Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Sekretesslag (1980:100)

Svensk författningssamling 1980:100
t.o.m. SFS 2008:1392
SFS nr: 1980:100
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1980-03-20
Omtryck: SFS 1992:1474
Ändrad: t.o.m. SFS 2008:1392
Övrig text: Lagen (2000:293) utgår genom SFS 2000:417. Rättelseblad 2001:500, 2001:1149, 2007:593, 2007:1353 och 2007:1354 har iakttagits.
Upphävd: 2009-06-30
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:400
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas
verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. I sistnämnda
hänseende innefattar bestämmelserna begränsning i den i
tryckfrihetsförordningen stadgade rätten att ta del av allmänna handlingar.

Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen
eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess).

Lagen innehåller även andra föreskrifter om allmänna handlingar.

I denna lag finns också bestämmelser om begränsning av den rätt att lämna
meddelande för offentliggörande i tryckt eller därmed jämställd skrift
eller i radioprogram, film, ljudupptagningar eller därmed jämställt medium
varom grundläggande bestämmelser ges i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (1991:1565).

2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas
för enskild i andra fall än som anges i denna lag eller i lag eller
förordning till vilken denna lag hänvisar.

3 § Gäller enligt denna lag sekretess för uppgift som förekommer hos viss
myndighet, får uppgiften inte röjas för annan myndighet i andra fall än
som anges i denna lag eller i lag eller förordning till vilken denna lag
hänvisar.

Vad som sägs om myndighet i första stycket, 5 §, 13 och 14 kap. samt i
särskilda bestämmelser i denna lag om överföring av sekretess mellan
myndigheter gäller också i förhållandet mellan olika verksamhetsgrenar
inom samma myndighet, när de är att betrakta som självständiga i
förhållande till varandra.

Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för
utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation annat än om utlämnande
sker i enlighet med särskild föreskrift därom i lag eller förordning eller
om uppgiften i motsvarande fall skulle få utlämnas till svensk myndighet och
det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart, att det är
förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska
myndigheten eller mellanfolkliga organisationen. Lag (1982:1106).

4 § Gäller förbud enligt denna lag mot att röja uppgift, får
uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet
i vilken sekretess gäller för uppgiften.

I lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel
med finansiella instrument finns bestämmelser om förbud att
utnyttja eller röja vissa uppgifter som är ägnade att
väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

Bestämmelser som begränsar möjligheten att utnyttja vissa
uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i
en annan stat finns i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål, lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete, lagen (2000:344) om Schengens
informationssystem, lagen (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete samt lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar. Lag (2005:485).

5 § Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är
nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra
sin verksamhet.

6 § Förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift gäller för
myndighet där uppgiften är sekretessbelagd samt för person som på grund
av anställning eller uppdrag hos myndigheten, på grund av tjänsteplikt
eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar eller
har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom
om uppgiften.

7 § Sådana bestämmelser, som avser överföring av sekretess från en
myndighet till en annan, tillämpas även när person som avses i 6 § lämnar uppgift till annan myndighet utan att han därvid företräder
den myndighet till vilken han är knuten.

8 § Vid tillämpningen av denna lag skall med myndighet
jämställas riksdagen och beslutande kommunal församling.

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta
del av handlingar hos en myndighet skall i tillämpliga delar
gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till
denna lag, i den mån handlingarna hör till den verksamhet som
nämns där. De i bilagan angivna organen skall vid
tilllämpningen av denna lag jämställas med myndighet.

Ett enskilt organ som med stöd av lagen (1994:1383) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än
myndigheter för förvaring förvarar sådana handlingar skall vid
tillämpningen av denna lag jämställas med myndighet såvitt
avser befattningen med dessa handlingar. Detsamma gäller
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar såvitt avser
befattningen med allmänna handlingar som förvaras med stöd av
lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m. Lag (1999:301).

9 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av
handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla handlingar
hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser skall vid tillämpningen av
denna lag jämställas med myndighet.

Kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande
inflytande om de ensamma eller tillsammans
1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening
med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller
på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller
föreningen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i
styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse,
eller
3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. Vid
tillämpningen av 1--3 skall inflytande som utövas av en juridisk person
över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt som anges
i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget.

Första stycket gäller också beträffande handlingar som efter medgivande av
en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag,
handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller
landsting har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Vad som sägs om kommuner och landsting i första--tredje styckena
tillämpas också på kommunalförbund. Lag (1993:1298).

9 a § I förhållandet mellan å ena sidan sådana organ som avses
i 8 § andra stycket, i fråga om den verksamhet som anges i
bilagan till denna lag, eller sådana organ som avses i 9 § och
å andra sidan deras anställda och uppdragstagare enligt 6 § gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen om
1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för
offentliggörande,
2. förbud mot att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller
yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk och
3. förbud mot att efterforska upphovsman eller meddelare.

Vad som sägs i första stycket om anställda och uppdragstagare
gäller inte verkställande direktör, vice verkställande
direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet. Lag (2006:801).

10 § Har i denna lag föreskrivits att sekretessen i fråga om uppgift
i allmän handling är begränsad till viss tid, räknas tiden från
handlingens tillkomst, om inte annat anges. I fråga om diarium, journal
samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande
räknas tiden från det uppgiften fördes in i handlingen. Lag (1993:1298).

11 § har upphävts genom lag (1999:301).

12 § I fråga om tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och
tystnadsplikt för revisorer finns bestämmelser som är tillämpliga
utöver föreskrifterna om sekretess i denna lag. Lag (1993:1298).

13 § I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot
förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den
som bryter mot förbehåll som har uppställts med stöd av lagen vid
utlämnande av uppgift. Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall
dock inte följa ifall någon, vars anställning hos en myndighet har
upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid mot 6 kap. 1 §. Lag (1993:1298).


2 kap. Sekretess med hänsyn främst till rikets säkerhet eller dess
förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation

1 § Sekretess gäller för uppgift som angår Sveriges förbindelser med
annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation,
myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller
statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga
förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (1994:1695).

2 § Sekretess gäller för uppgift som angår verksamhet för att
försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av
sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det
kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt
vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller
ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock
sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt
föreskrifter i den lagen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Om särskilda skäl föranleder det, får dock
regeringen föreskriva att sekretessen ska gälla under längre
tid.

Begäran att få ta del av handling som har upprättats av den
statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som
innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för
totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv
ska, vid tillämpningen av denna paragraf, prövas av den
myndighet som har upprättat handlingen. Lag (2008:545).

3 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att
det genom förordning kan föreskrivas, att endast viss myndighet får
pröva fråga om utlämnande till enskild av allmän handling som är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet.


3 kap. Sekretess med hänsyn till rikets centrala finanspolitik,
penningpolitik eller valutapolitik

1 § Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för
uppgift som angår rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller
valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas om uppgiften röjs. Har uppgift, för vilken sekretess
gäller enligt vad nu har sagts, lämnats till annan myndighet, gäller
sekretessen också hos den myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.


4 kap. Sekretess med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion,
kontroll eller annan tillsyn

1 § Sekretess gäller för uppgift angående planläggning eller annan
förberedelse för inspektion, revision eller annan granskning, som
myndighet har att företa, om det kan antas att syftet med
granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående granskning
för kontroll beträffande skatt eller avgift till staten eller kommun
eller beträffande bidrag, lån, kreditgaranti eller annan förmån, om
det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att
uppgiften inte uppenbaras för den som kontrollen avser.

3 § Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för
kunskapsprov eller psykologiskt prov under myndighets överinseende, om
det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

4 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning
hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 81 eller 82 i
Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, om det med
hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att
uppgiften inte röjs. Lag (2008:593).

5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser rättslig hjälp på
begäran av en annan stat för uppgift som hänför sig till
1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579) eller
2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen,
om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under
förutsättning att uppgiften inte röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:593).

6 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser
internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart
för uppgift som lämnats av annan stat eller mellanfolklig
organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en
säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2007:494).


5 kap. Sekretess med hänsyn främst till intresset att förebygga
eller beivra brott

1 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till
1. förundersökning i brottmål,
2. angelägenhet, som avser användning av tvångsmedel i sådant
mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
3. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller
förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
4. åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets,
Tullverkets eller Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, eller
5. Finansinspektionens verksamhet som rör övervakning enligt
lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument,
om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda
åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om
uppgiften röjs.

För uppgift som hänför sig till sådan underrättelseverksamhet
som avses i 3 § polisdatalagen (1998:622) eller som i annat
fall hänför sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att
förebygga eller avslöja brott mot rikets säkerhet eller
förebygga terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff
för terroristbrott gäller sekretess, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller
förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten
skadas. Detsamma gäller uppgift som hänför sig till sådan
underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar samt sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet.

Sekretess enligt första och andra styckena gäller i annan
verksamhet hos myndighet för att biträda åklagarmyndighet,
polismyndighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen
med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos
tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för
uppgift som angår misstanke om brott.

Utan hinder av sekretessen enligt andra stycket kan enskild få
uppgift om huruvida han eller hon förekommer i
Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som
bedrevs med stöd av
1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de
tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,
2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om
verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller
3. motsvarande äldre bestämmelser.

Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan
verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i andra stycket om
uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. I
fråga om annan uppgift i allmän handling som hänför sig till
sådan verksamhet som avses i andra stycket gäller sekretessen i
högst sjuttio år. I fråga om uppgift i allmän handling i övrigt
gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2006:697).

2 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra
till upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma
kärnsprängning eller spridning av kärnvapen.

Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till
upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd med avseende på
1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller
inventarier,
2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar
eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av
vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller
radioaktiva ämnen,
3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling
av information,
4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad
behandling eller annan handling,
5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
6. transporter på land av farligt gods,
7. hamnskydd,
om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften
röjs. Lag (2006:1214).

3 § Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra
till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod som har
till syfte att
1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av
uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller
2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form
har förvanskats,
om det kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften
röjs.

Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag
ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att
kontrollen av körkorts äkthet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2001:565).

4 § Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1--3 §§, inom polisväsendet
och kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra
rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas
om uppgiften röjs.

5 § Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67) samt hos polismyndighet i verksamhet, som avser
förande av eller uttag ur vapenregister, för uppgift som har
tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till
brottslig användning.

Under samma förutsättning gäller sekretess hos
1. Rikspolisstyrelsen för uppgift som hänför sig till
vapenregister,
2. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför
sig till jaktkortsregistret, och
3. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till
jägarexamensregistret.

Sekretess enligt första stycket och andra stycket 1 gäller dock
inte för uppgift i vapenregister om namn och adress på den som
har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta
emot skjutvapen för översyn eller reparation. Sekretess gäller
inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen
ett sådant tillstånd omfattar. Lag (2006:388).

6 § Sekretess gäller i mål om
1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande
tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott eller för
barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, och
3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant
innehåll

för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller
konfiskerats i målet eller annars förekommer där, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids
vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller
yttrandefrihetsgrundlagen. Sekretessen gäller även i ärende som
rör i denna paragraf angivet brott.

Motsvarande sekretess gäller hos Statens biografbyrå när byrån
biträder Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet
i mål och ärende som avses i första stycket. Lag (1998:1440).

7 § Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt
samarbete på begäran av annan stat eller mellanfolklig domstol
för uppgift som hänför sig till
1. utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål, eller
2. angelägenhet som angår tvångsmedel,
om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra
statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att
uppgiften inte skulle röjas.

Motsvarande sekretess gäller hos polismyndighet och
åklagarmyndighet samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket och
Kustbevakningen, för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 § 1 och 6 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem. Utan
hinder av sekretessen enligt detta stycke får uppgift lämnas ut
enligt vad som föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen
om Schengens informationssystem.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
fyrtio år. Lag (2003:1161).

8 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets
verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende
fredstida krissituationer eller planering och förberedelser för
hantering av sådana situationer, om det kan antas att det
allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida
kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2004:999).

9 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet
som avser säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387),
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för
att verksamheten skadas. Lag (2006:514).

10 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det
motverkar verksamheten hos den ansökande myndigheten.

Sekretess gäller även för uppgift som hänför sig till ärende
enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar, om ärendet rör
en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i
annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i
första stycket och det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att det motverkar verksamheten hos de myndigheter som
deltar i utredningen. Lag (2006:941).

11 § /Upphör att gälla U:2011-07-01 genom lag (2007:1354)./ Sekretess gäller för uppgift i säkerhetskopior som har
genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats
med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att
Regeringskansliets verksamhet skadas.

Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen
enligt denna paragraf. Sekretessen hindrar dock inte att
uppgift lämnas till riksdagen. Lag (2007:1353).


6 kap. Sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse

1 § Sekretess gäller i myndighets affärsverksamhet för uppgift om
myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att
någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om
uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos
myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag,
förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och
vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande
inflytande eller bedriver revision. Sekretessen hos en myndighet som
bedriver sådan revision gäller dock inte, om uppgiften ingår i beslut
av myndigheten.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats
till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller
dock inte, om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1990:411).

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende
angående förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av
egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det
allmänna lider skada om uppgiften röjs. Vad som nu har sagts om
tjänst avser dock inte arbete som för myndighets behov utförs
av dess egen eller annan myndighets personal, om det inte är
fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra
myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.

Angår ärendet försäljning av lös egendom för det allmännas
räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande
erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet
eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till
annan än den som har avgett anbudet eller erbjudandet förrän
alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har
slutits eller ärendet annars har slutförts.

Angår ärendet upphandling får uppgift som rör anbud eller som
rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller
en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något
fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller
erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs
eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet
dessförinnan har slutförts.

Sekretess enligt tredje stycket gäller inte vid ett
ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet
avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år, eller
hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i
kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från det
avtalet slöts. Lag (2008:964).

3 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet
för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare
försämras om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

4 § Sekretess gäller för uppgift angående utförande av undersökning
av naturvetenskaplig eller teknisk art, som myndighet har låtit
verkställa för det allmännas räkning, eller angående resultatet av
sådan undersökning, om det kan antas att det allmänna lider skada
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

5 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats
för att användas vid facklig förhandling på den offentliga sektorn
eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att
det allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som
förhandlingspart försämras om uppgiften röjs. Med facklig förhandling
på den offentliga sektorn avses sådan förhandling i fråga angående
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, vari myndighet,
sammanslutning av kommuner eller statligt eller kommunalt företag har
att delta.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fem
år.

Vid tillämpningen av denna paragraf ankommer det på myndighet, som
har att självständigt handlägga ärende om förhandling i fråga
angående förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, att pröva
fråga om utlämnande till enskild av uppgift som hänför sig till
ärendet. Om förhandlingsärende har uppdragits åt sammanslutning av
kommuner, ankommer prövningen av frågan inom en viss kommun på den
myndighet inom kommunen som handlägger sådant ärende. Lag (1994:1482).

6 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med
anledning av facklig stridsåtgärd på den offentliga sektorn eller vid
förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas
eller statligt eller kommunalt företags ställning som part i
arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs. Med facklig stridsåtgärd på
den offentliga sektorn avses facklig stridsåtgärd som vidtas av eller
mot arbetsgivare, för vars räkning myndighet, sammanslutning av kommuner
eller statligt eller kommunalt företag har att förhandla i fråga
angående förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller föreskrifterna i 5 § tredje
stycket i fråga om uppgift som anges i första stycket.

7 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats
för myndighets räkning med anledning av myndighetens eller
statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas
att det allmännas eller företagets ställning som part försämras
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen längst
till dess saken har blivit slutligen avgjord men inte i något fall
längre än till dess tjugo år har förflutit.

