Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lotterilag (1994:1000)

Svensk författningssamling 1994:1000
t.o.m. SFS 2012:85
SFS nr: 1994:1000
Departement/myndighet: Finansdepartementet UR
Utfärdad: 1994-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:85
Övrig text: Rättelseblad 2001:1044 och 2001:1045 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för
allmänheten.

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som
villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning,
om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när
lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för
deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för
allmänheten.

Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel,
automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel som inte
anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvssyfte.

2 § Lagen gäller inte svenska statens premieobligationslån.

Den tillämpas inte heller på automatspel som inte ger vinst
eller ger vinst bara i form av frispel. Föreskrifter om sådant
automatspel finns i lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel.

Den tillämpas inte heller på spel enligt kasinolagen (1999:355). Lag (1999:358).

Definitioner

3 § Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera
deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre
värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri hänförs
1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden,
2. marknads- och tivolinöjen,
3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel,
kedjebrevsspel och liknande spel.

Vid bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas
till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större
eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.

Med vinst avses i denna lag även rätt till fortsatt spel. Lag (1996:1168).

4 § Med egentligt lotteri avses i denna lag ett sådant lotteri som
anges i 3 § andra stycket 1 och 2 med undantag för vadhållning i
samband med hästtävling och sådan vadhållning i samband med
idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.

Med lottförsäljningsautomat avses en automat som inte är utrustad
med en slumpvalsgenerator eller ett elektroniskt minne och som efter
betalning förser deltagaren med en lottsedel som antingen är en
vinstlott eller en nitlott. Lag (1996:1168).

5 § Med bingospel avses i denna lag ett lotteri
1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och
där köper en bingobricka,
2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras
sammanfaller med numren på bingobrickan, och
3. där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst.

6 § Med automatspel avses i denna lag spel på mekaniska eller
elektroniska spelautomater.

I denna lag avses med
1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i
form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis
beror på slumpen,
2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form
av pengar och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på
slumpen,
3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i
form av värdebevis, spelpolletter eller liknande och där
vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen. Lag (2012:85).

7 § Med kedjebrevsspel avses i denna lag spel i vilka
vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som
efter hand inträder i spelet.

8 § Med prisbasbelopp avses i denna lag prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1258).

Krav på tillstånd och typgodkännande

9 § Lotterier får anordnas bara efter tillstånd, om något annat inte
följer av denna lag.

Allmänna förutsättningar för tillstånd

10 § Tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan
antas att verksamheten kommer att bedrivas på ett från allmän
synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade föreskrifter, villkor
och bestämmelser.

Tillståndstid

11 § Tillstånd att anordna lotteri skall avse en viss tid och ett visst
område där lotteriverksamheten får bedrivas. Om det inte finns
särskilda skäl till annat, skall området utgöras av det område där
den sammanslutning som söker tillstånd huvudsakligen är verksam.

Tillstånd skall lämnas till den som anordnar lotteriet.

Tillstånd med villkor

12 § Tillståndsmyndigheten får förena ett lotteritillstånd med
särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.

Föreståndare

13 § För varje tillståndspliktigt lotteri som anordnas av en juridisk
person skall det finnas en föreståndare som tillståndsmyndigheten
godkänner.

Tillståndsmyndigheten får medge undantag från kravet på
föreståndare, om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.

Typgodkännande

14 § Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri
skall vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som
används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga
lotterier och bingospel.

Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.

Egentliga lotterier

Vem som kan få tillstånd

15 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en
svensk juridisk person som är en ideell förening och som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett
allmännyttigt ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant
ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns
särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av
föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell
förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att
främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns
särskilda skäl för det.

Förutsättningar för tillstånd

16 § Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om
1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent
och högst 50 procent av insatsernas värde,
2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på
den plats där lotteriet bedrivs, och
3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig
avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella
allmännyttiga ändamålet.

Till grund för beräkningen av vinsternas värde enligt första
stycket 1 får läggas en bedömning av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier som har en i förväg fastställd
vinstplan och som bedrivs i flera län.

