Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Presstödsförordning (1990:524)

Svensk författningssamling 1990:524
t.o.m. SFS 2015:937
SFS nr: 1990:524
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1990-05-31
Omtryck: SFS 1996:1607
Ändrad: t.o.m. SFS 2015:937
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se


1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statens direkta stöd
till företag som ger ut dagstidningar. Dessutom finns bestämmelser om
stöd i vissa fall till företag som ger ut andra tidningar.

Tidningar som ges ut av staten eller en kommun berättigar inte till
stöd enligt denna förordning.

2 § Tidningsföretag som vill ha stöd enligt denna förordning
ska ansöka om det. Presstödsnämnden vid Myndigheten för
press, radio och tv (pressstödsnämnden) prövar ansökningarna. Presstödsnämnden beslutar också i övriga frågor enligt denna
förordning. Förordning (2015:854).

3 § Stöd enligt denna förordning lämnas i form av driftsstöd och
distributionsstöd. (Förordning 1996:1607).

4 § Driftsstöd består av allmänt driftsstöd och begränsat
driftsstöd.

Driftsstöd får endast användas för att täcka kostnader
som är knutna till utgivningen av den dagstidning som
stödet har beviljats för. Förordning (2010:1119).

5 § Har upphävts genom förordning (1996:1607).

6 § I denna förordning används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck Betydelse

Dagstidning En allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Den ska normalt komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska och i huvudsak distribueras inom landet. Den ska vidare komma ut under ett eget namn och ha ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 55 procent av det totala redaktionella innehållet. Med dagstidning avses inte en tidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka och vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.

Högfrekvent dagstidning En dagstidning som normalt kommer ut med sex eller sju nummer per vecka.

Medelfrekvent dagstidning En dagstidning som normalt kommer ut med tre till fem nummer per vecka.

Lågfrekvent dagstidning En dagstidning som normalt kommer ut med ett eller två nummer per vecka.

Utgivningsort Den kommun där tidningens huvudredaktion är belägen.

A-region Geografiskt område som framgår av bilagan till förordningen.

Upplaga En tidnings medelnettoupplaga.

Totalupplaga En tidnings totala distribuerade upplaga med avdrag för lösnummerreturer och fasta arbetsexemplar.

Såld upplaga En tidnings abonnerade upplaga och den upplaga som motsvarar läsarintäkter från digital publicering och försäljning av lösnummer.

Veckovolym Tidningens upplaga multiplicerad med det antal nummer som normalt ges ut per vecka.

Annonsandel Andelen betalt utrymme av hela tidningsutrymmet under ett kalenderår.

Andel egna annonser Andelen utrymme av hela tidningsutrymmet under ett år som används för direkt marknadsföring av den egna tidningsutgivande verksamheten.

Redaktionellt innehåll Hela tidningsinnehållet, mätt i spaltmeter, under ett kalenderår med undantag av annonsandelen och andelen egna annonser.

Täckningsgrad En tidnings genomsnittliga procentuella spridning bland hushållen på utgivningsorten under de tre senaste kalenderåren. Presstödsnämnden får bestämma att en tidnings täckningsgrad ska beräknas för en del av utgivningsorten eller för ett annat område än utgivningsorten, om det med hänsyn till verksamhetens inriktning är uppenbart att utgivningsorten inte är tidningens egentliga spridningsområde. Uppstår ett decimaltal när täckningsgraden beräknas, ska detta avrundas till närmaste hela tal. Förordning (2015:937).

7 § Om flera publikationer är att anse som en och samma, trots att de uppfyller kravet på minst 55 procent eget redaktionellt innehåll och kommer ut under olika namn, ska de vid tillämpningen av denna förordning betraktas som en. Förordning (2015:937).


2 kap. Driftsstöd

Allmänt driftsstöd till hög- och medelfrekventa dagstidningar

1 § En hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till allmänt driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på minst 750 exemplar.
2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
3. Dess abonnemangspris får inte vara uppenbart lägre än vad som i allmänhet tillämpas av tidningar i motsvarande kategori.
4. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 procent.
5. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Om det med hänsyn till förhållandena inom tidningens hela spridningsområde är uppenbart att täckningsgraden ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga på annonsmarknaden, får tidningen uteslutas från stöd eller få stödet nedsatt till ett lägre belopp än vad som annars skulle lämnas. Förordning (2015:937).