8 § Sekretess gäller för uppgift i dagbok eller därmed jämställd handling
som har upprättats på fartyg, som ägs av eller är upplåtet till staten
eller kommun, angående sammanstötning med annat fartyg, beträffande vilket
motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan antas att det
allmännas ställning i tvist på grund av sammanstötningen försämras om
uppgiften röjs.

Sekretessen upphör, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning hålls
offentligt eller talan väcks på grund av sammanstötningen och i vart
fall när fem år har förflutit från det att sammanstötningen ägde rum.

Vid tillämpningen av denna paragraf ankommer det på den myndighet, under
vars förvaltning fartyget hör, att pröva fråga om utlämnande av uppgift
till enskild.


7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga
förhållanden

1 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som rör enskilds
hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk,
sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande
uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde kommer att lida betydande men om
uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte för uppgift som
förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 9 kap. 15 § eller för sådan uppgift som avses i 9 kap. 16 § första stycket
sista meningen och 9 kap. 17 § andra stycket andra meningen. Sekretessen gäller inte heller för uppgift som tas in i ett
beslut.

Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon
annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för
uppgiften är tillämplig hos myndigheten.

Om en uppgift som omfattas av sekretess enligt första stycket
omfattas av sekretess även enligt en annan paragraf i denna lag
och uppgiften enligt en bestämmelse i den paragrafen får lämnas
till en annan myndighet eller till en enskild, skall den
bestämmelsen gälla.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

1 a § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om enskilds
bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna
upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller
tillfälligt, enskilds telefonnummer, e-postadress eller annan
jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med
den enskilde och för motsvarande uppgifter om anhöriga till den
enskilde, om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon honom eller henne närstående kan komma att
utsättas för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet
eller tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i
aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller, i den
utsträckning regeringen föreskriver det, i annat liknande
register.

Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon
annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för
uppgiften är tillämplig hos myndigheten.

Utan hinder av sekretessen får uppgift om en enskild lämnas
till förvaltaren i den enskildes konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

1 b § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om kopplingen
mellan de fingerade personuppgifter som en enskild har
medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade
personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

1 c § Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom
hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men. Detsamma gäller i annan
medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk
undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen,
fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering,
kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma sjukdomar och
ärenden hos nämnd med uppgift att bedriva
patientnämndsverksamhet.

Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet
hos myndighet som innefattar omprövning av beslut i eller
särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård.

Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som
avses i första stycket för uppgift om enskilds personliga
förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare
enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i
patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap. 3 eller 4 § nämnda lag för att myndigheten ska få behandla
uppgiften inte är uppfyllda. Om sådana förutsättningar
föreligger eller myndigheten behandlat uppgiften enligt nämnda
bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av
patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretess enligt första stycket hindrar inte att en uppgift
lämnas
1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första
stycket i en kommun eller ett landsting till en annan sådan
myndighet i samma kommun eller landsting,
2. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första
stycket eller till en enskild vårdgivare enligt vad som
föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen,
3. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt
patientdatalagen,
4. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första
stycket inom en kommun eller ett landsting till annan sådan
myndighet för forskning och framställning av statistik eller
för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs,
5. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma
sjukdomar i brottmål, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård, smittskyddslagen (2004:168), 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2006:496) om
blodsäkerhet samt lagen (2008:286) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler.

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra
skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar
sekretess enligt första stycket inte att en uppgift om honom
eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig
vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en
myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet
inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten eller till en
enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på
socialtjänstens område.

Utan hinder av sekretessen enligt fjärde stycket får uppgift
lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften behövs
för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att
uppgiften lämnas.

Ytterligare bestämmelser om begränsningar i sekretessen enligt
första stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen
och fjärde stycket finns i 14 kap. 2 §. Lag (2008:1058).

2 § Sekretessen enligt 1 c § gäller inte
1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk
tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet angår
frihetsberövande åtgärd,
2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet angår
frihetsberövande åtgärd,
3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom
hälso- och sjukvården,
4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av
patientjournal.

Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för
personal inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för
uppgifter som avses i 1 c §, om det kan antas att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
betydande men om uppgiften röjs. Lag (2006:854).

3 § Sekretessen enligt 1 c § gäller också i förhållande till
den vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift
om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till
ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt
att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Lag (2006:854).

4 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
eller henne närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte
beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller
beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får
uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om
förhållanden av betydelse för att denne skall få vetskap om
vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är.

Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift
som enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i
samband med rådgivningen.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjänst och den särskilda lagstiftningen om vård av unga
och av missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i annat
fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens
institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också verksamhet
hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds
beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet,
verksamhet hos kommunal invandrarbyrå samt verksamhet enligt
lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i
anledning av brott m.m. Med socialtjänst jämställs ärenden om
bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar, ärenden om tillstånd till parkering för
rörelsehindrade, ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med
uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet samt verksamhet
enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av
personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade för uppgift om enskilds personliga
förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift i
verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen lämnas till
socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 d § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till
nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för
handläggning av ärende eller genomförande av beslut om
stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig
vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år.

Sekretess enligt första stycket gäller inte
1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal
inom kommunal hälso- och sjukvård, eller
2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av
personakt.

Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för
personal inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om
det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller
henne närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Lag (2007:1311).

5 § Sekretessen enligt 4 § såvitt angår uppgift om underårigs vistelseort
gäller också i förhållande till den underåriges föräldrar eller annan
vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits eller vårdas enligt
den särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och det är
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården.

6 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och annan
verksamhet som avses i 1 c § samt inom socialtjänsten för
anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara
uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit
utsagan eller någon honom eller henne närstående utsätts för
våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:854).

7 § Sekretess gäller hos Försäkringskassan,
Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt
lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension,
arbetsskadeförsäkring, handikappersättning och vårdbidrag eller
statligt tandvårdsstöd eller om annan jämförbar ekonomisk
förmån för enskild, eller om läkarvårdsersättning, ersättning
för sjukgymnastik eller särskild sjukförsäkringsavgift, eller
om jämställdhetsbonus för uppgift om någons hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den
som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående
lider men om uppgiften röjs. Samma sekretess gäller hos annan
myndighet på vilken det ankommer att handlägga ärende enligt
lagstiftning som nu har nämnts. I fråga om myndighet som anges
i 8 § gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till
en vård- eller behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om
hans hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften
inte lämnas till honom.

Sekretess gäller hos myndighet som avses i första stycket för
anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att fara
uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit
utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller
annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller hos Försäkringskassan även i verksamhet som
avser registrering av enskilda för uppgift om enskilds
personliga förhållanden som myndigheten erhållit från
Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon
honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän
försäkring, allmän pension, handikappersättning och vårdbidrag,
sjuklön, statligt tandvårdsstöd eller särskild
sjukförsäkringsavgift.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år eller, i fall som avses i tredje stycket, i högst
femtio år. Lag (2008:967).

8 § Sekretess gäller hos myndighet, som har till särskild uppgift att
verka för arbetarskydd, i ärende enligt lagstiftningen om
arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljön eller reglering av arbetstid eller
annars i ärende om arbetarskydd, för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
lider men om uppgiften röjs. Hos myndighet som nu har nämnts gäller
sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

9 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan,
gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i
en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till
psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om
enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
men.

Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande
verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om
tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare
studier. Sekretessen gäller dock endast, om det kan antas att
den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående
lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i
elevvårdsärende eller i annat ärende som nu har nämnts.

Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i
första och andra styckena för uppgift om enskilds identitet,
adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga
förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
uppgiften röjs.

Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift
som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling
och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos
psykolog, kurator eller syofunktionär, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon honom eller henne närstående lider men. Dessutom gäller
inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala
vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda,
svenskundervisningen för invandrare (sfi) och folkhögskolan
sekretess i annan elevvårdande verksamhet för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller på samma område som avses i fjärde stycket i
annat fall än som avses där samt hos Verket för högskoleservice
i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för
uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande
uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
uppgiften röjs.

Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig
till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift
om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider
men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:854).

10 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling eller
yrkesvägledning för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Motsvarande sekretess gäller i ärende om arbetsvård, antagning
till arbetsmarknadsutbildning, hjälp och stöd vid arbetslöshet
eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för
att främja enskilds anpassning till arbetslivet. Sekretessen
gäller dock inte beslut i ärende som avses i detta stycke.

Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt i ärende om
medlemsavgift för arbetslös medlem enligt lagen (1997:239) om
arbetslöshetskassor för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.

I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller 7 § i
stället för första stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2008:411).

11 § Sekretess gäller i myndighets personalsociala verksamhet
för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller
behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden
hos psykolog, personalkonsulent eller annan sådan
befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med
råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
eller någon närstående till honom eller henne lider men.

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för
annan uppgift om enskilds personliga förhållanden än som där
nämns, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i myndighets personaladministrativa verksamhet
i övrigt för uppgift om enskilds hälsotillstånd och för sådan
uppgift om enskilds personliga förhållanden som hänför sig till
ärende om omplacering eller pensionering av anställd, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock
inte i ärende om anställning eller disciplinansvar och inte
heller för beslut i annat ärende som avses i detta stycke.

Sekretess gäller i annat fall än som avses i första-tredje
styckena i myndighets personaladministrativa verksamhet för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Vidare gäller hos Riksdagens ombudsmän sekretess i myndighetens
personaladministrativa verksamhet för uppgift om enskilds
bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra
jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av
fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt
uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon närstående till honom eller henne lider men. Motsvarande
sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver
det, hos myndighet där personalen särskilt kan riskera att
utsättas för våld eller annat allvarligt men.

Om en myndighets personaladministrativa verksamhet till viss
del utförs av en annan myndighet, gäller sekretessen enligt
första-fjärde styckena i tilllämpliga delar även hos den
myndigheten.

Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som
upprättats inom utrikesförvaltningen.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2004:507).

12 § Sekretess gäller i ärende om utredning om totalförsvars- pliktigas personliga förhållanden, i ärende om antagning av
kvinnor till befattningar inom totalförsvaret som kräver längre
grundutbildning än 60 dagar samt i ärende om inskrivning och
krigsplacering av totalförsvarspliktiga för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende som angår antagning till
utbildning vid Försvarsmakten, skyldighet att tjänstgöra med
totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i sådan
tjänstgöring. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som
avses i detta stycke.

Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som
tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig
till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds
personliga förhållanden hos konsulent eller annan
befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med
råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
eller någon honom närstående lider men.

Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för
totalförsvarsändamål med avseende på den som tjänstgör med
totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk
undersökning och för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående
lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1998:936).

13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk
undersökning vilken utförs för forskningsändamål, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon
honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

14 § Sekretess gäller för uppgift som rör utlänning, om det kan
antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att
någon utsätts för övergrepp eller annat allvarligt men som
föranleds av förhållandet mellan utlänningen och utländsk stat
eller myndighet eller organisation av utlänningar.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i
verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om
svenskt medborgarskap för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men. I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller
sekretess också för anmälan eller annan utsaga av enskild, om
det kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort
anmälan eller avgivit utsagan eller någon närstående till honom
eller henne utsätts för våld eller annat allvarligt men om
uppgiften röjs. Beträffande beslut i ärende som avses i detta
stycke gäller sekretessen dock endast för uppgifter i skälen.

Sekretessen enligt andra stycket gäller även hos myndighet som
lämnar biträde i ett ärende eller verksamhet som avses där.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos
Migrationsverket
1. i ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande
av flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats
uppehållstillstånd och av personer som beviljats
uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana
utlänningar och
2. i verksamhet som avser medverkan till bosättning för
personer som omfattas av 1,
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men om uppgiften röjs.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess hos
Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket i verksamhet som
avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om
krigsfångar och andra skyddade personer som avses i
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för
offren i internationella väpnade konflikter och
tilläggsprotokollen till konventionerna, för uppgift om
enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider men.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal om
detta med främmande stat eller mellanfolklig organisation, för
uppgifter som avses i första och andra styckena och som en
myndighet fått enligt avtalet. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får i fråga om denna sekretess inte tillämpas i strid med
avtalet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år.

Utan hinder av sekretess enligt första eller femte stycket
eller enligt 2 kap. 1 eller 2 § får uppgifter som avses i femte
stycket lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad
som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om
skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra
skyddade personer. Lag (2007:628).

15 § Sekretess gäller
1. i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande
registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen
föreskriver det, i annan verksamhet som avser registrering av
betydande del av befolkningen,
2. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur
sjömansregistret,
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för
uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men.

Sekretess gäller i ärende om fingerade personuppgifter för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men. Om en uppgift för
vilken sådan sekretess gäller har lämnats till en annan
myndighet, gäller sekretessen också där.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

16 § Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att
ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid
med personuppgiftslagen (1998:204). Lag (1998:205).

17 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register som förs enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister för uppgift i registret. Om utlämnande av
sådan uppgift gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i
säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordningar som har
stöd i dessa lagar.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt
första stycket i högst sjuttio år.

Föreskrifterna i 14 kap. gäller inte i fråga om sekretessen
enligt denna paragraf. Lag (2001:86).

18 § I annat fall än som avses i 17 § eller 9 kap. 17 § första
stycket 6 eller 7 gäller sekretess i verksamhet som avser
förande av eller uttag ur register
1. för uppgift som har tillförts särskilt register, som förs
över strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot,
2. för annan uppgift hos Rikspolisstyrelsen, som angår brott
eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om
uppgiften har lämnats dit för databehandling inom
rättsväsendets informationssystem i annat register än som avses
i 1,
3. för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret,
4. för uppgift som har tillförts särskilt register som
författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller
tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit
verksamma hos myndigheten.

Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om
strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot.

Sekretess gäller hos Transportstyrelsen i verksamhet, som avser
förande av eller uttag ur certifikatregistret, för uppgift som
angår brott eller enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att
den enskilde eller någon honom närstående lider men om
uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2008:1392).

19 § Sekretess gäller hos polismyndighet för sådan uppgift om
enskilds personliga förhållanden som hänför sig till
1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd
åt enskild,
2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt
lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk
vård eller om vård av missbrukare utan samtycke inom
socialtjänsten,
3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom
socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet
av sluten ungdomsvård,
4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken,
5. verksamhet som innefattar handräckning enligt
smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt
smittskyddsläkare, eller
6. ärende enligt vapenlagen (1996:67),
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
den enskilde lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om
besöksförbud och i ärende enligt passlagen (1978:302) för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i
ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2005:657).

20 § Sekretess gäller hos polismyndighet i ärende om omhändertagande som
avses i 19 § första stycket 2 för anmälan eller annan utsaga av enskild,
om det kan antas att fara uppkommer för att den enskilde eller någon
honom närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om
uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

21 § Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men
eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller
annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock
inte beslut av Kriminalvården, Kriminalvårdsnämnden, en
övervakningsnämnd och inte heller annat beslut i ett
kriminalvårdsärende enligt brottsbalken eller lagstiftningen om
kriminalvård i anstalt.

Sekretess gäller också hos regeringen i ärende om överförande
av verkställighet av brottmålsdom för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom eller henne närstående lider men eller att
fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat
allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte
regeringens beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2005:977).

22 § Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende, i
fråga om vilket bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga,
för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden
som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning
eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den
som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i annan myndighets verksamhet för att gå
domstol till handa med utredning som nu har nämnts.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1991:2042).

23 § Sekretess gäller i ärende om nåd och i ärende enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid för uppgift om
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om
det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör
eller någon närstående till honom eller henne lider men om
uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller även hos myndighet
som lämnar biträde i ärenden som nu har nämnts.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:49).

