Vägmärkesförordning (2007:90)

Svensk författningssamling 2007:90

t.o.m. SFS 2016:303
SFS nr: 2007:90
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS T
Utfärdad: 2007-03-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:303
Övrig text: Inga symboler eller vägmärken är med här. Rättelseblad 2007:90 och 2014:1038 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom
- vägmärken och tilläggstavlor,
- trafiksignaler,
- vägmarkeringar,
- andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt,
- säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg, samt
- tecken av polisman m.fl.

2 § I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210).

Beteckning       Betydelse
Symbol         Bild som används i stället för en text.
Vägmärkesbild      Den information som lämnas på ett
            vägmärke genom text och symboler. I
            vägmärkesbilden ingår bårder och
            motsvarande.
Vägvisningsplan     En förteckning över geografiska mål som
            ska anges med lokaliseringsmärken för
            vägvisning längs de allmänna vägarna.
Förordning (2012:245).

3 § Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade.

4 § Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Vägmärken och tilläggstavlor kan vara utförda med lysande vägmärkesbild. En symbol på en lysande vägmärkesbild kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket är dock alltid lysande röd.

5 § I andra fall än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning får skyltar, anslag, dekaler eller liknande inte sättas upp på
1. ett vägmärke,
2. en annan anordning för anvisningar för trafiken,
3. en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en anordning.

Stolpar eller motsvarande som bär upp vägmärken eller andra anordningar enligt denna förordning kan vara försedda med stolpmarkeringsanordningar.

6 § Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats.

Ansvarig    Plats          Ansvaret gäller
1. Kommunen   a) På väg inom     I andra fall än enligt
        tättbebyggt område   2 a, 2 c och 7-10.
        som inte är enskild
        och på sådan väg
        utom tättbebyggt
        område där kommunen
        är väghållare
        b) På enskild väg    Hastighetsbegränsningar,
        inom tättbebyggt    föreskrifter enligt 41 §
        område och på sådan   väglagen (1971:948),
        väg utom tättbebyggt  andra lokala
        område där kommunen   trafikföreskrifter
        är väghållare      enligt 10 kap. 1 §
                    trafikförordningen
                    (1998:1276) än sådana
                    som endast får meddelas
                    efter medgivande av
                    vägens ägare samt
                    trafiksignaler och
                    andra anordningar för
                    att reglera trafiken
                    och tillgodose
                    trafiksäkerheten när
                    det behövs för att
                    tillgodose ett allmänt
                    behov.
        c) På alla vägar    Särskilda trafikregler
                    enligt sådana föreskrifter
                    som avses i 10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och som
                    meddelats av kommunen.
        d) I terräng      Förbud, påbud eller
                    andra anvisningar för
                    att reglera trafiken
                    och tillgodose
                    trafiksäkerheten.

2. Den     a) På allmän väg    I andra fall än enligt
statliga    där staten är      7-10.
väghållnings-  väghållare
myndigheten

        b) På annan enskild   Hastighetsbegränsningar,
        väg utom tättbebyggt  föreskrifter enligt 41 §
        område än där      väglagen, andra lokala
        kommunen är       trafikföreskrifter
        väghållare       enligt 10 kap. 1 §
                    trafikförordningen än
                    sådana som endast får
                    meddelas efter
                    medgivande av vägens
                    ägare samt
                    trafiksignaler och
                    andra anordningar för
                    att reglera trafiken
                    och tillgodose
                    trafiksäkerheten där
                    det behövs för att
                    tillgodose ett allmänt
                    behov.
        c) På väg som      Stopplikt eller
        ansluter till      väjningsplikt som
        allmän väg där     följer av lokal
        staten är        trafikföreskrift om
        väghållare       sådan plikt, om
                    cirkulationsplats eller
                    om att väg skall vara
                    huvudled.
        d) På alla vägar    Särskilda trafikregler
                    enligt sådana
                    föreskrifter som avses i
                    10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och
                    som meddelats av den
                    statliga
                    väghållningsmyndigheten.
3. Den som   På allmän skoterled   Markeringar som anges i
svarar för               9 § terrängkörnings-
skoterled-               förordningen (1978:594).
hållningen på allmän skoterled

4. Ägare till  På enskild väg     Sådant som inte skall
enskild väg               märkas ut av någon
                    annan.
5. Markägare  Inom område där     Förbud eller villkor
som avses i   markägaren förbjuder  som markägaren
2 § andra    eller ställer upp    beslutat.
stycket lagen  villkor för parkering
(1984:318) om  och tillkännager
kontrollavgift förbuden eller
vid olovlig   villkoren enligt
parkering    lagen om
        kontrollavgift vid
        olovlig parkering
6. Markägare  I terräng        Sådant som inte skall
                    märkas ut av någon
                    annan.
7. Innehavare  Vid plankorsning    Märke A39, kryssmärke,
av järnväg               och säkerhetsanordningar
eller spårväg              vid plankorsning.
8. Polisman   På väg och i terräng  Polismans tecken och
eller annan               anordning X6, särskild
som förordnats             varningsanordning.
att ge anvisningar till trafikant

9. Polis-    På väg och i terräng  Särskilda trafikregler
myndigheten               enligt sådana
                    föreskrifter som avses
                    i 10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och
                    som meddelats av
                    Polismyndigheten.
10. Tullverket På väg och i terräng  Särskilda trafikregler
                    enligt sådana
                    föreskrifter som avses
                    i 10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och
                    som meddelats av
                    Tullverket.
11. Annan än  På väg och i terräng  Anordning X6, särskild
de som anges              varningsanordning, i
i 1-10                 samband med uppställning
                    av fordon eller vid
                    annan verksamhet som kan
                    medföra att
                    framkomligheten minskar.
Förordning (2014:1279).

7 § Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anvisningar för trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om utmärkning. Förordning (2009:220)

8 § Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en plankorsning i visst fall skall sättas upp eller tas bort.

Innan Trafikverket fattar beslut enligt första stycket skall verket samråda med den statliga väghållningsmyndigheten i den region där plankorsningen är belägen. Förordning (2010:156).

9 § Väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken får sättas upp endast för utmärkning av förbud, påbud eller någon annan trafikregel som följer av trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningsförordningen (1978:594), väglagen (1971:948) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndiganden i dessa författningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det inte behövs sådan föreskrift om förbud, påbud eller annan trafikregel som avses i första stycket för att ett visst väjningspliktsmärke, förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisningsmärke skall få sättas upp.

Märkena får även användas för tillkännagivande enligt 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, av markägares beslutade parkeringsförbud eller villkor för parkering. Förordning (2008:1180).

10 § Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering använder vägmärken skall markägarens namn och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud får i stället dennes namn och telefonnummer anges.

Särskilda bestämmelser för terräng

11 § Om det finns skäl att märka ut ett förbud eller någon annan föreskrift eller att varna för eller upplysa om något förhållande som rör den som färdas i terräng, sker detta genom ett vägmärke.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om att Naturvårdverket i vissa fall får meddela föreskrifter om utmärkning i terräng.


2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor

Inledande bestämmelser

1 § Vägmärken delas in i

A.   varningsmärken,
B.   väjningspliktsmärken,
C.   förbudsmärken,
D.   påbudsmärken,
E.   anvisningsmärken,
F.   lokaliseringsmärken för vägvisning,
G.   lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna
inrättningar m.m.,

H.   lokaliseringsmärken för upplysning om
serviceanläggningar m.m.,

I.   lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål,
och

J.   upplysningsmärken.

2 § Vägmärken, symboler och tilläggstavlor har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

Om det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke gäller anvisningen på var och en av dessa som en kompletterande anvisning till märket. Innehåller en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt som en kompletterande anvisning till märket.

En tilläggstavla under två eller flera vägmärken som satts upp direkt över varandra avser samtliga dessa märken.

Särskilda bestämmelser för väg

3 § Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller endast det körfält som de har placerats över. Märke C31, hastighetsbegränsning, gäller dock i förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket placerats över.

Varningsmärken

4 § Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.

5 § Varningsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
A1 Varning för farlig kurva   Märket anger en farlig kurva
                samt kurvans riktning.
A2 Varning för flera farliga  Märket anger flera farliga
kurvor             kurvor samt den första farliga
                kurvans riktning.
A3 Varning för nedförslutning  Märket anger brant
                nedförslutning.
                Siffran anger lutningen i
                procent och är anpassad till
                förhållandena på platsen.
A4 Varning för stigning     Märket anger kraftig stigning.
                Siffran anger stigningen i
                procent och är anpassad till
                förhållandena på platsen.
A5 Varning för avsmalnande väg Märket anger att vägen eller
                banan smalnar av.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A6 Varning för bro       Märket anger en öppningsbar bro.
A7 Varning för kaj       Märket anger en plats där vägen
                slutar mot vatten.
A8 Varning för ojämn väg    Märket anger sådana ojämnheter
                eller skador i vägbanan som
                medför att det är lämpligt att
                färdas med lägre hastighet än
                som annars skulle varit fallet.
A9 Varning för farthinder    Märkena anger upphöjning eller
                grop som anlagts som
                fartdämpande åtgärd.
A10 Varning för slirig väg   Märket anger att vägen kan vara
                slirig.
                Endast om det finns särskilda
                skäl används märket för att
                varna för halka på grund av snö
                eller is.
A11 Varning för stenskott    Märket anger risk för stenskott.
                Märket används inte på grusvägar
                eller liknande vägar där
                stenskott är vanligt förekommande.
A12 Varning för stenras     Märket anger risk för stenras
                och för att stenar kan förekomma
                på vägen på grund av stenras.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A13 Varning för övergångsställe