2 § För en hög- eller medelfrekvent dagstidning beräknas det årliga allmänna driftsstödet genom att tidningens veckovolym, uttryckt i tusental exemplar, multipliceras med följande bidragssatser.
1. 300 000 kronor upp till en veckovolym om 30, högst 9 miljoner kronor,
2. 220 000 kronor för en veckovolym mellan 30 och 71, högst 9 miljoner kronor,
3. 30 000 kronor för en veckovolym mellan 71 och 251, högst 5,4 miljoner kronor, och
4. 25 000 kronor för en veckovolym från 251 och däröver, dock högst 16,6 miljoner kronor.

Det sammanlagda årliga allmänna driftsstödet får inte överstiga 40 miljoner kronor (maximibelopp). Förordning (2015:937).

2 a § Understiger det allmänna driftsstöd som en hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till enligt 2 § första stycket det driftsstöd som en lågfrekvent
dagstidning vid motsvarande upplaga berättigar till
enligt 5 §, ska i stället stödnivån enligt den paragrafen
gälla. Förordning (2010:1119).

2 b § Det sammanlagda allmänna driftsstödet som en hög- eller medelfrekvent dagstidning berättigar till enligt 2 eller 2 a §§ får inte överstiga 40 procent av de rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av tidningen. Förordning (2015:937).

Allmänt driftsstöd till lågfrekventa dagstidningar

3 § En lågfrekvent dagstidning berättigar till allmänt
driftsstöd om samtliga nedanstående förutsättningar är
uppfyllda:
1. Den ska ha en abonnerad upplaga på minst 1 500 exemplar. Om tidningens redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på
samiska eller meänkieli ska den ha en abonnerad upplaga på
minst 750 exemplar.
2. Dess totalupplaga ska till övervägande del vara abonnerad.
3. Den ska ha ett abonnemangspris som för helår inte
understiger ett av presstödsnämnden fastställt lägsta pris.
4. Den ska ha minst 1 000 spaltmeter redaktionellt innehåll
per kalenderår.
5. Den får inte ha en betald annonsandel som överstiger 50 % av dess hela tidningsutrymme under ett kalenderår.
6. Den får inte ha en täckningsgrad som överstiger 30 %.
7. Det företag som ger ut tidningen ska, om driftsstöd
tidigare har beviljats för tidningen, ha redovisat
användningen av stödet enligt 5 kap. 3 a § första stycket.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska spridning i
marknadsföringssyfte, som görs för en och samma tidningstitel
och vid högst fem tillfällen per kalenderår i det område där
dagstidningen har sin huvudsakliga andel abonnenter, inte
räknas med. Förordning (2015:301).

4 § För en tidning som kommer ut en gång per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med
- 5 260 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,
- 4 701 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,
- 4 141 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,
- 3 862 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,
- 3 582 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,
- 3 246 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,
- 2 910 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,
- 2 239 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller
- 1 679 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 1 679 000 kronor. Förordning (2015:937).

5 § För en tidning som kommer ut två gånger per vecka lämnas årligt allmänt driftsstöd med
- 6 944 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 9 000 exemplar,
- 6 205 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 8 000 exemplar,
- 5 466 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 7 000 exemplar,
- 5 097 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 6 000 exemplar,
- 4 728 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 5 000 exemplar,
- 4 285 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 4 000 exemplar,
- 3 841 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 3 000 exemplar,
- 2 955 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 2 000 exemplar, eller
- 2 217 000 kronor, om den sålda upplagan är minst 1 500 exemplar.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli och som har en abonnerad upplaga på minst 750 och högst 1 499 exemplar lämnas årligt allmänt driftsstöd med belopp som presstödsnämnden beslutar. Stödet får dock högst uppgå till 2 217 000 kronor. Förordning (2015:937).

5 a § Det allmänna driftsstödet som en lågfrekvent
dagstidning berättigar till enligt 4 eller 5 § får inte
överstiga 75 % av de rörelsekostnader som är förknippade
med utgivningen av den stödberättigande tidningen. Förordning (2010:1119).

6 § Har upphävts genom förordning (2008:1341).

6 a § Har upphävts genom förordning (2008:1341).

Begränsat driftsstöd

7 § Begränsat driftsstöd kan lämnas för en dagstidning som
uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftstöd utom
den om högsta täckningsgrad, om täckningsgraden på grund av
geografiska eller befolkningsmässiga förhållanden uppenbart
ger en missvisande bild av tidningens konkurrensförmåga. Förordning (2015:301).