Kravet enligt första stycket 3 på skälig avkastning gäller inte
om det finns särskilda skäl för annat.

Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs
vidare att
1. en vinstplan är fastställd i förväg,
2. vinsterna har dragits i förväg inför en av
tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och att
3. automaten inte betalar ut någon vinst. Lag (2003:346).

Lotterier som kräver registrering

17 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är
verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter
registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod,
om
1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där
sammanslutningen är verksam,
2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som
tillhandahålls av ett serviceföretag,
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas
under treårsperioden uppgår till högst 20 prisbasbelopp,
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett
prisbasbelopp,
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på
den plats där lotteriet bedrivs, och
7. det för lotterierna finns föreståndare som
registreringsmyndigheten godkänt.

Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på
föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att
någon sådan inte behövs.

För lotteri som avses i 16 § fjärde stycket gäller vidare där
angivna särskilda förutsättningar. Lag (2010:1258).

18 § Har upphävts genom lag (2002:592).

Lotterier som inte behöver tillstånd

19 § En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket
får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om
1. lotteriet anordnas i samband med

a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen
anordnar eller deltar i eller

b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen,
sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp,
5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent

och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser
och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord
plan,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller
i den lokal där lotteriet bedrivs,
7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna
skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs
tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har
ägt rum, och
8. vinsterna dras offentligt före tillställningens,
sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om
vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.

Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots
vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan
tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag (2010:1258).

20 § Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om
1. lotteriet anordnas i samband med

a) en offentlig nöjestillställning,
b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt
ändamål, eller

c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt
verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller
sammankomsten avsedda området,
3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,
4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,
5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp,
6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i
lotteriet,
7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet
insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en
uppgjord plan, och
8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal
där lotteriet bedrivs. Lag (2010:1258).

21 § I samband med utgivandet av en tryckt periodisk skrift får
det utan tillstånd anordnas ett egentligt lotteri där
pristagare utses i en tävling som har anordnats i skriften, om
1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att
skriften innehas eller att insats betalas, och
2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp. Lag (2010:1258).

Lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor

21 a § Lotterier som anordnas i samband med sändning i radio
eller television eller på annat sätt förmedlas med hjälp av
elektromagnetiska vågor är att anse som egentliga lotterier. Detta gäller dock inte vadhållning i samband med hästtävling
och sådan vadhållning i samband med idrottstävling som bedrivs
i mer än en kommun. Det gäller inte heller kedjebrevsspel eller
liknande spel. Lag (2002:592).

21 b § Ett sådant egentligt lotteri som avses i 21 a § får
inte anordnas utan särskilt tillstånd utom i fall som anges i 21 c §.

Tillstånd får ges till sådan sammanslutning som avses i 15 §.

Tillstånd får ges endast om kraven i 16 § i tillämpliga delar
är uppfyllda. Tillstånd att anordna egentliga lotterier i kommersiell radio,
närradio eller andra trådsändningar av television än
vidaresändningar enligt radio- och tv-lagen (2010:696) får
lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala
lotterier inte försämras. Lag (2010:771).

21 c § I samband med sändning i radio eller television får det
utan tillstånd anordnas ett egentligt lotteri där pristagare
utses i en tävling som har anordnats i sändningen, om
1. det som villkor för att delta i lotteriet inte fordras att
insats betalas, och
2. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp. Lag (2010:1258).

21 d § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får,
beträffande tillståndspliktiga lotterier som förmedlas med
hjälp av elektromagnetiska vågor, meddela föreskrifter i fråga
om åldersgräns och folkbokföring för deltagande, andra krav för
anordnande av lotteri samt krav på utrustning som används av
anordnaren. Lag (2002:592).

Bingospel

22 § Tillstånd att anordna bingospel får ges till en sådan
sammanslutning som avses i 15 §, om
1. värdet av högsta vinsten inte överstiger ett prisbasbelopp,
2. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 35 procent av
insatsernas värde,
3. vinstplanen anslås i spellokalen, och
4. det kan antas att bingospelet kommer att ge sammanslutningen
skälig avkastning, om det inte finns särskilda skäl för något
annat.