24 § Sekretess gäller för uppgift i upptagning som har dialektologiskt eller
etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för vetenskapligt
ändamål, om det kan antas att den, som har lämnat uppgiften eller som
uppgiften avser, eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

25 § Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Motsvarande
sekretess gäller i ärende om bostadsanpassningsbidrag.

I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1993:1298).

26 § Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt
delgivningslagen (1970:428) för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom
närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1985:272).

27 § Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från
högskoleutbildning för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör
eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (1987:1161).

28 § Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att
den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1989:171).

29 § Sekretess gäller hos Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor (MIA) i ärende om sådana frågor för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om
uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för handlingar som
överlämnats till MIA för förvaring enligt 8 b § tredje stycket
lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2004:765).

30 § Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om
brottsskadeersättning för uppgift om någons hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den
som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne
lider betydande men om uppgiften röjs.

Om Brottsoffermyndigheten i ärende som avses i första stycket
får en uppgift från en annan myndighet och uppgiften är
sekretssbelagd där till skydd för enskilds intresse, gäller
sekretessen också hos Brottsoffermyndigheten. Förekommer
uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning
av ärendet gäller sekretessen hos Brottsoffermyndigheten endast
om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till
den enskilde lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

31 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons
lämplighet att ha körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation
enligt yrkestrafiklagen (1998:490), luftfartscertifikat eller
sådant behörighetsbevis som avses i luftfartslagen (1957:297) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften
rör eller någon honom närstående lider betydande men om
uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1998:496).

32 § Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds personliga
förhållanden som har inhämtats genom kameraövervakning som
avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning, om det
kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom
närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1998:152).

33 § har upphävts genom lag (1999:301).

34 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider men.

Sekretessen hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift
till socialnämnden enligt vad som föreskrivs i lagen om Barnombudsman.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (1994:86).

35 § Sekretess gäller hos kommunal budget- och skuldrådgivare,
Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om skuldsanering
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men
om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i
ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:748).

36 § Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i
ärenden som överklagats dit samt i Statens skolinspektions
tillsynsverksamhet för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte nämndens eller Skolinspektionens
beslut i ett ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2008:228).

37 § Sekretess gäller i ärenden om tillstånd till färdtjänst
eller riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1997:737).

38 § Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon
honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1997:1213).

39 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om
ersättning till steriliserade i vissa fall för uppgift om
enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1999:333).

40 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register som förs enligt lagen (1999:353) om
rättspsykiatriskt forskningsregister för uppgift om enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som har
tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider
men.

Sekretessen enligt första stycket gäller också i förhållande
till en registrerad person som är vård- eller
behandlingsbehövande i fråga om uppgift om hans hälsotillstånd,
om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen
är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1999:354).

41 § Sekretess gäller hos polismyndighet och åklagarmyndighet,
samt hos Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och
Migrationsverket, för uppgift om enskilds personliga
förhållanden i en angelägenhet som avser en framställning
enligt 3 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
1. om omhändertagande av en person som har efterlysts för
överlämnande eller utlämning,
2. om att en person skall nekas tillträde till eller
uppehållstillstånd i Schengenstaterna (spärrlista),
3. om tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till
dennes eller någon annans säkerhet, samt
4. om dold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder,
om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den
enskilde eller någon honom närstående lider men.

Sekretess gäller hos myndighet som prövar ansökningar om
visering och uppehållstillstånd för uppgift om enskilds
personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan
framställning som avses i första stycket 2 under samma
förutsättningar som anges i första stycket.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas ut enligt vad som
föreskrivs i polisdatalagen (1998:622) och lagen (2000:344) om
Schengens informationssystem.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2003:1161).

42 § Sekretess gäller i verksamhet som avser screening av
prover från nyfödda barn för vissa ämnesomsättningssjukdomar (PKU) och förande av eller uttag ur det register som förs i
denna verksamhet enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
eller henne närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2002:299).

43 § Sekretess gäller hos Transportstyrelsen vid tillsyn enligt 5 kap. fartygssäkerhetslagen (2003:364) för anmälan eller annan
utsaga av enskild, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2008:1392).

44 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om
medling med anledning av brott för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2002:446).

45 § Sekretess gäller i verksamhet som avser skadereglering för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
betydande men om uppgiften röjs.

Om en myndighet i verksamhet som avses i första stycket får en
uppgift från en annan myndighet och uppgiften är
sekretessbelagd där till skydd för enskilds intresse, gäller
sekretessen också hos den mottagande myndigheten. Förekommer
uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning
av verksamheten gäller sekretessen hos den mottagande
myndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider betydande men om
uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

46 § Sekretess gäller
1. i ärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning
som förs över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt samt
2. i ärende om godkännande av väktare och i register som förs
över väktare,
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i
ärende, förteckning eller register som avses där för uppgift om
enskilds personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer och för
andra jämförbara uppgifter, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2004:507).

47 § Sekretess gäller hos Synskadades Riksförbund i ärende om
tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till
ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund för
uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller
någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2005:341).

48 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift i bild som ingår
i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i
domstol, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den hörde lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2005:699).

49 § Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat
vid val enligt vallagen (2005:837) och som
1. framkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen,
eller
2. framgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har
öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. samma lag. Lag (2005:838).

50 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga
förhållanden som hänför sig till verksamhet som avser
säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men. Lag (2006:514).

51 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
honom eller henne närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2006:855).

52 § Sekretess gäller hos Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen,
Statens haverikommission, Luftfartsverket och
Transportstyrelsen för uppgift som lämnats av enskild i en
rapport om händelse inom civil luftfart enligt 11 kap. 8 § luftfartslagen (1957:297), om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften
röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2008:1392).


8 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekonomiska
förhållanden

1 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt
lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om enskilds
affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde lider skada.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

2 § Sekretess gäller i ärende om arbetsskadeförsäkring eller
delpensionsförsäkring för uppgift om enskilds affärs- eller
driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs. Under samma förutsättning gäller
sekretess för sådan uppgift i ärende enligt lagstiftning om
arbetsmiljön, om reglering av arbetstid eller om
arbetstillstånd för utlänning. Såvitt avser ärende enligt
lagstiftning om arbetsmiljön kan regeringen för särskilt fall
förordna om undantag från sekretessen i fråga om uppgift som nu
har nämnts, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

Sekretessen gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att
användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2004:454).

3 § Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds affärs- eller
driftförhållanden som har lämnats på grund av föreskrift i särskild
lagstiftning som angår uppgiftsskyldighet i frågor rörande
samhällsplanering eller försörjningsberedskap eller som angår
försörjningsberedskap vid oljekriser, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

4 § Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består
i tillsyn och utredning för uppgift om
1. enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar
eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som är föremål för myndighetens verksamhet.

Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i
första stycket och som enbart hänför sig till verksamhet som
gäller rådgivning inför en anmälan enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579). När en sådan anmälan kommit in till
Konkurrensverket gäller i stället sekretess enligt första
stycket.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:593).

5 § Sekretess gäller i statlig myndighets verksamhet, som
består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller
försäkringsväsendet, för uppgift om
1. affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens
verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om
uppgiften röjs,
2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som myndighetens verksamhet avser.

I ärende hos statlig myndighet om innehav av
1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag,
värdepappersbolag eller försäkringsaktiebolag,
2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
3. aktier eller andelar i börs eller clearingorganisation

gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden om det kan antas att den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess gäller inte för
beslut av myndigheten och inte heller för uppgift som erhållits
från annan myndighet om uppgiften inte är sekretessbelagd där.

Sekretess gäller vidare i statlig myndighets verksamhet, som
består i övervakning enligt lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, övervakning enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument, övervakning enligt lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella
instrument, övervakning enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument, kontroll enligt lagen (1996:1006) om
anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller
kontroll enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet för
sådan uppgift om enskilds ekonomiska eller personliga
förhållanden, vilken på begäran har lämnats av någon som är
skyldig att lämna uppgifter till myndigheten. Rör uppgiften den
uppgiftsskyldige gäller dock sekretess endast om denne kan
antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretess inte
motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom
med främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos
myndighet i verksamhet som avses i första-tredje styckena för
sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och ekonomiska
eller personliga förhållanden som myndigheten erhållit enligt
avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen, i den
mån regeringen föreskriver det, om inspektionen från utländsk
myndighet eller utländskt organ erhållit uppgifter enligt annat
avtal. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får inte i fråga om
denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen enligt första stycket 1, om den finner det vara av
vikt att uppgiften lämnas.

Utan hinder av sekretess får uppgift enligt första stycket
lämnas till en börs eller ett utländskt företag som har
tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige
om uppgiften behövs för att börsen eller det utländska
företaget skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller annan författning.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2007:531).

6 § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i
statlig myndighets verksamhet, som består i utredning, planering,
prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet
med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller
näringslivet i övrigt, för uppgift om
1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i
affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen godkänt avtal härom med främmande
stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i verksamhet, som
avses i första stycket, för uppgift om enskilds ekonomiska eller
personliga förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Föreskrifterna i 14 kap. 1--3 §§ får inte i fråga om denna sekretess
tillämpas i strid med avtalet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretess som
har föreskrivits med stöd av första stycket 1, om den finner det vara av
vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1992:1775).

7 § Sekretess gäller i verksamhet, som bedrivs av annan än statlig
myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende
på näringslivet, för uppgift om
1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den, som har
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är
föremål för tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.

Motsvarande sekretess gäller hos kommunal myndighet i ärende om tillstånd
till hantering av brandfarliga varor. Sekretessen gäller dock inte beslut
i sådant ärende.

Sekretess enligt första stycket 1. gäller dock inte för uppgift i
tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av
allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller
redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut. Regeringen kan för särskilt fall förordna
om undantag från nämnda sekretess, om den finner det vara av vikt
att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (1991:1658).

8 § Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel,
in- och utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med
värdepapper eller rättigheter och skyldigheter som anknyter
till sådana tillgångar. Sekretess gäller också i
Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet för uppgift om enskilds
ekonomiska förhållanden.

Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett
kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag som
samverkande kommuner eller landsting utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande över, för uppgift om enskilds ekonomiska
eller personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller
men. I ett ärende enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster gäller
dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan antas att
den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I annan av myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller
affärsmässig utlåningsverksamhet än som avses i första eller
andra stycket gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde
lider skada om uppgiften röjs.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt andra eller
tredje stycket, lämnats till annan myndighet, gäller
sekretessen också där. Sekretessen gäller dock inte, om
uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2007:1096).

9 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som avser
provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering,
vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning
eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för enskilds
räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under
förutsättning att uppgiften inte röjs. Sekretessen gäller dock
inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör
människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Trots detta undantag gäller sekretess för uppgift från
uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor.

Sekretessen enligt första stycket hindrar inte att uppgifter
som rör människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar
tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Hos universitet och högskolor gäller sekretessen dock
i högst tio år. Hos Patent- och registreringsverket gäller
sekretessen i högst femtio år. Lag (1999:33).

10 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om affärs- eller
driftförhållanden för enskild, som i annat fall än som avses i 8 och 9 §§ har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften
röjs. Sekretess gäller också hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i affärsförbindelse
med bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver
affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar
ett bestämmande inflytande eller bedriver revision, om det kan antas
att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessen hos en
myndighet som bedriver sådan revision gäller dock inte, om uppgiften
ingår i beslut av myndigheten.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats
till annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller
dock inte, om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen,
om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen
dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets
materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från det
att avtalet slöts. Lag (1993:1298).

11 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet avseende internationellt
utvecklingsbistånd för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden,
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs. Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag
från sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
år. Beträffande handling som anger villkoren i avtal, slutet mellan
enskild och myndighet, gäller sekretessen dock längst till dess två år
har förflutit från det avtalet slöts.

12 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet avseende hälso- eller sjukvård för sådan uppgift om viss varas tillverkning
eller innehåll, som har lämnats till myndigheten för att
användas som upplysning om eller underlag för behandling eller
annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller
försäljaren lider skada om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2003:461).

13 § Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om
uppfinning eller företagshemlighet, om annat inte följer av gällande
lagstiftning om patent.

Sekretess gäller för sådan uppgift angående uppfinning som har lämnats
till myndighet enligt lagstiftning om arbetsgivares rätt till
arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen,
gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess
enligt första stycket.

Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om
mönstret, om sökanden har begärt det och ej annat följer av gällande
lagstiftning om mönsterskydd.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra
stycket första meningen i högst tjugo år.

14 § Sekretess gäller i ärende om registrering eller inskrivning i
fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel för uppgift om pris och
betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2001:385).

15 § Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist
har lämnat till en medlare eller till Medlingsinstitutet, om
uppgiftslämnaren har gjort förbehåll om detta.

Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett
kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden
eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2000:165).

16 § Sekretess gäller i ärende om utredning av fartygs sammanstötning med
annat fartyg eller av tillbud till sådan händelse för uppgift som angår
sammanstötningen eller tillbudet och härrör från det fartyg som ärendet
avser, om fartygets befälhavare eller redare begär det. Sekretess gäller
dock inte, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning beträffande
båda fartygen sker samtidigt. Sekretess gäller inte heller, om sådan
undersökning beträffande det andra fartyget har ägt rum förut eller
tillgång annars finns till motsvarande uppgift rörande det andra fartyget.

Handläggs ärende som anges i första stycket vid annan myndighet än domstol,
tillämpas 12 kap. 3 § första stycket hos den myndigheten.

I fråga om uppgift i allmän handling upphör sekretessen enligt denna
paragraf när motsvarande uppgift rörande det andra fartyget har blivit
tillgänglig och senast när fem år har förflutit från det att
sammanstötningen eller tillbudet skedde. Lag (1990:716).

17 § Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i
domstolens rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet för
uppgift om myndighets eller enskilds affärs- eller
driftsförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör
lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärenden
enligt 3 kap. 2 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ konkurrenslagen (2008:579) gäller dock sekretess för uppgift om sådana
förhållanden redan om det kan antas att den som uppgiften rör
lider skada om uppgiften röjs.

Första stycket tillämpas inte, om annan sekretessbestämmelse
till skydd för samma intresse är tillämplig på uppgiften och
innebär att sekretess inte ska gälla.

För uppgifter som avses i första stycket och som lämnas vid ett
förhör enligt 26 eller 50 § lagen (1999:116) om
skiljeförfarande gäller sekretess hos domstol, om en part begär
det och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den som uppgiften rör lider skada.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:593).

18 § Sekretess gäller för sådan uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden som har lämnats enligt 19-21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller i ärende om
underrättelse och information eller bistånd enligt konventio- nerna den 26 september 1986 om tidig information vid en
kärnenergiolycka och om bistånd i händelse av en kärnteknisk
olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen samt
konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av
industriolyckor, om det kan antas att den enskilde lider skada
om uppgiften röjs. Regeringen kan för särskilt fall förordna om
undantag från sekretessen, om den finner det vara av vikt att
uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (1999:388).

19 § Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för
uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan
antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i konkurslagen (1987:672). Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får inte i fråga om denna
sekretess tillämpas i strid med avtal som ingåtts med utländsk
myndighet eller utländskt organ.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:697).

20 § Sekretess gäller i ärende om granskning av film eller videogram för
uppgift ur filmen eller videogrammet. Sekretessen upphör att gälla när
beslut i saken har vunnit laga kraft. Lag (1990:896).

21 § Sekretess gäller i verksamhet som består i tillsyn över
stiftelser, för uppgift om stiftelses affärs- eller
driftförhållanden eller om annan enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att stiftelsen eller
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i verksamhet som består i administrativa
tjänster som utförs efter överenskommelse med en stiftelse, för
uppgift om annan enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga
förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2002:1124).