A14 Varning för gående     Märket anger en vägsträcka där
                gående ofta korsar eller
                uppehåller sig på eller vid
                vägen.
A15 Varning för barn      Märket anger en vägsträcka där
                barn ofta korsar eller
                uppehåller sig på eller vid
                vägen.
A16 Varning för cyklande    Märket anger en vägsträcka där
och mopedförare         cyklande eller mopedförare ofta
                korsar eller kör in på vägen.
A17 Varning för skidåkare    Märket anger en plats där
                skidåkare ofta korsar eller
                uppehåller sig på vägen.
A18 Varning för ridande     Märket anger en vägsträcka där
                ridande ofta korsar eller
                uppehåller sig på vägen.
A19 Varning för djur      Märket anger en plats eller
                vägsträcka där det finns
                särskild risk för djur på eller
                vid vägen.
                Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                andra symboler som får
                förekomma.
A20 Varning för vägarbete    Märket anger en vägsträcka där
                vägarbete eller liknande arbete
                pågår.
A21 Slut på sträcka med
vägarbete            Märket anger slut på en
                vägsträcka med vägarbete som
                märkts ut med märke A20,
                varning för vägarbete. Märket
                är inte uppsatt om det ändå
                tydligt framgår var sträckan
                slutar.
A22 Varning för
flerfärgssignal         Märket anger en plats där
                trafiken regleras med
                flerfärgssignal med tre
                ljusöppningar.
                Inom tättbebyggt område är
                märket uppsatt endast om det
                finns särskilda skäl för det.
A23 Varning för lågt flygande flygplan

A24 Varning för sidvind     Märket anger en vägsträcka
                där det ofta förekommer stark
                sidvind.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A25 Varning för mötande trafik Märket anger att en körbana med
                enkelriktad trafik övergår i en
                körbana med trafik i båda
                riktningarna.
A26 Varning för tunnel

A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

A28 Varning för vägkorsning   Märket anger en vägkorsning där
                bestämmelserna i 3 kap. 1
                trafikförordningen (1998:1276)
                är tillämpliga.
A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller
stopplikt            Märket anger en vägkorsning där
                förare av fordon på anslutande
                vägar har väjningsplikt eller
                stopplikt.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A30 Varning för cirkulationsplats

A31 Varning för

långsamtgående fordon      Märket anger en plats där
                långsamtgående fordon ofta
                korsar eller kör in på vägen.
A32 Varning för fordon med
förspänt dragdjur        Märket anger en vägsträcka där
                fordon förspända med dragdjur
                ofta korsar eller uppehåller
                sig på vägen.
                Andra symboler kan förekomma
                på märket. Transportstyrelsen
                får meddela föreskrifter om
                vilka andra symboler som får
                förekomma.
A33 Varning för
terrängskotertrafik       Märket anger en plats där
                terrängskotrar ofta korsar
                eller kör in på vägen.
A34 Varning för kö       Märket anger en vägsträcka där
                det finns risk för köbildning.
A35 Varning för
järnvägskorsning med bommar   Märket anger en korsning med
                järnväg eller spårväg där det
                finns bommar.
A36 Varning för
järnvägskorsning utan bommar  Märket anger en korsning med
                järnväg som saknar bommar.
A37 Varning för korsning med
spårväg             Märket anger en korsning med
                spårväg som saknar bommar.
A38 Avstånd till plankorsning  Märkena anger avståndet till en
                plankorsning i tredjedelar.
                Märket med tre markeringar är,
                utom tättbebyggt område,
                uppsatt under något av märkena
                A35, varning för
                järnvägskorsning med bommar,
                A36, varning för
                järnvägskorsning utan bommar,
                eller A37, varning för korsning
                med spårväg. Märket med två
                markeringar anger två
                tredjedels avstånd till
                plankorsning och märket med en
                markering anger den sista
                tredjedelen av avståndet.
A39 Kryssmärke         Märket anger en korsning med
                järnväg eller spårväg med ett
                eller flera spår.
                Märket är uppsatt omedelbart
                före en plankorsning. Det
                behöver inte vara uppsatt vid
                enskild väg med lite trafik där
                det kan underlåtas utan fara
                för trafiksäkerheten.
                Märket kan även vara uppsatt
                vid en annan korsning med
                järnväg eller spårväg än en
                plankorsning.
                En stolpe som bär upp märket
                kan vara försedd med röd/gul
                stolpmarkeringsanordning.
A40 Varning för annan fara   Märket anger annan fara än
                sådan som kan anges med något
                annat varningsmärke.
                Farans art anges på en
                tilläggstavla.
Förordning (2008:1180).

Väjningspliktsmärken

6 § Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.

Märke              Närmare föreskrifter
B1 Väjningsplikt        Märket anger att förare har
                väjningsplikt mot fordon på
                korsande väg eller led och att
                bestämmelserna i 3 kap. 5 §
                trafikförordningen (1998:1276)
                är tillämpliga.
                Märket kan vara uppsatt
                tillsammans med tilläggstavla
                T2, avstånd, som förberedande
                upplysning om väjningsplikt och
                tillsammans med tilläggstavla
                T3, avstånd till stoppplikt,
                som förberedande upplysning om
                stopplikt. Om samtliga
                tillfarter i en korsning har
                väjningsplikt anges detta med
                tilläggstavla T13,
                flervägsväjning.
B2 Stopplikt          Märket anger att förare har
                stopplikt före infart på
                korsande väg, led eller
                spårområde och att
                bestämmelserna i 3 kap. 19 §
                trafikförordningen är
                tillämpliga.
                Om samtliga tillfarter i en
                korsning har stopplikt anges
                detta med tilläggstavla T14,
                flervägsstopp.
B3 Övergångsställe       Märkena, som är likvärdiga och
                kan användas var för sig eller
                tillsammans, anger ett
                övergångsställe. Vid obevakade
                övergångsställen är för
                fordonsförare bestämmelserna i
                3 kap. 61 § och för gående
                bestämmelserna i 7 kap. 4 §
                trafikförordningen tillämpliga.
B4 Huvudled           Märket är uppsatt vid
                huvudledens början och upprepat
                efter varje korsning med annan
                väg än sådan som avses i 3 kap.
                21 § andra stycket
                trafikförordningen, om det inte
                ändå tydligt framgår att
                huvudleden fortsätter efter
                korsningen.
B5 Huvudled upphör

B6 Väjningsplikt mot

mötande trafik         Märket anger att det är
                förbjudet att passera en
                sträcka om detta inte kan ske
                utan att mötande fordon
                hindras.
B7 Mötande trafik har väjningsplikt

B8 Cykelöverfart        Märket anger en cykelöverfart.
                Vid cykelöverfarter är för
                fordonsförare bestämmelserna i
                3 kap. 61 a § och för cyklande
                och förare av moped klass II
                bestämmelserna i 6 kap. 6 §
                trafikförordningen tillämpliga.
Förordning (2014:1038).

Förbudsmärken

7 § En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.

Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning är märket upprepat efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Gäller förbudet en längre vägsträcka, eller om det i övrigt är nödvändigt är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de fall som avses i fjärde stycket.

Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om förbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med fordon avser inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen, om inte annat anges på en tilläggstavla.

8 § Förbudsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
C1 Förbud mot infart med fordon

C2 Förbud mot trafik med

fordon             Märket avser trafik med fordon
                i båda riktningarna.
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon
än moped klass II        Avser förbudet även moped
                klass II anges detta på en
                tilläggstavla.
C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med

tillkopplad släpvagn      Märket anger förbud mot trafik
                med motordrivet fordon med
                tillkopplad släpvagn av annat
                slag än påhängsvagn eller
                släpkärra.
                Avser förbudet även trafik med
                motordrivet fordon med
                tillkopplad påhängsvagn eller
                släpkärra anges det på en
                tilläggstavla. Avser förbudet
                endast fordonståg med släpvagn
                vars totalvikt överstiger visst
                tontal anges det på
                tilläggstavla T5, totalvikt.
C7 Förbud mot trafik med
tung lastbil          Avser förbudet även trafik med
                lätt lastbil anges det på en
                tilläggstavla.
C8 Förbud mot trafik med traktor a och motorredskap
klass II      Avser förbudet även trafik med 
        traktor b eller motorredskap 
        klass I anges det på en 
        tilläggstavla.
C9 Förbud mot trafik med    Märket anger förbud mot trafik
fordon lastat med farligt    med fordon med sådan last som
gods              omfattas av krav på märkning
                med orangefärgad skylt enligt
                föreskrifter som har meddelats
                med stöd av lagen (2006:263) om
                transport av farligt gods.
                Tillsammans med tilläggstavla
                T23, tunnelkategori, anger
                märket tunnelkategori.
C10 Förbud mot trafik med
cykel och moped klass II    Avser förbudet även trafik med
                moped klass I anges det på en
                tilläggstavla.
C11 Förbud mot trafik med
moped klass II         Avser förbudet även trafik med
                moped klass I anges det på en
                tilläggstavla.
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och

terrängsläp           Gäller förbudet inte
                terrängvagn anges det på en
                tilläggstavla.
C14 Förbud mot ridning     Avser förbudet även ledande av
                riddjur anges det på en
                tilläggstavla.
C15 Förbud mot gångtrafik

C16 Begränsad fordonsbredd   Märket anger förbud mot trafik
                med fordon över en viss bredd.
                Största tillåtna bredd anges på
                märket.
C17 Begränsad fordonshöjd    Märket anger förbud mot trafik
                med fordon över en viss höjd om
                den fria höjden är lägre än 4,5
                meter.
                Högsta tillåtna fordonshöjd
                anges på märket.
C18 Begränsad fordonslängd   Märket anger förbud mot trafik
                med fordon eller fordonståg
                över en viss längd.
                Längsta tillåtna längd anges på
                märket.
C19 Minsta avstånd       Märket anger förbud mot att
                hålla kortare avstånd till
                framförvarande motordrivna
                fordon i samma färdriktning än
                som anges på märket.
                Minsta tillåtna avstånd anges
                på märket.
C20 Begränsad bruttovikt på
fordon             Högsta tillåtna bruttovikt
                anges på märket.
C21 Begränsad bruttovikt på
fordon och fordonståg      Högsta tillåtna bruttovikt
                anges på märket.
C22 Bärighetsklass       Vägens bärighetsklass anges på
                märket.
C23 Begränsat axeltryck     Högsta tillåtna axeltryck anges
                på märket.
C24 Begränsat boggitryck    Högsta tillåtna boggitryck
                anges på märket.
C25 Förbud mot sväng i
korsning            Förbudet gäller den korsning
                eller motsvarande som märket är
                placerat i eller före.
                Märket kan avse flera
                korsningar. Sträckans längd
                anges då på en tilläggstavla.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
C26 Förbud mot U-sväng     Förbudet gäller den korsning
                eller motsvarande som märket är
                placerat i eller före.
                Märket kan avse flera
                korsningar. Sträckans längd
                anges då på en tilläggstavla.
C27 Förbud mot omkörning    Märket anger förbud mot att
                köra om andra motordrivna
                fordon än tvåhjuliga mopeder
                och tvåhjuliga motorcyklar utan
                sidvagn.
                Förbudet gäller på den väg
                märket är uppsatt och till den
                plats där märke C28, slut på
                förbud mot omkörning, är
                uppsatt.
C28 Slut på förbud mot omkörning