Förekommer det spel på värdeautomater i spellokalen skall vid
bedömningen enligt första stycket 4 även den avkastning som
sådant spel kan antas komma att ge sammanslutningen beaktas.

Om det finns särskilda skäl för det får värdet av högsta
vinsten uppgå till högre belopp än som anges i första stycket 1, dock högst sex prisbasbelopp.

Tillstånd får lämnas för högst tre år åt gången. Lag (2010:1258).

23 § Har upphävts genom lag (2002:592).

24 § Vid prövning av frågor om tillstånd enligt 22 § till bingospel
skall särskild hänsyn tas till sammanslutningens behov av
inkomster från bingospel för sin verksamhet.

Om utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat skall vid
bedömningen av behovet av inkomster från bingospel hänsyn
främst tas till omfattningen av ungdomsverksamheten i
sammanslutningar vars ändamål naturligen kan förenas med
ungdomsverksamhet. Företräde skall dessutom ges
sammanslutning som bedriver verksamhet som främjar förståelsen
för och underlättar anpassningen av handikappade barn och
ungdomar i samhället.

Automatspel

24 a § Tillstånd till automatspel får lämnas bara ifråga om
varuspelsautomat, penningautomat och värdeautomat. Lag (2009:1090).

Spel på varuspelsautomater

25 § Tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater får
lämnas, om
1. spelet anordnas i samband med en offentlig
nöjestillställning i form av tivoli eller liknande,
2. värdet av spelarens insats uppgår till högst 1/7 000 prisbasbelopp,
3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/300 prisbasbelopp,
4. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn,
5. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas för
något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för, och
6. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den lokal
eller på den plats där spelet skall bedrivas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela sådana föreskrifter om spelplats, speltid och märkning
av spelautomaterna som avviker från första stycket 1 och 4. Lag (2010:1258).

Spel på penningautomater och värdeautomater

26 § Tillstånd att anordna spel på penningautomater och
värdeautomater får lämnas om spelet anordnas på fartyg i
internationell trafik. Lag (2009:1090).

27 § Tillstånd att anordna spel på värdeautomater i andra fall
än som avses i 26 § får ges, om
1. spelet anordnas i samband med hotell- och
restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns
serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller i
samband med bingospel,
2. värdet av spelarnas insats uppgår till högst 1/7 000 prisbasbelopp per spel,
3. värdet av högsta vinsten uppgår till högst etthundra gånger
insatsen,
4. högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,
5. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 85 procent av
insatsernas värde,
6. spelautomaterna kan kontrolleras genom tele- och
databaserade kommunikationssystem,
7. varje spelautomat förses med tillståndshavarens namn eller
något annat kännetecken,
8. det kan antas att spelautomaten inte kommer att användas
för något annat ändamål än den enligt ansökan är avsedd för,
och
9. det kan antas att god ordning kommer att råda inom den
lokal eller på den plats där spelet ska bedrivas.

Tillstånd enligt första stycket får bara lämnas till ett
spelföretag som ägs av staten. Lag (2010:1626).

Innehav av penningautomater och värdeautomater

28 § Penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater
får innehas bara efter tillstånd.

Sådana automater får dock innehas utan särskilt tillstånd
1. av den som har tillstånd enligt 25, 26 eller 27 § att
anordna sådant automatspel, om automaten omfattas av
speltillståndet,
2. av automatinnehavares dödsbo under en tid av längst ett år
från dödsfallet och av automatinnehavares konkursbo längst
intill dess konkursen har avslutats, eller
3. av den som har fått sitt tillstånd att inneha automaten
återkallat, till dess att tre månader har förflutit från det
att beslutet om återkallelsen vann laga kraft.

Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med
kontroll- och ordningsbestämmelser. Lag (2009:1090).

29 § Införsel till landet av penningautomater, värdeautomater
och varuspelsautomater är tillåten endast för den som har
rätt att enligt 28 § första stycket eller andra stycket 1 inneha sådan automat. Lag (2009:1090).