22 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister
för uppgift om registrerad pantbrevshavare, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
lider skada.

Trots sekretessen får uppgift lämnas till den som senast har
beviljats lagfart för den fastighet som uppgiften rör eller, om
fastigheten är upplåten med tomträtt, till den som enligt
fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare. Lag (2003:259).

23 § Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet
som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap eller planering enligt
förfogandelagen (1978:262), för uppgift om
1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för verksamheten.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:630).

24 § Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om
investerarskydd i myndighetens verksamhet enligt dessa lagar,
för uppgift om
1. affärs- och driftförhållanden hos den som myndighetens
verksamhet avser, om det kan antas att han lider skada om
uppgiften röjs,
2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som myndighetens verksamhet avser eller med ett utländskt
institut med filial i Sverige som endast omfattas av ett
utländskt garantisystem.

I den mån regeringen föreskriver det, gäller sekretess hos
garantimyndigheten för sådan uppgift om affärs- eller
driftförhållanden och andra ekonomiska eller personliga
förhållanden som myndigheten erhållit på grund av avtal med
företrädare för ett utländskt garantisystem. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i
strid med avtalet.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2008:814) om statligt
stöd till kreditinstitut för uppgift om
1. affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,
2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som ärendet avser,
till dess att ärendet har slutförts.

I ett avslutat ärende som avses i tredje stycket gäller
sekretess för uppgift om
1. affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser,
om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs,
2. ekonomiska eller personliga förhållanden för annan, som har
trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som ärendet avser.

Om uppgift i ett ärende som avses i tredje och fjärde styckena
har inhämtats från Riksbanken eller Riksgäldskontoret och
uppgiften omfattas av sekretess enligt 8 kap. 8 § första
stycket där, ska motsvarande sekretess gälla i ärendet.

Sekretess enligt tredje-femte styckena gäller inte för beslut i
ärende som avses där.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen enligt första stycket 1, tredje stycket 1 och
fjärde stycket 1 om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:815).

25 § Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende
enligt lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende med- verkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister för uppgift
som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rättstvist
enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som
part i tvisten försämras om uppgiften röjs. Lag (1997:380).

26 § Om en uppgift som omfattas av sekretess hos Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket enligt 6 § första stycket 1 har lämnats
till ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett
landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., gäller
sekretessen även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller
dock inte om en sekretessbestämmelse till skydd för samma
intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos landstinget eller
kommunen. Lag (2008:654).

27 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift i ett
upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna
kommersiellt intresse,
1. om det av särskild anledning kan antas att verket inte
tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
2. om det av särskild anledning kan antas att verket har kommit
in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, och
3. om ett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt
förfogande,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
rättighetshavaren lider skada.

Vid tillämpningen av första stycket skall ett verk som har
tillhandahållits enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller
har lämnats från en myndighet till en annan inte därigenom
anses offentliggjort. Lag (2000:87).

28 § Sekretess gäller i Riksrevisionens verksamhet avseende
granskning av hur enskild mottagare använt statsbidrag för
uppgift om
1. enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas
att den enskilde lider skada om uppgiften röjs,
2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som
har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med
den som är föremål för myndighetens granskning.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2002:1027).

29 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat
för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om
ställningen på ett certifikatkonto, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada.

Detsamma gäller i verksamhet som avser förande av
utsläppsrättsregister enligt lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter för uppgift som lämnar eller bidrar till
upplysning om ställningen på ett konto i registret. Lag (2004:1203).

30 § Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift
om enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller
forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan
forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en
enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i
samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs.

Sekretess enligt första stycket gäller även hos en annan
myndighet som tillsammans med ett universitet eller en högskola
deltar i forskningssamverkan med en enskild.

Sekretess enligt första och andra styckena hindrar inte att en
uppgift lämnas till en annan part som deltar i den
forskningssamverkan som uppgiften hänför sig till.

Första stycket gäller inte om uppgiften har lämnats i ett
ärende om ansökan om patent eller registrering av mönster. I
sådant fall gäller sekretess endast om uppgiften omfattas av
sekretess enligt 13 §.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från
sekretessen, om den finner det vara av vikt att uppgiften
lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tio år. Lag (2007:474).

31 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av
inteckningsbrevsregistret enligt lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister för uppgift om registrerad
inteckningsbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.

Trots sekretessen får uppgift lämnas till den vars egendom har
intecknats. Lag (2008:1076).


9 kap. Sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds
förhållanden av såväl personlig som ekonomisk natur

1 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden i myndighets verksamhet, som avser
bestämmande av skatt eller som avser taxering eller i övrigt
fastställande av underlag för bestämmande av skatt. Motsvarande
sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser förande av
eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
för uppgift som har tillförts databasen. Motsvarande sekretess
gäller även hos kommun eller landsting för uppgift som har
lämnats dit i ett ärende om förhandsbesked i skatte- eller
taxeringsfråga samt hos Försäkringskassan för uppgift som har
lämnats dit i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift. Uppgift hos Tullverket får dock lämnas ut, om det står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller
men. I myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag
ur tulldatabasen enligt lagen (2001:185) om behandling av
uppgifter i Tullverkets verksamhet gäller sekretess för uppgift
som har tillförts databasen, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller
men. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen enligt
första-femte meningarna endast om det kan antas att den
enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma
gäller uppgift som med anledning av överklagande hos domstol
registreras hos annan myndighet enligt 15 kap. 2 § första
stycket 3 eller 4. Har uppgift i mål hos domstol erhållits från
annan myndighet och är den sekretessbelagd där, gäller dock
denna sekretess hos domstolen, om uppgiften saknar betydelse i
målet.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan
direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt
skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift,
prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,
skattetillägg och förseningsavgift samt expeditionsavgift och
tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med
verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet
som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.

Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller
pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för
bestämmande av skatt fastställs, om inte beslutet meddelas i
ärende om
1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
2. beskattning av utländska experter, forskare eller andra
nyckelpersoner när beslutet har fattats av
Forskarskattenämnden, eller
3. trängselskatt.

I beslut, varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för
bestämmande av sådan skatt fastställs, gäller sekretessen dock
endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat
och tidpunkten för denna passage.

Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild
enligt vad som föreskrivs i lag om förfarande vid beskattning,
lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet eller lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. I rådets
förordning (EG) 1383/2003 av den 22 juli 2003 om
tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra
intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder
som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella
rättigheter finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får
lämnas till enskild. Vidare får utan hinder av sekretessen
uppgift i ärende om revision lämnas till en förvaltare i den
reviderades konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till
registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio
år. Lag (2006:422).

2 § Sekretess gäller i
1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om
skatt, tull eller avgift samt annan verksamhet som avser
tullkontroll och som inte faller under 1 §,
2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
3. ärende om anstånd med erläggande av skatt,
4. ärende enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m.

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om
Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift
om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om sekretess enligt denna paragraf tillämpas 1 § första
stycket fjärde-åttonde meningarna.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende som avses i första
stycket 2 och 3 samt andra stycket. Sekretessen gäller inte
heller beslut om kontrollavgift eller om undantag från
skyldigheter enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller beslut om kontrollavgift enligt lagen (2006:575) om
särskild skattekontroll i vissa branscher.

Utan hinder av sekretessen får uppgift i ärende om revision
eller enligt lagen om Skatteverkets hantering av vissa
borgenärsuppgifter lämnas till förvaltare i den enskildes
konkurs. I rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks
göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka
åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa
immateriella rättigheter finns bestämmelser om att uppgift i
vissa fall får lämnas till enskild.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2007:593).

3 § Sekretess enligt 1 och 2 §§ gäller också, i den mån riksdagen har
godkänt avtal härom med främmande stat eller mellanfolklig organisation,
i ärende om handräckning eller bistånd som myndighet lämnar åt
myndighet eller annat organ i den staten eller mellanfolklig
organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda
paragrafer.

Sekretess gäller, i den mån riksdagen har godkänt avtal härom med
främmande stat eller mellanfolklig organisation, hos myndighet i
verksamhet som avses i 1, 2 eller 19 § för sådan uppgift om enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över
på grund av avtalet. Föreskrifterna i 14 kap. 1--3 §§ får inte i fråga
om denna sekretess tillämpas i strid med avtalet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt andra
stycket i högst tjugo år. Lag (1992:1775).

4 § Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos myndighet
som avser framställning av statistik för uppgift som avser
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan
hänföras till den enskilde. Detsamma gäller annan jämförbar
undersökning som utförs av Riksrevisionen eller
riksdagsförvaltningen eller, i den utsträckning regeringen
föreskriver det, av någon annan myndighet. Uppgift som behövs
för forsknings- eller statistikändamål och uppgift, som inte
genom namn, annan identitetsbeteckning eller därmed jämförbart
förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock
lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en
avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften
behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister
enligt patientdatalagen (2008:355).

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga
förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2008:356).

5 § Sekretess gäller hos Riksbanken i ärenden enligt
lagstiftningen om valutareglering och betalningar till och från
utlandet för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde lider skada eller men.

Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos
Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att
den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Såvitt
gäller annat än studiestöd under sjukdom gäller sekretessen
dock inte beslut i ärendet.

Sekretess gäller, i annat fall än som avses i andra stycket och 8 kap. 6-8 §§, i ärende om utlåning av allmänna medel för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om
uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte ansökan eller
beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2006:1450).

6 § Sekretess gäller hos Datainspektionen i ärende om
tillstånd eller tillsyn, som enligt lag eller annan författning
ankommer på inspektionen, och i ärende om sådant bistånd som
avses i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid
automatisk databehandling av personuppgifter, för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada
eller men om uppgiften röjs. Har uppgift, för vilken gäller
sekretess enligt vad nu har sagts, lämnats till
Justitiekanslern, gäller sekretessen också där.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (1998:205).

7 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet för enbart
teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning av
personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204), för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Lag (1998:205).

8 § Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet och
hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift som angår
särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av annan
bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som är
försändelsens avsändare eller mottagare.

Sekretess gäller hos myndighet som driver televerksamhet för uppgift
som angår särskilt telefonsamtal eller annat telemeddelande. Om
sekretess inte följer av annan bestämmelse, får dock sådan uppgift
lämnas till den som har tagit del i telefonsamtalet eller annars är
telemeddelandets avsändare eller mottagare eller som innehar apparat
som har använts för telemeddelandet.

Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän samfärdsel för
uppgift som angår enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten och
som inte avses i första eller andra stycket, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Sekretessen hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om
enskilds adress gäller dock endast, om det kan antas att röjande av
uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp
eller annat allvarligt men.

Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom
totalförsvaret, om uppgiften avser telemeddelande som utomstående
utväxlar på telenät.

Sekretess gäller i ärenden som avser TV-avgifter för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men
om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt
tredje och femte styckena i högst tjugo år. Lag (1996:1586).

9 § Sekretess gäller hos notarius publicus i verksamhet som
enligt lag eller annan författning ankommer på honom och som
inte avser uppgift om protest av växel eller check
1. för uppgift som det kan antas att den rättssökande har
förutsatt skall bli behandlad förtroligt,
2. för uppgift i övrigt om någons personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att han lider skada eller men om
uppgiften röjs. Lag (2000:144).

10 § Sekretess gäller hos Rättshjälpsmyndigheten,
Rättshjälpsnämnden samt Justitiekanslern i ärende om rättshjälp
1. för uppgift som angår den rättsliga angelägenhet som ärendet
avser,
2. för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden i övrigt, om det kan antas att den enskilde lider
skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2005:74).

11 § Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet och inom
utrikesrepresentationen för uppgift i ärende om ekonomiskt bistånd,
biträde i rättslig angelägenhet eller utredning eller annat liknande
bistånd åt enskild, om

det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående
lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte
beslut i ärende om ekonomiskt bistånd.

Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet, inom
utrikesrepresentationen och hos Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida) för uppgift om enskild som hänför sig
till utlandsmyndighets beredskapsplanering, om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1996:155).

12 § Sekretess gäller i ärende om någons inträde i
Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot advokat eller
om advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans
ekonomiska ställning eller om annans personliga eller
ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften
rör lider skada eller men om uppgiften röjs.

Motsvarande sekretess gäller i ärende om godkännande eller
auktorisation av revisor eller registrering av revisionsbolag,
om disciplinärt ingripande mot godkänd eller auktoriserad
revisor eller registrerat revisionsbolag eller om upphävande av
godkännande, auktorisation eller registrering. Föreskrifterna i 14 kap. 1-3 §§ får inte i fråga om denna sekretess tillämpas i
strid med avtal som ingåtts med utländsk myndighet eller
utländskt organ. Sekretessen enligt detta stycke gäller inte
beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (2000:443).

13 § Sekretess gäller i ärende enligt lagstiftningen om förvärv av
hyresfastighet eller om särskild förvaltning av fastighet för uppgift
om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas
att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen
gäller dock inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

14 § Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende
enligt föräldrabalken för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde lider skada eller men. Utan hinder av sekretessen får uppgift
lämnas till enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.

15 § Sekretess gäller hos domstol i äktenskapsmål samt mål och
ärenden enligt föräldrabalken, liksom i ärenden enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn och ärenden enligt
lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn, för
uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
om part begär det och det kan antas att den enskilde eller
någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. I ärenden enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för
barn och om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken, anordnande
av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken eller
förvaltarskap behövs dock inte begäran av part.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretess i högst
sjuttio år. Lag (2006:461).

16 § Sekretess gäller hos domstol i mål om ansvar för
sexualbrott, utpressning, brytande av post- eller
telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning,
dataintrång, brott mot tystnadsplikt eller brott genom vilket
infektion av HIV har eller kan ha överförts samt i mål om
ersättning för skada med anledning av sådant brott, för uppgift
om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det
kan antas att den enskilde eller någon närstående till den
enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretess
gäller hos domstol även i mål om
1. ansvar för barnpornografibrott,
2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, och
3. förverkande av skildring med sådant innehåll

för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild,
om det kan antas att denne eller någon denne närstående lider
skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller även i
ärende som rör i denna paragraf angivet brott. Sekretessen
enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är
tilltalad eller svarande.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:507).

17 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden, om inte annat följer av 18 §
1. i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål,
2. i angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant
mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
3. i angelägenhet som avser registerkontroll och särskild
personutredning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627),
4. i åklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets, Statens
kriminaltekniska laboratoriums, Tullverkets eller
Kustbevakningens verksamhet i övrigt för att förebygga,
uppdaga, utreda eller beivra brott,
5. i Statens biografbyrås verksamhet att biträda
Justitiekanslern, allmän åklagare eller polismyndighet i
brottmål,
6. i register som förs av Rikspolisstyrelsen enligt
polisdatalagen (1998:622) eller som annars behandlas där med
stöd av samma lag,
7. i register som förs enligt lagen (1998:621) om
misstankeregister,
8. i register som förs av Skatteverket enligt lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar eller som annars behandlas där med stöd av
samma lag,
9. i särskilt ärenderegister över brottmål som förs av
åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till
registrering som avses i 15 kap. 1 §,
10. i register som förs av Tullverket enligt lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet eller som annars behandlas med stöd av samma lag,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada
eller men.

Sekretess enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om
användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem
som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för
att den misstänkte eller någon närstående till honom eller
henne utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften
röjs. Av 12 kap. 2 § andra stycket framgår att även sekretessen
enligt första stycket 1 är begränsad hos domstol.

Sekretessen enligt första stycket gäller hos
tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift som angår misstanke
om brott.