C29 Förbud mot omkörning

med tung lastbil        Märket anger förbud mot att med
                en tung lastbil köra om andra
                motordrivna fordon än
                tvåhjuliga mopeder och
                tvåhjuliga motorcyklar utan
                sidvagn.
                Förbudet gäller på den väg
                märket är uppsatt till den
                plats där märke C30, slut på
                förbud mot omkörning med tung
                lastbil, är uppsatt.
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

C31 Hastighetsbegränsning    Märket anger förbud mot att
                föra fordon med högre hastighet
                än den som anges på märket.
                Angivelsen gäller till den
                plats där en annan
                hastighetsbegränsning anges med
                märket, eller där märke C32,
                tillfällig
                hastighetsbegränsning upphör,
                E7, gågata, eller E9,
                gångfartsområde, satts upp.
                En angivelse om en
                hastighetsbegränsning i
                föreskrifter enligt
                förordningen (2002:713) om
                försöksverksamhet med
                varierande högsta tillåtna
                hastighet gäller efter en
                tillfällig avvikelse vars slut
                märkts ut med märke C32,
                tillfällig
                hastighetsbegränsning upphör.
                Märket behöver inte vara
                upprepat efter en vägkorsning
                om samma högsta tillåtna
                hastighet gäller på den
                korsande vägen.
C32 Tillfällig
hastighetsbegränsning upphör  Märket används endast på en
                väg eller vägsträcka där
                försöksverksamhet pågår enligt
                förordningen om
                försöksverksamhet med
                varierande högsta hastighet.
                Märket anger då att en
                tillfällig avvikelse från den
                varierande högsta hastigheten
                som märkts ut med märke C31,
                hastighetsbegränsning, upphör.
C33 Stopp vid tull    Märket anger skyldighet att 
        stanna för tullformaliteter.
        Fordonet ska stannas vid en 
        stopplinje eller, om sådan 
        saknas, vid märket.
        Texten under det vågräta 
        strecket anges på det språk 
        som är lämpligt.
C34 Stopp för angivet ändamål  Märket anger skyldighet att 
        stanna av den anledning som 
        anges under det vågräta 
        strecket.
        Om märket är uppsatt före en 
        trafiksignal, anger det att 
        fordon som ska passera 
        signalen ska stanna vid rött 
        ljus.
        Fordonet ska stannas vid en 
        stopplinje eller, om sådan 
        saknas, vid märket.
C35 Förbud mot att parkera
fordon             Märket anger förbud mot att
                parkera fordon.
                Angivelsen gäller på den sida
                av vägen där märket är uppsatt.
                Angivelsen börjar gälla där
                märket satts upp och gäller
                enligt vad som anges på en
                tilläggstavla, till den plats
                där annan bestämmelse om
                stannande eller parkering
                märkts ut, till nästa korsning
                med annan väg än sådan som
                avses i 3 kap. 21 § andra
                stycket trafikförordningen
                (1998:1276) eller till den
                plats dessförinnan där ett
                motsvarande märke med
                tilläggstavla T11,
                utsträckning, med nedåtriktad
                pil, har satts upp. Om en
                annan bestämmelse gäller på en
                kortare sträcka gäller
                angivelsen på nytt efter
                sträckans slut utan att det
                upprepas. Angivelsen gäller
                också på nytt utan att märket
                satts upp igen i det fall en
                parkeringsplats anordnats vid
                sidan av körbanan.
                Märket anger inte rätt att
                stanna där det är förbjudet att
                stanna eller parkera enligt
                trafikförordningen, om inte
                detta tydligt framgår av
                märkets placering eller anges
                på en tilläggstavla.
                Om angivelsen endast gäller för
                ett visst fordonsslag eller en
                viss trafikantgrupp anges det
                på en tilläggstavla.
C36 Förbud mot att parkera
fordon på dag med udda datum  De närmare föreskrifterna till
                märke C35, förbud mot att
                parkera fordon, gäller även
                till detta märke.
C37 Förbud mot att parkera
fordon på dag med jämnt datum  De närmare föreskrifterna till
                märke C35, förbud mot att
                parkera fordon, gäller även
                till detta märke.
C38 Datumparkering       Märket anger förbud mot att
                parkera fordon på dagar med
                jämnt datum på den sida av
                vägen som har jämna
                adressnummer och på dagar med
                udda datum på den sida av vägen
                som har udda adressnummer.
                De närmare föreskrifterna till
                märke C35, förbud mot att
                parkera fordon, gäller även
                till detta märke.
C39 Förbud mot att stanna
och parkera fordon       Märket anger förbud mot att
                stanna och parkera fordon.
                De närmare föreskrifterna till
                märke C35, förbud mot att
                parkera fordon, andra till
                fjärde styckena gäller även
                till detta märke.
C40 Ändamålsplats        Märket anger att det är
                förbjudet att stanna och
                parkera fordon för annat
                ändamål än det angivna.
                Om endast ett visst fordonsslag
                eller en viss trafikantgrupp
                får stanna och parkera anges
                det på en tilläggstavla.
                Andra ändamål kan anges på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                ändamål som får anges.
C41 Slut på ändamålsplats    Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att ändamålsplatsen
                upphör.
                Andra ändamål kan anges på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                andra ändamål som får anges.
C42 Vändplats          Märket anger en plats som är
                avsedd för vändning av fordon
                och att det är förbjudet att
                parkera fordon. Om i stället
                märke C39, förbud mot att
                stanna och parkera fordon, är
                infogat i märket anger det att
                det är förbjudet att stanna
                eller parkera fordon.
C43 Slut på vändplats      Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att vändplatsen upphör.
C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med
dubbdäck än moped klass II   Avser förbudet även moped klass
                II anges det på en tilläggstavla.
Förordning (2016:303).

Påbudsmärken

9 § En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte annat anges i 10 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.

Förberedande upplysning om påbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om påbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Påbudsmärken som anger att ett visst slag av trafik är påbjuden anger även förbud mot annan trafik, om inte annat är föreskrivet.

10 § Påbudsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
D1 Påbjuden körriktning     Märket anger att fordon endast
                får föras i pilens eller, där
                två pilar finns, i endera
                pilens riktning.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
D2 Påbjuden körbana       Märkena anger att fordon endast
                får föras förbi märket där
                pilen visar eller, där två pilar
                finns, där pilarna visar.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
D3 Cirkulationsplats

D4 Påbjuden cykelbana      Om moped klass II inte får
                föras på banan anges det på en
                tilläggstavla.
D5 Påbjuden gångbana      Märket anger bana avsedd endast
                för gående.
D6 Påbjuden gång- och
cykelbana            Märket anger gemensam bana för
                gående och cyklande.
                Om moped klass II inte får
                föras på banan anges det på en
                tilläggstavla.
D7 Påbjudna gång- och
cykelbanor           Märket anger banor som är
                delade genom vägmarkering,
                skiljeremsa eller liknande i en
                del för gående och en del för
                cyklande.
                Symbolernas placering på märket
                anger vilken del av banan som
                är avsedd för gående respektive
                cyklande.
                Om moped klass II inte får
                föras på banan anges det på en
                tilläggstavla.
D8 Påbjuden ridväg       Märket anger även att
                gångtrafik är tillåten.
D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon
och terrängsläp         Märket anger även att
                gångtrafik är tillåten
D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik
m.fl.              Märket anger även att fordon
                som anges i 8 kap. 2 §
                trafikförordningen (1998:1276)
                får använda körfältet eller
                körbanan, om inte annat anges
                på en tilläggstavla. Om andra
                fordon tillåts trafikera
                körfältet eller körbanan anges
                det på en tilläggstavla.
D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg
eller led            Märket anger att påbjuden bana,
                körfält, väg eller led som
                märkts ut med något av märkena
                D4-D10 upphör.
                Märket behöver inte sättas upp
                om det ändå tydligt framgår att
                påbudet upphör.
                Andra symboler för
                trafikantgrupper eller
                fordonsslag kan vara infogade i
                märket. Den symbol som är
                infogad i märket är samma som
                på det märke som använts för
                att märka ut banan, körfältet,
                vägen eller leden.
D12 Påbjuden körriktning    Märket anger påbjuden
för fordon lastat med      körriktning för trafik med fordon
farligt gods          med sådan last som omfattas av
                krav på märkning med orangefärgad
                skylt enligt föreskrifter som har
                meddelats med stöd av lagen
                (2006:263) om transport av
                farligt gods.
                Bokstaven på märket anger att
                påbudet endast avser sådana
                fordon som inte får framföras i
                en vägtunnel som tillhör den
                tunnelkategori som motsvarar
                bokstaven.
Förordning (2011:1221).

Anvisningsmärken

11 § Anvisningsmärken upplyser trafikanter om förhållanden som gäller för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka.

En anvisning genom ett anvisningsmärke gäller, om inte annat anges i 12 §, från den plats där märket satts upp till den plats där ett slutmärke har satts upp.

12 § Anvisningsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
E1 Motorväg           Används märket som förberedande
                upplysning om att en motorväg
                börjar anges avståndet på en
                tilläggstavla. Märket kan även
                vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke.
E2 Motorväg upphör       Används märket som förberedande
                upplysning om att en motorväg
                upphör anges avståndet på en
                tilläggstavla.
                Märket används inte när en
                motorväg övergår i
                motortrafikled.