30 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva undantag från 28 § första stycket och 29 § i
fråga om penningautomater, värdeautomater och
varuspelsautomater som innehas
1. på fartyg i internationell trafik för spel på fartyget,
eller
2. i yrkesmässig verksamhet för tillverkning, reparation
eller liknande. Lag (2009:1090).

31 § I fråga om rätten att hantera oförtullade
penningautomater, värdeautomater och varuspelsautomater
gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag (2009:1090).

Roulettspel och tärningsspel

32 § Tillstånd att anordna roulettespel och tärningsspel får
ges, om
1. spelet anordnas i samband med

a) en offentlig nöjestillställning inom en nöjespark eller
liknande anläggning,
b) hotell- och restaurangverksamhet, om det för rörelsen finns
serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) eller om
det ändå kan antas att spelet utan olägenhet kan anordnas i
samband med verksamheten, eller

c) trafik på fartyg i internationell trafik,
2. värdet av spelarnas insats på varje särskild vinstmöjlighet
uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,
3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet
uppgår till högst 1/200 prisbasbelopp, och
4. den som söker tillstånd bedöms vara lämplig att driva
verksamheten. Lag (2010:1626).

33 § Vid prövningen enligt 32 § 4 skall tillståndsmyndigheten
beakta sökandens erfarenheter på området, ekonomiska
förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot
det allmänna, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av
betydelse.

I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella
föreningar skall prövningen även omfatta
1. verkställande direktören och andra som genom en ledande
ställning har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget
eller närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap
med den juridiska personen som är grundad på andelsrätt eller
därmed jämförligt ekonomiskt intresse, och
3. bolagsmännen i handelsbolag.

Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant
anses den som enligt 4 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) är att anse som närstående till gäldenären.

Kortspel

34 § Tillstånd att anordna kortspel får ges, om
1. spelet anordnas i ett sådant sammanhang som avses i 32 § 1,
2. värdet av spelarens insats på varje särskild vinstmöjlighet uppgår
till högst 1/600 prisbasbelopp,
3. värdet av högsta vinsten på varje särskild vinstmöjlighet uppgår
till högst 1/400 prisbasbelopp, och
4. den som söker tillstånd uppfyller kraven i 32 § 4 enligt 33 §. Lag (2010:1258).

Förbud att delta i vissa lotterier

35 § Den som anordnar vadhållning i samband med hästtävling
eller anordnar automatspel, roulettspel, tärningsspel eller
kortspel får inte låta någon som är under 18 år delta i
lotteriet. Detsamma gäller den som är ombud för den som
anordnar lotteriet. Lag (2001:1045).

36 § Anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingospel,
annat automatspel än spel på värdeautomat i Sverige, roulettspel,
tärningsspel eller kortspel får inte delta i lotteriet. Lag (1996:1168).

Förbjudna förfaranden

37 § Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri
enligt denna lag att lämna kredit för insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar
lotteriet.

Om det finns synnerliga skäl, får Lotteriinspektionen
beträffande ett visst lotteri medge undantag från förbudet i
första stycket. Lag (2004:1066).

37 a § En vinst som betalas ut i samband med spel på en
varuspelsautomat får inte lösas in mot en annan vara eller mot
kontanter av
1. den som anordnat lotteriet,
2. den som innehar den plats där lotteriet tillhandahålls,
3. den som bedriver näringsverksamhet där, eller
4. ombud för sådana personer som avses i 1-3. Lag (2001:1045).

38 § Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller
annars i förvärvssyfte
1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som
inte är tillåtet eller ett utom landet anordnat lotteri, eller
2. utan medgivande av anordnaren sälja lotter, ta emot insatser
eller förmedla vinster i ett tillåtet lotteri.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
medge undantag från förbudet enligt första stycket 1 att främja
deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om
1. lotteriet anordnas som ett led i ett internationellt
samarbete på lotteriområdet med svenskt deltagande, och
2. den utländska lotterianordnaren har rätt enligt det egna
landets regler att anordna lotteri eller vadhållning samt att
samarbeta internationellt. Lag (2003:346).