Sekretess gäller i verksamhet, som avses i första stycket, för
anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara
uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt
men om uppgiften röjs.

Utan hinder av sekretessen får en skadelidande, eller den som
den skadelidande överlåtit sin rätt till, ta del av en uppgift
1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som
avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas,
2. i en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna
i 23 kap. rättegångsbalken och som avlutats på annat sätt än
med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med
föreläggande av ordningsbot, eller
3. i en avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
om den skadelidande, eller den som den skadelidande överlåtit
sin rätt till, behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk
på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom
tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den
som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne
att den inte lämnas ut.

Utan hinder av sekretessen får en uppgift också lämnas ut
1. till enskild enligt vad som föreskrivs i den särskilda
lagstiftningen om unga lagöverträdare,
2. till enskild enligt vad som föreskrivs i
säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har stöd
i den lagen,
3. enligt vad som föreskrivs i lagen (1998:621) om
misstankeregister, polisdatalagen (1998:622), lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar och i lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet samt i
förordningar som har stöd i dessa lagar,
4. till enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

Utan hinder av sekretessen får polisen på begäran av den som
lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämna uppgift
om identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan.

Utan hinder av sekretessen enligt första stycket 1 får uppgift
lämnas till konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha
betydelse för konkursutredningen.

Sekretess gäller inte för uppgift som hänför sig till sådan
verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i första stycket 1-4 eller 6 eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser,
om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. I
fråga om annan uppgift i allmän handling gäller sekretessen i
högst sjuttio år. Lag (2006:697).

18 § Sekretessen enligt 17 § första stycket gäller inte
1. beslut huruvida åtal skall väckas, beslut om att
förundersökning inte skall inledas samt beslut om att
förundersökning skall läggas ned,
2. uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av
ordningsbot,
3. uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra stycket
polislagen (1984:387).

Sekretessen enligt 17 § första stycket upphör att gälla, om
uppgiften lämnas till domstol med anledning av åtal, såvida
inte sekretess för uppgiften skall gälla hos domstolen enligt 16 § eller enligt 8 kap. 17 §, eller uppgiften uppenbarligen
saknar betydelse i målet eller finns i handling som har
erhållits från annan myndighet där sekretess gäller för
uppgiften. Lag (2002:1124).

19 § Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller
ärende angående utsökning och indrivning samt i verksamhet
enligt lagen (1986:436) om näringsförbud, för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon honom närstående lider skada eller men. Sekretessen
gäller dock inte uppgift om förpliktelse som avses med den
sökta verkställigheten
- i ett pågående mål, eller
- i ett avslutat mål, om verkställighet för annan förpliktelse
söks inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och
uppgiften inte är äldre än två år.

Sekretess gäller inte heller beslut i ett mål eller ärende.

Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som avser
förande av eller uttag ur utsöknings- och indrivningsdatabasen
enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i
Kronofogdemyndighetens verksamhet för uppgift som har tillförts
databasen.

Uppgift i mål, ärende eller verksamhet som avses i första- tredje styckena och som Kronofogdemyndigheten har beslutat att
blockera med tillämpning av 3 kap. 3 a § lagen om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet omfattas av
sekretess oavsett vad som föreskrivs i nämnda stycken. Vid
tillämpning av första stycket andra meningen ska bortses från
sökt verkställighet beträffande vilken uppgiften blockerats.

Utan hinder av sekretessen får uppgifter om en enskild lämnas
till förvaltare i den enskildes konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år, såvitt angår uppgift om enskilds personliga
förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2008:214).

20 § Sekretess gäller hos domstol, för uppgift om enskilds
personliga eller ekonomiska förhållanden om det kan antas att
den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs,
1. i mål om kollektivavtal,
2. i mål om tillämpningen av lagen (1982:80) om
anställningsskydd, lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet, 31-33 §§ lagen (1994:260) om offentlig
anställning, 4-11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), 3-7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande
arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning
samt 14 a kap. 7-12 §§ skollagen (1985:1100).

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:570).

21 § Sekretess gäller hos följande myndigheter för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde
lider skada eller men om uppgiften röjs:
1. Diskrimineringsombudsmannen i ärende enligt
diskrimineringslagen (2008:567) samt i annat ärende som rör
rådgivning åt enskild,
2. Nämnden mot diskriminering i ärende enligt
diskrimineringslagen,
3. Statens skolinspektion i ärende enligt 14 a kap. skollagen (1985:1100), och
4. Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i
vissa tvister.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:570).

22 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om
enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon honom närstående lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
år. Lag (1989:713).

23 § Sekretess gäller för sådan uppgift hos myndighet om
innehav av finansiella instrument som har lämnats till
myndigheten till följd av särskilt beslut enligt 11 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument eller till följd av 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden eller 14 a § första och andra
styckena lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som
uppgiften rör lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 20 år. Lag (2007:342).

24 § Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet
enligt alkohollagen (1994:1738) för uppgift om enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften
röjs. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärenden om tillstånd.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
femtio år. Lag (1994:1739).

25 § Sekretess gäller hos Försäkringskassan,
Premiepensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt
lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om
1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds
räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att han eller hon lider men, och
2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd
enligt 10 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

Utan hinder av sekretess får uppgift lämnas till enskild enligt
vad som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad
ålderspension.

Sekretess enligt första stycket 2 gäller inte sedan
pensionsspararen har avlidit.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2004:786).

26 § Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden
1. hos kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet i dess
verksamhet för sådan granskning,
2. hos det nationella rådet för samordning och stöd till
drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien i den del
dess verksamhet avser kontakter med de drabbade och anhöriga
till katastrofens offer,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada
eller men.

Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden hos kommissionen för utvärdering av
nationell krishanteringsförmåga med anledning av
naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet för sådan
utvärdering, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2005:37)

27 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör
utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 81 eller 82 i Fördraget om
upprättandet av Europeiska gemenskapen, för anmälan eller annan
utsaga från enskild, om det kan antas att den enskilde lider
avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:593).

28 § Sekretess gäller i ärende om
1. inkomstgaranti avseende den som har varit riksdagsledamot
eller Sveriges företrädare i Europaparlamentet,
2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som har
varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft
statlig chefsanställning,
3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension
för yrkesofficerare,
4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt
statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider
skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte
beslut i ett sådant ärende.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2008:967).

29 § Sekretess gäller i myndighets verksamhet som består i
etikprövning och tillsyn enligt lagen (2003:460) om
etikprövning av forskning som avser människor, för uppgift om
1. enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men,
2. enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Sekretessen enligt första stycket gäller inte beslut i ärenden.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen enligt
första stycket 1 i sjuttio år och enligt första stycket 2 i
tjugo år. Lag (2003:461).

30 § Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter i
verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som
avser
1. utförande av räddningsinsatser,
2. undersökningar av olyckor, eller
3. tillsyn

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider skada eller men om uppgiften
röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2003:779).

31 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller
uttag ur register som förs enligt lagen (2006:444) om
passagerarregister för uppgift om enskilds namn och
födelsedatum samt nummer på resehandling. Sekretess i denna
verksamhet gäller också för uppgift om enskilds ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år. Lag (2006:445).

32 § Sekretess gäller hos Försvarsmakten i
försvarsunderrättelseverksamheten och den militära
säkerhetstjänsten samt hos Försvarets radioanstalt i
underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om
enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst
sjuttio år. Lag (2007:665).


10 kap. Sekretess med hänsyn till intresset att bevara djur- eller
växtart

1 § Sekretess gäller för uppgift om utrotningshotad djur- eller växtart,
om det kan antas att strävanden att bevara arten inom landet eller del
därav motverkas om uppgiften röjs.


11 kap. Särskilda bestämmelser om sekretess hos regeringen,
riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern och
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

1 § Erhåller regeringen från annan myndighet uppgift, som är
sekretessbelagd där, för att regeringen skall pröva fråga om utlämnande
av uppgiften, gäller sekretessen även hos regeringen.

Regeringen kan för särskilt fall besluta att sekretessbelagd uppgift i
regeringsärende får lämnas ut.

Skall enligt särskild bestämmelse i denna lag viss angiven myndighet
pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild, ankommer prövningen,
såvitt gäller uppgift hos regeringen, i stället på denna. Detta gäller
dock inte, om prövningen ankommer på departementschef.

2 § Föreskrifterna i 1 kap. 2-4 §§ gäller inte för ledamot av
riksdagen såvitt avser uppgift som ledamoten har erhållit under
utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifterna om tystnadsplikt för sådan
ledamot och för tjänsteman i riksdagen finns i 10 kap. 7 § regeringsformen samt 2 kap. 4 §, 4 kap. 17 § och 10 kap. 8 § riksdagsordningen.

För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens
kammare gäller sekretess enligt denna lag endast om sammanträdet har
hållits inom stängda dörrar. För uppgift som har intagits i kammarens
protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i fall som avses i 2 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut gäller
sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 2 kap., 6 kap. 6 § och, när det gäller EU-nämndens stenografiska uppteckningar
enligt 10 kap. 9 § riksdagsordningen, 3 kap. 1 §.

Erhåller riksdagen från regeringen uppgift som är sekretessbelagd
där, gäller sekretessen också hos riksdagen. Lag (2003:182).

3 § Den befogenhet som enligt bestämmelse i denna lag tillkommer
regeringen att för särskilt fall förordna om undantag från sekretess,
skall, såvitt avser uppgift hos riksdagen eller myndighet under denna,
i stället tillkomma riksdagen. Såvitt avser uppgift hos myndighet
under riksdagen tillkommer befogenheten det utskott som bereder
ärenden som rör myndigheten.

Erhåller riksdagen från annan myndighet uppgift, som är sekretessbelagd
där, för att riksdagen skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften,
gäller sekretessen även hos riksdagen.

Även i annat fall än som avses i första stycket får riksdagen förordna
om undantag från sekretess i fråga om uppgift hos riksdagen.

4 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern
i deras tillsyn över offentlig verksamhet och hos Justitiekanslern i
hans verksamhet för att bevaka statens rätt eller tillhandagå
regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast
i den mån det följer av andra--femte stycket. Sekretess gäller inte
i något fall beslut av justitieombudsman varigenom ärende avgörs.

Erhåller justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet,
som anges i första stycket, från myndighet uppgift som är
sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos ombudsmannen
eller Justitiekanslern. Förekommer uppgiften i sådan handling som
har upprättats med anledning av verksamheten, gäller sekretess hos
ombudsmannen eller Justitiekanslern dock endast i den mån det
kan antas att allmänt eller enskilt intresse lider avsevärd skada
eller betydande men om uppgiften röjs.

Erhåller justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet,
som anges i första stycket, uppgift från enskild, gäller
1. sekretess enligt 2 kap. i den mån det kan antas att riket lider
betydande men om uppgiften röjs,
2. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden i den
mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos myndighet som
ärendet får anses avse och det kan antas att den som uppgiften rör
eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften
röjs.

Sekretess gäller även i Justitiekanslerns verksamhet för att bevaka
statens rätt för uppgift från enskild i den mån uppgiften erhållits
med anledning av rättstvist och det kan antas att det allmännas
ställning som part försämras om uppgiften röjs.

Har justitieombudsman eller Justitiekanslern beslutat inleda
förundersökning, tillämpas 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 och 18 §§ i
verksamhet som anges i första stycket och som utövas av honom i
egenskap av åklagare. Lag (1994:595).

5 § Regeringen får föreskriva att sekretess, motsvarande den som
enligt 4 § gäller hos Justitiekanslern, skall gälla i verksamhet
som bedrivs av särskild undersökningskommission som regeringen
har tillsatt.

6 § Hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dess tillsyn
enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande
verksamhet gäller sekretess endast enligt andra-fjärde
styckena.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, från en
myndighet får en uppgift som är sekretessbelagd där, gäller
sekretessen också hos nämnden.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en
uppgift från en enskild, gäller
1. sekretess enligt 2 kap. i den mån det kan antas att riket
lider betydande men om uppgiften röjs,
2. sekretess enligt 5 kap. i den mån det kan antas att
verksamhet för att förebygga eller beivra brott allvarligt
motverkas om uppgiften röjs,
3. sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden i
den mån uppgiften skulle ha varit sekretessbelagd hos den
myndighet som ärendet får anses avse.

Om nämnden i verksamhet, som avses i första stycket, får en
uppgift från en utländsk myndighet eller mellanfolklig
organisation, gäller sekretess i den mån uppgiften skulle ha
varit sekretessbelagd hos den myndighet som ärendet får anses
avse. Förordning (2007:983).


12 kap. Särskilda bestämmelser om sekretess hos domstolar m.m.

1 § Erhåller domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande
verksamhet från domstol eller annan myndighet uppgift som är
sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos domstolen.

Första stycket tillämpas inte, om en sekretessbestämmelse till
skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos
den mottagande domstolen. Om uppgiften omfattas av sekretess
enligt 7 kap. 1 eller 1 a § gäller dock sekretessen enligt
första stycket om den ger ett starkare skydd för uppgiften.

Erhåller domstol uppgift från ett sådant organ som avses i
lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ
för att domstolen skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften,
gäller sekretess för uppgiften om inte domstolen finner att
uppgiften skall lämnas ut enligt nämnda lag. Lag (2006:854).

2 § Sekretess enligt 6 kap., 7 kap. 17 och 18 §§, 8 kap. 1 och 3-11 §§ samt 9 kap. 8-11 och 14 §§ gäller inte hos domstol i
dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.

Sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 gäller hos
domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet
endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående
till den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått
uppgiften för att pröva om den kan lämnas ut. Lag (2004:507).

3 § Sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols
rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att gälla i
målet eller ärendet, om uppgiften förebringas vid offentlig
förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte
sekretess enligt 5 kap. 6 § och 7 kap. 48 §.

Förebringas sekretessbelagd uppgift som avses i första stycket
vid förhandling inom stängda dörrar, består sekretessen under
den fortsatta handläggningen, om domstolen inte förordnar
annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig,
består sekretessen endast om domstolen i domen eller beslutet
har förordnat om det. Sådant förordnande skall alltid meddelas
för uppgift för vilken sekretess gäller enligt 9 kap. 3 § andra
stycket, om det skulle strida mot avtal som avses där att
uppgiften röjs.

Fullföljs talan i mål eller ärende vari domstol har meddelat
förordnande om att sekretess för uppgift skall bestå, skall den
högre rätten pröva förordnandet när den skiljer målet eller
ärendet från sig. Lag (2005:699).

4 § Sekretess för uppgift i mål eller ärende i domstols rättskipande
eller rättsvårdande verksamhet upphör att gälla i målet eller ärendet,
om uppgiften tas in i dom eller annat beslut i samma mål eller ärende.

Första stycket tillämpas inte, om domstolen i domen eller beslutet har
förordnat att sekretessen skall bestå. Sådant förordnande skall
alltid meddelas för uppgift för vilken sekretess gäller enligt 9 kap. 3 § andra stycket, om det skulle strida mot avtal som avses
där att uppgiften röjs. Förordnande att sekretessen skall bestå får
inte omfatta domslutet eller motsvarande del av annat beslut, såvida
inte rikets säkerhet eller annat intresse av synnerlig vikt
oundgängligen påkallar det. Angår målet eller ärendet någons civila
rättigheter och skyldigheter eller anklagelse mot någon för brott,
gäller dessutom att förordnande som omfattar domslut eller motsvarande
del av annat beslut får meddelas endast om riket befinner sig i krig
eller krigsfara eller andra utomordentliga, av krig föranledda
förhållanden råder.