E3 Motortrafikled        Används märket som förberedande
                upplysning om att en
                motortrafikled börjar anges
                avståndet på en tillläggstavla.
                Märket kan även vara infogat i
                ett lokaliseringsmärke.
E4 Motortrafikled upphör    Används märket som förberedande
                upplysning om att en
                motortrafikled upphör anges
                avståndet på en tillläggstavla.
                Märket används inte när en
                motortrafikled övergår i
                motorväg.
E5 Tättbebyggt område      Ortnamnet kan vara infogat i
                märket.
E6 Tättbebyggt område upphör  Ortnamnet kan vara infogat i
                märket.
E7 Gågata            Märket anger att bestämmelserna
                i 8 kap. 1 § trafikförordningen
                (1998:1276) är tillämpliga.
                Förbud mot att föra fordon som
                får föras på gågata enligt 8
                kap. 1 § andra stycket
                trafikförordningen anges på en
                tilläggstavla.
E8 Gågata upphör        Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att gågatan upphör.
E9 Gångfartsområde       Märket anger att bestämmelserna
                i 8 kap. 1 § första stycket
                trafikförordningen är
                tillämpliga.
E10 Gångfartsområde upphör   Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att gångfartsområdet
                upphör.
E11 Rekommenderad lägre
hastighet            Märket anger en vägsträcka
                eller ett område där särskilda
                åtgärder vidtagits eller där
                förhållandena är sådana att det
                är lämpligt att färdas med
                lägre hastighet än den högsta
                tillåtna.
                Den rekommenderade lägre
                hastigheten anges på märket.
E12 Rekommenderad lägre
hastighet upphör        Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att sträckan upphör.
E13 Rekommenderad högsta
hastighet            Märket används endast som
                omställbart vägmärke och anger
                att förhållandena tillfälligt
                är sådana att det inte är
                lämpligt att färdas med högre
                hastighet än den som anges på
                märket. Den angivna hastigheten
                är alltid lägre än den högsta
                tillåtna.
E14 Rekommenderad högsta
hastighet upphör        Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att de tillfälliga
                förhållandena upphört.
E15 Sammanvävning        Märket upplyser om att två
                körfält eller körbanor löper
                samman till ett och att förarna
                skall anpassa sig till de nya
                förhållandena på platsen enligt
                bestämmelserna i 3 kap. 44 §
                trafikförordningen.
E16 Enkelriktad trafik     Märket anger att
                fordonstrafiken på vägen är
                enkelriktad i pilens riktning.
                Uppåtriktad pil anger att
                trafiken är enkelriktad i
                riktning rakt fram.
E17 Återvändsväg        Märket anger att genomfart inte
                är möjlig.
                Symbolen anpassas efter
                förhållandena på platsen och
                kan vara infogad i ett
                lokaliseringsmärke.
                Om genomfart med cykel och
                moped klass II är möjlig anges
                det genom att symbol S8, cykel
                och moped klass II, är infogad
                i märket.
E18 Mötesplats

E19 Parkering          Märket anger att parkering är
                tillåten på en parkeringsplats
                eller på en sträcka på den sida
                av vägen där vägmärket är
                uppsatt.
                Är märket uppsatt vid en väg
                anger det att tillåtelsen
                börjar där märket har satts upp
                och gäller enligt vad som anges
                på en tilläggstavla, till den
                plats där en annan bestämmelse
                om stannande eller parkering
                märkts ut eller i annat fall
                till nästa korsning med annan
                väg än sådan som avses i 3 kap.
                21 § andra stycket
                trafikförordningen. Gäller
                sådan annan bestämmelse på en
                kortare sträcka gäller dock
                anvisningen på nytt efter
                sträckans slut utan att märket
                upprepas.
                Används märket vid en särskilt
                anordnad parkeringsplats gäller
                anvisningen hela
                parkeringsplatsen.
                Märket anger inte rätt att
                parkera där det enligt
                trafikförordningen är förbjudet
                att stanna och parkera, om inte
                en sådan rätt tydligt framgår
                av märkets placering eller
                anges på en tilläggstavla.
                Om parkering är tillåten endast
                för ett visst fordonsslag eller
                en viss trafikantgrupp anges
                det på en tillläggstavla.
                Används märket av en markägare
                enligt lagen (1984:318) om
                kontrollavgift vid olovlig
                parkering anger märket att
                parkering är tillåten, under
                vardagar utom vardag före sön-
                och helgdag, högst 24 timmar i
                följd, om inte annat framgår av
                en tilläggstavla.
                Märket kan vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke.
                Om märket används som
                förberedande upplysning, kan
                uppgift om parkeringsplatsens
                namn, om att parkeringsplatsen
                är fullbelagd eller att det
                finns lediga platser lämnas i
                anslutning till märket.
E20 Områdesmärke        Märket anger att ett område
                börjar med de förbud eller
                tillåtelser som anges med det
                infogade märket. Avvikelser
                från anvisningarna på märket
                kan anges genom
                tilläggstavlor.
                Tidsbegränsningar kan även
                infogas i märket.
                Märket är uppsatt vid
                infarterna till området och
                gäller till den plats där tavla
                E21, slut på område, är uppsatt
                eller det på annat tydligt sätt
                framgår att anvisningarna på
                märket inte gäller.
                Inom området kan det förekomma
                avvikelser från anvisningarna
                på märket. Dessa avvikelser
                anges genom andra vägmärken och
                tilläggstavlor. Anvisningarna
                på märket gäller även efter
                sådan avvikelse utan att märket
                upprepas.
                Andra förbud eller tillåtelser
                kan anges på märket.
                Transportstyrelsen får meddela
                föreskrifter om vilka andra
                förbud och tillåtelser som får
                anges
E21 Slut på område       Märket anger att ett område med
                förbud eller tillåtelser som
                angivits på märke E20,
                områdesmärke, upphör.
                Andra förbud eller tillåtelser
                kan anges på märket.
                Transportstyrelsen får meddela
                föreskrifter om vilka andra
                förbud och tillåtelser som får
                anges.
E22 Busshållplats        Märket anger en hållplats för
                fordon i linjetrafik och
                skolskjuts om inte hållplatsen
                tydligt framgår på annat sätt.
                Trots bestämmelserna i 1 kap.
                5 § kan uppgifter om
                busslinjer, bussföretag och
                motsvarande förekomma på eller
                vid märket.
                Klockslag kan anges på märket.
E23 Taxi            Märket anger den, i
                färdriktningen, bortre gränsen
                för en särskild
                uppställningsplats för
                taxibilar.
E24 Automatisk
trafikövervakning        Märket anger att automatisk
                övervakning med kamera eller
                motsvarande sker på en plats
                eller vägsträcka för
                övervakning av trafikregler,
                beskattning eller
                avgiftsbeläggning. Märket anger
                vidare att personuppgifter kan
                registreras enligt
                personuppgiftslagen (1998:201),
                lagen (2001:558) om
                vägtrafikregister eller annan
                registerlag. Gäller anvisningen
                en längre vägsträcka, anges
                sträckans längd på
                tilläggstavla T1, vägsträckas
                längd. Märket upprepas på
                lämpliga avstånd.
E25 Betalväg          Märket anger att avgift eller
                särskild skatt skall betalas
                vid färd på en viss väg eller
                inom ett visst område.
E26 Tunnel           Märket anger tunnel. Tunnelns
                längd anges och tunnelns namn
                kan anges på märket.
                Märket är upprepat efter varje
                kilometer och kvarvarande
                tunnellängd anges då på märket.
E27 Nöduppställningsplats    Märket anger plats för
                uppställning av fordon vid
                haveri, motorstopp eller
                liknande.
                Symbol för nödtelefon och
                brandsläckare kan vara infogad
                i märket. Märket är utformat
                efter förhållandena på platsen.
                Används märket som förberedande
                upplysning om
                nöduppställningsplats anges
                avståndet på en tillläggstavla.
E28 Nödutgång          Märket anger nödutgång för
gående.

E29 Utrymningsväg        Märket anger riktning och
                avstånd till nödutgång eller
                motsvarande för gående. Märket
                är uppsatt med högst 25 meters
                mellanrum.
Förordning (2008:1180).

Lokaliseringsmärken för vägvisning

13 § Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100?499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen.

För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten.

Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.

För numrerade trafikplatser upprättar Transportstyrelsen en förteckning över trafikplatsnummer. Förordning (2010:218).

13 a § Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen meddelar på begäran av annan beslut om vägvisning till allmänna inrättningar, serviceanläggningar och turistiskt intressanta mål m.m. Förordning (2010:218).

14 § Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17 §.

Blå botten med vit versal text och vita symboler längs och till allmän väg.

Grön botten med vit versal text och vita symboler längs och till motorväg och motortrafikled.

Gul botten, röd bård med svart versal och gemen text och svarta symboler längs och till enskild väg.

Vit botten med svart versal och gemen text och svarta symboler till inrättningar eller anläggningar.

Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort.

Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av turistiskt intresse.

Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig trafikomläggning.

Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang. Förordning (2010:218).

15 § Inom områden såsom sjukhus, flygplatser, företagsområden eller motsvarande, kan vägvisning till interna mål vara utförd på annat sätt än vad som anges i denna förordning.

16 § Anvisning om lämplig färdväg för ett visst fordonsslag eller vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att symboler enligt 28 § anges på lokaliseringsmärken.

17 § Lokaliseringsmärken anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte annat anges. Lokaliseringsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
F1 Orienteringstavla      Märket är en förberedande
                upplysning om korsning,
                cirkulationsplats eller
                motsvarande.
                Om det finns särskilda skäl kan
                upplysning om två korsningar
                anges på märket.
F2 Orienteringstavla vid
förbjuden sväng i korsning   Märket är en förberedande
                upplysning om att det är
                förbjudet att svänga i en
                korsning, men att en annan
                körriktning kan väljas.
F3 Tabellorienteringstavla   Märket är en förberedande
                upplysning om korsning,
                cirkulationsplats eller
                motsvarande.
                Avståndsangivelsen på märket är
                anpassad till förhållandena på
                platsen.
                Samtliga färdriktningar i
                korsningen anges.
F4 Avfartsorienteringstavla   Märket är en förberedande
                upplysning om avfart.
                Avståndsangivelsen på märket är
                anpassad till förhållandena på
                platsen.
F5 Vägvisare          Märket är uppsatt i anslutning
                till en korsning.
                Avståndet anges i hela
                kilometer.
F6 Tabellvägvisare       Märket kan användas i stället
                för märke F5, vägvisare, och är
                uppsatt på kort avstånd före en
                korsning, cirkulationsplats
                eller i utfarten från en
                cirkulationsplats.
F7 Avfartsvisare        Märket är uppsatt där avfarten
                börjar.
F8 Körfältsvägvisare      Märket anger det eller de
                körfält som är lämpligt att
                använda för färd till målet.
                Märket är uppsatt över det
                eller de körfält det avser.
                Körfältsvägvisare kan även
                användas som förberedande
                upplysning om avfart. I sådana
                fall anges avståndet till
                avfarten under angivelsen för
                avfarten.
F9 Samlingsmärke för
vägvisning           Inom klammer anges mål som nås
                via ett gemensamt vägval och
                under klammerns spets anges det
                gemensamma vägvalet.

