag till lagar om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen och i lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område. Vidare begärde regeringen bl.a. godkännande av ett förslag om uppskjutet ikraftträdande av nya regler om driftsstöd till dagstidningar.

Utrikesutskottet har yttrat sig angående propositionen och motionsyrkanden i de delar som rör utrikesförvaltningen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Tre särskilda yttranden avgavs av företrädare för s, v och mp som i var sitt yttrande förklarade att, eftersom dessa partiers förslag till ramar för utgiftsområdena inte tillstyrkts av finansutskottet i budgetprocessens första steg, de inte deltar i det nu aktuella beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

I ett motionsyrkande föreslog utskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna att handläggningen av ärenden om olovligt bortförda barn bör ses över. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen lägger riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2005 till handlingarna.

Utskottet har lagt fram två egna lagförslag, nämligen förslag till lagar om ändring i dels lagen (1993:1426) med instruktion för riksdagens arvodesnämnd, dels lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen. Initiativen togs för att tydliggöra lagstiftningen så att den överensstämmer med intentionerna i tidigare riksdagsbeslut.

I ärendet förelåg fem reservationer av s, v, och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Statlig kontroll av begravningsverksamhet (KU2)

I betänkande KU2 behandlade utskottet Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS27 angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten. Utskottet förutsatte att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.

Utskottet avstyrkte framställningen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksdagen i en ny tid (KU3)

I betänkande KU3 behandlade utskottet ett vilande beslut (bet. 2005/06:KU21) om ändring i riksdagsordningen. Ändringarna gällde riksdagens arbete med EU-frågor.

Utskottet föreslog riksdagen att slutligt anta förslaget.

I ärendet förelåg en reservation av (s).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksdagens arbetsformer (KU4)

I betänkande KU4 behandlade utskottet motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2005 och 2006 om riksdagens arbetsformer och ledamöternas villkor m.m.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg fem reservationer av v och mp. Ett särskilt yttrande avgavs av s.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Skyddet mot korruption i statlig verksamhet (KU5)

I betänkande KU5 behandlade utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse 2005/06:RRS29 angående skyddet mot korruption i statlig verksamhet.

Utskottet föreslog riksdagen att redogörelsen skulle läggas till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen (KU6)

I betänkande KU6 behandlade utskottet riksrevisorernas framställning 2005/06:RRS28 om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen. Ändringarna i framställningen gällde Riksrevisionens granskning av delårsrapporter, riksrevisorernas beslut om granskningsplan, aktieinnehav i granskningsobjekt samt anmälningsskyldighet i fråga om finansiella instrument för vissa anställda m.fl. i Riksrevisionen.

Framställningen har remissbehandlats och varit föremål för en granskning av Lagrådet.

Utskottet tillstyrkte delvis riksrevisorernas framställning, men föreslog med beaktande av Lagrådets synpunkter en annan utformning av de aktuella bestämmelserna m.m. Utskottet föreslog på eget initiativ följdändringar i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 i riksdagsordningen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Justitieombudsmännens verksamhet (KU7)

I betänkande KU7 behandlade utskottet redogörelse 2006/07:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 2005–den 30 juni 2006.

Utskottet föreslog riksdagen att redogörelsen skulle läggas till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Förenklad hantering av medborgarförslag (KU8)

I betänkande KU8 behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:24 Förenklad hantering av medborgarförslag. Regeringen föreslog att bestämmelserna om medborgarförslag i kommunallagen (1991:900) ändras så att fullmäktige får möjlighet att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag samt vissa kompletterande bestämmelser om handläggningen av dessa ärenden.

Utskottet tillstyrkte förslaget.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kommunal demokrati (KU9)

I betänkande KU9 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 om kommunal demokrati och kompetens m.m. Motionsyrkandena handlade bl.a. om möjlighet till majoritetsstyre i kommunerna, införande av kommunala extra val, småpartispärr i val till kommunfullmäktige och ökat direktinflytande för medborgarna.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg fem reservationer av mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Allmän granskning av regeringen (KU10)

I betänkande KU10 redovisade utskottet sin allmänna granskning av statsrådens tjänsteutövning och rege­ringsärendenas handläggning.  Granskningen avsåg bl.a. Regeringskansliets utveckling, beslut i regeringskansliärenden, bidrag till organisationer, myndigheter och organ hos Regeringskansliet, handläggningen av framställningar och beslut från JO samt regeringens redovisning av sina åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Betänkandet innefattar en redogörelse för regeringsskiftet hösten 2006.

Utskottet anmälde enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.

Riksdagen lade utskottets anmälan till handlingarna.