8 § Begränsat driftsstöd kan också lämnas för en dagstidning
som uppfyller samtliga förutsättningar för allmänt driftsstöd
utom den om högsta täckningsgrad, om tidningen har ett
redaktionellt innehåll som till minst 25 % är skrivet på
något eller några av språken finska, samiska eller meänkieli
och tidningens utgivningsort är en kommun som ingår i
förvaltningsområdet för något av språken enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Presstödsnämnden får bestämma att stöd enligt första stycket
får lämnas även om tidningens utgivningsort inte är en kommun
som ingår i förvaltningsområdet för något av de språk
tidningen skriver på, om det är uppenbart att tidningens
spridningsområde innefattar ett sådant förvaltningsområde. Förordning (2015:301).

9 § Har upphävts genom förordning (2008:1341).

10 § För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 7 § lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 4 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 239 000 kronor.

För en tidning som har rätt till begränsat driftsstöd enligt 8 § och som har ett redaktionellt innehåll som till minst 25 procent är skrivet på fler än ett av språken finska, samiska eller meänkieli lämnas stöd med belopp som motsvarar vad en lågfrekvent dagstidning är berättigad till enligt 5 §. Stödet får dock högst uppgå till 2 955 000 kronor. Förordning (2015:937).

11 § En tidning vars redaktionella innehåll inte i huvudsak är skrivet på svenska ska i fråga om rätt till driftsstöd likställas med dagstidning, om tidningen
1. uppfyller övriga i 1 kap. 6 § angivna förutsättningar för dagstidning,
2. vänder sig till språkliga minoriteter i Sverige,
3. har sin huvudredaktion i Sverige, och
4. till minst 90 procent av den abonnerade upplagan är spridd i Sverige.

För en tidning vars redaktionella innehåll i huvudsak är skrivet på samiska eller meänkieli gäller inte första stycket 4. Driftsstöd lämnas dock bara för den upplaga som i huvudsak distribueras inom Sverige. Förordning (2015:937).

Driftsstöd till elektroniskt distribuerade tidningar

11 a § För elektroniskt distribuerade dagstidningar får driftsstödet
jämkas om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion
och distribution. (Förordning 1996:1607)

Beräkning och utbetalning

12 § Frågan om huruvida en tidning uppfyller kraven för
driftsstöd, ska bedömas med utgångspunkt i förhållandena
under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag
söks. Bedömningen av om driftsstödet överstiger en viss
andel av tidningens rörelsekostnader enligt 2 b eller 5 a § ska dock göras med utgångspunkt i förhållandena under
de två kalenderår som föregår det år för vilket bidrag
söks.

För nyetablerade dagstidningar och för dagstidningar som
kommer ut med fler eller färre nummer i veckan än
tidigare får uppgifterna i stället avse den tidsperiod
för vilken dessa kan fås. För uppgifter om täckningsgrad
och upplaga får den perioden inte vara kortare än sex
månader. Förordning (2010:1119).

13 § Driftsstöd beräknas för kalenderår och med en tolftedel av
bidraget för varje kalendermånad.

Driftsstöd lämnas för varje hel kalendermånad som tidningen kommer
ut under det år som stödet avser.

Driftsstödet skall betalas ut månadsvis i förskott. (Förordning 1995:635)

14 § Har upphävts genom förordning (1995:635).

Avveckling av driftsstöd

15 § En dagstidning som inte längre har rätt till fullt
driftsstöd på grund av att den överskrider kravet på högsta
hushållstäckning är under det första året efter det att sådan
rätt upphörde berättigad till tre fjärdedelar av det närmast
föregående årets stödbelopp. Under de därpå följande två åren
är tidningen, om den inte åter har rätt till fullt driftsstöd,
berättigad till hälften respektive en fjärdedel av
stödbeloppet. Förordning (2008:1341).

Återbetalning och återkrav

16 § Ett tidningsföretag som tagit emot driftsstöd är
återbetalningsskyldigt om
1. tidningsföretaget genom att lämna oriktiga uppgifter eller
på något annat sätt har orsakat att stödet lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,
2. stödet av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp och tidningsföretaget
borde ha insett detta,
3. stödet har använts i strid med vad som anges i 1 kap. 4 §,
eller
4. tidningsföretaget inte lämnar sådan redovisning som avses i 5 kap. 3 a §. Förordning (2010:1538).