                Avståndet till aktuell avfart
                eller korsning kan anges på en
                tilläggstavla.
F10 Platsmärke         Märket anger en ort eller annan
                plats av betydelse för
                orienteringen.
                Kommun-, stads- eller länsvapen
                kan vara infogat i märket.

F11 Vägnamn           Märket anger namn på en viss väg
                eller led.
                Avvikelse från färg får inte ske.
F12 Vattendrag

F13 Avståndstavla        Avstånd anges i hela kilometer.
                Vägnamn eller vägnummer kan vara
                infogade i märket.
F14 Vägnummer          Vägnummer anges endast för
                vägar i nummergruppen 1-499.
                Ett märke med streckad bård
                anger att vägen leder till den
                väg som vägvisas med det nummer
                som anges på märket.
F15 Omledning          Märket anger permanent
                omledningsväg för ordinarie
                numrerad väg.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F16 Ökning av antal körfält   Märket anger att antalet
                körfält ökar.
                Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Symboler för fordonsslag eller
                vägnummer kan vara infogade i
                märket.
                Märket används även som
                förberedande upplysning om att
                antalet körfält ökar. Avståndet
                anges då på en tilläggstavla.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                får märket utföras på orange
                botten. I övrigt får avvikelse
                från färg inte ske.
F17 Minskning av antal körfält Märket anger att antalet
                körfält minskar.
                Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Märket används även som
                förberedande upplysning om att
                antalet körfält minskar.
                Avståndet anges då på en
                tilläggstavla.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                får märket utföras på orange
                botten. I övrigt får avvikelse
                från färg inte ske.
F18 Körfältsindelning på
sträcka             Märket anger körriktning i
                körfält.
                Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Symboler för fordonsslag,
                vägnummer eller fysisk
                avgränsning mellan motriktade
                körfält kan vara infogade i
                märket.
                Märket används även som
                förberedande upplysning om att
                körfält börjar. Avståndet anges
                då på en tillläggstavla.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                kan märket vara utfört med
                orange botten. I övrigt får
                avvikelse från färg inte ske.
F19 Väganslutning med
accelerationsfält        Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                kan märket vara utfört med
                orange botten. I övrigt får
                avvikelse från färg inte ske.
F20 Väganslutning med
separat körfält         Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                kan märket vara utfört med
                orange botten. I övrigt får
                avvikelse från färg inte ske.
F21 Körfältsindelning före
korsning            Märket visar lämpligt körfält
                för fortsatt färd. Märket är
                anpassat till förhållandena på
                platsen.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F22 Riksmärke          Märket anger gräns mot annat
                EU-land.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F23 Orienteringstavla för
omledningsväg          Märket anger omledningsväg när
                ordinarie väg tillfälligt är
                avstängd.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F24 Färdriktning vid
omledning            Märket anger färdriktning vid
                tillfällig omledning av trafik.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F25 Körfält upphör       Märket anger att ett körfält
                tillfälligt är avstängt och att
                ett annat körfält kan användas
                i färdriktningen. Märket är
                anpassat efter förhållandena på
                platsen.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.

F26 Körfält avstängt      Märket anger att ett körfält
                tillfälligt är avstängt och att
                inget annat körfält i
                färdriktningen kan användas.
                Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F27 Trafikplatsnummer      Märket anger numret på
                trafikplatsen.
                Märket kan vara kompletterat
                med avfartens beteckning.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F28 Parkeringshus        Upplysning om att
                parkeringsplatsen är fullbelagd
                eller om att det finns lediga
                platser kan lämnas i anslutning
                till märket.
                Parkeringshusets namn får vara
                infogat i märket.
                Märket får infogas i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F29 Infartsparkering      Märket anger parkeringsplats i
                anslutning till
                kollektivtrafik.
                Symbolen på märket anger vilken
                typ av kollektivtrafik som är
                tillgänglig. Transportstyrelsen
                får meddela föreskrifter om
                vilka andra symboler som får
                användas.
                Parkeringsplatsens namn kan
                vara infogat i märket.
                Märket kan vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F30 Lokal slinga        Märket anger ringväg eller
                motsvarande. Märket kan vara
                kompletterat med beteckning
                eller motsvarande.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F31 Märke för visst fordonsslag eller
trafikantgrupp         Märket anger lämplig väg eller
                förbifart för angivet
                fordonsslag eller
                trafikantgrupp.
                Symbolen på märket anger vilken
                typ av fordonsslag eller
                trafikantgrupp som avses.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F32 Farligt gods        Märket anger rekommenderad
                färdväg för fordon med last som
                omfattas av krav på märkning
                med orangefärgad skylt enligt
                föreskrifter som har meddelats
                med stöd av lagen (2006:263) om
                transport av farligt gods.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F33 Räddningsplats       Märket anger en räddningsplats
                vid vägarbeten eller
                motsvarande.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
Förordning (2010:218).

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

18 § Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik används på gång- och cykelbanor. Märkena används även vid andra vägar om det finns särskilda skäl att upplysa om färdväg för gående eller cyklande.

19 § En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38, cykelled.

Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha annan färg och utformning än vad som anges i 20 §.

Märken med vit versal och gemen text och symboler på brun botten används endast vid vägvisning för turistiskt intressanta mål som avses i 25 §.

20 § Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
F34 Vägvisare          Märket anger väg till en ort,
                plats, anläggning eller
                liknande.
                Avstånd i kilometer kan anges.
                Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                symboler som får förekomma.
                Transportstyrelsen får också
                meddela föreskrifter om att det
                inte behöver förekomma någon
                symbol på märket
F35 Tabellvägvisare       Märket anger väg till orter,
                platser, anläggningar eller
                liknande.
                Avståndet anges i kilometer.

                Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                symboler som får förekomma.
                Transportstyrelsen får också
                meddela föreskrifter om att det
                inte behöver förekomma någon
                symbol på märket.
F36 Platsmärke         Märket anger en ort eller
                annan plats av betydelse för
                orienteringen.
F37 Avståndstavla        Märket anger avståndet till
                angivna orter, platser,
                anläggningar eller liknande.
                Avståndet anges i kilometer.
                Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                symboler som får förekomma.
                Transportstyrelsen får också
                meddela föreskrifter om att det
                inte behöver förekomma någon
                symbol på märket
F38 Cykelled          Märket anger en särskilt
                anordnad cykelled.
                Märkets färgsättning kan
                variera.
Förordning (2007:448).

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

21 § Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Namn på en inrättning kan anges. Förordning (2010:218).

22 § Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
G1 Post             Märket anger postombud där
                brev- och pakethantering samt
                frimärksförsäljning erbjuds.
G2 Hjälptelefon         G3 Radiostation för
                vägtrafikinformation
                Märket anger att
                vägtrafikinformation ges
                regelbundet i återkommande
                sändningar som är avsedda att
                täcka ett större område.
G4 Akutsjukhus         Märket anger ett sjukhus med
                akutmottagning.
G5 Industriområde        Märket anger ett område för
                industri eller annan liknande
                verksamhet.
G6 Järnvägsstation

G7 Busstation          Märket anger en busstation som
                utgör knutpunkt för flera
                busslinjer.
G8 Flygplats          Märket anger en flygplats med
                reguljär flygtrafik.
G9 Brandsläckare        Lokaliseringsmärken för
                upplysning om
                serviceanläggningar m.m.
G10 Handelsområde        Märket anger ett område för handel.
Förordning (2010:218).

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

23 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. kan vara infogade i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Namn på en anläggning kan anges. Förordning (2010:218).

24 § Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
H1 Informationsplats      Märket anger en plats där det
                går att få information.
                Uppgift om vilken typ av
                information som finns kan anges
                i anslutning till märket.
H2 Fordonsverkstad

H3 Drivmedel          Märket anger en anläggning som
                tillhandahåller drivmedel.
                Företagsemblem kan anges i
                anslutning till märket.
H4 Gas för fordonsdrift     Märkena anger anläggningar som
                tillhandahåller olika typer av
                fordonsgas där typ av gas
                framgår av förkortningen i
                märket.
H5 Servering          Märket anger en anläggning som
                serverar drycker och enklare
                maträtter.
H6 Restaurang

H7 Hotell

H8 Vandrarhem

H9 Stugby            Märket anger en anläggning med
                ett större antal stugor.
H10 Stuga            Märket anger en anläggning med
                ett fåtal stugor.
H11 Campingplats        Märket anger en anläggning som
                tillhandahåller platser för
                såväl tält som husvagnar och
                husbilar.
H12 Husvagnsplats        Märket anger en anläggning som
                enbart tillhandahåller platser
                för husvagnar och husbilar.
H13 Rastplats          Märket anger en rastplats där
                det finns toalett som är
                tillgänglig även för
                rörelsehindrade.
H14 Toalett           Märket anger en toalett som är
                tillgänglig även för
                rörelsehindrade.
H15 Badplats          Märket anger ett utomhusbad.
H16 Friluftsområde

H17 Vandringsled

H18 Stollift          Märket anger en liftanläggning
                med stolar eller liknande.
H19 Släplift          Märket anger en liftanläggning
                där skidåkare dras fram.
H20 Golfbana

H21 Försäljningsställe för fiskekort

H22 Sevärdhet          Märket anger en sevärdhet av
                nationellt intresse.
                Sevärdhetens art anges i
                anslutning till märket.
H23 Förberedande upplysning
om vägnära service       Märket anger vägnära
                serviceanläggningar samt i
                vissa fall namn på dessa.
                Symbol för
                serviceanläggningarna
                drivmedel, restaurang och
                hotell kan vara kompletterade
                med företagsemblem eller
                företagsnamn.
                På märket anges avståndet till
                aktuell avfart eller korsning.
H24 Rum och frukost       Märket anger en anläggning som
                tillhandahåller rum för
                övernattning och frukost.
H25 Gårdsbutik         Märket anger en anläggning med
                försäljning av lokalt
                tillverkade eller närodlade
                produkter.
H26 Hantverk          Märket anger en anläggning med
                tillverkning och försäljning av
                hantverksprodukter.
H27 Laddstation         Märket anger en anläggning för
                extern laddning med elektrisk
                energi för fordons framdrivning.
Förordning (2012:300).