Har domstol meddelat förordnande enligt andra stycket, gäller
sekretessen också hos domstol eller annan myndighet som får del
av domen eller beslutet. Denna bestämmelse tillämpas dock inte,
om en sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är
tillämplig på uppgiften hos mottagaren.

Fullföljs talan mot dom eller beslut vari domstol har meddelat
förordnande enligt andra stycket, skall den högre rätten pröva
förordnandet när den skiljer målet eller ärendet från sig. Lag (1990:318).

5 § Sekretess gäller hos domstol i dess rättskipande eller
rättsvårdande verksamhet för uppgift om
1. innehållet i ännu inte meddelad dom eller i annat ännu inte
meddelat beslut,
2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar
angående dom eller annat beslut.

Vad som sägs i första stycket om sekretess för innehållet i dom
och annat beslut och för vad som har förekommit vid överläggning
inom stängda dörrar gäller också i fråga om jurys svar på fråga
huruvida brott föreligger samt i fråga om juryns överläggning.

6 § Om synnerliga skäl talar för det, får regeringen i annat fall
än som avses i 5 § föreskriva att sekretess skall gälla hos
statlig myndighet för uppgift om
1. innehållet i ännu inte avkunnat eller expedierat beslut, i
vilket ändring kan sökas hos domstol,
2. vad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar
angående sådant beslut.

7 § För personal i myndighets telefonväxel gäller sekretess för
uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen och som avser
telefonsamtal till eller från annan person hos myndigheten.


13 kap. Överföring av sekretess i vissa fall

1 § Erhåller myndighet i verksamhet, som avser tillsyn eller
revision, från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där,
gäller sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

2 § Erhåller myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om
disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat
jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från annan myndighet
uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den
mottagande myndigheten.

3 § Erhåller myndighet i sin forskningsverksamhet från annan myndighet
uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos den
mottagande myndigheten.

3 a § Om en myndighet har elektronisk tillgång till en annan
myndighets upptagning för automatiserad behandling och om
uppgift i denna upptagning är sekretessbelagd hos den andra
myndigheten, gäller sekretessen också hos den mottagande
myndigheten. Lag (2008:967).

4 § Får en arkivmyndighet för arkivering från någon annan
myndighet en uppgift som är sekretessbelagd där, gäller
sekretessen också hos arkivmyndigheten.

Får ett enskilt organ som avses i 1 kap. 8 § tredje stycket
första meningen för förvaring en handling som härrör från en
myndighet och som innehåller en uppgift som är sekretessbelagd
hos myndigheten, gäller sekretessen också hos det enskilda
organet.

Erhåller Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan
eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en uppgift som är sekretessbelagd, skall
sekretessen fortsätta att gälla. Lag (1999:958).

5 § Erhåller myndighet i verksamhet, som avser sådan
förhandling med arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 5 §,
från annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller
sekretessen också hos den mottagande myndigheten.

Erhåller regeringen i verksamhet som avser uppföljning av
myndigheters arbetsgivarpolitik från annan myndighet uppgift
som är sekretessbelagd där enligt första stycket eller enligt 6 kap. 5 §, gäller sekretessen även hos regeringen. Lag (1999:327).

6 § Bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas inte, om en
sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse ändå är
tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Om
uppgiften omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 eller 1 a § skall dock bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas om de ger ett
starkare skydd för uppgiften.

Bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas inte om uppgiften upptas i
beslut hos den mottagande myndigheten. Lag (2006:854).


14 kap. Bestämmelser om vissa begränsningar i sekretessen och
om förbehåll

1 § Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas till regeringen eller
riksdagen. Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas till
annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

2 § Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som
avses i 1 § lämnas till myndighet, om uppgiften behövs där för
1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller
skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt
förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans deltagande i
verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer,
2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där
uppgiften förekommer, eller
3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften
förekommer.

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller
skriftligt yttrande av sakkunnig till domstol eller myndighet
som bedriver förundersökning i brottmål.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress,
telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av
fotografisk bild av enskild lämnas till en myndighet, om
uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen (1970:428). Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om
enskilds telefonnummer får dock, om den enskilde hos
myndigheten begärt att abonnemanget ska hållas hemligt och
uppgiften omfattas av sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje
stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften
finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller
sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott
lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan
myndighet som har att ingripa mot brottet, om fängelse är
föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda annan
påföljd än böter.

Vad som föreskrivs i fjärde stycket gäller inte för uppgift som
omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c § tredje stycket första
meningen. För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket, tredje stycket andra
meningen eller fjärde stycket, 7 kap. 2-6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 §, 8 § första eller andra stycket eller 9 § gäller vad som föreskrivs
i fjärde stycket endast såvitt angår misstanke om
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än
fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år eller
3. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök
till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),
om inte annat följer av sjätte-åttonde styckena.

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket,
tredje stycket andra meningen eller fjärde stycket, 4 § eller 34 § hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott
1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller
2. som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av
kvinnor,
mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till
åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Sekretess enligt 7 kap. 4 § första och tredje styckena hindrar
vidare inte att uppgift, som angår misstanke om
1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller
3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av
alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738),
till den som inte fyllt arton år, lämnas till åklagarmyndighet
eller polismyndighet.

Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att
uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande
lämnas till polismyndighet när någon som kan antas vara under
arton år påträffas av personal inom socialtjänsten under
förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Detsamma
gäller om den unge påträffas när han eller hon begår brott.

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket,
tredje stycket andra meningen eller fjärde stycket och 4 § hindrar inte att uppgift lämnas till polismyndighet eller annan
myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för
att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott
som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott, 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297), 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009) eller 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519).

Sekretess enligt 7 kap. 1 c § första stycket, andra stycket,
tredje stycket andra meningen eller fjärde stycket eller 4 § första och tredje styckena hindrar inte att uppgift om enskild,
eller närstående till denne, lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet,
om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård,
behandling eller annat stöd och denne
1. inte har fyllt arton år,
2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel,
3. vårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
eller
4. är gravid, och det behövs för en nödvändig insats till skydd
för det väntade barnet. Lag (2008:359).

3 § Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd
uppgift lämnas till myndighet, om det är uppenbart att
intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det
intresse som sekretessen skall skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap. 1 c-6 och 34 §§, 8 kap. 8 § första stycket och 9 och 15 §§ samt 9 kap. 4 och 7 §§, 8 § första och andra styckena och 9 §. Inte
heller gäller första stycket, om utlämnandet strider mot lag
eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd av
personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2006:854).

4 § Sekretess till skydd för enskild gäller inte i förhållande till
den enskilde själv och kan i övrigt helt eller delvis efterges av honom. Vad nu har sagts gäller dock inte om annat följer av bestämmelse i
denna lag.

Sekretess för uppgift till skydd för en underårig gäller även i
förhållande till vårdnadshavaren och får inte efterges av denne, om
det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs
för vårdnadshavaren. Lag (1989:385).

5 § Sekretess hindrar inte att sökande, klagande eller annan part i
mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet tar del av handling
eller annat material i målet eller ärendet. Handling eller annat
material får dock inte lämnas ut, i den mån det av hänsyn till allmänt
eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift
i materialet inte röjs. I sådant fall skall myndigheten på annat sätt
lämna parten upplysning om vad materialet innehåller, i den mån det
behövs för att han skall kunna ta till vara sin rätt och det kan
ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen skall skydda.

Sekretess hindrar aldrig att part i mål eller ärende tar del av dom
eller beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess
begränsning i parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla
omständigheter som läggs till grund för avgörande av mål eller ärende.

Första och andra styckena tillämpas inte, om avvikande bestämmelser
har meddelats i lag. Lag (1991:575).

6 § Sekretess hindrar inte att den som är misstänkt för brott
eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt
förfarande har inletts lämnar uppgift till sitt ombud eller
biträde i saken eller till annan enskild, om det behövs för att
han eller hon skall kunna ta till vara sin rätt.

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol
eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett
offentligt ombud enligt bestämmelser i rättegångsbalken. Lag (2003:1147).

7 § Sekretess enligt 6 kap. 1--5, 7 och 8 §§, 7 kap. 8, 10 och 11 §§ samt 8 kap. 2 och 8--10 §§ utgör inte hinder mot att myndighet
fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna
information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till
skyddsombud. Denna sekretess hindrar inte heller att myndighet
lämnar sådan information till ledamot i skyddskommitté som
behövs för hans uppdrag eller till deltagare i särskilt organiserad
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe
som behövs för verksamheten.

Är den, som erhåller uppgift med stöd av första stycket, knuten till
myndigheten på det sätt som anges i 1 kap. 6 §, gäller för honom
samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som gäller hos
myndigheten.

En företrädare för en arbetstagarorganisation får utan hinder av
förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens
styrelse. Har ett skyddsombud, en skyddskommittéledamot eller en
deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och
rehabiliteringsverksamhet utsetts av sådan lokal
arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), får ombudet, ledamoten eller
deltagaren utan hinder av förbudet lämna uppgiften vidare till en
ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i
arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation till vilken
den lokala organisationen hör. Rätten att lämna uppgift vidare
gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om
förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för denne.

Utan hinder av att förbud gäller enligt denna lag att lämna ut
eller utnyttja uppgift får företrädare för arbetstagarorganisation,
skyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe
utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Därvid får han dock inte röja
uppgiften för annan. Lag (1994:1690).

8 § Regeringen får, förutom när det särskilt anges i bestämmelse om
sekretess, för särskilt fall förordna om undantag från sekretess när
det är påkallat av synnerliga skäl.

9 § Finner myndighet att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet,
som enligt bestämmelse om sekretess utgör hinder att lämna uppgift till
enskild, kan undanröjas genom förbehåll som inskränker den enskildes
rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, skall myndigheten
uppställa sådant förbehåll när uppgiften lämnas till honom.

Samtycker enskild till att uppgift, för vilken sekretess gäller till
skydd för honom själv, lämnas till annan enskild endast under
förutsättning att förbehåll som anges i första stycket uppställs,
skall myndigheten uppställa förbehållet när uppgiften lämnas ut.

10 § Myndighet får uppställa förbehåll, som inskränker enskild
mottagares rätt att lämna uppgift vidare eller utnyttja
uppgift, också när
1. myndigheten enligt 5 § lämnar sekretessbelagd uppgift till
part, ställföreträdare, ombud eller biträde,
2. myndigheten med stöd av 7 § första stycket lämnar uppgift
till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som
anges i 1 kap. 6 §,
3. myndigheten med stöd av 7 kap. 1 a §, 9 kap. 1 § femte
stycket tredje meningen, 9 kap. 2 § femte stycket, 9 kap. 17 § åttonde stycket eller 9 kap. 19 § femte stycket lämnar uppgift
till konkursförvaltare.

Förbehåll enligt första stycket 1 får inte innebära förbud mot
att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att
lämna muntlig upplysning till part, ställföreträdare, ombud
eller biträde.

Har förbehåll uppställts enligt första stycket 2, ska i fråga
om förbehållet gälla vad som föreskrivs i 7 § tredje och fjärde
styckena angående förbud att lämna ut eller utnyttja uppgift.

Ett förbehåll enligt första stycket 3 får inte innebära ett
förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren
ska kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar honom eller henne
i anledning av konkursen.

Förordnande av regeringen eller riksdagen för särskilt fall om
undantag från sekretess för uppgift får förenas med villkor att
förbehåll som anges i första stycket ska uppställas vid
utlämnande av uppgiften. Lag (2008:214).

11 § Om uppgift som omfattas av sekretess utgör sådan
miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om
miljöinformation hos vissa enskilda organ gäller sekretessen
inte, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse
från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om
uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen
skall skydda.

Sekretess enligt 6 och 8-10 kap. gäller inte för uppgift om
utsläpp i miljön. Lag (2005:183).


15 kap. Bestämmelser om registrering och utlämnande av allmänna
handlingar m.m.

Allmänna bestämmelser

1 § När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos
myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är
uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får
dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det
utan svårighet kan fastställas om handling har kommit in eller
upprättats.

Om särskilda skäl föreligger får regeringen föreskriva undantag från
registreringsskyldighet enligt första stycket i fråga om handlingar av
visst slag som hos myndighet förekommer i betydande omfattning.

I 13 § finns bestämmelser om undantag från registreringsskyldigheten i
fråga om vissa upptagningar för automatisk databehandling. Lag (1982:183).

2 § Beträffande handling som registrerats enligt 1 § skall av registret
framgå
1. datum, då handlingen kom in eller upprättades,
2. diarienummer eller annan beteckning som har åsatts handlingen,
3. i förekommande fall från vem handlingen har kommit in eller till
vem den har expedierats,
4. i korthet vad handlingen rör.

Vid registrering skall dock uppgift enligt första stycket 3 eller 4 utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga
delar skall kunna företes för allmänheten.

Regeringen får beträffande visst register föreskriva att föreskriften
i andra stycket inte skall tillämpas, om denna annars skulle omfatta
flertalet i registret upptagna handlingar.

3 § Kan det antas att hinder mot utlämnande av uppgift i allmän handling
föreligger enligt sekretessbestämmelse i denna lag eller annan författning,
får myndighet utmärka detta genom särskild anteckning. Sådan anteckning
skall innehålla beteckningen hemlig samt ange tillämplig bestämmelse,
dagen för anteckningen och den myndighet, som har låtit göra den.

Har genom förordning meddelats föreskrift att fråga om utlämnande till
enskild av allmän handling, som är av synnerlig betydelse för rikets
säkerhet, får prövas endast av viss myndighet, skall handling som
avses med sådan föreskrift så snart det kan ske förses med anteckning
enligt första stycket. Anteckningen skall innehålla uppgift om vilken
myndighet som är behörig att pröva fråga om utlämnande.

4 § Myndighet skall på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän
handling som förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på
grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets
behöriga gång.

Bestämmelser om tillhandahållande av allmän handling finns i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen.

5 § Myndighet skall på begäran av annan myndighet lämna uppgift som den
förfogar över i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om
sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

6 § Av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att
fråga om utlämnande av allmän handling till enskild prövas av den
myndighet som förvarar handlingen, om det inte är föreskrivet att
prövningen skall ankomma på annan myndighet.

Svarar viss befattningshavare vid myndighet enligt arbetsordning eller
särskilt beslut för vården av handling, ankommer det på honom att i
första hand pröva fråga om handlingens utlämnande till enskild. I
tveksamma fall skall han hänskjuta frågan till myndigheten, om det
kan ske utan omgång. Vägrar han att lämna ut handling eller lämnar
han ut handling med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att
yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, skall han,
om sökanden begär det, hänskjuta frågan till myndigheten. Sökanden
skall underrättas om att han kan begära detta och att beslut av
myndigheten krävs för att ett avgörande skall kunna överklagas. Lag (1989:171).

7 § Beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran
att få ta del av handling eller lämnat ut allmän handling med
förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll
eller annars förfoga över den, får överklagas av sökanden. Om
inte annat följer av andra-fjärde styckena, överklagas beslutet
hos kammarrätten eller, såvitt gäller kammarrätts beslut i där
väckt ärende, hos Regeringsrätten. Har beslutet meddelats av
organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket eller 9 § tillämpas
bestämmelserna i 23-25 §§ och 30 § första meningen
förvaltningslagen (1986:223) om överklagande.

Har beslut som avses i första stycket meddelats av tingsrätt
och rör det handling i domstols rättskipande eller
rättsvårdande verksamhet, överklagas det hos hovrätten. Motsvarande beslut av hovrätt i där väckt eller dit överklagat
ärende överklagas hos Högsta domstolen. Vid överklagande av
tingsrätts eller hovrätts beslut tillämpas i övrigt
bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten skall
pröva tingsrättens beslut.