17 § Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 16 §, ska pressstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett
belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

Om det finns särskilda skäl, får presstödsnämnden helt eller
delvis efterge krav på återbetalning. Förordning (2015:301).

18 § Om ett belopp som har återkrävts enligt 17 § inte betalas
i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag
av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635). Förordning (2010:1538).


3 kap. Har upphävts genom förordning (1996:1607).


4 kap. Distributionsstöd

Villkor

1 § Distributionsstöd får lämnas för varje abonnerat exemplar av en
dagstidning
- vars upplaga i huvudsak är betald,
- som har ett abonnemangspris som inte uppenbart avviker från det
pris tidningar har i den kategori som tidningen tillhör,
- och som distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett
befordningsföretag i lantbrevbäringsturer eller särskilda
tidningutdelningsturer, där minst två tidningsföretag deltar. (Förordning 1996:1607)

2 § Tidningsföretag ska för att få distributionsstöd
skriftligen förbinda sig att
1. avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning
inom alla områden där stödberättigad samdistribution
förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den egna
tidningen kan medfölja, och
2. överlämna hela distributionsarbetet till
postbefordringsföretaget respektive distributionsföretaget i
varje område där tidningen deltar i stödberättigad
samdistribution.

Presstödsnämnden får medge att ett distributionsföretag som
underentreprenör anlitar ett tidningsföretag eller ett
företag som ägs av eller ingår i en koncern med
tidningsföretag. Medgivande får lämnas endast om det finns
synnerliga skäl för en sådan ordning och under förutsättning
att
1. övriga tidningsföretag som deltar i samdistributionen inom
distributionsområdet godtar att underentreprenören anlitas,
och
2. distributionsföretaget och underentreprenören samtycker
till att dessa övriga tidningsföretag efter framställning
till presstödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs
för att kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en
planerad eller pågående samdistribution. Förordning (2015:301).

3 § Två distributionsföretag får samtidigt svara för
stödberättigad samdistribution inom ett distributionsområde,
om presstödsnämnden medger det.

Ett postbefordringsföretags särskilda
tidningsutdelningsturer, med undantag av
lantbrevbäringsturerna, anses i detta sammanhang som ett
distributionsföretag. Förordning (2015:301).

Förmedling av stöd

Villkor

4 § Stödet ska betalas ut månadsvis i efterskott till
distributionsföretaget eller postbefordringsföretaget. Distributionsföretaget och postbefordringsföretaget
tillgodoför tidningsföretaget dess andel av beloppet. Förordning (2015:301).

5 § Ett distributionsföretag får förmedla distributionsstöd
endast om företaget skriftligen förbinder sig att uppfylla
följande villkor:
1. Företaget ska inom sitt verksamhetsområde anordna
samdistribution där det finns förutsättning för
stödberättigad samdistribution.
2. För samdistributionen ska företaget tillämpa prissättning
enligt 3 för sådana tidningsföretag som har undertecknat en
förbindelse enligt 2 § och ger ut tidningar som normalt
kommer ut med minst ett nummer varje vecka. För en tidning
som kommer ut en gång per vecka gäller vidare att den ska ha
minst en procents hushållstäckning i den A-region där
tidningens utgivningsort är belägen.
3. Prissättningen ska vara sådan att storleken av den
enskilda tidningens abonnerade upplaga inom
distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften
per distribuerat exemplar. Om det blir väsentliga
kostnadsskillnader på grund av att tidningarna väger olika
mycket per exemplar, att distributionen av någon av
tidningarna leder till mer administrativt arbete än för de
andra eller att distributionen av någon av tidningarna leder
till särskilda transportkostnader, får dock prissättningen
anpassas till dessa skillnader. En sådan prissättning får
däremot inte innebära att priset för distributionen av ett
exemplar av den mest kostnadskrävande tidningen blir mer än
tio procent högre än priset för distribution av ett exemplar
av den minst kostnadskrävande tidningen.
4. Företaget ska hålla samdistributionen öppen för samtliga
dagstidningar

a) vars upplaga är i huvudsak betald och har ett
abonnemangspris som inte uppenbart avviker från vad tidningar
har i den kategori som tidningen tillhör, och

b) som vid tiden för samdistributionens början finns
tillgängliga på orten.
5. Företaget ska delge anbud på samdistribution inom ett
distributionsområde till samtliga dagstidningar som har
undertecknat förbindelse enligt 2 § vid en och samma
tidpunkt.