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

25 § Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. används för att upplysa om vägar eller platser av turistiskt intresse.

Namn på ett turistiskt mål kan anges. Förordning (2010:218).

26 § Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
I1 Turistväg          Märket anger en väg eller
                vägsträckning av turistiskt
                intresse.
                Märket kan vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
I2 Turistområde         Symbolen på märket är anpassad
                till temat för turistområdet.
                Symbolen kan vara infogad i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
                Transportstyrelsen får meddela
                föreskrifter om vilka symboler
                som får användas.
I3 Landmärke          Märket upplyser om ett
                landmärke av turistiskt
                intresse som kan ses från
                vägen.
                Symbolen på märket visar en
                siluett av platsen.
                Transportstyrelsen får meddela
                föreskrifter om vilka symboler
                som får användas.
I4 Världsarv          Märket anger ett av UNESCO
                beslutat världsarv.
                Märket kan vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
Förordning (2010:218).

Upplysningsmärken

27 § Upplysningsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
J2 Upplysningsmärke       Märket ger upplysning av
väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt.

Varnings- eller förbudsmärke kan vara infogat som förberedande upplysning.

Anvisningar med versal och gemen text kan förekomma.

J3 Livsfarlig ledning      Märket anger att det finns en
elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara. Förordning (2008:45).

Symboler

28 § Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller viss verksamhet.

Symbol             Betydelse
S1 Tung lastbil

S2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

S3 Personbil

S4 Personbil med tillkopplad släpkärra

S5 Buss

S6 Traktor a och motorredskap klass II

S7 Motorcykel          Symbolen anger tvåhjulig
                motorcykel och moped klass I
                utan sidvagn.
S8 Cykel och moped klass II

S9 Släpkärra

S10 Gående

S11 Rörelsehindrade

S12 Färja            Symbolen anger ett färjeläge
                eller att angivet färdmål nås
                med färja.
S13 Personfärja         Symbolen anger ett färjeläge
                för personfärja eller att
                angivet färdmål endast kan nås
                med färja avsedd för
                persontransport.
Förordning (2015:932).

Tilläggstavlor

29 § Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under, om inte annat anges i 30 §. En tillläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna eller parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.

30 § Tilläggstavlor är följande.

Tavla              Närmare föreskrifter
T1 Vägsträckas längd      Tavlan anger början och slutet
på en vägsträcka.

T2 Avstånd           Tavlan anger avståndet till det
som vägmärket avser.

T3 Avstånd till stopplikt    Tavlan används endast under
märke B1, väjningsplikt.

T4 Fri bredd

T5 Totalvikt          Tavlan anger att angivelsen på
märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.

T6 Tidsangivelse        Tavlan anger när angivelsen på
                vägmärket gäller.
                Används klockslag i kombination
                med andra villkor anger tavlan
                även när dessa villkor gäller.
                Svarta eller vita siffror utan
                parentes avser vardagar utom
                vardag före sön- och helgdag.
                Svarta eller vita siffror inom
                parentes avser vardag före sön-
                och helgdag.
                Röda siffror avser sön- och
                helgdag.
                Om angivelsen sträcker sig över
                midnatt gäller tidsperioden
                efter midnatt påföljande dag.
                Anges viss dag eller viss
                veckodag gäller regleringen
                denna dag oavsett om dagen är
                en vardag, söndag eller
                helgdag.
T7 Särskilda bestämmelser    Tavlan anger avvikelse från det
för stannande och parkering   märke som den är uppsatt under
                eller från 3 kap. 53 § 10 eller
                54 § trafikförordningen
                (1998:1276).
                Den används under något av
                märkena C35, förbud mot att
                parkera fordon, C36, förbud mot
                att parkera fordon på dag med
                udda datum, C37, förbud mot att
                parkera fordon på dag med jämt
                datum, C38, datumparkering,
                C39, förbud mot att stanna och
                parkera fordon, C40,
                ändamålsplats, C42, vändplats,
                D10, påbjudet körfält eller
                körbana för fordon i
                linjetrafik m.fl., E19,
                parkering, E20, områdesmärke,
                eller E22, busshållplats. På
                tavlan avbildas något av dessa
                märken i miniatyr. För
                klockslag gäller de närmare
                föreskrifterna för tavla T6,
                tidsangivelse. Bottenfärgen på
                tavlan är densamma som
                bottenfärgen på det märke som
                avbildas på tavlan enligt vad
                som anges i 29 §.
T8 Symboltavla         Tavlan anger att det märke som
                tavlan är uppsatt under endast
                gäller för det fordonsslag
                eller den trafikantgrupp som
                anges på tavlan.
                Anges symbol S11,
                rörelsehindrade, på en
                tilläggstavla under märke E19,
                parkering, får endast
                rörelsehindrade som är
                innehavare av
                parkeringstillstånd som avses i
                13 kap. 8 § trafikförordningen
                parkera.
T9 Nedsatt syn         Tavlan anger att personer med
                nedsatt syn är vanligt
                förekommande.
                Tavlan har alltid gul
                bottenfärg.
T10 Nedsatt hörsel       Tavlan anger att personer med
                nedsatt hörsel är vanligt
                förekommande.
                Tavlan har alltid gul
                bottenfärg.
T11 Utsträckning        Tavlan med dubbelriktade pilar,
                uppsatt vågrätt eller lodrätt,
                anger att angivelsen gäller på
                båda sidor av märket.
                Tavlan med nedåtriktad pil
                anger att angivelsen slutar.
                Tavlan med höger- eller
                vänsterriktad pil visar att
                angivelsen gäller åt det håll
                pilen visar.
                Används tavlan under märke E19,
                parkering, har den svarta
                tecken på vit botten utan bård.
                Tavlorna kan även användas
                fristående för att ange
                avgränsning av
                uppställningsplatser på ett
                område, om det vid infarten
                till området anges att
                parkering är tillåten.
T12 Riktning          Tavlan anger riktning till
                angivelsen på märket.
                Tavlan är anpassad till
                förhållandena på platsen.
T13 Flervägsväjning       Tavlan anger att förare på
                samtliga tillfarter i en
                korsning har väjningsplikt.
T14 Flervägsstopp        Tavlan anger att förare på
                samtliga tillfarter i en
                korsning har stopplikt.
T15 Vägars fortsättning i
korsning            Tavlan anger en korsning där
                förare på en väg som anges med
                smalt streck har väjningsplikt
                mot fordon på en väg som anges
                med brett streck.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.

T16 Avgift           Tavlan anger att avgift skall
                betalas för parkering enligt
                den taxa som anges på en
                parkeringsmätare,
                biljettautomat eller
                motsvarande och att övriga
                villkor för parkering som anges
                där skall iakttas.
                För klockslag gäller de närmare
                föreskrifterna för tavla T6,
                tidsangivelse.
T17 Parkeringsskiva       Tavlan anger att tiden när
                parkering påbörjas skall anges
                med en parkeringsskiva eller
                någon annan anordning.
                För klockslag gäller de närmare
                föreskrifterna för tavla T6,
                tidsangivelse.
T18 Tillåten tid för parkering Tavlan anger längsta tillåten
                tid för parkering.
T19 Boende           Tavlan anger att boende i ett
                område, med särskilt tillstånd,
                får parkera enligt särskilda
                villkor.
                Texten kan vara kompletterad
                med områdesbeteckning eller
                motsvarande.
T20 Parkeringsbiljett      Tavlan anger att parkering är
                avgiftsfri men att
                parkeringsbiljett skall
                användas vid parkering.
T21 Uppställning av fordon   Tavlan anger hur fordon skall
                ställas upp på en
                parkeringsplats.
                Tavlan är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
T22 Text            Tavlan ger kompletterande
                anvisning som inte kan ges med
                någon annan tilläggstavla eller
                kombinationer av dessa.
T23 Tunnelkategori       Tavlan används under märke C9,
                förbud mot trafik med fordon
                lastat med farligt gods.
                Bokstaven B, C, D eller E anger
                tunnelns kategori.
                Klockslag kan anges på tavlan
                enligt de närmare föreskrifterna
                till tilläggstavla T6,
                tidsangivelse.
T24 Laddplats          Tavlan anger en plats för
                extern laddning av elektricitet
                för fordons framdrivning.
                Tavlan används under märke E19,
                parkering, och anger att endast
                fordon med möjlighet till
                extern laddning av elektricitet
                för fordonets framdrivning får
                parkera.
Förordning (2012:300).


3 kap. Trafiksignaler

Indelning av trafiksignaler

1 § Trafiksignaler utgörs av
1. flerfärgssignaler,
2. kollektivtrafiksignaler,
3. körfältssignaler,
4. signaler vid korsning med järnväg eller spårväg,
5. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar eller liknande, och
6. signaler för påkallande av särskild försiktighet.

Flerfärgssignaler

2 § Flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler och gångsignaler. Fordonssignaler gäller för förare av fordon, cykelsignaler för cyklande och för förare av moped klass II och gångsignaler för gående. Finns både fordonssignaler och cykelsignaler gäller cykelsignaler framför fordonssignaler för cyklande och förare av moped klass II. På en tilläggstavla kan det vara angivet att en fordonssignal eller en cykelsignal även gäller för gående.

3 § Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en för gult och en för grönt ljus. De nedre ljusöppningarna kan vara dubblerade. En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och placerad ovanför den röda ljusöppningen.

4 § Fordonssignaler och cykelsignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet i färdriktningen. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida.

Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen i färdriktningen eller över körbanan.

5 § En fordonssignal och en cykelsignal visar signalbilder i följande ordning: röd, röd+gul, grön, gul, röd. Om en signal är trafikstyrd kan den även visa signalbild grön omedelbart efter gul. I signaler vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, signalbild röd visas omedelbart efter röd+gul.

Signalbild blinkande gul visas endast i samband med driftsavbrott eller i övrigt när en anläggning tillfälligt är ur funktion under kortare tid.