Författningsfrågor (KU11)

I betänkande KU11 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 om rikets styrelse. Motionsyrkandena handlade bl.a. om avskaffandet av monarkin, kommunernas och landstingens roll, personval, rösträtt, skilda valdagar samt folkomröstningar.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning främst till Grundlagsutredningens arbete.

I ärendet förelåg två reservationer av v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Statlig förvaltning (KU12)

I betänkande KU12 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 om statlig förvaltning. Motionsyrkandena handlade bl.a. om opinionsbildande myndigheter, ökad medborgarmakt, dröjsmålstalan, utnämningsmakten, HBT-frågor, kommunikation med myndigheter i punktskrift, alkoholfri representation, vegetarisk och vegansk mat på offentliga inrättningar, flaggning med EU-flaggan på offentliga byggnader, användarvänliga tekniska lösningar för myndigheter och offentlig service samt IT-politisk samordning inom Regeringskansliet samt mellan regering och riksdag.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena bl.a. med hänvisning till pågående arbete inom Grundlagsutredningen och utskottets tidigare ställningstagande.

I ärendet förelåg tre reservationer av v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Trossamfund (KU13)

I betänkande KU13 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 vilka gällde lagstiftning om trossamfund, sekulära livssynsorganisationer, begravningsverksamheten och statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena bl.a. med hänvisning till utskottets tidigare ställningstagande.

I ärendet förelåg två reservationer av v.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

EU-frågor (KU14)

I betänkande KU14 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 om EU-frågor. Motionsyrkandena handlade bl.a. om debatt om det framtida EU, behandlingen av det konstitutionella fördraget, EU-medlemskapet, folkomröstning om fördraget och medlemskapet, skydd mot diskriminering, insyn i arbetsgrupper inom Europeiska unionen samt Europaparlamentets säte.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg tre reservationer av v och mp. Ett särskilt yttrande avgavs av fp och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Allmänna helgdagar (KU15)

I betänkande KU15 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 om allmänna helgdagar. Motionsyrkandena handlade bl.a. om nationaldagen, flaggdagar, det offentliga belöningssystemet och en Raoul Wallenberg-dag.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg en reservation av mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kommittéberättelsen 2007 (KU16)

I betänkande KU16 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2006/07:103 Kommittéberättelse 2007.

Utskottet föreslog riksdagen att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut (KU17)

I betänkande KU17 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte en motion. Remiss har inhämtats från övriga utskott.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå motionen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis (KU18)

I betänkande KU18 behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:87 Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis. I propositionen föreslogs bl.a. att Patent- och registreringsverket, förutom att med brev sända ut påminnelser om att utgivningsbevis kan komma att förfalla eller ska anses förfallna, ska kungöra påminnelserna elektroniskt. Vidare föreslogs bl.a. en tydligare reglering av verkets möjlighet att avvisa en anmälan om utgivare av periodisk skrift. De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2007.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Regeringens fördelning av bidrag (KU19)

I betänkande KU19 behandlade utskottet redogörelse 2006/07:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar.

Utskottet föreslog riksdagen att redogörelsen skulle  läggas till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av regeringen (KU20)

I betänkande KU20 redovisade utskottet sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning med anledning av särskilda anmälningar. Granskningen redovisades under huvudrubrikerna Vissa frågor rörande statsrådens tjänsteutövning, Regeringens förhållande till riksdagen, Handläggningen av vissa regeringsärenden m.m., Vissa uttalanden av statsråd och Regeringens styrning av de statliga bolagen.

Utskottet anmälde enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.

I betänkandet fanns sex reservationer av s, fp, v och mp. Ett särskilt yttrande avgavs av v.

Riksdagen lade utskottets anmälan till handlingarna.

Löner för Riksdagens ombudsmän m.m. (KU21)

I betänkande KU21 behandlade utskottet riksdagsstyrelsens framställning 2006/07:RS1 Fastställande av löner för Riksdagens ombudsmän. Förslaget innebar att uppgiften för riksdagsstyrelsen att bestämma lön, avgångsersättning och övriga anställningsförmåner för Riksdagens ombudsmän förs över på Nämnden för lön till riksrevisorerna, som byter namn till Nämnden för lön till Riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. Förslaget innebar ändringar i riksdagsordningen och i lagen (2002:1024) om lön till riksrevisorer.

Vidare behandlades riksrevisorernas framställning 2006/07:RR1 angående ändring i sekretesslagen vari föreslogs att sekretessen enligt 9 kap. 23 § sekretesslagen också ska omfatta uppgifter från arbetstagare m.fl. hos Riksrevisionen om innehav av finansiella instrument.