Förbindelsen ska distributionsföretaget ge in till
presstödsnämnden.

Ett distributionsföretag får i samdistributionen distribuera
annat än dagstidningar med distributionsstöd om kvaliteten i
dagstidningsdistributionen inte försämras. Förordning (2015:301).

6 § Ett distributionsföretag får inte förmedla
distributionsstöd, om distributionsföretaget ägs av eller
ingår i en koncern med ett eller några få tidningsföretag. Ett sådant distributionsföretag får dock förmedla
distributionsstöd
1. om presstödsnämnden medger det, och
2. om distributionsföretaget först samtycker till att ett
tidningsföretag som berörs av samdistribution som anordnas av
distributionsföretaget efter framställning till
presstödsnämnden ska kunna få de uppgifter som behövs för att
kunna bedöma kostnader och kostnadsfördelning för en planerad
eller pågående samdistribution. Förordning (2015:301).

7 § Förmedlas distributionsstöd av ett
postbefordringsföretag ska företaget skriftligen förbinda
sig att uppfylla de villkor som anges i 5 § första
stycket 2-5. Förordning (2010:1119).

8 § Distributionsstöd lämnas årligen med
1. 10,30 öre per exemplar för de första 7 miljonerna
stödberättigade exemplar,
2. 8,23 öre per exemplar för exemplaren mellan 7 miljoner och 14 miljoner,
3. 6,17 öre per exemplar för exemplaren mellan 14 miljoner och 21 miljoner, samt
4. 5,16 öre per exemplar för exemplaren över 21 miljoner. Förordning (2001:611).

9 § Ett tidningsföretag som tagit emot distributionsstöd och
som inte har följt en sådan förbindelse som avses i 2 §, är
återbetalningsskyldigt. Förordning (2010:1538).

9 a § Om ett tidningsföretag är återbetalningsskyldigt enligt 9 §, ska presstödsnämnden besluta att kräva tillbaka ett
belopp som motsvarar vad företaget oriktigt har fått.

Om det finns synnerliga skäl, får presstödsnämnden efterge
krav på återbetalning. Förordning (2015:301).

9 b § Om ett belopp som har återkrävts enligt 9 a § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För
uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635). Förordning (2010:1538).

10 § Om ett eller flera tidningsföretag lämnar
samdistributionssystemet och de kvarvarande tidningsföretagen i
samdistributionen i distributionsområdet därmed drabbas av väsentliga
kostnadsökningar skall de få extra distributionsstöd under högst tre
år. Det extra stödet till de kvarvarande tidningsföretagen får varje
år sammanlagt inte vara högre än det belopp som betalats ut det
senaste år till den eller de tidningar som lämnat
samdistributionssystemet. Det extra stödet skall fördelas till de
kvarvarande tidningsföretagen efter deras årliga andel av
distribuerade tidningsexemplar. (Förordning 1996:1607)

11 § Distributionsstöd ska inte betalas om ett
tidningsföretag får vinst av tidningsdistributionen på
ett sätt som uppenbarligen innebär ett kringgående av
bestämmelserna om prissättning enligt 5 § första stycket 2 och 3. Förordning (2010:1119).


5 kap. Övriga bestämmelser

1 § Ansökan om stöd enligt denna förordning ska vara
skriftlig och ges in till presstödsnämnden.

Ett tidningsföretag som ansöker om extrastöd enligt 2 kap. 2 § andra stycket ska i ansökan redovisa de nettokostnader som
ska ligga till grund för stödet. Förordning (2015:301).

2 § Till tidningsföretag som, innan beslut om presstöd till
företaget fattats, helt eller delvis pantsatt sitt förväntade
presstöd, får stödbeloppet inte bestämmas till högre belopp än
hälften av vad som annars skulle ha kunnat beviljas.

3 § Presstödsnämnden får vid tillämpningen av denna förordning inte
ta hänsyn till vare sig tidningens politiska inställning eller dess
ställningstagande i enskilda frågor.

3 a § Ett tidningsföretag som har beviljats driftsstöd för en
dagstidning ska årligen i efterhand lämna in en redovisning
till presstödsnämnden om hur stödet har använts och vilka
kostnader det har täckt.