Första och andra styckena gäller inte för beslut av riksdagen,
regeringen, Högsta domstolen eller Regeringsrätten.

Att beslut av statsråd skall överklagas hos regeringen
föreskrivs i 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen.

Angående rätt att överklaga beslut av myndighet som lyder under
riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (2005:699).

8 § Beslut varigenom myndighet har avslagit annan myndighets begäran
att få ta del av handling eller på annat sätt få del av uppgift får
överklagas i samma ordning som gäller i fråga om överklagande enligt 7 §. Överklagandet görs hos regeringen, om beslutet har meddelats av
en statlig myndighet och överklagas av en annan statlig myndighet.

Första stycket gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen, Högsta
domstolen eller Regeringsrätten.

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från
föreskrifterna i första stycket, gäller den bestämmelsen.

I fråga om beslut som har meddelats av myndighet som lyder under
riksdagen är särskilt föreskrivet. Lag (1989:171).

Särskilda bestämmelser om upptagningar för automatisk databehandling

9 § Myndighet som i sin verksamhet använder automatisk databehandling
skall ordna denna med beaktande av den i tryckfrihetsförordningen stadgade
rätten att ta del av allmänna handlingar. Därvid skall myndigheten
särskilt beakta
1. att allmänna handlingar bör hållas åtskilda från andra handlingar,
2. att skyddet av sekretessbelagda uppgifter i upptagningar som är
allmänna handlingar bör vara sådant att insynen enligt
tryckfrihetsförordningen inte försvåras,
3. att uppgifter i upptagningar som är allmänna handlingar inte bör
innehålla förkortningar, koder och liknande som kan försvåra för den
enskilde att ta del av handlingen,
4. att det bör framgå när uppgifter tillförts en upptagning som är
allmän handling och, om de ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt
detta skett.

Myndigheten skall vidare ordna databehandlingen med beaktande av det
intresse som enskilda kan ha att själva utnyttja terminal eller annat
tekniskt hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna
handlingar. Lag (1991:188).

10 § Myndighet skall på begäran bereda enskild tillfälle att själv
använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel som myndigheten
förfogar över för att ta del av upptagning för automatisk databehandling. Sådan skyldighet föreligger dock inte, om sökanden därigenom får
tillgång till upptagning som inte anses som allmän handling hos
myndigheten eller om hinder möter på grund av bestämmelse om
sekretess, på grund av fara för förvanskning eller förstöring
eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

I fråga om beslut, varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran
enligt första stycket, tillämpas vad som är föreskrivet om
överklagande av beslut som avses i 7 § första stycket. Lag (1989:171).

11 § Varje myndighet skall för allmänheten hålla tillgänglig
beskrivning av de register, förteckningar eller andra
anteckningar hos myndigheten som förs med hjälp av automatisk
databehandling (ADB-register). Sådan skyldighet föreligger dock
inte i fråga om ADB-register som inte till någon del anses som
allmän handling hos myndigheten. Myndigheten är inte heller
skyldig att tillhandahålla beskrivning som uppenbarligen skulle
vara av ringa betydelse för enskildas rätt att ta del av
allmänna handlingar hos myndigheten.

Beskrivning som avses i första stycket skall ge upplysning om
1. ADB-registrets benämning,
2. ADB-registrets ändamål,
3. vilka typer av uppgifter i ADB-registret som myndigheten har
tillgång till och på vilket sätt dessa uppgifter normalt
inhämtas,
4. hos vilka andra myndigheter ADB-registret är tillgängligt
för överföring till läsbar form,
5. vilka terminaler eller andra tekniska hjälpmedel som enskild
själv kan få utnyttja hos myndigheten,
6. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen
skall tillämpa på uppgifter i ADB-registret,
7. vem som hos myndigheten kan lämna närmare upplysningar om
ADB-registret och dess användning i myndighetens verksamhet,
8. rätt till försäljning av personuppgifter.

I beskrivningen skall dock uppgift enligt andra stycket
utelämnas, om det behövs för att beskrivningen i övriga delar
skall kunna företes för allmänheten. Lag (1998:205).

12 § Myndighet skall på begäran av enskild lämna de särskilda upplysningar
som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för
automatisk databehandling som anses som allmänna handlingar hos
myndigheten. Sådan skyldighet föreligger dock inte i den mån hinder
möter av hänsyn till arbetets behöriga gång. Lag (1982:183).

13 § Om upptagning för automatisk databehandling förs in i ett
ADB-register som är tillgängligt för flera myndigheter för överföring
i läsbar form, är endast den myndighet som gör införingen
registreringsskyldig enligt 1 §. Lag (1982:183).

14 § Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende
använder sig av en upptagning för automatisk databehandling,
skall upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet
i läsbar form, om inte särskilda skäl föranleder annat. Lag (1998:205).


16 kap. Om ansvar på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden för brott mot
tystnadsplikt

1 § Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen
och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1-8 samt 5 § 1 och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 § första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall
av uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda
frihet enligt 7 kap. 3 § första stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är
begränsad, är de där tystnadsplikten följer av
1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje
stycket andra meningen
regeringsformen

2 kap. 4 § andra stycket            såvitt avser uppgift
riksdagsordningen eller beslut enligt      vars röjande kan antas
4 kap. 17 § eller 10 kap. 8 §          sätta rikets säkerhet
riksdagsordningen                i fara eller annars
skada landet 2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförord- ningen eller 2 kap. 3 § yttrande- frihetsgrundlagen
3. denna lag enligt

2 kap. 1 §               såvitt avser uppgift vars
röjande kan antas sätta rikets
säkerhet i fara eller annars
skada landet allvarligt

3 kap. 1 §               såvitt avser uppgift hos
Riksbanken

5 kap. 1 §               såvitt avser uppgift om
kvarhållande av försändelse
på befordringsföretag,
hemlig teleavlyssning,
hemlig teleövervakning,
hemlig kameraövervakning
eller hemlig rumsavlyssning
på grund av beslut av
domstol, undersökningsledare
eller åklagare

5 kap. 2--4 §§

5 kap. 7 §               såvitt avser uppgift om
kvarhållande av försändelse på
befordringsföretag, hemlig
teleavlysning och hemlig
teleövervakning eller hemlig
kameraövervakning på grund av
beslut av domstol eller
åklagare

5 kap. 8 §

5 kap. 9 §

5 kap. 10 §

7 kap. 1 §

7 kap. 1 a §

7 kap. 1 b §

7 kap. 1 c §              såvitt avser uppgift om
annat än verkställigheten av
beslut om omhändertagande
eller beslut om vård utan
samtycke

7 kap. 2 §               såvitt avser uppgift i anmälan
till Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd

7 kap. 4 §               såvitt avser uppgift om annat
än verkställigheten av beslut
om omhändertagande, beslut om
vård utan samtycke eller
beslut om sluten ungdomsvård 7 kap. 6 §
7 kap. 9 §               såvitt avser uppgift som
hänför sig till annat än
ärende om tillrättaförande av
elev eller skiljande av elev
från vidare studier

7 kap. 11 § första eller andra
stycket samt femte stycket, i
den del det avser tillämpning
av första eller andra stycket

7 kap. 12 § andra stycket

7 kap. 14 § första stycket

7 kap. 15 § första eller tredje stycket

7 kap. 21 §               såvitt avser uppgift vars
röjande kan antas medföra fara
för att någon utsätts för våld
eller annat allvarligt men 7 kap. 29 § 7 kap. 34 § 7 kap. 37 § 7 kap. 38 § 7 kap. 39 §

7 kap. 40 §               såvitt avser uppgift om annat
än verkställigheten av beslut
om vård utan samtycke

7 kap. 48 §

7 kap. 49 §

7 kap. 50 §

7 kap. 51 §

8 kap. 3 §, 4 § andra
stycket första meningen, 5 § första stycket 2 eller 6 § första stycket 2

8 kap. 6 § andra stycket        såvitt avser uppgift om andra
ekonomiska eller personliga
förhållanden än affärs- eller
driftförhållanden för den som
trätt i affärsförbindelse
eller liknande förbindelse med
den som är föremål för
myndighetens verksamhet

8 kap 7 § först stycket 2 eller 8 § första stycket

8 kap. 8 § andra eller         såvitt avser uppgift som
tredje stycket             hänför sig till affärsmässig
utlåningsverksamhet

8 kap. 9 §, 12 § första stycket, 13 § eller 15 § första stycket

8 kap. 21 §               såvitt avser uppgift om
enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan
vålla allvarligt men 8 kap. 23 § första stycket 2

8 kap. 24 § tredje stycket, fjärde
stycket 2 och femte stycket

8 kap. 28 § första stycket 2

9 kap. 1 §, 2 § första stycket
eller tredje stycket, i den del
det tredje stycket avser
sekretessen enligt första
stycket, samt 3 eller 4 §

9 kap. 6 §               såvitt avser uppgift om
registrerads förhållanden

9 kap. 7 §, 8 § första eller andra
stycket, 9 § eller 10 § första
stycket 1

9 kap. 11 §               såvitt avser uppgift som
hänför sig till ärende om
annat än ekonomiskt bistånd
till enskild

9 kap. 26 § första stycket 1      såvitt avser uppgift om
enskilds personliga
hållanden

9 kap. 31 §               såvitt avser uppgift om
enskilds namn och
födelsedatum samt nummer
på resehandling

12 kap. 5 eller 7 §
4. förbehåll enligt 14 kap. 9 eller 10 § denna lag
5. förordnande med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 § femte stycket rättegångsbalken

6.8 kap. 4 § första stycket andra
meningen rättegångsbalken
7. har upphävts genom lag (1999:301).
8. 2 kap. 8-10 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens
område

9. 6 kap. 20 § lagen (2003:389)     såvitt avser uppgift om
om elektronisk kommunikation      innehållet i ett elektroniskt
meddelande eller annan uppgift
som angår ett särskilt sådant
meddelande

6 kap. 21 § lagen (2003:389) om     såvitt avser uppgift om
elektronisk kommunikation        kvarhållande av försändelse på
befordringsföretag eller om
hemlig teleavlyssning och
hemlig teleövervakning på
grund av beslut av domstol,
undersökningsledare eller
åklagare
10. 19 § första stycket 1 och 3 postlagen (1993:1684)
11. 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)
12. förordnande med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning
av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddande verksamhet
13. 7 kap. 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.
14. 7 kap. 20 a § försäkringsrörelselagen (1982:713), 20 b § lagen (1972:262) om
understödsföreningar och 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige
Lag (2008:815).

Bilaga

I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § ska vad som
föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av
handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också
handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån
handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till
numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning
med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.

Organ                  Verksamhet
Arbetslöshetskassor enligt       prövning av ärenden om
lagen (1997:239) om           arbetslöshetsersättning
arbetslöshetskassor           (SFS 1997:238) och av
                    ärenden om medlemsavgift
                    för arbetslös medlem
                    (SFS 1997:239)
Besiktningsorgan enligt         fordonskontroll (SFS 2002:574)
fordonslagen (2002:574)

Bolag, föreningar, samfällig-      prövning av frågor om ledighet
heter, registrerade trossamfund     och förmåner för totalförsvars-
och organisatoriska delar av      pliktiga som fullgör civilplikt
sådana samfund eller andra       (SFS 1994:1809)
enskilda där totalförsvars- pliktiga fullgör civilplikt

Chalmers tekniska högskola aktie-    all verksamhet
bolag

Familjemedicinska institutet i     all verksamhet
Sverige, ideell förening

Folkbildningsrådet           fördelning av statsbidrag mellan
                    folkhögskolor och studieförbund
                    (SFS 1976:1046)
Folkbildningsförbundet         fördelning av statliga medel
                    mellan länsbildningsförbunden
                    för stöd till kulturverksamhet
                    genom ideella föreningar (SFS
                    1976:1046)
Frökontrollen Mellansverige       certifiering av utsäde (SFS
Aktiebolag               2000:1330)
Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i   fördelning av statliga medel till
Sverige (BUS)              bild- och formkonstnärer (SFS
                    1992:318)
Föreningen Svenska Artisters och    fördelning av statliga medel till
Musikers Intresseorganisation      utövande konstnärer på
(SAMI)                 musikområdet för utlåning genom
                    det allmänna biblioteksväsendet
                    av verk som de har medverkat i
                    (SFS 1992:318)
Föreningen Svenska Tonsättares     fördelning av statliga medel till
Internationella Musikbyrå (STIM)    upphovsmän på musikområdet för
                    utlåning av deras verk genom det
                    allmänna biblioteksväsendet (SFS
                    1992:318)
Handelshögskolan i Stockholm      statligt stöd i form av
                    utbildningsbidrag för
                    doktorander (SFS 1976:1046)
Hjälpmedelsinstitutet          all verksamhet (SFS 1998:1214)
Högskolan för lärarutbildning och    all verksamhet
kommunikation i Jönköping
aktiebolag

Högskolan i Jönköping Service      all verksamhet
aktiebolag

Ingenjörshögskolan i Jönköping     all verksamhet
aktiebolag

Institutet för professionell      prövning av frågor om
utveckling av läkare i Sverige     tillhandahållande och fördelning
(IPULS)                 av platser till
                    specialistkompetenskurser som
                    ingår i läkares vidareutbildning
                    och som anordnas med statliga
                    medel (SFS 1998:531)
Internationella Handelshögskolan    all verksamhet
i Jönköping aktiebolag

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag     ärenden om TV-avgifter (SFS
                    1989:41)
Kungliga Svenska Aeroklubben      besiktning och tillsyn av
                    luftfartyg samt utfärdande och
                    förnyande av luftvärdighetsbevis
                    (SFS 1957:297)
Länsbildningsförbunden         statligt stöd till
                    kulturverksamhet genom
                    ideella föreningar (SFS
                    1976:1046)
Musikaliska akademien          statligt stöd till utbildnings-
                    och utgivningsverksamhet (SFS
                    1976:1046 och 1992:318)
Notarius publicus            all verksamhet som Notarius publicus
                    (SFS 1981:1363)
Posten Aktiebolag            medverkan vid val (SFS 1993:1689 och
                    1993:1690), folkomröstning
                    (SFS 1993:1696), särskild postdelgiv-
                    ning (SFS 1993:1688), tullkontroll
                    (SFS 1993:1698), utlämnande av körkort
                    (SFS 1993:1695) samt handläggning av
                    flyttningsanmälningar (SFS 1993:1699)
Statens Bostadsfinansierings-      förvaltning av de lån som anges
aktiebolag, SBAB och SBAB,       i bilagan till lagen (1996:1179)
Statens Bostadslåneaktiebolag      om ändrade förutsättningar för
samt det av staten ägda bolag      vissa statligt reglerade
som övertar ansvaret för de       bostadslån m.m. samt lån enligt
statligt finansierade bostadslånen   förordningen (1989:858) om
                    ersättningslån för bostadsändamål,
                    i den mån handlingarna inkommit
                    eller upprättats före den 1
                    januari 1997, och för tiden därefter
                    sådana handlingar i låneärenden
                    enligt förordningen (1983:1021) om
                    tilläggslån för ombyggnad av
                    bostadshus, m.m. som överlämnas av
                    Boverket samt handlingar i ärenden
                    om icke utbetalda bostadslån till
                    ny- eller ombyggnad enligt
                    nybyggnadslåneförordningen
                    (1986:692) för bostäder eller
                    ombyggnadslåneförordningen
                    (1986:693) för bostäder
Stiftelsen Chalmers tekniska      all verksamhet
högskola

Stiftelsen framtidens kultur      all verksamhet
Stiftelsen för forskning inom      all verksamhet
områden med anknytning till
Östersjöregionen och Östeuropa