Tillståndsmyndigheter

Egentliga lotterier

39 § Den kommunala nämnd som kommunen bestämmer prövar
frågor om tillstånd enligt 16 §, när lotteriet skall anordnas av en
sammanslutning som är verksam huvudsakligen inom endast en
kommun.

Registrering enligt 17 § skall göras hos den kommunala nämnd som
kommunen bestämmer.

40 § Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd enligt 16 §, när
lotteriet ska bedrivas i flera kommuner inom ett län.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som
ansvarar för tillståndsprövningen enligt första stycket. Lag (2012:85).

41 § Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 16 § när lotteriet skall bedrivas i flera län.

Lotteriinspektionen prövar också frågor om tillstånd i fall då
särskilt tillstånd krävs enligt 21 b §. Lag (2002:592).

Bingospel

42 § Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd enligt 22 §. Om
bingospelet ska bedrivas i flera län eller om 22 § tredje
stycket ska tillämpas prövas dock frågan om tillstånd av
Lotteriinspektionen.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som
ansvarar för tillståndsprövningen enligt första stycket. Lag (2012:85).

Automatspel, roulettspel, tärningsspel och kortspel

43 § Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd att
anordna
1. spel på varuspelsautomater enligt 25 §,
2. spel på penningautomater och värdeautomater enligt 26 §,
3. roulettspel och tärningsspel enligt 32 § och
4. kortspel enligt 34 §. Lag (2009:1090).

44 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
prövar frågor om tillstånd enligt 27 § att anordna spel på
värdeautomater. Innan sådant tillstånd lämnas skall berörd
kommun ges tillfälle att yttra sig.

Lotterier i andra fall

45 § Regeringen får meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i
andra fall och annan ordning än som anges i denna lag. Sådant
tillstånd får dock inte avse kedjebrevsspel eller liknande spel eller
automatspel som ger vinst i form av pengar, värdebevis,
spelpolletter eller liknande.

Typgodkännande

46 § Lotteriinspektionen prövar frågor om typgodkännande enligt 14 §.

Tillstånd till innehav av vissa spelautomater

47 § Lotteriinspektionen prövar frågor om tillstånd enligt 28 § att inneha penningautomater, värdeautomater och
varuspelsautomater. Lag (2009:1090).

Tillsyn och kontroll

Central och lokal tillsyn

48 § Lotteriinspektionen har den centrala tillsynen över att denna
lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs. Lotteriinspektionen utövar också den närmare tillsynen över
sådana lotterier som anordnas efter tillstånd av inspektionen och
regeringen.

Den kommunala tillstånds- och registreringsmyndigheten samt
länsstyrelsen har den närmare tillsynen över sådana lotterier som
får anordnas efter tillstånd av eller registrering hos myndigheten.

Länsstyrelser och kommuner skall hjälpa Lotteriinspektionen att
utöva den centrala tillsynen.

Kontrollanter

49 § Tillståndsmyndigheten respektive registreringsmyndigheten
skall utse en kontrollant för sådana egentliga lotterier som
avses i 16, 17 och 21 a §§ samt fastställa arvodet till
kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar
lotterierna.

Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § skall
senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de
lotterier som har anordnats under föregående kalenderår. Kontrollanten skall senast den 1 april varje år och vid
utgången av varje tillståndsperiod lämna registrerings- myndigheten uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de
lotterier som har anordnats under perioden. Lag (2002:592).

Upplysningsskyldighet

50 § Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier efter registrering är skyldig att på begäran av
tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de
handlingar eller annat som behövs för tillsynen.

Varning och återkallelse av tillstånd

51 § Om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna i denna lag eller
föreskrifter, villkor eller bestämmelser som har meddelats med stöd
av lagen, får den myndighet som har lämnat tillståndet meddela
varning eller återkalla tillståndet.

Tillståndet får också återkallas eller ändras om förutsättningarna
för tillståndet inte längre finns eller har ändrats.

Beslut om varning och återkallelse av tillstånd gäller omedelbart,
om inte annat bestäms.