Nämnden ska med utgångspunkt i lämnad redovisning kontrollera
att användningen av driftsstödet sker i överensstämmelse med
denna förordning.

Nämnden ska årligen göra en sammanställning av uppgifterna
enligt första och andra styckena. Sammanställningen ska ges
in till regeringen och Europeiska kommissionen. Förordning (2015:301).

3 b § Presstödsnämnden får besluta att ett stöd enligt denna
förordning tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas
att stödet har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller
att rätt till stödet av annan anledning saknas. Förordning (2010:1538).

3 c § Om presstödsnämnden har beslutat om återbetalning av
stöd enligt 2 kap. 17 § eller 4 kap. 9 a §, får nämnden göra
avdrag på nytt stöd enligt denna förordning (kvittning). Förordning (2015:301).

4 § Presstödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

5 § Myndigheten för press, radio och tv får meddela
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2015:854).

Bilaga

Kommunernas indelning i A-regioner

01 Stockholm/Södertälje: Botkyrka, Danderyd, Ekerö,
Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm,
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro,
Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker.

02 Norrtälje: Norrtälje.

03 Enköping: Enköping, Håbo.

04 Uppsala: Heby, Knivsta, Uppsala, Östhammar.

05 Nyköping: Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa.

06 Katrineholm: Flen, Katrineholm, Vingåker.

07 Eskilstuna: Eskilstuna, Strängnäs.

08 Mjölby/Motala: Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena,
Ödeshög.

09 Linköping: Kinda, Linköping, Åtvidaberg.

10 Norrköping: Finspång, Norrköping, Söderköping,
Valdemarsvik.

11 Jönköping: Habo, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd.

12 Tranås: Aneby, Tranås, Ydre.

13 Eksjö/Nässjö/Vetlanda: Eksjö, Nässjö, Sävsjö,
Vetlanda.

14 Värnamo: Gislaved, Gnosjö, Värnamo.

15 Ljungby: Ljungby, Markaryd.

16 Växjö: Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö,
Älmhult.

17 Västervik: Västervik.

18 Hultsfred/Vimmerby: Hultsfred, Vimmerby.

19 Oskarshamn: Högsby, Mönsterås, Oskarshamn.

20 Kalmar/Nybro: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga,
Nybro,Torsås.

21 Visby: Gotland.

22 Karlskrona: Karlskrona, Ronneby.

23 Karlshamn: Karlshamn, Olofström, Sölvesborg.

24 Kristianstad: Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge.

25 Hässleholm: Hässleholm, Osby, Perstorp.

26 Ängelholm: Båstad, Ängelholm, Örkelljunga.

27 Helsingborg/Landskrona: Bjuv, Helsingborg, Höganäs,
Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp.

28 Malmö/Lund/Trelleborg: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund,
Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge.

29 Ystad/Simrishamn: Simrishamn, Sjöbo, Skurup,
Tomelilla, Ystad.

30 Eslöv: Eslöv, Hörby, Höör.

31 Halmstad: Halmstad, Hylte, Laholm.

32 Falkenberg/Varberg: Falkenberg, Varberg.

33 Göteborg/Alingsås: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, Öckerö.

34 Uddevalla: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust,
Sotenäs, Strömstad, Tanum, Uddevalla.

35 Trollhättan/Vänersborg: Grästorp, Lilla Edet,
Mellerud, Trollhättan, Vänersborg.

36 Borås: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn.

37 Lidköping/Skara: Essunga, Götene, Lidköping, Skara,
Vara.

38 Falköping: Falköping, Tidaholm.

39 Skövde: Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro.

40 Mariestad: Gullspång, Mariestad, Töreboda.

41 Kristinehamn/Filipstad: Filipstad, Kristinehamn,
Storfors.

42 Karlstad: Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad,
Kil, Munkfors, Sunne, Torsby.

43 Säffle/Åmål: Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål.

44 Arvika: Arvika, Eda, Årjäng.

45 Örebro: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg,
Örebro.

46 Karlskoga: Degerfors, Karlskoga.

47 Lindesberg: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora.

48 Västerås: Hallstahammar, Surahammar, Västerås.

49 Köping: Arboga, Kungsör, Köping.

50 Fagersta: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg.

51 Sala: Sala.

52 Borlänge/Falun: Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand,
Rättvik, Säter, Vansbro.

53 Avesta/Hedemora: Avesta, Hedemora.

54 Ludvika: Ludvika, Smedjebacken.

55 Mora: Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen. 56 Gävle/Sandviken: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken,
Tierp, Älvkarleby.