Utskottet tillstyrkte framställningarna och föreslog på eget initiativ en följdändring i lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen och dessutom några ändringar i riksdagsordningen av redaktionell karaktär. Lagarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2007.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Indelning i utgiftsområden (KU22)

I betänkande KU22 behandlade utskottet regeringens ekonomiska vårproposition 2006/07:100 om ändrade fördelningar av ändamål och verksamheter på utgiftsområden samt motionsyrkanden. Remiss har inhämtats av övriga utskott.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om ändringar av indelningen i utgiftsområden utom förslaget att flytta investeringsstödet till äldrebostäder från utgiftsområde 9 till utgiftsområde 18. Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg fem reservationer av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Allmänhetens tillgång till EU-dokument (KU23)

I utlåtande KU23 behandlade utskottet kommissionens grönbok om allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185. Utskottet välkomnade kommissionens översyn av EU:s öppenhetsförordning. Arbetet bör leda till att öppenheten inom EU ökar och att det blir lättare för allmänheten att få ut dokument från EU:s institutioner. Utskottet framhöll dock vissa förhållanden som bör uppmärksammas i den fortsatta beredningen.

Utskottet föreslog riksdagen att utlåtandet skulle läggas till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting (KU24)

I betänkande KU24 behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:113 Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m. I propositionen föreslogs vissa ändringar i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister och i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Förslagen var bl.a. föranledda av att Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet gemensamt har bildat Sveriges Kommuner och Landsting. Med förslagen anpassades lagtexterna efter namnändringarna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Riksdagen biföll utskottet förslag.

Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket RF (KU25)

I försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 lades fyra lagförslag fram. Riksdagen hänvisade några lagförslag till konstitutionsutskottet rörande försvarsunderrättelseverksamhet, elektronisk kommunikation och sekretesslagen för prövning om lagförslagen skulle vila i minst tolv månader.

Utskottet ansåg att en bestämmelse i den föreslagna lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som hänvisar till signalspaningslagen och en bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation också omfattades av det särskilda lagstiftningsförfarandet eftersom de har ett nära samband med förslaget om signalspaning. Utskottet anser däremot inte att lagförslaget om ändring i sekretesslagen och övriga delar av lagen om försvarsunderrättelseverksamhet ska få vila enligt bestämmelserna i regeringsformen.

Utskottet anmälde resultatet av sin prövning för riksdagen.

Riksdagen beslutade att betänkandet läggs till handlingarna.

Sekretess för uppgifter i vissa säkerhetskopior (KU26)

I betänkande KU26 lägger utskottet med stöd av sin initiativrätt fram ett förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) av innebörd att sekretess ska gälla för uppgifter i de säkerhetskopior i Regeringskansliets datasystem som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2005.

Utskottet föreslog att lagen ska träda i kraft den 15 juli 2007 och gälla t.o.m. den 31 december 2007.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

2006/07:KU1y till finansutskottet över budgetpropositionens (prop. 2006/07:1) förslag till ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse 2007–2009 jämte motioner.

2006/07:KU2y till försvarsutskottet över regeringens proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet jämte motioner.

2006/07:KU3y till finansutskottet över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 vad gäller ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet samt en motion. Utskottet yttrade sig även över förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och behandla EU-frågor inom sitt beredningsområde. Information har lämnats av ansvariga statsråd, statssekreterare respektive andra företrädare för Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet samt Utbildnings- och kulturdepartementet, numera Kulturdepartementet, i frågor om Berlindeklarationen och det konstitutionella fördraget, öppenhet, dataskydd, tv-direktivet, handläggningen av notifieringen av presstödet samt radiospektrumpolitiken m.m.

Statsrådet i Justitiedepartementet har överlagt med utskottet (s.k. samråd) om grundlagsfrågor med anledning av förslaget till rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens position inför de fortsatta förhandlingarna, men underströk samtidigt utskottets tveksamhet för det fall förslaget skulle leda till att urskuldande, förnekande eller förringande av exempelvis Förintelsen ska kunna lagföras i Sverige som hets mot folkgrupp även om gärningen inte innebär hot eller missaktning.

Utskottet har av kansliet löpande informerats om inkommande dokument samt behandlingen av dessa vid EU:s institutioner. Särskild vikt har lagts vid det konstitutionella fördraget, rösträtt och valbarhet för unionsmedborgare till Europaparlamentet, öppenhetsfrågor, dataskydds- och integritetsfrågor, tv-direktivet samt förslag som skulle kunna påverka den svenska yttrandefriheten såsom Prümfördraget, Rom II och rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet.