6 § Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Röd               Stopp. Fordon får inte passera
                stopplinjen eller, om sådan
                saknas, signalen.
                Signal med konturpil gäller
                endast den eller de
                färdriktningar som anges med
                pilen.
Röd+gul             Växling till grön signalbild är
                omedelbart förestående. I
                övrigt har signalbilden samma
                innebörd som röd.
Grön              Fordon får fortsätta framåt.
                Grön pil innebär att signalen
                gäller den färdriktning som
                anges med pilen. Fordon får
                föras i pilens riktning även om
                en annan signalbild visas
                samtidigt.
Gul               Stanna. Fordon får inte passera
                stopplinjen eller, om sådan
                saknas, signalen i annat fall än
                då det hunnit så långt fram när
                signalbilden växlar från grön
                till gul att det inte kan
                stannas utan fara.
Blinkande gul          Särskild försiktighet skall
                iakttas vid passage.

7 § En gångsignal har två ljusöppningar: en för rött ljus som visar bilden av en stående person och en för grönt ljus som visar bilden av en gående person.

En gångsignal kan vara kombinerad med en akustisk signal med tickande ljud.

8 § Gångsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Röd Akustisk signal med
långsam pulsfrekvens      Förbjudet att beträda en
                körbana, cykelbana eller
                järnvägs- eller
                spårvägskorsning.
                Gående som befinner sig på
                körbanan eller cykelbanan när
                signalen slår om till röd
                signalbild skall fortsätta till
                andra sidan. Finns en refug
                eller liknande anordning skall
                den gående dock stanna där.
Grön Akustisk signal med
snabb pulsfrekvens       Körbana, cykelbana eller
                järnvägs- eller
                spårvägskorsning får beträdas.
Blinkande grön Akustisk signal med snabb pulsfrekvens
och avbrott           Växling till röd signalbild är
                nära förestående.
Kollektivtrafiksignaler

9 § Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Om en signal är uppsatt vid ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäller den för alla som trafikerar körfältet.

10 § En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöppningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil. De nedre ljusöppningarna kan vara dubblerade.

11 § En kollektivtrafiksignal skall visa signalbilder i följande ordning: S, S+vågrätt streck, lodrätt streck, vågrätt streck, S. Om en kollektivtrafiksignal är trafikstyrd kan den även visa signalbild lodrätt streck omedelbart efter vågrätt streck. En kollektivtrafiksignal vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, visa signalbild S omedelbart efter S+vågrätt streck.

12 § Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.

Signalbild           Närmare föreskrifter
S                Stopp. Fordon och spårvagn får
                inte passera stopplinjen, eller
                om sådan saknas, signalen.
S+vågrätt streck        Växling till lodrätt streck är
                omedelbart förestående. I
                övrigt har signalbilden samma
                innebörd som S.
Lodrätt streck         Fordon och spårvagn får
                fortsätta framåt.
Vågrätt streck         Stanna. Fordon och spårvagn får
                inte passera stopplinjen, eller
                om sådan saknas, signalen i
                annat fall än då det hunnit så
                långt fram när signalen växlar
                från lodrätt till vågrätt
                streck att det inte kan stannas
                utan fara.
Blinkande vågrätt streck    Särskild försiktighet skall
                iakttas vid passage.
Körfältssignaler

13 § En körfältssignal gäller förare av fordon i det körfält som signalen är uppsatt över.

14 § En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i form av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil eller pilar. Förordning (2007:448).

15 § Körfältssignaler visar följande signalbilder

Signalbild           Närmare föreskrifter
Rött kryss           Körfältet och i förekommande
                fall vägrenen intill körfältet
                får inte användas för trafik.
Gul pil eller pilar       Föraren skall byta körfält i
                den riktning pilen eller
                pilarna anger.
Grön pil            Körfältet får användas för
                trafik.
                I stället för grön pil kan ett
                vägmärke förekomma.
Förordning (2007:448).

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

16 § Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal och ljudsignal med ringande ljud.

Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka. Skärmen kan vara försedd med vit bård.

17 § Signaler vid plankorsning är uppsatta på en stolpe som bär upp märke A39, kryssmärke.

18 § Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Rött blinkande ljus       Stopp. Trafikanter får inte
                passera stopplinjen eller, om
                sådan saknas, signalen.
Ljudsignal           Stopp. Trafikanter får inte
                passera stopplinjen eller, om
                sådan saknas, signalen.
Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande

19 § Signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger växelvis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit bård.

Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik.

20 § Signalerna är följande.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Rött blinkande ljus       Stopp. Trafikanter får inte
                passera stopplinjen eller, om
                sådan saknas, signalen.
Signaler för påkallande av särskild försiktighet

21 § Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Rött fast ljus         Signalen anger att en väg är
                helt avstängd.
Gult blinkande ljus       Signalen används där en väg är
                delvis avstängd eller för att
                förstärka en anvisning som ges
                genom någon annan anordning.
                Antalet ljusöppningar och deras
                placering är anpassade till
                förhållandena på platsen.
                Signalen kan användas
                fristående eller tillsammans
                med en anordning som avger ljud
                för att ge anvisning för gående
                om korsande spårvagn eller
                buss.
Ljudfyr             En ljudfyr avger tonstötar
                eller motsvarande.
                Signalen anger lämplig plats
                för gående att korsa en
                körbana.


4 kap. Vägmarkeringar

Indelning av vägmarkeringar

1 § Vägmarkeringar delas in i
1. längsgående markeringar,
2. tvärgående markeringar, och
3. övriga markeringar.

2 § Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

3 § Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för ordinarie markeringar.

Längsgående markeringar

4 § Brutna linjer är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M1 Mittlinje eller
körfältslinje          Mittlinje anger gränsen mellan
                körfält avsedda för färd i
                motsatta färdriktningar.
                Körfältslinje anger gränsen
                mellan körfält för färd i samma
                riktning.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:3 eller 1:1
                mellan dellinje och mellanrum.
                Mittlinje kan även ange en
                cykelbanas mitt och har då
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M2 Kantlinje          Markeringen anger en körbanas
                yttre gräns.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:2 mellan
                dellinje och mellanrum.
M3 Varningslinje        Varningslinje används för att
                informera om att linjen är
                olämplig att överskrida på
                grund av trafikförhållandena.
                Markeringen anger gränsen
                mellan körfält avsedda för färd
                i motsatta färdriktningar.
                Markeringen har
                längdförhållandet 3:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M4 Ledlinje           Markeringen anger lämplig
                färdväg för trafik i
                komplicerade korsningar.
                Markeringen används även i
                andra fall där det finns behov
                av ledning.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M5 Cykelfältslinje       Markeringen anger gränsen
                mellan ett cykelfält och ett
                annat körfält.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M6 Linje för fordon i
linjetrafik m.fl.        Markeringen anger gränsen
                mellan körfält för fordon i
                linjetrafik m.fl. och ett annat
                körfält.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M7 Reversibelt körfält     Markeringen avgränsar körfält
                som upplåts för trafik
                omväxlande i den ena och i den
                andra färdriktningen.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.

5 § Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till motgående körfält, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande. En cykelfältslinje kan dock inte vara heldragen.

Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor. Förordning (2007:448).

6 § Heldragna linjer är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M8 Heldragen linje       Heldragen linje anger att
                bestämmelserna i 3 kap. 11 §
                eller 12 § tredje stycket
                trafikförordningen (1998:1276)
                eller föreskrifter meddelade
                med stöd av den förordningen är
                tillämpliga.
                Heldragen mittlinje förekommer
                såväl enkel som dubblerad. Om
                den är dubblerad kan
                mellanrummet mellan linjerna
                variera.
M9 Spärrområde         Markeringen anger ett område
                där fordon inte får föras
                enligt 3 kap. 11 §
                trafikförordningen.
                Markeringen består av vinklade
                eller snedställda streck
                beroende på förhållandena på
                platsen. Del av eller hela
                området kan utföras i vitt.

7 § Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M10 Mittlinje eller körfältslinje och
heldragen linje         Markeringen används där det
                inte är tillåtet för fordon som
                befinner sig på samma sida som
                den heldragna linjen att byta
                körfält.
M11 Varningslinje och heldragen linje
                Markeringen används där det
                inte är tillåtet för fordon som
                befinner sig på samma sida som
                den heldragna linjen att byta
                körfält.
                Markeringen kan även användas
                för att upplysa om en kommande
                heldragen linje på den sida där
                varningslinjen finns.
M12 Mittlinje och
varningslinje          Markeringen används där det är
                olämpligt att överskrida
                varningslinjen på grund av
                trafikförhållandena.
                Markeringen kan även användas
                för att upplysa om en kommande
                heldragen linje på den sida där
                varningslinjen finns.
Förordning (2007:448).

Tvärgående markeringar

8 § Tvärgående markeringar är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M13 Stopplinje         Markeringen anger var ett
                fordon skall stannas enligt ett
                vägmärke eller en trafiksignal.
M14 Väjningslinje        Markeringen anger den linje som
                fordon inte bör passera när
                föraren iakttar väjningsplikt.
M15 Övergångsställe       Markeringen anger ett
                övergångsställe och är utförd
                där märke B3, övergångsställe,
                är uppsatt.
M16 Cykelpassage eller
cykelöverfart          Markeringen anger en
                cykelpassage eller en
                cykelöverfart där märke B8,
                cykelöverfart, är uppsatt.
                Om markeringen avser en
                cykelöverfart ska den
                kombineras med markeringen M14,
                väjningslinje.
M17 Farthinder         Markeringen anger ett
                farthinder i form av gupp, grop
                eller liknande.
Förordning (2014:1038).

Övriga markeringar

9 § Övriga markeringar är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller
stopplikt            Markeringen anger att
                väjningsplikt eller stopplikt
                gäller längre fram i
                färdriktningen.
M19 Körfältspilar        Markeringen anger, för närmaste
                korsning, lämplig färdväg i
                markerat körfält.
                Är körfältet avgränsat med
                heldragen körfältslinje skall
                förare följa den eller de
                riktningar som pilen visar.
                Detta gäller dock inte förare
                som i anslutning till
                korsningen färdas in i eller
                från ett reserverat körfält.
                Markeringen anger också att
                fordon inte får föras i motsatt
                riktning.
                Körfältspil med två
                pilangivelser i samma riktning
                upplyser om färdväg i närmaste
                och därpå följande korsning.
M20 Körfältsbyte        Markeringen anger att
                körfältsbyte snarast måste ske.
                Om markeringen är utförd mellan
                körfält för trafik i motsatta
                riktningar anger den att en
                heldragen linje eller
                motsvarande finns längre fram i
                färdriktningen.
M21 Förbud mot att stanna
och parkera           Markeringen anger förbud mot
                att stanna och parkera fordon
                och är placerad i körbanans
                kant.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
M22 Förbud mot att parkera   Markeringen anger förbud mot
                att parkera fordon och är
                placerad i körbanans kant.
                Markeringen anger även
                utsträckning av busshållplats.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att
parkera             Markeringen används som
                förstärkning av markeringarna
M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera.