57 Bollnäs/Söderhamn: Bollnäs, Ovanåker, Söderhamn.

58 Hudiksvall/Ljusdal: Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig.

59 Sundsvall: Sundsvall, Timrå, Ånge.

60 Härnösand/Kramfors: Härnösand, Kramfors.

61 Sollefteå: Sollefteå.

62 Örnsköldsvik: Örnsköldsvik.

63 Östersund: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda,
Strömsund, Åre, Östersund.

64 Umeå: Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå,
Vindeln, Vännäs.

65 Skellefteå: Malå, Norsjö, Skellefteå.

66 Lycksele: Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman,
Vilhelmina, Åsele.

67 Piteå: Arjeplog, Arvidsjaur, Piteå, Älvsbyn.

68 Luleå/Boden: Boden, Jokkmokk, Luleå.

69 Haparanda/Kalix: Haparanda, Kalix, Överkalix,
Övertorneå.

70 Kiruna/Gällivare: Gällivare, Kiruna, Pajala. Förordning (2010:1119).


Övergångsbestämmelser

1990:524
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990, då förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar ska upphöra att gälla. Denna förordning gäller till och med den 31 december 2019. Förordning (2015:937).
2. Denna förordning skall dock i fråga om driftsstöd tillämpas
på stöd som avser år 1990.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som
har beviljats före ikraftträdandet.
4. Om en dagstidning berättigar till allmänt oreducerat
driftsstöd för år 1990 med tillämpning av denna förordning, men
detta driftsstöd skulle bli mer än 5 % lägre än det
produktionsbidrag som lämnades för år 1989, berättigar
tidningen i stället till driftsstöd för år 1990 med ett belopp
som uppgår till produktionsbidraget för år 1989 minskat med 5 %.

Understiger det driftsstöd som skulle lämnas för en sådan
tidning år 1991 tidningens produktionsbidrag för år 1989 med
mer än 5 %, berättigar tidningen till driftsstöd för år 1991 med ett belopp som uppgår till vad som lämnades i driftsstöd
för år 1990 minskat med hälften av skillnaden mellan sistnämnda
belopp och vad som annars skulle lämnas i driftsstöd för år 1991.
5. Om en dagstidning som berättigat till produktionsbidrag för
år 1989 inte berättigar till allmänt driftsstöd för år 1990 enligt de nya bestämmelserna, skall tidningen ändå berättiga
till driftsstöd för år 1990 med två tredjedelar och för år 1991 med en tredjedel av det belopp som lämnades som
produktionsbidrag för år 1989.

Första stycket gäller dock inte för sådana tidningar som
berättigade till särskilt produktionsbidrag enligt 11 § andra
stycket den gamla förordningen och som berättigar till
begränsat driftsstöd enligt den nya förordningen. Första
stycket gäller inte heller sådana tidningar som berättigade
till produktionsbidrag enligt 13 § den gamla förordningen.
6. Företag som beviljats lån ur pressens lånefond och som
önskar ersätta lånet med utvecklinggsstöd enligt denna
förordning har rätt att få frågan om utvecklingsstöd prövad som
ett nytt ansökningsärende.

1996:1607
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Har upphävts genom förordning (2010:1119).
3. Har upphävts genom förordning (2010:1119).

1999:1074
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Har upphävts genom förordning (2010:1119).
3. Har upphävts genom förordning (2010:1119).

2001:611

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2001.

2010:1119
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Vid beräkning av driftsstödets andel av
rörelsekostnaderna enligt 2 kap. 2 b och 5 a §§ får
redovisat underlag för 2009 och 2010 avse de totala
rörelsekostnaderna i det bolag som ger ut den dagstidning
som stödet har beviljats för.

2010:1538
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 16-18 §§ tillämpas endast
för driftsstöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.
3. De nya bestämmelserna i 4 kap. 9 b § tillämpas endast för
distributionsstöd som betalas ut från och med den 1 januari 2011.

2015:937
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller för driftsstöd som avser år 2016 för en storstadstidning, om tidningen före ikraftträdandet var beviljad driftsstöd.