Utskottet har besvarat en skrivelse från Europarådsdelegationen som innehöll en fråga om i vad mån konstitutionsutskottet anser att regeringens årliga redogörelse för verkställigheten av Europadomstolens domar ger tillräcklig insyn i hur Sverige uppfyller de förpliktelser som Europarådets medlemmar åtagit sig genom Europakonventionen. Utskottet meddelade att regeringens årliga redogörelse är tillfyllest.

Utskottet har avgivit ett utlåtande (KU23) till kammaren om Grönbok kring allmänhetens tillgång till EU-dokument. I övrigt har utskottet behandlat ett flertal motioner om olika EU-frågor, främst i betänkande KU14 EU-frågor.

Utskottet gjorde i mars 2007 en studieresa till Bryssel och besökte bl.a. EU-institutionerna.

Utskottet har vidare varit representerat vid möten i Bryssel anordnade av Europaparlamentet. I oktober 2006 var tjänstemän närvarande vid ett möte om mänskliga rättigheter. I juni 2007 var utskottet representerat av ledamöter biträdda av tjänstemän vid ett möte om de nationella parlamentens roll i det framtida Europa.

Utskottet beslöt den 22 mars 2007 att bereda vissa EU-frågor gemensamt med utrikesutskottet genom deputerade i sammansatt utskott. Det sammansatta utskottet behandlade EU:s fördrag i betänkande 2006/07:KUU1. Utskottet redovisade de aspekter på frågan om ett fördrag för EU vilka är av central betydelse för Sveriges agerande under det möte i Europeiska rådet som skulle äga rum den 21–22 juni 2007 och vid de politiska förlopp som kan komma att följa därefter. Utskottet redogjorde i sina ställningstaganden för vad som enligt utskottets uppfattning ska vara styrande för regeringens förhandlingsarbete. Utgångspunkten i utskottets ställningstagande var att det framförhandlade fördraget, som undertecknades i oktober 2004, bör antas. Det sammansatta utskottet fortsätter sitt samarbete nästa riksmöte.

Utfrågningar m.m.

Utskottet anordnade under riksmötet totalt 14 offentliga utfrågningar i 16 granskningsärenden.

Utskottet har fått muntlig information vid elva tillfällen i aktuella ärenden om tv-direktivet, presstödet och andra aktuella EU-frågor, riksdagsförvaltningens årsredovisning, JO:s ämbetsberättelse, presstödet och kommissionen m.m. med anledning av budgetpropositionen, samarbetet i EU, Berlindeklarationen och det konstitutionella fördraget, Radiospektrumpolitiken, tv-direktivet samt kommissionens grönbok om allmänhetens tillgång till EU-dokument.

En introduktionskväll för nya ledamöter har hållits.

Utskottet har även vid ett sammanträde tagit emot kronprinsessan m.fl. från Utrikesdepartementets aspirantprogram.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet har under riksmötet påbörjat planeringen av utvärderingsarbetet av hur det kommunala partistödet hanteras i kommuner och landsting.

Utländska besök

Hösten–vintern 2006

Den 5 december 2006 tog utskottet emot Júlio Delgado, ledamot av deputeradekammaren i brasilianska nationalkongressen.

Våren–sommaren 2007

Den 29 januari 2007 tog utskottet emot det norska Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité.

Den 15 mars 2007 tog utskottet emot den rumänska senatens talman Nicolae Văcăroiu och medföljande delegation.

Den 21 mars 2007 tog utskottet emot en delegation från det ukrainska parlamentet.

Den 10 maj 2007 tog utskottet emot en delegation från det sydafrikanska parlametet  (The Joint Standing Committee on Intelligence of the South African Parliament).

Den 15 maj 2007 tog utskottet emot den Europeiska ombudsmannen mr P. Nikiforos Diamandouros, Head of Communications Sector mr Ben Hagard och Legal Officer ms Tina Nilsson.

Den 23 maj 2007 tog utskottet emot en delegation av ledamöter och tjänstemän från det brittiska parlamentet (the Public Accounts Committee).

Den 11 juni 2007 tog utskottet emot en delegation av tjänstemän från parlamentet i Litauen.

Studiebesök och resor

Konstitutionsutskottets kansli besökte den 10–13 januari 2007 Istanbul.

Utskottet gjorde en studieresa till Bryssel den 28 februari–2 mars 2007.

Utskottet besökte den 24 januari 2007 Riksdagens ombudsmän (JO) och den 21 februari 2007 Riksrevisionen.

Några av utskottets ledamöter besökte Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor i Bryssel den 3 maj 2007.

Den 13 september 2007 besökte utskottet Lagtinget i Mariehamn.

Elanders Gotab, Stockholm  2007