Avvikelse från färg får inte ske.

M24 Uppställningsplats     Markeringen anger gränsen för
                uppställningsplats för fordon.
                Markeringen kan vara utförd med
                bruten linje.
M25 Gång- och cykelpil     Markeringen visar lämplig
                färdväg för gående eller
                cyklande och förare av moped
                klass II.
M26 Cykel            Markeringen visar bana eller
                lämplig färdväg för cyklande
                och förare av moped klass II.
M27 Gående           Markeringen visar bana eller
                lämplig färdväg för gående.
M28 Buss            Markeringen visar att körfältet
                är avsett för fordon i
                linjetrafik m.fl.
M29 Hastighet          Markeringen upplyser om högsta
                tillåtna hastighet.
M30 Vägnummer          Markeringen upplyser om
                vägnummer.
M31 Ändamålsplats        Markeringen upplyser om en
                uppställningsplats som är
                avsedd för ett visst ändamål.
                Texten anpassas efter
                ändamålet.
M32 Stopp            Markeringen upplyser om
stopplikt.

                Markeringen används
                tillsammans med märke B2,
                stopplikt, för att förstärka
                anvisningen.
M33 Rörelsehindrad       Markeringen upplyser om
                uppställningsplats endast för
                rörelsehindrade.
M34 Information         Markeringen ger upplysning,
                varning eller vägledning av
                vikt för trafikanten.
Förordning (2007:448).


5 kap. Andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

1 § Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.

Anordning            Närmare föreskrifter
X1 Markeringspil        Anordningen anger att
                fordonsförare måste svänga
                kraftigt i pilarnas riktning på
                grund av till exempel en kurva.
                Om anordningen används vid ett
                vägarbete eller liknande arbete
                är den röd och gul.
X2 Markeringsskärm för
hinder             Anordningen anger att
                framkomligheten på vägen är
                inskränkt på grund av ett
                hinder.
                Anordningen kan även ange att
                en väg är helt eller delvis
                avstängd för trafik.
                Om anordningen används vid ett
                vägarbete eller liknande arbete
                är den röd och gul.
X3 Markeringsskärm för
sidohinder, farthinder m.m.   Anordningen anger att
                förhållandena ändras så att
                hastigheten behöver anpassas.
                Anordningen används för att
                ange vägens eller körbanans
                kant eller för att skilja
                trafikriktningar åt vid
                komplicerade passager.
                Anordningen är placerad så att
                fälten lutar nedåt på den sida
                där trafiken skall färdas.
                Om anordningen används vid ett
                vägarbete eller liknande arbete
                är den röd och gul. Fälten kan
                då även vara vågräta.
X4 Avfartsskärm         Anordningen anger skiljepunkten
                mellan en huvudkörbana och en
                avfart där det finns ett
                retardationsfält.
X5 Gul ljuspil eller
ljuspilar            Anordningen anger att
                trafikanter skall passera på
                den sida pilen eller pilarna
                visar. Pilen eller pilarna kan
                vara blinkande.
X6 Särskild varningsanordning  Anordningen anger att
                framkomligheten på en väg är
                inskränkt på grund av ett
                tillfälligt hinder eller
                liknande.
                Texten på anordningen anpassas
                till orsaken.
X7 Bom             Anordningen anger att en väg är
                helt eller delvis avstängd för
                trafik.
                En bom kan vara försedd med
                ytterligare anordningar för att
                öka synbarheten.
X8 Plankorsningsskärm      Anordningen används för att
                göra en plankorsning lättare
                att upptäcka.
X9 Cirkulationstrafik      Anordningen anger mittpunkten i
                en rondell runt vilken fordon
                skall föras.
Tecken av vakt

2 § Tecken av vakt är följande.

Tecken             Innebörd
X10 Stopp            Tecknet anger stopp för den
                trafikant vakten är vänd mot.
                Under mörker ges tecknet med
                lykta med rött ljus. Tecknet
                får också ges med märke C34,
                stopp för angivet ändamål, med
                texten Vakt.
X11 Kör fram          Tecknet anger att trafikanten
                får fortsätta framåt.
                Tecknet ges med en vinkande
                rörelse i färdriktningen.
X12 Kännetecken         Kännetecken skall bäras både
                framtill och baktill.


6 kap. Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg

1 § Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är bommar och signaler som är uppsatta i de fall och på det sätt som anges i 2-4 §§.

2 § Bommar kan finnas som hel- eller halvbom i korsning med en järnväg eller spårväg.

På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankommande trafik när bommen fälls eller är fälld.

3 § Ljussignal enligt 3 kap. 18 § kan finnas vid en plankorsning. Ljussignal behöver inte finnas om det inte behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

4 § Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det inte är olämpligt. Förekommer gående och cyklande i mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt.


7 kap. Tecken av polisman m.fl.

1 § För att ge anvisningar för trafiken skall en polisman använda tecken. Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för denna eller utföra punktskattekontroll. Även andra hjälpmedel än dem som anges i 2 § får användas.

2 § Tecken av polisman m.fl. är följande.

Tecken             Närmare föreskrifter
P1 Stopp            Tecknet anger stopp för den
                trafikant som kommer framifrån
                eller bakifrån. Tecknet används
                i vägkorsning och gäller så
                länge polismannen vänder sig åt
                samma håll. För trafikanter som
                kommer från sidan betyder
                tecknet att vägen är fri och
                att det är tillåtet att köra.
                Tecknet får ges i kombination
                med tecken P2, stopp. Tecknet
                kan ges med en stoppspade.
P2 Stopp            Tecknet anger stopp för den
                trafikant som handflatan är
                vänd mot. Tecknet kan ges med
                en stoppspade.
P3 Stopp            Tecknet anger stopp för den
                trafikant som lyktan är vänd
                mot. Tecknet används under
                mörker och vid nedsatt sikt.
                Lyktan hålls i den position
                där den lättast uppfattas av
                trafikanter.
P4 Kör fram           Tecknet anger att trafikanter i
                den färdriktning som tecknet
                ges får fortsätta framåt.
                Tecknet ges med en vinkande
                rörelse i färdriktningen.
P5 Minska hastigheten      Tecknet anger att den trafikant
                som polismannen är vänd mot
                skall minska hastigheten. Under
                mörker och vid nedsatt sikt kan
                tecknet vara förtydligat med en
                lykta som visar vitt eller gult
                ljus eller en reflexanordning
                som återkastar vitt eller gult
                ljus.
P6 Kontroll           När symbolerna och texten visas
                skall fordonsförare köra in på
                kontrollplats för kontroll.
                Visas symboler med visst eller
                vissa slag av fordon gäller
                skyldigheten att köra in för
                kontroll endast dessa fordon.
                Anvisningen är anpassad till
                förhållandena på platsen.
P7 Förberedande upplysning
om kontroll           Symbolerna och texten visas som
                förberedande upplysning om
                kontroll. Det angivna avståndet
                är anpassat till förhållandena
                på platsen.
P8 Minska hastigheten      Tecknet anger att de
                trafikanter som befinner sig
                bakom polisfordonet skall
                minska hastigheten. Under
                mörker och vid nedsatt sikt
                får tecknet förtydligas med en
                lykta som visar vitt eller gult
                ljus eller en reflexanordning
                som återkastar vitt eller gult
                ljus.
P9 Minska hastigheten      Tecknet anger att de
                trafikanter som möter
                polisfordonet skall minska
                hastigheten. Under mörker och
                vid nedsatt sikt får tecknet
                förtydligas med en lykta som
                visar vitt eller gult ljus
                eller en reflexanordning som
                återkastar vitt eller gult
                ljus.
P10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när
detta stannar          Tecknet anger att föraren av
                det fordon som befinner sig
                bakom polisfordonet skall följa
                efter det och stanna när
                polisfordonet stannar. Tecknet
                kan ges med en stoppspade.
P11 Kör in till vägkanten och stanna framför
polisfordonet          Tecknet anger att föraren av
                det fordon som befinner sig
                framför polisfordonet skall
                köra in till vägkanten och
                stanna. Tecknet ges med
                växelvis blinkande blått och
                rött ljus.


8 kap. Bemyndiganden, kostnader m.m.

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
- att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter medgivande av styrelsen,
- undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket,
- undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försämras,
- infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken utöver vad som anges i denna förordning,
- försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och
- tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Styrelsen får dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om
- storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen eller av en annan myndighet, och
- under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller får ske. Förordning (2008:1180).

2 § Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning X8, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. Förordning (2010:156).

3 § Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om polismans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse vilka tecken som får användas av någon annan än en polisman som förordnats ge anvisningar för trafik.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska myndigheten samråda med Transportstyrelsen. Förordning (2014:1279).

4 § Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt denna förordning.

Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.

5 § Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:
1. Kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § betalas av den som begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller gatuhållningen.
2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.
3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.
4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen. Förordning (2010:218).


9 kap. Ansvar, handläggning och överklagande

1 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 5 §, om det olovligt uppsatta medför att vägmärket eller anordningen inte kan upptäckas eller förstås.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 kap. 4 § döms till böter.

2 § Bryter någon mot 8 kap. 4 §, får kronofogdemyndigheten se till att rätttelse sker.

3 § Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet, av en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen eller av Polismyndigheten får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får överklagas till regeringen. Detsamma gäller beslut som Transportstyrelsen har fattat som första instans.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna förordning av kommunala myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen, länsstyrelser eller Polismyndigheten. Förordning (2014:1279).


Övergångsbestämmelser

2007:90
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
2. Genom förordningen upphävs vägmärkesförordningen (1978:1001).
3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av vägmärkesförordningen (1978:1001) skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.
4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till storlek eller utformning strider mot förordningen får sättas upp till utgången av år 2010 och användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om inte Transportstyrelsen föreskriver annat. Förordning (2008:1180).
5. Transportstyrelsen får

a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får sättas upp före en viss tidpunkt,
b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning enligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år 2020, och

c) meddela ytterligare övergångsbestämmelser. Förordning (2008:1180).