Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Svensk författningssamling 2010:197
t.o.m. SFS 2016:754
SFS nr: 2010:197
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet I
Utfärdad: 2010-03-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2016:754
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Lagens innehåll och syfte

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser
som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända
invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för
egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Målgrupp

2 § Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år
och som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till
grund för folkbokföring, om uppehållstillståndet har beviljats
enligt
1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utlänningslagen. Lag (2012:1000).

2 a § Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 20 men
inte 65 år och som har
1. beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund
för folkbokföring på grund av anknytning till en person som
har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av de
bestämmelser som anges i 2 §, och
2. ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den
person som den nyanlände har anknytning till först togs emot
i en kommun.

Första stycket gäller inte om den person som den nyanlände
har anknytning till var svensk medborgare vid tidpunkten för
den nyanländes ansökan om uppehållstillstånd. Lag (2013:1083).

2 b § Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, när uppehållstillstånd som anges i 2 eller 2 a § beviljats, förutsatt att han eller hon saknar föräldrar här i
landet. Lag (2012:1000).

Ansvariga myndigheter m.m.

3 § Arbetsförmedlingen ska samordna etableringsinsatser
enligt denna lag och vara stödjande och pådrivande i
förhållande till berörda parter.

4 § Länsstyrelserna ska främja samverkan mellan berörda
kommuner och myndigheter, företag och organisationer som
anordnar aktiviteter för nyanlända.

5 § Varje kommun är skyldig att se till att nyanlända erbjuds
samhällsorientering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och
omfattning.

Etableringsinsatser

6 § Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med
insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes
etablering (etableringsplan).

En nyanländ har rätt att få en etableringsplan inom ett år
efter att han eller hon första gången folkbokfördes i en
kommun. Denna rätt gäller inte en nyanländ som
1. har ett förvärvsarbete på heltid,
2. går i gymnasieskola, eller
3. på grund av sjukdom eller någon annan nedsättning av den
fysiska eller psykiska prestationsförmågan är förhindrad att
delta i etableringsinsatser på minst 25 procent av heltid.

7 § Etableringsplanen ska utformas tillsammans med den
nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter,
företag och organisationer.

Planen ska minst innehålla
1. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller
motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan
utbildning enligt skollagen (2010:800),
2. samhällsorientering, och
3. aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes
etablering i arbetslivet. Lag (2015:484).

8 § En etableringsplan ska omfatta högst 24 månader. Av
etablerings-planen ska det framgå under vilken tid den
gäller, vilka aktiviteter som ingår i insatserna och de olika
aktiviteternas omfattning och längd. Aktiviteterna i planen
ska tillsammans motsvara verksamhet på heltid om det inte
föreskrivs något annat. Planen ska vid behov revideras av
Arbetsförmedlingen.

En etableringsplan får förlängas utöver 24 månader om planen
har omfattat aktiviteter på 75 procent av heltid på grund av
att den nyanlände har vårdat barn med föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken. Planen får förlängas med den
tid som sammantaget motsvarar tiden för vård av barn, dock
högst åtta månader. Lag (2014:952).

9 § Etableringsplanen upphör att gälla när
1. tiden för etableringsplanen har löpt ut,
2. den nyanlände har haft ett förvärvsarbete på heltid minst sex månader,
3. den nyanlände påbörjar en utbildning på högskolenivå för vilken det kan lämnas studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) eller utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, eller
4. den nyanlände utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete om han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan. Lag (2016:704).

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
1. närmare föreskrifter om etableringsplaner, och
2. föreskrifter om vad som ska anses utgöra godtagbart skäl och lämpligt arbete enligt 9 § 4.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från 7 § andra stycket om etableringsplanens innehåll för nyanlända med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Lag (2016:754).

11 § Har upphävts genom lag (2015:849).

12 § Har upphävts genom lag (2015:849).

13 § Har upphävts genom lag (2015:849).

Tystnadsplikt

14 § Den som är eller har varit verksam inom en yrkesmässigt
bedriven verksamhet för nyanlända får inte obehörigen röja
vad han eller hon då har fått veta om enskildas personliga
förhållanden.

Ersättning till nyanlända

15 § En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt en
etableringsplan har rätt till etableringsersättning och under
vissa förutsättningar även etableringstillägg och
bostadsersättning. Detsamma gäller en nyanländ som medverkar
till upprättandet av en etableringsplan och som inte har rätt
till bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om ersättning till nyanlända som
omfattas av denna lag.

Uppgiftsskyldighet

16 § Anordnare av aktiviteter för nyanlända ska till den
myndighet som regeringen föreskriver lämna de uppgifter som
är av betydelse för tillämpningen av denna lag och de
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om en anordnares skyldighet att
lämna uppgifter enligt första stycket. Regeringen meddelar
föreskrifter om till vilken myndighet denna skyldighet ska
fullgöras.

Överklagande

17 § Beslut i fråga om rätt till etableringsplan, upphörande
av etableringsplan enligt 9 § 4, etableringsersättning,
etableringstillägg och bostadsersättning får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:952).


Övergångsbestämmelser

2010:197
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010 i fråga om 11-13 §§ och i övrigt den 1 december 2010.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på nyanlända som har
rest in i landet efter utgången av november 2010 och som har
uppehållstillstånd vid inresan, samt på nyanlända som har
beviljats uppehållstillstånd efter utgången av oktober 2010. Bestämmelserna ska även tillämpas på nyanlända som har
beviljats uppehållstillstånd före utgången av oktober 2010,
om de är registrerade vid och vistas på en förläggning för
asylsökande den 30 november 2010.

2010:858
1. Denna lag träder i kraft den 2 december 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande till utgången av
juni 2012.
3. Svenskundervisning för invandrare ska även anses omfatta
motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100).

2013:1083
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För nyanlända som har ansökt om uppehållstillstånd före
den 1 januari 2014 gäller 2 a § i sin äldre lydelse.

2014:952
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. För förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet
gäller 9 § i sin äldre lydelse.

2015:484
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas från och med den 1 juli 2016.
3. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla till utgången
av juni 2016.