Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Svensk författningssamling 2010:879
SFS nr: 2010:879
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2010-06-23
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

1 § Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i
denna lag ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner
gemensamt har det bestämmande inflytandet över och som i
allmännyttigt syfte
1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i
vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt,
2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som
är ägare till bolaget, och
3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och
inflytande i bolaget.

Med bestämmande inflytande avses att en kommun eller flera
kommuner gemensamt äger aktier i ett aktiebolag med mer än
hälften av samtliga röster i bolaget och också förfogar över
så många röster.

Det inflytande som utövas av ett bolag över vilket en kommun
eller flera kommuner har ett bestämmande inflytande ska anses
utövat av kommunen eller flera kommuner gemensamt.

2 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900).

Första stycket hindrar inte att det lämnas sådant stöd till
ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som
1. har godkänts av Europeiska kommissionen, eller
2. har lämnats enligt sådana förordningar som Europeiska
kommissionen beslutat enligt artikel 108.4 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, eller
3. har lämnats enligt villkor för stöd som har fastställts av
Europeiska kommissionen och som anses förenligt med den
gemensamma marknaden samt är undantaget från kravet på
anmälan i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.

Värdeöverföringar

3 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags
värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga
ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen
eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har
skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen
ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan
under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.

Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte
överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets
resultat för föregående räkenskapsår.

4 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för
överföring av sådant nettoöverskott som uppkommit vid
avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår. Med
nettoöverskott avses skillnaden mellan en fastighets
försäljningspris och dess bokförda värde med tillägg för
försäljningskostnader.

Värdeöverföringar enligt första stycket får dock inte
överstiga hälften av nettoöverskottet och ska ha föregåtts av
kommunfullmäktiges beslut.

5 § Begränsningen av värdeöverföringar i 3 § gäller inte för
överföring av överskott som uppkommit under föregående
räkenskapsår
1. om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för
kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration
och social sammanhållning eller som tillgodoser
bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett
särskilt ansvar, eller
2. om värdeöverföringen görs mellan allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag inom samma koncern.

6 § Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska
skriftligen varje år till regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer lämna uppgifter om beslutade
värdeöverföringar och hur de har beräknats.


Övergångsbestämmelser

2010:879
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Genom lagen upphävs lagen (2002:102) om allmännyttiga
bostadsföretag.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för begränsad
vinstutdelning och rapportering av sådan utdelning som avses
i 1 kap. 1 och 4 §§ den lagen under det räkenskapsår som har
inletts före ikraftträdandet.