Förelägganden och förbud

52 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att denna lag och de föreskrifter och villkor som har
meddelats med stöd av lagen skall följas.

Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Avgifter

53 § Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd, registrering,
typgodkännande och tillsyn enligt denna lag.

I ärenden hos en kommunal nämnd skall avgiften betalas enligt den
taxa som fullmäktige bestämmer.

I andra fall skall avgift betalas enligt de föreskrifter som meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Straffbestämmelser

54 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
1. olovligen anordnar lotteri, eller
2. olovligen innehar en penningautomat, värdeautomat eller
varuspelsautomat.

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den
som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i
förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom
landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser
deltagande från Sverige.

I ringa fall döms inte till ansvar.

Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år. Lag (2009:1090).

55 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett
vitesförbud enligt denna lag får inte dömas till straff enligt 54 § för
en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

56 § Om flera har medverkat till brott som avses i 54 § gäller
bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

57 § Bestämmelserna i 54 och 56 §§ skall inte tillämpas, om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Om olovlig införsel av vara och försök till det finns bestämmelser i
lagen (2000:1252) om straff för smuggling. Lag (2000:1252).

58 § Insatser som tagits emot vid brott enligt denna lag skall
förklaras förverkade. Även annat utbyte av sådant brott skall
förklaras förverkat. Detsamma gäller utrustning, handlingar och
annan egendom som har varit föremål för ett sådant brott. Om en
spelautomat förverkas skall även dess innehåll förklaras
förverkat. Förverkande får inte ske om det är uppenbart
oskäligt.

Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som
hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkade,
om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns
särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att
användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har
fullbordats.

Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den som yrkesmässigt tillhandahållit
egendomen. I stället för egendomen kan dess värde förklaras
förverkat. Lag (2005:306).

Överklagande

59 § Ett beslut enligt denna lag av en kommunal nämnd, en
länsstyrelse eller Lotteriinspektionen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

1994:1000
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995, då lotterilagen (1982:1011) skall upphöra att gälla.
2. Tillstånd att anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel som
har beviljats enligt äldre föreskrifter upphör att gälla senast den 1 juli 1995.
3. Andra tillstånd än som avses i 2 och som har meddelats enligt
äldre föreskrifter fortsätter att gälla. I fråga om sådana tillstånd
tillämpas äldre föreskrifter. Tillstånd som gäller
lottförsäljningsautomater vilka inte är tillåtna enligt den nya lagen
får förlängas längst till och med den 31 december 1999. Registrering av lotterier enligt äldre föreskrifter fortsätter att gälla. Om registrering sker enligt den nya lagen upphör den gamla
registreringen att gälla.
4. Lagen får tillämpas från och med den 1 oktober 1994 i fråga om
tillstånd till lotterier som skall anordnas efter den 1 januari 1995. Därvid skall frågor om tillstånd som enligt den nya lagen prövas av
Lotteriinspektionen, före ikraftträdandet prövas av
Lotterinämnden.
5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om överklagande av beslut som i
andra fall än som avses i 4 har meddelats före lagens
ikraftträdande.

1996:1168
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Verksamhet som före ikraftträdandet av denna lag inte är att anse
som lotteri men som kommer att kräva tillstånd enligt de nya
föreskrifterna får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 1997 under förutsättning att den som anordnar verksamheten
senast den 2 januari 1997 underrättar Lotteriinspektionen om
verksamhetens art. Detta gäller dock inte sådan verksamhet som enligt
de nya föreskrifterna utgör automatspel.

1999:358
1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 § den 1 oktober 1999, och i övrigt den 1 juli 1999.
2. I fråga om sådana tillstånd att anordna spel på
varuspelsautomater som har beviljats före den 1 juli 1999 gäller äldre bestämmelser till utgången av år 2000.
3. Den som vid lagens ikraftträdande innehar en
varuspelsautomat med tillstånd enligt 25 § får inneha automaten
utan tillstånd som avses i 28 § till utgången av år 2001.

2007:635

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007. Den nya
bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2005.