Stiftelsen för internationalisering   all verksamhet
av högre utbildning och forskning

Stiftelsen för Internationella     all verksamhet
institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet

Stiftelsen för kunskaps- och      all verksamhet
kompetensutveckling

Stiftelsen för miljöstrategisk     all verksamhet
forskning

Stiftelsen för strategisk forskning   all verksamhet
Stiftelsen för vård- eller allergi-   all verksamhet
forskning

Stiftelsen högskolan i Jönköping    all verksamhet
Stiftelsen Innovationscentrum      all verksamhet
Stiftelsen Nordiska museet       prövning av anställnings-
                    och arbetsvillkor och
                    andra frågor som rör
                    statligt reglerad
                    anställning hos
                    stiftelsen (SFS 1992:318)
                    samt prövning av
                    ansökningar om tillstånd
                    till utförsel av vissa
                    äldre kulturföremål (SFS
                    1988:950)
Stiftelsen Norrlandsfonden       förvaltningen av statligt
                    reglerade regionala
                    utvecklingslån och loka-
                    liseringslån som beslutats
                    enligt förordningen
                    (1990:642) om regional-
                    politiskt företagsstöd
                    eller motsvarande äldre
                    bestämmelser (SFS 1998:775)
Stiftelsen Svenska Filminstitutet    all verksamhet utom
                    verksamhet som avser
                    fördelning av stöd
                    enligt filmavtal
Stiftelsen Svenska institutet      all verksamhet
Stiftelsen Svensk-norska        statligt stöd i form av
samarbetsfonden             stipendier (SFS 1992:318)
Stiftelserna Stockholms         prövning av anställnings-
internationella             och arbetsvillkor och andra
fredsforskningsinstitut (SIPRI),    frågor som rör statligt
Tekniska museet och WHO         reglerad anställning hos
Collaborating Center on         stiftelsen (SFS 1992:318)
International Drug Monitoring

Svenska föreningen Norden        statligt stöd i form av bidrag
                    till resor och stipendier (SFS
                    1976:1046)
Svenska institutet i Rom        statligt stöd i form av
                    stipendier
Svenska kyrkan och dess         verksamhet som bedrivs enligt
organisatoriska delar          begravningslagen (1990:1144)
                    samt fördelning och användning
                    av den statliga ersättning
                    som Svenska kyrkan erhåller
                    enligt 4 kap. 16 § lagen
                    (1988:950) om kulturminnen
                    m.m.
Svenska språknämnden          prövning av anställnings- och
                    arbetsvillkor och andra frågor
                    som rör statligt reglerad
                    anställning hos nämnden (SFS
                    1992:318).
Sveriges författarförbund        fördelning av statliga medel till
                    författare och översättare för
                    utnyttjande av deras verk i form
                    av talböcker och taltidningar
                    (SFS 1992:318)
Sveriges Riksidrottsförbund       fördelning av statsbidrag till
                    idrottsverksamhet (SFS 1995:361)
Swedfund International AB        prövning av frågor om statligt
                    stöd till små och medelstora
                    svenska företags investeringar i
                    Swedfunds samarbetsländer
                    (SFS 2008:1272)
Synskadades Riksförbund         ärenden om tilldelning eller
                    återtagande av dispositionsrätt
                    till ledarhund samt ärenden om
                    tilldelning och återtagande av
                    ledarhund (SFS 2005:340)
Lag (2008:1298).


Övergångsbestämmelser

1980:100
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
2. Genom denna lag upphävs lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten
att utbekomma allmänna handlingar, lagen (1977:1035) om ansvar på
tryckfrihetsförordningens område för brott mot tystnadsplikt samt lagen (1976:428) om bemyndigande att meddela föreskrifter om tystnadsplikt
vid konsumentverket.
3. Innehåller den nya lagen hänvisning till viss lagstiftning och har
denna lagstiftning trätt i stället för äldre lagstiftning, skall
hänvisningen avse även den äldre lagstiftningen.
4. Förbehåll som myndighet enligt äldre bestämmelser har meddelat vid
utlämnande av allmän handling skall fortfarande gälla. I fråga om sådant
förbehåll tillämpas nya lagens föreskrifter i 16 kap. 1 § 4 om förbehåll
enligt 14 kap. 9 eller 10 § samma lag.
5. Sekretess gäller för uppgift som har tillförts registret rörande vissa
alkoholbrott m.m. Uppgift får dock lämnas ut för forskningsändamål, om det
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider men. Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om
den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Bestämmelserna i 14 kap. 3 § första stycket tillämpas inte i fråga om sekretess enligt denna punkt.
6. Sekretess gäller i ärende enligt äldre bestämmelser angående rätt
för enskild att inköpa alkoholhaltiga drycker för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio
år.
7. Har i författning, som har tillkommit genom beslut av Kungl. Maj:t
ensam eller regeringen eller av förvaltningsmyndighet eller kommun,
meddelats särskild föreskrift om förbud att röja eller utnyttja vad
någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt,
får regeringen upphäva föreskriften eller ändra den, om ändringen
innebär att sådan tystnadsplikt inte längre föreskrivs i den särskilda
bestämmelsen. Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet eller
kommun att enligt vad nu har sagts upphäva eller ändra sådan föreskrift,
om föreskriften har meddelats av förvaltningsmyndigheten eller kommunen.
8. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift
som har ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall hänvisningen
i stället avse den nya bestämmelsen.

1982:523

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om ansvar för åsidosättande av tystnadsplikt enligt 1 § lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio
eller 11 § lagen (1981:509) om ansvarighet för radiotaltidningar.

1984:393

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I fråga om
utredning som dessförinnan har gjorts enligt 6 § andra stycket lagen (1973:558) om tillfälligt omhändertagande gäller äldre bestämmelser.

1984:922

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Äldre bestämmelser gäller dock beträffande uppgift om omhändertagande
som dessförinnan har gjorts enligt 3 § lagen (1973:558) om tillfälligt
omhändertagande.

Äldre bestämmelser gäller också i fråga om sådan uppgift som har
omfattats av bestämmelser om sekretess hos statens
skeppsprovningsanstalt.

1986:345

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden enligt
tidigare lagstiftning angående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda eller till ärenden enligt lagen (1985:569) om
införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m.fl. eller lagen (1993:388) om införande av
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (1993:392).

1987:1161
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. I fråga om avtal som avses i .9 kap. 3 § första stycket och som har
träffats före ikraftträdandet tillämpas bestämmelsen även om riksdagen
inte har godkänt avtalet.

1989:118

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. I fråga om beslut som har
meddelats före ikraftträdandet av enskilt organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket tillämpas dock vad som gällde då.

1990:1470

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Har en kommun och en
landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) kommit
överens om att under år 1991 föra över ansvaret för sådan hälso- och
sjukvård som avses i den nya 18 § hälso- och sjukvårdslagen tillämpas
den nya bestämmelsen från och med den dag övertagandet av
vårdinrättningen skedde.

1991:434

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter som
hänför sig till mål och ärenden enligt lagen )1979:1118) om jämställdhet
mellan kvinnor och män i arbetslivet.

1991:987
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
2. Vad som i 8 kap. 5 § sägs om värdepappersinstitut skall också gälla
sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna
till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).

1991:1113

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden om
uppföljningsansvar enligt 3 kap. 18 § skollagen (1985:1100) eller
motsvarande tidigare lagstiftning.

1991:1126

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om uppgifter om statligt stöd i marknadsreglerande
syfte hos Regleringsföreningarna Föreningen för mejeriprodukter, ekonomisk
förening, Svensk kötthandel, förening u.p.a., Sveriges oljeväxtintressenter,
förening u.p.a., Sveriges potatisintressenter, ekonomisk förening,
Svensk sockerhandel, ekonomisk förening, Svensk spannmålshandel,
ekonomisk förening och Svensk ägghandel, förening u.p.a.

1991:1565

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Punkten 2 skall dock
tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om tystnadsplikter som anges
i den lydelsen.

1991:1916

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i fråga om beslut i ärende som avses i 9 kap. 1 § tredje stycket punkterna 2--4 i den äldre lydelsen.

1991:1964

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om beslut av utskrivningsnämnd eller psykiatriska
nämnden samt i fråga om ärenden enligt lagstiftningen om viss psykiatrisk
vård.

1992:319

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till 6 och 12 a--12 c §§ lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde i dess lydelse före den 1 juli 1992.

1993:337
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. Intill dess lagen (1992:1119) om teknisk kontroll träder i kraft skall
rätten att ta del av handlingar i stället tillämpas i verksamhet enligt
lagen (1989:164) om kontroll genom teknisk provning och om mätning. Lag (1993:609).

1993:392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till verksamhet enligt
tidigare lagstiftning om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.

1993:437

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då den kommit ut från
trycket i Svensk författningssamling.

1993:738

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser gäller
dock fortfarande i ärenden om bostadsbidrag enligt lagen (1988:786) om bostadsbidrag.

1993:1298
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. I fråga om aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva
eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller
mindre än två tredjedelar av de med aktierna förenade rösterna och
i fråga om ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra
medlemmar än kommuner eller landsting skall de nya föreskrifterna i 1 kap. 9 § dock tillämpas först från och med den 1 januari 1998.
3. Bestämmelserna i 15 kap. 7 § om överklagande tillämpas inte på
beslut som har meddelats före ikraftträdandet enligt 1 eller 2.

1994:136
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter
som hänför sig till mål om tillämpningen av lagen (1976:600) om
offentlig anställning.
3. Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om uppgifter
som hänför sig till ärenden enligt lagen (1986:442) mot etnisk
diskriminering. Lag (1994:596).

1994:443

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Beslut som meddelats av
kammarrätt och hovrätt före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.

1994:1482
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. I fråga om handlingar som har upprättats hos eller inkommit till
riksdagens finansutskott före ikraftträdandet gäller 6 kap. 5 § och 11 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

1994:1695
1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser bilagan, den 1 juli 1995 och i övrigt den 1 januari 1995.
2. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om uppgifter som
hänför sig till ärenden om prövning av frågor om förmåner och
ledighet för en vapenfri tjänstepliktig.

1994:2069

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller
alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till sådana ärenden som
avses i 7 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100) i dess lydelse före den 1 juli 1994.

1995:532

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till ärenden, vilka
har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

1996:628
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som
hänför sig till sådana angelägenheter som avses i 9 kap. 17 § första
stycket 2 i den äldre lydelsen.

1997:299

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. I fråga om
uppgifter som anförtrotts före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

1997:522

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgiftstillägg för
utgiftsåret 1997 och tidigare år.

1998:152
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter
som avses i paragrafen i dess lydelse före den 1 juli 1998.

1998:205
1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998.
2. I fråga om behandling av personuppgifter för vilken
datalagen (1973:289) är tillämplig efter den 24 oktober 1998 gäller dock fortfarande 7 kap. 16 §, 9 kap. 6 och 7 § samt 14 kap. 3 § i deras äldre lydelse.

1998:624
1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 5 kap. 5 § den 1 juli 1998, såvitt avser 5 kap. 1 § och 9 kap. 17 § den 1 april 1999 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Lag (1999:93).
2. Vid tillämpningen av 7 kap. 17 § skall med register även
avses register som förs enligt lagen (1963:197) om allmänt
kriminalregister och lagen (1965:94) om polisregister m.m.
3. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla

a) i verksamhet som avser folkbokföringen för uppgift som
hänför sig till vapenregister och som har tillförts
folkbokföringen före ikraftträdandet och

b) såvitt avser sådana förbehåll som avses i 16 kap. 1 § 12 som
meddelats före ikraftträdandet.

1999:151

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande om uppgifter som hänför sig till mål och
ärenden enligt lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering.

1999:301
1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 1 § den 1 oktober 1999, i fråga om bestämmelsen i bilagan om fördelning
och användning av den statliga ersättning som Svenska kyrkan
erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. den 1 januari 2002, och i övrigt den 1 januari 2000.
2. Äldre bestämmelser om sekretess gäller fortfarande i fråga
om uppgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2000:144

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 9 kap. 9 § gäller i sin äldre lydelse för uppgifter som hänför sig
till tiden före avvecklingen av den allmänna advokatbyrån.

2000:201

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för uppgift om innehav av
finansiella instrument som lämnats före ikraftträdandet.

2001:460
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Den upphävda punkten 7 gäller i sin lydelse enligt SFS 1992:350 för uppgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2000. Lag (2001:1134).

2002:164

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser
skall alltjämt gälla med avseende på uppgifter som omfattas av
sekretess hos Riksförsäkringsverket och som före
ikraftträdandet lämnades till ett landsting eller en kommun.

2002:593

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre föreskrifter
gäller i fråga om uppgifter i ärenden om upphandling som
påbörjats före ikraftträdandet.

2002:1124
1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.
2. Äldre bestämmelser i 9 kap. 1 § tillämpas alltjämt i fråga
om beslut som fattats av skattemyndighet eller Riksskatteverket
enligt 27 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
rörande avyttring av aktier i fåmansföretag.

2003:461

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Bestämmelserna i 8 kap. 12 § gäller i sin äldre lydelse i fråga om uppgifter som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2004:175
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla såvitt avser
beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472).

2004:507

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om uppgifter om prövning av
anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör
statligt reglerad anställning hos Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien, i fråga om uppgifter om statligt stöd i
marknadsreglerande syfte hos Regleringsföreningen Svensk fisk,
ekonomisk förening samt i fråga om uppgifter om prövning av
ärenden om skördeskadeskydd hos Stiftelsen Lantbrukarnas
skördeskadeskydd.

2004:631
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Vad som sägs om arvsskatt och gåvoskatt i 9 kap. 1 § andra
stycket i dess äldre lydelse skall fortfarande tillämpas. Lag (2004:1348).

2004:786

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där
handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

2005:37

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag då lagen enligt
uppgift på den kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling.

2005:74
1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för uppgift i
ärende som finns kvar hos Domstolsverket efter ikraftträdandet.

2005:485

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre bestämmelser
gäller alltjämt i fråga om uppgifter som hänför sig till
verksamhet som rör övervakning enligt insiderstrafflagen (2000:1086).

2005:977
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har
fattats före ikraftträdandet.

2005:1145

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och skall i fråga
om Stiftelsen Svenska Filminstitutet tillämpas på handlingar
som från den tidpunkten inkommer till eller upprättas hos
institutet.

2006:17

Denna lag träder i kraft den 7 februari 2006. Äldre
bestämmelser från tiden före den 1 juli 2005 gäller alltjämt i
fråga om uppgifter som hänför sig till verksamhet som rör
övervakning enligt insiderstrafflagen (2000:1086).

2006:461
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Den äldre lydelsen av 9 kap. 15 § tillämpas i fråga om mål
som anhängiggjorts vid domstol före ikraftträdandet.

2006:697

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där
handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

2006:1450
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärende om
rekryteringsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

2007:531
1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärende
hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i
auktoriserad marknadsplats.

2007:628

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. För uppgifter i
sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna
omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt gäller
bestämmelsen i 7 kap. 14 § fjärde stycket i sin äldre lydelse.

2007:1096
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter i
ärenden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

2007:1339
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden om bidrag
vid korttidsstudier som har beslutats före ikraftträdandet.

2007:1432

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där
handlingar omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.

2008:228

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan
verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före
denna tidpunkt.

2008:570

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till
sådana mål och ärenden samt sådan verksamhet som anges i 9 kap. 20 och 21 §§ i deras äldre lydelse.

2008:593
1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter
som hänför sig till mål och ärenden enligt konkurrenslagen (1993:20).

2008:1392

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan
verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före
denna tidpunkt.